HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 martie 2014
pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic
EMITENT
 • ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014  Având în vedere:
  - prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,
  - prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,
  - Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunit statutar în data de 18 aprilie 2010 în care s-a hotărât schimbarea denumirii Federaţiei, schimbarea siglei Federaţiei, schimbarea denumirii organelor de conducere şi a organelor de specialitate, modificarea numărului vicepreşedinţilor şi arondarea teritorială,
  - Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunite statutar în data de 15 ianuarie 2011 şi 17 martie 2012 în care s-a hotărât modificarea însemnelor corpului profesional şi s-a stabilit modalitatea şi data de implementare a acestora,
  Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) hotărăşte:

  Articolul I

  Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. În tot cuprinsul statutului, sintagma "Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România" (având prescurtarea U.C.C.J.R.) se înlocuieşte cu sintagma "Ordinul Consilierilor Juridici din România" (având prescurtarea O.C.J.R.), sintagma "Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia metodologică de îndrumare profesională", sintagma "Biroul executiv" se înlocuieşte cu sintagma "Comitetul coordonator", sintagma "Comisia centrală de cenzori" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia de cenzori" şi sintagma "Comisia centrală de disciplină" se înlocuieşte cu "Comisia de disciplină".
  2. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
  "Art. 68. - (1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:
  a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);
  b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);
  c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi);
  d) Comisia de cenzori.
  (2) În cadrul O.C.J.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:
  a) Comisia de disciplină;
  b) Comisia metodologică de îndrumare profesională;
  c) secretarul general;
  d) trezorierul;
  e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R."
  3. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
  "Art. 78. - Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt în număr de 7 şi sunt înlocuitori ai preşedintelui, în lipsa prim-vicepreşedintelui, în ordinea stabilită de către acesta."
  4. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
  "Art. 79. - Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:
  a) zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/ Constanţa/Tulcea;
  b) zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/Iaşi/Neamţ/Vaslui/ Vrancea/Suceava;
  c) zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/ Mureş/Satu Mare/Sălaj;
  d) zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/ Mehedinţi/Olt/Timiş;
  e) zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Dâmboviţa/ Prahova/Sibiu/Vâlcea".
  5. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88. - Însemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip card, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul împuternicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire între societăţi profesionale sunt cuprinse în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul statut."
  6. Anexele nr. 1-7 se radiază şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Forma, caracteristicile şi dimensiunile, aşa cum sunt prevăzute în anexe, sunt obligatorii.


  Articolul III

  Începând cu data de 1 mai 2012 se implementează noile însemne, prin utilizarea în mod unitar a acestora de către O.C.J.R. şi Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R. şi, implicit, de către consilierii juridici înscrişi pe Tablourile ţinute de către Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R.


  Articolul IV

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Ordinului Consilierilor Juridici din România,
  Ioan Ghere,
  prim-vicepreşedinte
  Bucureşti, 17 martie 2012.
  Nr. 4.


  Anexa 1

  -------
  (Anexa nr. 1 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 2

  -------
  (Anexa nr. 2 la statut)
  -----------------------


  Anexa 3

  -------
  (Anexa nr. 3 la statut)
  -----------------------
  - Model -
  ŞTAMPILA
  pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi
  vicepreşedinţii Ordinului Consilierilor Juridici din România,
  fiecare cu dimensiunea unică: diametrul de 40 mm


  Anexa 4

  -------
  (Anexa nr. 4 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 5

  -------
  (Anexa nr. 5 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 6

  -------
  (Anexa nr. 6 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 7

  -------
  (Anexa nr. 7 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 8

  -------
  (Anexa nr. 8 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 9

  -------
  (Anexa nr. 9 la statut)
  -----------------------
  - Model -


  Anexa 10

  --------
  (Anexa nr. 10 la statut)
  ------------------------
  - Model -


  Anexa 11

  --------
  (Anexa nr. 11 la statut)
  ------------------------
  - Model -


  Anexa 12

  --------
  (Anexa nr. 12 la statut)
  ------------------------
  - Model -
  ÎMPUTERNICIRE
  de reprezentare juridică pentru consilierul
  juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire,
  fiecare în format A5
  ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ
  Dl. (D-na) consilier juridic .................. înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ILFOV sub Nr. ........./......... este împuternicit(ă) de către (autoritatea, instituţie, persoană juridică) ............................................. în baza art. 4 din Legea nr. 514/2003 să o reprezinte în faţa ............................... în dosarul nr. ........./.................., să formuleze şi să susţină apărările necesare şi să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.
   Beneficiar Consilier juridic
   Semnătura .................. L.S. Semnătura ................... L.S.

  ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ (SC)
  S.C. ........................... prin Dl. (D-na) consilier juridic ................................. înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ........................................... sub Nr. ............/.......... se împuterniceşte de către .................................. împuternicit(ă) de către ................................ în baza contractului de prestări servicii juridice nr. ...................... din ....................................... să îl (o) reprezinte în faţa ............................................................................................................................ în dosarul nr. ............./......................, să formuleze şi să susţină apărările necesare şi să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.
  Beneficiar ....................... S.C. ................................
  ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ (SUBSTITUIRE)
  S.C. ..................... înregistrată pe tabloul special al Colegiilor Consilierilor Juridici ........................................... sub Nr. ....................../..................... prin Dl. (D-na) consilier juridic ..................................... înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ......................................................... sub Nr. ............/.................. substituie S.C. ................................................ împuternicit(ă) de către ............................ în baza contractului de prestări servicii juridice nr. ...................... din ............................... să îl (o) reprezinte în faţa ..................................................... ..................................... în dosarul nr. ............./......................, să formuleze şi să susţină apărările necesare şi să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.
  S.C. .......(titulară)...... S.C. ............(substituită).............
  --------