HOTĂRÂRE nr. 926 din 14 august 2003privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2003
  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 51, 52, 53 și 56 din Legea minelor nr. 85/2003,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă conservarea, închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a unor mine și cariere aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Asociației Mina Brod - Voievozi, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc și al Societății Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor ce se inchid, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3
  (1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici prevăzuți la art. 1, precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiții neterminate, terminate și nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investițiile neterminate vor fi casate și valorificate conform procedurii de casare și valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu completările ulterioare.(3) Mijloacele fixe rămase pot fi valorificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 4
  (1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere, fundamentate în programele tehnice de dezafectare și ecologizare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare aferente, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Pentru minele și carierele aprobate pentru închidere prin hotărârile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001 și nr. 898/2002 fondurile necesare activității de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile. Astfel, persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare, iar persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) și (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor aplica prevederile Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 306/2002.(4) Gestionarea fondurilor pentru închidere și reconstrucție ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de Ministerul Economiei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale privind încredințarea lucrărilor.(5) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, precum și de ordonatorul principal de credite pentru cheltuielile prevăzute acestuia de legislația în vigoare, potrivit anexei nr. 3.(6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici și de ordonatorul principal de credite.(7) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.


  Articolul 5

  Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 6

  Se majorează cheltuielile totale pentru închiderea minei Livezeni-Sud, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1, poziția 15, la valoarea de 113.539 milioane lei, pentru ecologizarea suprafeței aferente acestei mine.


  Articolul 7

  Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 14 august 2003.
  Nr. 926.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  minelor și carierelor care se inchid în etapa a VII-a


  - milioane lei -

  Nr.
  crt

  Mina/
  cariera

  Obiectivul

  Data
  încetării
  activității

  Codul
  perimetrului

  Cheltuieli
  totale
  pentru
  inchidere
  (7+8)

  Din care:

  Conservare
  anuală

  Monitorizare
  postînchidere
  anuală

  Pentru
  elaborarea
  documetației

  Pentru
  închidere
  inclusiv
  ecologizare

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Compania Naționala a Huilei S.A. Petrosani

  1

  Mina

  Valea de Brazi

  2003

  29,007

  109,977

  500

  109,477

  36,439

  1,000

  2

  Mina

  Petrila 3

  2003

  28,003

  43,668

  325

  43,343

  7,500

  240

  Total

  153,645

  825

  152,820

  43,939

  1,240

  Compania Naționala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

  3

  Mina

  Negomir

  1988

  31,148

  3,620

  200

  3,420

  -

  275

  4

  Mina

  Pinoasa

  1982

  31,119

  4,621

  300

  4,321

  -

  350

  5

  Mina

  Boca

  2002

  31,008

  26,027

  300

  25,727

  7,000

  186

  6

  Mina

  Rosiuta II
  str. V inferior

  1982

  31,045

  27,379

  281

  27,098

  7,000

  621

  Total

  61,647

  1,081

  60,566

  14,000

  1,432

  Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva

  7

  Mina

  Ghelari Est

  1999

  37,035

  36,624

  176

  36,448

  2,496

  630

  8

  Mina

  Altin Tepe

  2003

  43,003

  156,600

  1,100

  155,500

  1,440

  3,036

  9

  Mina

  Brusturi

  2003

  41,053

  50,000

  1,000

  49,000

  3,000

  632

  10

  Mina

  Buturoasa

  2003

  76,000

  400

  75,600

  2,000

  2,000

  Total

  319,224

  2,676

  316,548

  8,936

  6,298

  Asociația Mina Borod - Voievozi

  11

  Mina

  Borod

  2003

  31,089

  37,522

  500

  37,022

  1,000

  -

  Total

  37,522

  500

  37,022

  1,000

  Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc

  12

  Mina

  Slanic Moldova
  Extindere

  1983

  -

  3,091

  300

  2,791

  -

  -

  13

  Mina

  Cosna-Bancu

  2000

  -

  2,300

  200

  2,100

  -

  -

  Total

  5,391

  500

  4,891

  Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare

  14

  Mina

  Supur Babta

  1992

  -

  2,084

  200

  1,884

  -

  -

  15

  Mina

  Herja Est

  1997

  -

  1,783

  -

  1,783

  -

  -

  Total

  3,867

  200

  3,667

  Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea - Ciuc

  16

  Mina

  Balan
  Adiacente

  1991

  -

  11,791

  600

  11,191

  -

  -

  Total

  11,791

  600

  11,191

  Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea

  17

  Mina

  Ciulesti -Valea
  Saraca

  1983

  41,001

  11,111

  350

  10,761

  -

  -

  18

  Mina

  Zimbor-Dolu

  1992

  30,021

  3,935

  -

  3,935

  -

  -

  19

  Mina

  Rebra - Cormala

  1991

  -

  1,135

  -

  1,135

  -

  -

  20

  Mina

  Pietroasa

  1991

  -

  2,957

  300

  2,657

  -

  -

  Total

  19,138

  650

  18,488

  Nr.
  total
  unități

  20

  TOTAL

  612,225

  7,032

  605,193

  67,875

  8,970


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând cheltuielile pentru activitățile și monitorizarea factorilor de mediu postînchidere
  a minelor și carierelor ce se închid, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 816/1998, 17/1999,
  720/1999, 493/2000, 602/2001 și 898/2002


  - mii lei -

  Nr.
  crt.

  Mina/
  cariera

  Obiectivul

  Nr. H.G.

  Nr. poziție
  din anexa 1
  din H.G.

  Valoarea
  anuală în
  prețuri
  la data
  30.08.2001

  Din care:

  Observații

  Pentru
  funcționarea
  stațiilor de
  epurare –
  neutralizare
  și a iazurilor
  de decantare

  Pentru alte
  operații de
  monitorizare
  post
  închidere
  C.N.M.P.N. Baia Mare

  1

  Mina

  Rodna-Valea Vinului

  816/1998

  1

  5.569.000

  5.487.000

  82.000


  2

  Mina

  Leșu Ursului-Pârâul Câinelui

  816/1998

  2

  341.000


  250.000


  3

  Mina

  Leșu Ursului

  816/1998

  3

  1.691.000

  1.636.000

  54.000

  Pârâul Ursului


  Pârâul Isipoaia (Puțu 6)  4

  Mina

  Leșu Ursului-Sud Puzdra

  816/1998

  4

  259.000


  259.000


  5

  Mina

  Colbu Bistriței (Galeria VI)

  816/1998

  5

  38.000


  38.000


  6

  Mina

  Socea

  816/1998

  6

  3.300.000

  3.246.000

  54.000


  7

  Mina

  Țibleș-Tomnatic

  816/1998

  7

  10.162.000

  10.093.000

  68.000


  8

  Mina

  Holdita-Pârâul Casei

  816/1998

  8

  49.000


  49.000


  9

  Mina

  Măgura II (Baia Borșa)

  816/1998

  10

  648.000


  648.000


  10

  Mina

  Burloaia Vest-Arinies

  816/1998

  11

  2.407.000

  2.319.000

  88.000


  11

  Mina

  Burloaia Centru, Sud și Est

  816/1998

  12

  1.991.000

  1.909.000

  81.000


  12

  Mina

  Mestecăniș

  816/1998

  13

  4.133.000

  3.956.000

  177.000


  13

  Mina

  Delnița

  816/1998

  14

  41.000


  41.000


  14

  Mina

  Filimon Sârbu-Drancani

  816/1998

  15

  117.000


  117.000


  15

  Mina

  Aluniș-Fata Mare-Valea Colb.

  816/1998

  16

  5.195.000

  5.116.000

  74.000


  16

  Mina

  Valea Băii-Nord

  816/1998

  17

  114.000


  114.000


  17

  Mina

  Venera, Firizan, Valea Roșie

  816/1998

  18

  95.000

  61.000

  34.000


  18

  Mina

  Anton II-Băița

  816/1998

  19

  109.000

  61.000

  48.000


  19

  Mina

  Tyuzosa

  816/1998

  20

  5.360.000

  5.251.000

  108.000


  20

  Cariera

  Călimani

  816/1998

  21

  2.696.000

  2.489.000

  207.000

  - Negoiu


  - Pietricelu  21

  Mina

  Toroioaga

  816/1998

  22

  11.062.000

  10.411.000

  651.000  R.A. Cu. Deva

  22

  Mina

  Boita Hațeg

  816/1998

  1

  2.237.000

  2.169.000

  68.000


  23

  Mina

  Ruschița (complexe)

  816/1998

  2

  477.000


  477.000


  24

  Mina

  Ruschița (Vârful Boul)

  816/1998

  3

  341.000


  341.000


  25

  Mina

  Ruschița (Pârâul cu Raci)

  816/1998

  4

  273.000


  273.000


  26

  Mina

  Baia de Aramă

  816/1998

  5

  341.000


  341.000


  27

  Mina

  Ocna de Fier - Docnecea

  816/1998

  6

  409.000


  409.000  R.A.H. Petroșani

  28

  Mina

  Bozovici

  816/1998

  1

  889.000


  889.000


  29

  Mina

  Câmpu lui Neag

  816/1998

  2

  1.691.000


  1.691.000


  30

  Mina

  Petrila Sud

  816/1998

  3

  1.978.000


  1.978.000  C.N.L.O Tg. Jiu

  31

  Mina

  Dragotești

  816/1998

  1

  1.091.000


  1.091.000


  32

  Mina

  Roșiuța II

  816/1998

  2

  1.978.000


  1.978.000


  33

  Mina

  Mătăsari

  816/1998

  3

  2.455.000


  2.455.000


  34

  Mina

  Cojmănești

  816/1998

  4

  1.296.000


  1.296.000


  35

  Mina

  Lupoaia I

  816/1998

  5

  1.364.000


  1.364.000


  36

  Mina

  Cucești

  816/1998

  6

  818.000


  818.000


  37

  Mina

  Cerna

  816/1998

  7

  1.500.000


  1.500.000


  38

  Mina

  Rogojelu - P3

  816/1998

  8

  1.346.000


  1.346.000


  39

  Mina

  Armășești - Centru

  816/1998

  9

  614.000


  614.000  S.N.C. Ploiești

  40

  Mina

  Aninoasa

  816/1998

  1

  164.000


  164.000


  41

  Mina

  Baraolt I Est

  816/1998

  2

  109.000


  109.000


  42

  Mina

  Becasteu (Derna)

  816/1998

  3

  68.000


  68.000


  43

  Mina

  Berevoiești

  816/1998

  4

  136.000


  136.000


  44

  Mina

  Bodos

  816/1998

  5

  109.000


  109.000


  45

  Mina

  Budoi Nord

  816/1998

  7

  123.000


  123.000


  46

  Mina

  Ceptura

  816/1998

  8

  109.000


  109.000


  47

  Mina

  Cristoltel

  816/1998

  11

  314.000


  314.000


  48

  Mina

  Cuza P II (Popești-Voievozi)

  816/1998

  12

  164.000


  164.000


  49

  Cariera

  G1-Măgureni

  816/1998

  13

  82.000


  82.000


  50

  Mina

  Godeni

  816/1998

  14

  123.000


  123.000


  51

  Mina

  Jurteana

  816/1998

  15

  123.000


  123.000


  52

  Mina

  Leorda

  816/1998

  16

  205.000


  205.000


  53

  Mina

  Măgureni-Tufeni

  816/1998

  17

  68.000


  68.000


  54

  Mina

  Mărgineanca (Sotanga)

  816/1998

  18

  82.000


  82.000


  55

  Mina

  Racoș Puț

  816/1998

  19

  1.569.000

  1.364.000

  205.000


  56

  Mina

  Rafira - Lumina

  816/1998

  20

  205.000


  205.000


  57

  Cariera

  Sfântu Gheorghe

  816/1998

  21

  273.000


  273.000


  58

  Mina

  Slănic Sud

  816/1998

  23

  109.000


  109.000


  59

  Mina

  Sotanga (mina 2)

  816/1998

  24

  1.582.000

  1.364.000

  218.000


  60

  Mina

  Suplac P2

  816/1998

  25

  123.000


  123.000


  61

  Mina

  Testioara

  816/1998

  26

  82.000


  82.000


  62

  Mina

  Trotuș - 1 Mai

  816/1998

  27

  164.000


  164.000


  63

  Mina

  Urlați

  816/1998

  28

  109.000


  109.000


  64

  Mina

  Varghis Est

  816/1998

  29

  1.773.000

  1.364.000

  409.000


  65

  Mina

  Vermești

  816/1998

  30

  164.000


  164.000


  66

  Mina

  Zaghid (Zimbor)

  816/1998

  31

  164.000


  164.000  S.N.S. București

  67

  Mina

  Banta

  816/1998

  1

  41.000


  41.000


  68

  Mina

  Cataracte

  816/1998

  2

  334.000


  334.000


  69

  Cariera

  Ciugud

  816/1998

  3

  41.000


  41.000


  70

  Cariera

  Poiana Ajud

  816/1998

  4

  355.000


  355.000  BENTOCALCAR S.A. Deva

  71


  Ohaba-Ponor

  816/1998

  1

  150.000


  150.000  C.N.M.P.N. Baia Mare

  72

  Mina

  Baia Borșa - Burloaia Dl. Bucății

  17/1999

  1

  281.000


  281.000


  73

  Mina

  Ilba - Nucuț

  17/1999

  2

  671.000


  671.000


  74

  Mina

  Nistru - 9 Mai - 11 Iunie

  17/1999

  3

  14.795.000

  14.560.000

  235.000


  75

  Mina

  Vișeu - Novicior

  17/1999

  4

  89.000


  89.000


  76

  Mina

  Ostra - Grebeni

  17/1999

  5

  31.000


  31.000  C.N.U. București

  77

  Mina

  Ciudanovița

  17/1999

  1

  711.000

  125.000

  586.000


  78

  Mina

  Chituc

  17/1999

  2

  101.000


  101.000  C.N.L.O. Tg. Jiu

  79

  Mina

  Schela Viezuroiu Dalma

  17/1999

  1

  1.228.000


  1.228.000


  80

  Mina

  Lupoaia II

  17/1999

  2

  1.637.000


  1.637.000


  81

  Mina

  Husnicioara 1 + 2

  17/1999

  3

  1.364.000


  1.364.000


  82

  Mina

  Copăceni Est

  17/1999

  4

  205.000


  205.000


  83

  Mina

  Berbești 1 + 2

  17/1999

  5

  1.364.000


  1.364.000


  84

  Cariera

  Seciuri Vest

  17/1999

  6

  2.046.000


  2.046.000


  85

  Cariera

  Valea Mare

  17/1999

  7

  1.978.000


  1.978.000


  86

  Cariera

  Cerna

  17/1999

  8

  237.000


  237.000  S.N.C. Ploiești

  87

  Mina

  Cărbunaru - Gheboieni

  17/1999

  1

  218.000


  218.000  CNCAF Minvest Deva

  88

  Mina

  Ghelar Vest

  720/1999

  1

  173.000


  173.000


  89

  Mina

  Ghelar Central

  720/1999

  2

  163.000


  163.000


  90

  Mina

  Bălan Central

  720/1999

  3

  2.418.000


  2.418.000


  91

  Mina

  Florimunda

  720/1999

  4

  232.000


  232.000


  92

  Mina

  Ruda - Brad

  720/1999

  5

  273.000


  273.000


  93

  Mina

  Fagu Cetății

  720/1999

  6

  525.000


  525.000


  94

  Mina

  Sasca Montană

  720/1999

  7

  1.200.000


  1.200.000  C.N.U. București

  95

  Mina

  Ranusa

  720/1999

  1

  340.000

  104.000

  236.000


  96

  Mina

  Lisava

  720/1999

  2

  5.066.000

  4.381.000

  685.000


  97

  Mina

  Avram Iancu

  720/1999

  3

  2.930.000

  2.360.000

  570.000  C.N.H. Petroșani

  98

  Mina

  Mehadia

  720/1999

  1

  505.000


  505.000  C.N.L.O. - Tg. Jiu

  99

  Mina

  Armășești Est

  720/1999

  1

  205.000


  205.000


  100

  Mina

  Plostina Nord

  720/1999

  2

  2.046.000


  2.046.000


  101

  Mina

  Alunu

  720/1999

  3

  237.000


  237.000


  102

  Mcar.

  Berbești E

  720/1999

  4

  2.046.000


  2.046.000


  103

  Mcar.

  Oteșani

  720/1999

  5

  237.000


  237.000


  104

  Mina

  Zegujani I

  720/1999

  6

  205.000


  205.000  S.N.C. Ploiești

  105

  Mina

  Vărzari

  720/1999

  2

  191.000


  191.000


  106

  Mina

  Vulcana Pandele

  720/1999

  3

  164.000


  164.000


  107

  Mina

  Cervenia

  720/1999

  5

  123.000


  123.000  S.C. BAUXITA S.A. Dobrești

  108

  Mina

  Dobrești

  720/1999

  1

  532.000


  532.000  CNMPN REMIN S.A. Baia Mare

  109

  Mina

  Toroioaga

  720/1999

  1

  7.500.000

  7.250.000

  250.000  C.N.M.P.N. REMIN Baia Mare

  110

  Mina

  Dealu Negru

  493/2000

  1

  205.000


  205.000


  111

  Mina

  Crucea Sud G17, G18

  493/2000

  2

  814.000

  750.000

  64.000


  112

  Mina

  V. Putnei - Prasca

  493/2000

  3

  191.000


  191.000  CNCAF Minvest Deva

  113

  Mina

  Masca - Sector S-E Puț 1 - E.M. Iara

  493/2000

  5

  256.000


  256.000  S.N.S. SALROM București

  114

  Mina

  Cacica Orizontul I și II

  493/2000

  6

  825.000


  825.000  C.N.U. București

  115

  Mina

  Bicazu Ardelean

  493/2000

  7

  205.000


  205.000


  116

  Mina

  Valea Vacii - Valea Leucii

  493/2000

  9

  333.000

  65.000

  268.000


  117

  Mina

  Puzdra - Leșu

  493/2000

  10

  196.000

  41.000

  155.000


  118

  Mina

  Ilișova

  493/2000

  11

  364.000

  74.000

  290.000  C.N.H. Petroșani

  119

  Mina

  Mesteacăn Vest

  493/2000

  12

  1.569.000


  1.569.000


  120

  Mina

  Bărbăteni Vest

  493/2000

  13

  1.153.000


  1.153.000


  121

  Mina

  Aninoasa Sud

  493/2000

  14

  1.173.000


  1.173.000


  122

  Mina

  Livezeni Sud

  493/2000

  15

  1.691.000


  1.691.000


  123

  Mina

  Paroșeni Nord

  493/2000

  16

  1.219.000


  1.219.000


  124

  Mina

  Priboi

  493/2000

  17

  1.282.000


  1.282.000


  125

  Mina

  Victoria

  493/2000

  18

  1.828.000


  1.828.000


  126

  Mina

  Lonea I

  493/2000

  19

  1.528.000


  1.528.000


  127

  Mina

  Valea Arsului

  493/2000

  20

  1.180.000


  1.180.000


  128

  Mina

  Lupeni Sud

  493/2000

  21

  2.472.000


  2.472.000


  129

  Mina

  Lonea 3

  493/2000

  22

  1.910.000


  1.910.000


  130

  Mina

  Petrila 2

  493/2000

  23

  1.282.000


  1.282.000


  131

  Mina

  Petrila Est

  493/2000

  24

  1.500.000


  1.500.000


  132

  Mina

  Uricani 5 Est

  493/2000

  25

  1.217.000


  1.217.000


  133

  Mina

  Uricani 5 West

  493/2000

  26

  1.282.000


  1.282.000


  134

  Mina

  Carolina

  493/2000

  27

  1.148.000


  1.148.000


  135

  Mina

  Ileana

  493/2000

  28

  2.482.000


  2.482.000


  136

  Mina

  Firizoni

  493/2000

  29

  805.000


  805.000


  137

  Mina

  Taia

  493/2000

  30

  982.000


  982.000


  138

  Mina

  Dalja

  493/2000

  31

  1.978.000


  1.978.000  C.N.L.O. - Tg. Jiu

  139

  Mina

  Leurda

  493/2000

  32

  1.637.000


  1.637.000


  140

  Mina

  Livezile I

  493/2000

  33

  368.000


  368.000


  141

  Mina

  Husnicioara III

  493/2000

  34

  236.000


  236.000


  142

  Mina

  Livezile II

  493/2000

  35

  369.000


  369.000


  143

  Mina

  Zegujani III

  493/2000

  36

  205.000


  205.000


  144

  Mina

  Armășăști Vest

  493/2000

  37

  205.000


  205.000  S.N.C. Ploiești

  145

  Mina

  Lapoș Sud

  493/2000

  38

  164.000


  164.000  S.C. MINIERA BANAT S.A. Anina

  146

  Mina

  Puț David

  493/2000

  39

  1.118.000


  1.118.000


  147

  Mina

  Puț VI Anina

  493/2000

  40

  1.009.000


  1.009.000


  148

  Mina

  Puț V Uteris

  493/2000

  41

  1.337.000


  1.337.000  Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani

  149

  Mina

  Aninoasa Nord

  602/2001

  1

  1.118.000


  1.118.000


  150

  Mina

  Brazi West

  602/2001

  2

  1.146.000


  1.146.000


  151

  Mina

  Paroșeni Sud

  602/2001

  3

  1.255.000


  1.255.000


  152

  Mina

  Balloma°

  602/2001

  4

  1.500.000


  1.500.000


  153

  Mina

  Livezeni Est

  602/2001

  5

  1.705.000


  1.705.000


  154

  Mina

  Bonci

  602/2001

  6

  1.255.000


  1.255.000


  155

  Mina

  Sterminos

  602/2001

  7

  1.282.000


  1.282.000  Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești

  156

  Mina

  Zăuan Str II

  602/2001

  9

  123.000


  123.000


  157

  Mina

  Lapoș Nord

  602/2001

  10

  123.000


  123.000


  158

  Cariera

  Zăghid

  602/2001

  11

  123.000


  123.000


  159

  Cariera

  Ciuciur-Ceptura

  602/2001

  12

  123.000


  123.000


  160

  Cariera

  Zăuan

  602/2001

  13

  123.000


  123.000


  161

  Cariera

  Nr. 9 Ulioara

  602/2001

  14

  123.000


  123.000


  162

  Cariera

  Slănic Nord

  602/2001

  15

  123.000


  123.000


  163

  Cariera

  Nr. 8 V. Grecilor

  602/2001

  16

  123.000


  123.000


  164

  Cariera

  Valea Popii

  602/2001

  17

  123.000


  123.000


  165

  Cariera

  Voiculeț

  602/2001

  18

  123.000


  123.000


  166

  Cariera

  Borumblaca

  602/2001

  19

  164.000


  164.000


  167

  Cariera

  Vâghiș

  602/2001

  20

  164.000


  164.000  Societatea Comercială Minieră Banat S.A. Anina

  168

  Mina

  Colonie

  602/2001

  21

  1.118.000


  1.118.000


  169

  Mina

  Camenița

  602/2001

  22

  1.187.000


  1.187.000


  170

  Mina

  Miniș-Covacie

  602/2001

  23

  1.064.000


  1.064.000


  171

  Mina

  Lupac Galerie

  602/2001

  24

  1.009.000


  1.009.000


  172

  Mina

  2 West Ponor

  602/2001

  25

  1.364.000


  1.364.000  Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST Deva

  173

  Mina

  Complex Vechi - Puț Iosif

  602/2001

  26

  923.000


  923.000  Campania Națională a Uraniului SA București

  174

  Mina

  Hojda - Măgura

  602/2001

  27

  204.000


  204.000  S.C. GEOPEC S.A. Pitești

  175

  Mina

  Cataracte

  602/2001

  42

  327.000


  327.000  Asociația Disponibilizaților din Minerit SA Anina

  176

  Mina

  Lupac

  602/2001

  47

  1.255.000


  1.255.000  Societatea Națională a Sării SALROM SA București

  177


  Câmpul II Ocnele Mari

  602/2001

  48

  1.000.000


  1.000.000  Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare

  178

  Mina

  Valea Roșie

  898/2002

  1

  400.000


  400.000


  179

  Mina

  Sofia

  898/2002

  2

  100.000


  100.000


  180

  Mina

  Wilhelm Trei Stejari

  898/2002

  3

  100.000


  100.000


  181

  Mina

  Mihai Nepomuc

  898/2002

  4

  250.000


  250.000


  182

  Mina

  Aurum

  898/2002

  5

  150.000


  150.000


  183

  Mina

  Wilhelm

  898/2002

  6

  200.000


  200.000


  184

  Mina

  Galbena Lapușna

  898/2002

  7

  300.000


  300.000


  185

  Mina

  Dealu Crucii

  898/2002

  8

  200.000


  200.000


  186

  Mina

  Herja Superior

  898/2002

  9

  200.000


  200.000


  187

  Mina

  Breiner

  898/2002

  10

  350.000


  350.000


  188

  Mina

  Boldut Superior

  898/2002

  11

  250.000


  250.000  Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva

  189

  Mina

  Băița Superior

  898/2002

  12

  120.000


  120.000


  190

  Mina

  Muncel

  898/2002

  13

  821.400

  534.700

  286.700


  191

  Mina

  Puț 5, Iaz 2; 3; 3a

  898/2002

  14

  210.500


  210.500


  192

  Cariera

  Sîntimbru

  898/2002

  15

  263.000


  263.000  Compania Națională a Uraniului S.A. București

  193

  Mina

  Viezuroiu

  898/2002

  16

  333.000

  65.000

  268.000


  194

  Mina

  Bîrzava

  898/2002

  17

  196.000

  41.000

  155.000


  195

  Mina

  Valea Galbenă - Arieșeni

  898/2002

  18

  364.000

  74.000

  290.000


  196

  Mina

  Mehadia

  898/2002

  19

  333.000

  65.000

  268.000  Compania Națională a Huilei SA Petroșani

  197

  Mina

  Aninoasa

  898/2002

  20

  1.100.000


  1.100.000


  198

  Cariera

  Jiet Defor

  898/2002

  21

  1.100.000


  1.100.000


  199

  Mina

  Mina Vulcan II

  898/2002

  22

  1.100.000


  1.100.000


  200

  Cariera

  Balomir

  898/2002

  23

  1.100.000


  1.100.000  Compania Națională a Lignitului Oltenia SA Tg. Jiu

  201

  Cariera

  Lupoaia Str. V-VI

  898/2002

  24

  368.000


  368.000  Societatea Națională a Cărbunelui SA Ploiești

  202

  Cariera

  Malu Roșu

  898/2002

  25

  123.000


  123.000


  203

  Mina

  Vărzari II

  898/2002

  26

  123.000


  123.000


  204

  Mina

  Mărgineanca Est

  898/2002

  27

  164.000


  164.000


  205

  Mina

  Baraolt II

  898/2002

  28

  164.000


  164.000  Societatea Comercială Minieră Banat SA Anina

  206

  Mina

  Drenetina-Coronini

  898/2002

  29

  1.118.000


  1.118.000


  207

  Mina

  Delia

  898/2002

  30

  1.187.000


  1.187.000


  208

  Mina

  Sinersig I Darova

  898/2002

  31

  1.064.000


  1.064.000


  209

  Mina

  Franciscus

  898/2002

  32

  1.009.000


  1.009.000  Societatea Comercială Moldomin SA Moldova Nouă

  210

  Mina

  Varad Superior

  898/2002

  34

  625.000


  625.000


  C:MEDVESÎnchidere-PostinchidereMonitorizare
  NOTĂ:
  Menționăm ca, în funcție de terminarea lucrărilor de închidere și ecologizare pentru fiecare obiectiv, cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a factorilor de mediu sunt diferite de la o lucrare la alta. Pentru fiecare an, Ministerul Economiei și Comerțului, în calitate de ordonator principal de credite, va stabili lista minelor și carierelor pentru care se operează în fiecare an cu cheltuielile respective.
  Operațiile cuprinse în aceste cheltuieli sunt:– realizarea bazei de date și a sistemului informatic integrat de monitorizare privind impactul activității miniere asupra factorilor de mediu în perioada postinchidere;– monitorizarea fenomenelor de subsidenta miniera, analiza și prognoza modificărilor structural morfologice și a stabilitatii terenurilor în perimetrele cu exploatare subterana sistata;– urmărirea și monitorizarea deformatiilor de teren și a alunecarilor locale și de ansamblu, care afectează sau pot afecta potențialul economic al suprafețelor;– urmărirea influentei minelor închise asupra minelor active aflate în vecinătatea acestora, prin colectarea periodică a probelor de apa din subteran și de gaze din spatele digurilor de rezistenta care separa campurile miniere;– urmărirea evoluției plantațiilor de puieți amplasate pe versantii haldelor de steril și completarea acestora în caz de degradare sau dispariție a acestora;– urmărirea situației suprafețelor insamantate, iar în cazul în care procesul de rasarire este sub 50%, refacerea lucrărilor de însămânțare;– urmărirea reabilitării calității solului prin executarea periodică a unor studii agrochimice care să restabileasca starea de fertilizare a terenurilor;– verificarea periodică a digurilor și a placilor armate din lucrările miniere de legătură cu suprafața, precum și urmărirea nivelului rambleului în puturile rambleiate;– urmărirea stării canalelor de garda, procedându-se la decolmatarea periodică a acestora;– proiectarea rețelei de monitorizare adecvate și stabilirea programului de monitorizare prin evoluția și modul de refacere a nivelurilor piezometrice, cu precădere pentru orizontul acvifer freatic;– studiul evoluției nivelurilor piezometrice și al resurselor de apa în perimetrele cu activitatea sistata;– eliminarea riscului de radiatii;– urmărirea evoluției calității apei evacuate din exploatările miniere care și-au încetat activitatea și prevenirea poluarii receptorilor din zona, precum și asigurarea bunei funcționari a statiilor de epurare-neutralizare;– monitorizarea haldelor de steril amplasate în vecinătatea exploatarilor miniere cu activitatea sistata;– studiu privind influența exploatării subterane asupra stabilitatii haldelor de steril amplasate deasupra perimetrelor miniere care și-au încetat activitatea;– urmărirea și monitorizarea emanatiilor de gaze în urma activității postinchidere;– evaluarea concentratiilor de gaze din sol în gaurile de foraje, în perimetrul de risc al surparilor de la suprafața datorită exploatării subterane;– monitorizarea permanenta a influentei factorilor meteorologici distructivi asupra zonelor miniere închise, luându-se măsuri în cazul unor calamitati naturale;– sistematizarea informațiilor și realizarea unui normativ-cadru aplicabil pentru toate activitățile ce urmează închiderii exploatării miniere;– plata unor taxe și a altor cheltuieli ce se vor impune.


  Anexa nr. 3

  OPERATOR ECONOMIC
  (furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)
  (Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări


  lei, inclusiv TVA

  Nr.
  crt.

  Mina

  Obiectivul

  Cheltuieli totale
  aprobate pentru
  închidere pe anul
  ..........

  Cheltuieli efectuate pentru
  conservare, proiectare,
  închidere

  Cheltuieli pentru
  monitorizare
  postînchidere

  Sumele alocate

  Diferența de
  acordat
  7 = 4 - 6
  7 = 5 - 6

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  I

  X

  2.

  II

  X

  3.

  III

  X

  4.

  TOTAL

  Director general,
  ……………..

  Director economic,
  ………………….

  Vizat
  Verificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......
  Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,
  Director general,
  ........................

  (la 15-10-2010, Anexa nr. 3 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )

  -------