NORMA SANITARĂ VETERINARA din 17 septembrie 2003
care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2003
  Articolul 1

  Controalele referitoare la sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor trebuie să fie în conformitate cu prevederile art. 2-5.


  Articolul 2

  (1) Autoritatea veterinara centrala a României va efectua inspecţii ad-hoc care pot fi realizate împreună cu alte inspecţii prevăzute de legislaţia naţionala. Aceste inspecţii vor acoperi în fiecare an cel puţin 10% din exploatatiile de bovine situate pe teritoriul României. Aceasta rata minima de control va fi crescută imediat, atunci când se va stabili că nu s-a respectat legislaţia naţionala privind identificarea şi înregistrarea bovinelor.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când România va avea în aplicare o baza de date pe deplin operationala, în conformitate cu art. 5 din Norma sanitară veterinara privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, şi care prevede facilităţi eficiente de control incrucisat, se poate prevedea o rata de control la numai 5% din exploatatiile de bovine din România.
  (3) Selectarea exploataţiilor pentru a fi inspectate de către autoritatea competentă se va face pe baza analizei de risc.
  (4) Analiza de risc pentru fiecare exploatatie va lua în considerare următoarele:
  a) numărul de animale din exploatatie, incluzând detaliile tuturor animalelor prezente şi identificate;
  b) aspecte privind sănătatea publică şi sănătatea animalelor, în special existenta unor focare anterioare de boala;
  c) cuantumul premiilor anuale pentru bovine, solicitate şi/sau plătite exploatatiei, comparat cu cuantumul premiilor plătite în anii anteriori;
  d) modificările semnificative în comparatie cu situaţiile din anii anteriori;
  e) rezultatele controalelor efectuate în anii anteriori, în special:
  1. ţinerea corespunzătoare a registrului de exploatatie;
  2. ţinerea corecta a paşapoartelor animalelor din exploatatie;
  f) comunicarea la timp a datelor către autoritatea sanitară veterinara competenţa;
  g) alte criterii stabilite de autoritatea veterinara centrala a României.
  (5) Fiecare inspecţie va fi urmată de un raport standardizat la nivel naţional, care trebuie să cuprindă:
  a) rezultatele controalelor, cu toate aspectele necorespunzătoare constatate;
  b) motivul controlului;
  c) persoanele prezente.
  (6) Deţinătorului de animale sau reprezentantului sau i se va da posibilitatea de a semna raportul, iar dacă este necesar, posibilitatea de a face observaţii asupra raportului.
  (7) Copii ale rapoartelor la care se referă alin. (5) vor fi trimise fără întârziere autorităţilor competente responsabile cu gestionarea sumelor acordate de la bugetul de stat în agricultura, atunci când se constata încălcări ale prevederilor Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002.


  Articolul 3

  Controlul va acoperi toate animalele dintr-o exploatatie pentru care este prevăzută identificarea conform Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002.


  Articolul 4

  Controalele ad-hoc nu vor fi anunţate. Atunci când se face o înştiinţare, aceasta va fi limitată, iar intervalul dintre înştiinţare şi control nu va depăşi 48 de ore.


  Articolul 5

  (1) Autoritatea veterinara centrala a României va elabora un raport anual către Comisia Europeană, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, începând din anul 2004, precizând detaliile următoare:
  a) numărul de exploataţii de bovine din România;
  b) numărul de inspecţii efectuate în conformitate cu prevederile art. 2;
  c) numărul animalelor care au fost inspectate;
  d) toate neregulile constatate;
  e) toate sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile art. 10 din Norma sanitară veterinara privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina.
  (2) Informaţiile la care se referă alin. (1) se vor transmite Comisiei Europene de către autoritatea veterinara centrala a României, conform modelului prezentat în anexa.


  Articolul 6

  Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, poate emite acte normative sau prevederi administrative suplimentare pentru a se asigura implementarea prezentei norme sanitare veterinare şi respectarea prevederilor acesteia.


  Articolul 7

  Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.


  Anexa
  ────────
  la norma sanitară veterinara
  ────────────────────────────
  RAPORT
  asupra rezultatelor controalelor efectuate în exploatatiile
  de bovine privind prevederile legislative pentru
  identificarea şi înregistrarea bovinelor
  1. Informaţii referitoare la rezultatul controlului efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi c) din norma sanitară veterinara:
  a) numărul total de exploataţii de bovine înregistrate în România, asa cum au fost înregistrate la începutul perioadei de raportare/inspecţie;
  b) numărul total de exploataţii de bovine inspectate;
  c) numărul total de inspecţii efectuate;
  d) criteriile analizei de risc, asa cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (4) din norma sanitară veterinara pentru selectarea exploataţiilor de bovine inspectate, cu referire la motivatia acestei inspecţii, iar dacă este cazul, motivatia excluderii exploatatiei din lista celor selectate;
  e) numărul total de bovine din septel, asa cum au fost înregistrate la începutul perioadei de raportare/inspecţie;
  f) numărul total de bovine care au fost inspectate;
  g) tipul de controale efectuate, de exemplu: controlul fizic, controlul documentar, controlul privind termenele de notificare a deplasarilor.
  2. Informaţii referitoare la rezultatul controlului efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) din norma sanitară veterinara:
  a) neregulile constatate în funcţie de tipul controlului efectuat în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. g);
  b) sancţiunile, incluzând tipurile şi informaţiile privind aplicarea acestora, în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. g) şi ale lit. a) de mai sus.
  ────────────