ORDONANŢA nr. 25 din 26 iulie 2001(*actualizată*)
privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
(actualizată până la data de 11 aprilie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 aprilie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002; LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţionala de Investiţii «C.N.I.» - S.A., denumita în continuare C.N.I., societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005, prin înlocuirea unor termeni.
  (2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actul constitutiv propriu.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  -----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.
  (4) C.N.I. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte subunitati în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii.
  (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 2

  Capitalul social iniţial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărţit în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 25.000 lei, şi se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, conform legii.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 3

  (1) C.N.I. poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile, după caz.
  (2) C.N.I. poate deţine în concesiune şi/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  (3) C.N.I. poate deţine în administrare, concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate, în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  ------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 4

  Abrogat.
  -----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 5

  C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau social în domeniul construcţiilor, pe baza programelor de interes public sau social aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau a programelor proprii.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.


  Articolul 5^1

  (1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea şi/sau reabilitarea termică a construcţiilor existente, prevenirea şi atenuarea efectelor riscurilor naturale.
  -----------
  Alin. (1) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.
  (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se finanţează din venituri proprii ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului constituite în baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995
  privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi alte surse legal constituite.
  -----------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 6

  (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) executarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005, prin înlocuirea unor termeni.
  b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, ce cuprind programe de investiţii, lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare;
  c) elaborarea de propuneri către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor;
  -----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005, prin înlocuirea unor termeni.
  d) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul sau de activitate;
  e) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul sau de activitate;
  f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul sau de activitate;
  g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  (2) Construcţiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (3) Realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziţii publice, în condiţiile legii.
  (4) Supravegherea proiectării şi executării construcţiilor şi derulării programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi recepţia lucrărilor respective executate se realizează de către C.N.I.
  -----------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005, prin înlocuirea unor termeni.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.


  Articolul 7

  Sursele de finanţare pentru realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor administrate de C.N.I. se constituie din:
  ------------
  Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.
  a) venituri proprii realizate din activităţile desfăşurate;
  b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garanţie guvernamentală, în condiţiile legii;
  c) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
  d) alte surse legal constituite.


  Articolul 8

  (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu beneficiarii investiţiilor care îi pun la dispoziţie terenuri pentru construcţii, viabilizate (cu acces la utilităţile necesare: reţele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi termică şi altele asemenea) şi libere de orice sarcini.
  ------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor incluse în programele prevăzute la alin. (1) se face în condiţiile legii.
  (2^1) Pentru construcţiile de interes public ori social, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii derulate prin C.N.I.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (2^2) Pentru construcţiile proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I., utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente acestora se asigură prin grija beneficiarilor.
  ------------
  Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.
  (3) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.
  (4) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanţare se asigură integral de către autorităţile administraţiei publice centrale sau de către autorităţile administraţiei publice locale nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj/devizului, după caz.
  -----------
  Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011.
  -----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.


  Articolul 9

  (1) C.N.I. îşi stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 10

  C.N.I. poate finanţa din venituri proprii şi/sau din credite cu garanţie guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, din credite contractate direct de stat şi din credite garantate cu bunuri deţinute în proprietate, contractate în condiţiile legii, programe de investiţii proprii, pentru realizarea unor construcţii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, cu condiţia să nu afecteze desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.


  Articolul 11

  (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. se încadrează în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.
  (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Directorul general este numit de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, care îi stabileşte şi salariul.
  ------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005, prin înlocuirea unor termeni.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.


  Articolul 12

  (1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I.
  ------------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 13

  (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.N.I.
  (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I.
  ------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.


  Articolul 14

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând societăţile comerciale participante la realizarea
  capitalului social iniţial al Companiei Naţionale de
  Investiţii «C.N.I.» - S.A.
  1. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei
  2. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei
  3. Compania Naţionala «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei
  4. Compania Naţionala «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei
  5. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi: 250 milioane lei.
  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, conform modificării aduse de pct. 13 al aceluiaşi act normativ.


  Anexa 2
  Eliminată.
  ----------
  Anexa 2 a fost eliminată indirect de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, prin înlocuirea celor două anexe cu una singură.
  -------