ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 8 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 13 decembrie 2023
  Având în vedere faptul că prin Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil,
  ținând cont de consecințele deosebit de grave ale exploziilor care au avut loc în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, în luna august 2023, precum și de necesitatea instituirii de măsuri privind locurile de muncă cu risc de periculozitate și siguranța populației,
  constatând că în momentul de față prevederile legale nu conțin măsuri adecvate pentru stoparea fenomenului de umplere ilegală a buteliilor pentru aragaz cu un fluid de lucru cu proprietăți fizico-chimice diferite și de la instalații care nu sunt destinate acestei activități, consecințele asupra vieții și bunurilor materiale fiind deosebit de grave,
  luând în considerare necesitatea de informare operativă între instituțiile publice cu atribuții de control atunci când se constată încălcări ale unor reglementări referitoare la funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil prevăzute în Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să poată fi dispuse oprirea din funcționare și sigilarea instalațiilor/echipamentelor în cauză,
  ținând cont de necesitatea sprijinirii mediului de afaceri prin adoptarea de măsuri care să permită utilizarea instalațiilor sub presiune și instalațiilor de ridicat fără anumite restricții de natură administrativă existente în prezent în procesul autorizării funcționării,
  luând în considerare modificarea directivelor și regulamentelor europene, a standardelor specifice, precum și progresul tehnic din domeniul instalațiilor de ridicat reglementate de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  constatând necesitatea unor măsuri prin care să se asigure efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării și verificărilor tehnice în utilizare la instalații/echipamente reglementate de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile,
  în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
  c^1) autorizare provizorie a funcționării - acord privind funcționarea pe o perioadă limitată de cel mult 90 de zile a instalațiilor/echipamentelor, stabilit conform prescripțiilor tehnice;
  2. La articolul 5, litera h^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h^1) exploatare - totalitatea activităților care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, controlul nedistructiv și încercările distructive, precum și operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/ echipamentelor;
  3. La articolul 6, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) au autorizarea/admiterea funcționării emisă conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;
  4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare se efectuează cu respectarea prevederilor legislației și prescripțiilor tehnice aplicabile.5. La articolul 12, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) să monteze și/sau să instaleze instalații/echipamente numai dacă este emis și se respectă avizul obligatoriu de instalare/montare;
  6. La articolul 14, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) să solicite și să obțină avizul obligatoriu de instalare/montare, precum și autorizarea provizorie a funcționării, conform prescripțiilor tehnice;
  7. La articolul 14, după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și h), cu următorul cuprins:
  g) să asigure un sistem de supraveghere video a instalațiilor de distribuție în zonele de distribuție/alimentare cu gaz petrolier lichefiat - GPL, gaz natural comprimat pentru vehicule - GNCV și hidrogen. Stocarea informațiilor/imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a instalațiilor, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție;
  h) să respecte cerințele specifice ale prescripțiilor tehnice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-g).
  8. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile/echipamentele prevăzute la alin. (1), precum și cele prevăzute în anexa nr. 4 pct. 13 are obligația să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripțiilor tehnice.9. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Instituțiile publice cu atribuții de control care constată încălcări ale reglementărilor referitoare la instalațiile/ echipamentele care fac obiectul prezentei legi furnizează informațiile către ISCIR în cel mult 48 de ore de la întocmirea documentului constatator.10. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanții săi, are dreptul:
  a) să solicite informații și documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, efectuează umplerea, repară, întrețin, asigură realizarea reviziilor, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, efectuează controlul nedistructiv și încercările distructive, dețin, utilizează și/sau comercializează instalații/ echipamente;
  b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul și/sau în locul în care își desfășoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, efectuează umplerea, repară, asigură realizarea reviziilor, întrețin, comercializează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, efectuează controlul nedistructiv și încercările distructive, dețin și/sau utilizează instalații/echipamente, precum și în locurile în care sunt utilizate instalații/echipamente, indiferent de forma de deținere a acestora;
  c) să aplice sancțiuni pentru faptele constatate pe baza informațiilor/înregistrărilor camerelor de supraveghere video montate și utilizate ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor legale.
  (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, inspectoratele pentru situații de urgență, în exercitarea rolului de autoritate, au dreptul de a aplica sancțiuni pentru contravențiile din competență, constatate pe baza înregistrărilor sistemelor audio-video prevăzute la art. 14 lit. g).(3) Persoanele ce dețin/utilizează instalații/echipamente, precum și cele care desfășoară activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) au obligația să permită accesul reprezentanților ISCIR și a celorlalte instituții cu atribuții de control și să pună la dispoziția acestora informațiile și documentele referitoare la instalații/echipamente, pe care le solicită.
  11. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) și e), art. 10 lit. a), b) și e), art. 12 lit. c), d), e) și g), art. 14 lit. c), e) și h), art. 16 și ale art. 19 alin. (3), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;
  12. La articolul 24 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) și d), art. 9 alin. (2), art. 11 și ale art. 14 lit. g), precum și efectuarea fără autorizație a activității de umplere cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;
  13. La anexa nr. 2, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Macarale, stivuitoare, elevatoare, platforme ridicătoare, ascensoare, instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat, scări și trotuare rulante, mașini de ridicat de tip special și alte mecanisme de ridicat


  Articolul II
  (1) În scopul preîntâmpinării producerii unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitățile care se referă la funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) poate dispune controale tematice, cu participarea unor reprezentanți ai altor instituții publice, în raport cu care exercită funcția de coordonare metodologică.(2) Dacă în urma activității de control desfășurate sunt identificate nereguli sau abateri grave cu privire la activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu risc iminent asupra vieții și securității persoanelor, ISCIR, prin echipele de control constituite potrivit alin. (1), poate dispune, prin proces-verbal, suspendarea desfășurării acestora pentru o perioadă de 30 de zile și oprirea din funcționare ori utilizare a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.


  Articolul III
  (1) Instalarea sistemelor de supraveghere video a instalațiilor de distribuție, prevăzute la art. 14 lit. g) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în zonele de distribuție/alimentare cu gaz petrolier lichefiat - GPL, gaz natural comprimat pentru vehicule - GNCV și hidrogen se realizează până la 1 martie 2024.(2) Dispozițiile art. 24 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea

  București, 8 decembrie 2023.
  Nr. 111.
  -----