ORDIN nr. 1.071 din 24 octombrie 2012
de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 31 octombrie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. VVP. 518 din 24 octombrie 2012,
  având în vedere dispoziţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data prezentului ordin, Centrul de gastroenterologie şi hepatologie, structură fără personalitate juridică, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, se transformă în Institutul de gastroenterologie şi hepatologie, structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.


  Articolul 2

  (1) Conducerea activităţii Institutului de gastroenterologie şi hepatologie, denumit în continuare Institut, se asigură de către un medic-şef, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic şef de secţie. Medicul-şef coordonează activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi şi a structurilor paraclinice care fac parte din structura Institutului.
  (2) Medicul-şef prevăzut la alin. (1) participă la toate şedinţele comitetului director, la fundamentarea bugetului Institutului şi la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi cu direcţia de sănătate publică pentru derularea programelor naţionale de sănătate.
  (3) Institutul coordonează programele de sănătate specifice bolilor gastrice şi hepatice prin medicii specialişti din structura proprie.


  Articolul 3

  În contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat între casa de asigurări de sănătate şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, se menţionează distinct valoarea din contract corespunzătoare serviciilor medicale furnizate de Institut.


  Articolul 4

  Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi stabileşte, prin fişa postului, atribuţii specifice pentru personalul din structura economico-financiară şi cea de achiziţii care asigură buna desfăşurare a activităţii Institutului.


  Articolul 5

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unitatea sanitară implicată vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii, interimar,
  Victor-Viorel Ponta
  Bucureşti, 24 octombrie 2012.
  Nr. 1.071.
  _______