ORDIN nr. 5.453 din 31 august 2020privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 septembrie 2020
  Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul examenului național de bacalaureat - 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Examenul național de bacalaureat - 2021 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(2) Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(3) Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2021 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.(3^1) În conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020, absolvenții specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba și literatura română, Istorie și discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretică.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (4) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale, evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții:
  a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;
  b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
  c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (6) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (5) și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora și transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic, scanată și ștampilată, până la aceeași dată, Comisiei Naționale de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (7) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește prin decizia inspectorului școlar general, până la data de 7 iunie 2021, componența nominală a Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care are clase de final de ciclu de învățământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri și care administrează baza de date, sunt desemnați de către Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu până la data de 10 iunie 2021.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (9) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, prin tragere la sorți, componența comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu excepția președinților și a persoanelor de contact.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (10) Tragerea la sorți a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele transmise inspectoratelor școlare de către unitățile de învățământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat național și care nu sunt în situație de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat și nici nu au fost sancționate disciplinar pentru fapte săvârșite în sesiunile anterioare de examen.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (11) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte zile înainte de începerea examenului.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (12) Componența comisiilor se consemnează într-un procesverbal în care se menționează și reprezentanți ai societății civile, respectiv ai Consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale care au participat la tragerea la sorți organizată în cadrul videoconferinței.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (13) Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat - 2021, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (5).
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (14) Pentru unitățile de învățământ - centre de examen care au un număr de candidați mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5) lit. a), Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune de spații suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naționale de Bacalaureat.
  (la 28-05-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Articolul 3
  (1) Programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat - 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.(2) Recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale se realizează conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.842/2021.
  (la 28-05-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Articolul 4

  Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaștere și echivalare și cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiate pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale din România, care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/1999, aprobată prin Legea nr. 205/1999, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat, și cu Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar 2020-2021*, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.
  * Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar 2020-2021, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pentru elevii secțiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-român. «De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone», echivalarea probei scrise la una dintre disciplinele nonlingvistice (DNL) susținute în limba franceză, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv francofon, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.(3) Pentru elevii secțiilor bilingve româno-spaniole, echivalarea probei scrise de cultură spaniolă, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.
  (la 28-05-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Articolul 6
  (1) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu la o unitate de învățământ liceal de stat/particular din localitate/ județ/sector/municipiul București în care funcționează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondați.(2) În cazul în care, la nivelul unui județ există unități de învățământ liceal în care funcționează clase cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu și, la nivelul județului respectiv, nu există nicio altă unitate de învățământ liceal de stat/particular care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcționeze provizoriu vor fi arondați de către inspectoratul școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități de învățământ liceal din alte județe care au acreditate specializările/calificările respective.(3) Pentru candidații care provin de la specializările/calificările autorizate provizoriu, echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ la care sunt arondați candidații, de către o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești candidați, în care vor fi incluși obligatoriu profesori din această unitate.
  (la 28-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (4) Candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu vor susține probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unitățile de învățământ de proveniență ale acestora sau chiar la unitățile de învățământ de proveniență dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizați în săli separate de ceilalți candidați din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susțin probe scrise candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care acești candidați sunt arondați.


  Articolul 7
  (1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară activități specifice examenului de bacalaureat: susținerea probelor, descărcarea și multiplicarea subiectelor, predarea și preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea și introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate la alin. (1), din centrul respectiv.(5) Dacă în urma verificărilor menționate la alin. (4) se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de bacalaureat județeană/Comisia de bacalaureat a municipiului București, care propune eventualele măsuri de sancționare și informează Comisia Națională de Bacalaureat.


  Articolul 8
  (1) Președinții comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar. Comisia Națională de Bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare.(2) Președintele comisiei regionale/județene/a municipiului București de contestații este numit de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.(3) Comisia Națională de Bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2021.


  Articolul 9
  (1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București răspund(e) pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.(2) Comisia județeană/a municipiului București stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, care poate fi înregistrată. La ședința publică sunt invitați, în scris, și reprezentanți ai societății civile.
  (la 28-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact și informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor. Pentru examenul național de bacalaureat - 2021, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent.
  (la 28-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.(6) Înregistrarea videoconferinței menționate la alin. (2) se păstrează la nivelul inspectoratelor școlare județene/al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condiții de maximă siguranță, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data efectuării acesteia, și se transmite doar la solicitarea instanțelor de judecată sau a organelor de control, fiind exceptată de la comunicare către alte persoane fizice sau juridice.
  (la 28-05-2021, Articolul 9 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Articolul 10

  Comisia Națională de Bacalaureat stabilește prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat.


  Articolul 11
  (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.(8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).


  Articolul 12
  (1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.(2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:
  a) președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
  b) după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;
  c) președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.
  (3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.


  Articolul 13
  (1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 28-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )
  (2) Comisia Națională de Bacalaureat va transmite Comisiei de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București modelul cererii-tip pentru depunerea contestației care include și declarația-tip menționată la alin. (1).


  Articolul 14
  (1) Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.(2) Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.(3) În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.(4) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații, ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.(5) Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării și a inspectoratelor școlare.(6) Ștergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educației, ale inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pentru o perioadă de o lună de la data publicării.
  (la 28-05-2021, Articolul 14 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Articolul 15

  Completarea și eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.


  Articolul 17

  Direcția generală învățământ Preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 18

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 31 august 2020.
  Nr. 5.453.

  Anexa nr. 1

  CALENDARUL
  examenului național de bacalaureat - 2021

  Sesiunea iunie-iulie 2021

  31 mai-4 iunie 2021Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  4 iunie 2021Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  14-25 iunie 2021Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  28 iunie 2021Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  29 iunie 2021Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  30 iunie 2021Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  1 iulie 2021Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  5 iulie 2021Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
  6-9 iulie 2021Rezolvarea contestațiilor
  9 iulie 2021Afișarea rezultatelor finale

  Sesiunea august-septembrie 2021

  19-26 iulie 2021Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  16 august 2021Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  17 august 2021Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  18 august 2021Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  19 august 2021Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  23-31 august 2021Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  31 august 2021Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
  1-3 septembrie 2021Rezolvarea contestațiilor
  3 septembrie 2021Afișarea rezultatelor finale

  NOTĂ:
  La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
  (la 28-05-2021, ANEXA a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )


  Anexa nr. 2

  Nr. .........../.......... .2021
  Domnule președinte,

  Subsemnatul/Subsemnata, ................. ...................., vă rog să dispuneți recorectarea lucrării mele la proba* ......................, disciplina** ........ ........... ............ și tipul de subiect*** ......................... ............., din cadrul examenului național de bacalaureat - 2021, sesiunea ............... .............
  Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.
  Data
  ................................
  Semnătura
  ................................

  Domnului președinte al Centrului de examen din ........................................
  * Proba: E.a); E.b); E.c); E.d).
  ** Disciplina: Matematică, Biologie, ................ .
  *** Subiect: M_mate-info, M_șt-nat., Chimie, ................ .
  (la 28-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.852 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021 )

  ----