HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2018privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care excedează cadrului legal de funcționare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 20 februarie 2018
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care excedează cadrului legal de funcționare, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:
  a) identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum și modalitatea de comunicare a ordinelor de serviciu;
  b) determinarea implicării directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, în influențarea unor decizii politice sau în planul politic;
  c) verificarea unei eventuale modalități de implicare a Serviciului de Protecție și Pază în activități care excedează cadrului legal de funcționare de către directorul instituției, domnul Pahonțu Lucian-Silvan;
  d) verificarea rapoartelor de activitate ale directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, din ultimii 5 ani;
  e) identificarea protocoalelor încheiate cu alte instituții, a regulilor de relaționare cu acestea, precum și verificarea respectării cadrului legal de acțiuni prevăzute în aceste colaborări;
  f) verificarea modului și a criteriilor în care au fost desemnați ofițerii de protecție a demnitarilor;
  g) identificarea numărului de mandate de supraveghere video/audio solicitate în baza art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare, precum și verificarea respectării cadrului legal prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. d) din aceeași lege;
  h) verificarea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 191/1998, cu modificările și completările ulterioare, de către Serviciul de Protecție și Pază, fără a-și depăși atribuțiile și competențele prevăzute la art. 1 alin. (1) din aceeași lege;
  i) identificarea numărului de mandate efectiv obținute de la procuror în baza art. 14 alin. (1) lit. e) din aceeași lege;
  j) determinarea numărului de acte de constatare întocmite în baza art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 191/1998, cu modificările și completările ulterioare, care au fost folosite ca mijloace de probă în cauze aflate în stadiul de cercetare penală sau în fața instanțelor judecătorești;
  k) verificarea procedurii activității proprii de apărare a secretului de stat și de prevenire a scurgerii de date sau de informații;
  l) existența unor verificări în ultimii 5 ani referitoare la achiziții publice și la fondul operativ, din partea Curții de Conturi sau a altor instituții abilitate în domeniu, precum și aflarea rezultatelor acestora;
  m) aflarea numărului de sancțiuni aplicate ofițerilor de protecție a demnitarilor în ultimii 5 ani pentru nerespectarea ordinelor de zi pe unitate, a regulamentelor militare și a prevederilor Legii nr. 191/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  n) procedura întocmirii rapoartelor de către ofițerii de protecție a demnitarilor, verificarea adresanților, a modalității de valorificare a informațiilor obținute, aflarea în ce măsură informațiile se referă și la activitățile din domeniul privat al demnitarilor și al familiilor acestora;
  o) verificarea modalității de gestionare a informațiilor menționate în rapoartele ofițerilor de protecție a demnitarilor, care nu se încadrează în obligațiile prevăzute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 din Legea nr. 191/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  p) verificarea oricăror altor aspecte specifice domeniului de activitate al Serviciului de Protecție și Pază, în măsura în care acestea rezultă din analizarea aspectelor semnalate la lit. a)-o);
  q) verificarea oricăror altor aspecte care reies din derularea lucrărilor comisiei și care sunt relevante pentru îndeplinirea obiectivelor și scopului comisiei.


  Articolul 2
  (1) Comisia parlamentară de anchetă este formată din 15 membri și are un birou compus din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.(2) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.


  Articolul 4

  Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.


  Articolul 5
  (1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.


  Articolul 6

  Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat și prezentat pentru aprobare birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.


  Articolul 7

  Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.


  Articolul 8
  (1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în fața Comisiei parlamentare de anchetă.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde își desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.(4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute, care sunt utile activității comisiei, poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.(5) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(6) Dispozițiile procesual civile cu privire la citarea, invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.(7) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenodactilografiază.


  Articolul 9
  (1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 90 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de comisie.(2) După primirea raportului, birourile permanente reunite îl pun la dispoziția grupurilor parlamentare și îl înscriu pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.


  Articolul 10

  În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea birourilor permanente reunite.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 20 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 20 februarie 2018.
  Nr. 11.

  ANEXĂ

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților
  I. Componența:1. domnul senator Butunoi Ionel-Daniel, Grupul parlamentar al PSD;2. domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar al PSD;3. domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius, Grupul parlamentar al PSD;4. domnul deputat Neață Eugen, Grupul parlamentar al PSD;5. domnul deputat Bălănescu Alexandru, Grupul parlamentar al PSD;6. doamna deputat Moagher Laura-Mihaela, Grupul parlamentar al PSD;7. domnul deputat Pleșoianu Liviu Ioan Adrian, Grupul parlamentar al PSD;8. domnul deputat Dobre Victor Paul, Grupul parlamentar al PNL;9. domnul deputat Neagu Nicolae, Grupul parlamentar al PNL;10. domnul senator Fenechiu Daniel Cătălin, Grupul parlamentar al PNL;11. domnul deputat Rodeanu Bogdan-Ionel, Grupul parlamentar al USR;12. domnul deputat Apjok Norbert, Grupul parlamentar al UDMR;13. domnul deputat Calotă Florică Ică, Grupul parlamentar ALDE;14. domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță, Grupul parlamentar al PMP;15. - Grupul parlamentar al minorităților naționale.II. Componența biroului comisiei:– președinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD;– vicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL;– secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE.

  ----