ORDIN nr. 1.237 din 8 august 2011
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.237 din 8 august 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 692 din 3 august 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 16 august 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.250 din 8 august 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.795 din 3 august 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile:
  - art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 724/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011;
  - Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:
  1. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
                                                                            "- mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer FNUASS
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 56.423 47.686 104.109 97
  II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 5.000 5.000
  III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională 22.000 52.000 74.000
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 321.932 905.406 1.227.338 1.032.504
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 7.720 7.720
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 33.094 10.046 43.140
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 29.000 29.000
  VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 120.000 120.000 120.000
  Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare 35.017 35.017 31.372
  Reţinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare 18.891 31.262 50.153
  Total programe naţionale de sănătate 481.340 1.214.137 1.695.477 1.183.973"

  2. La secţiunea A capitolul III subcapitolul IV "Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile" punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare" titlul "Intervenţii", punctul 1 "Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice" va avea următorul cuprins:
  "1) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:
  a) prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;
  b) tratamentul bolnavilor cu:
  b.1) scleroză multiplă;
  b.2) HTAP;
  b.3) mucoviscidoză (adulţi şi copii);
  b.4) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică);
  b.5) miastenia gravis;
  b.6) osteogeneză imperfectă;
  b.7) boala Fabry;
  b.8) boala Pompe;
  b.9) tirozinemie;
  b.10) epidermoliza buloasă;
  b.11) sindromul Prader Willi;
  b.12) mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter)
  b.13) mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler)
  b.14) afibrinogenemia congenitală
  b.15) sindrom de imunodeficienţă primară.
  Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) lit. a) şi lit. b) pct. b1)-b11) sunt prevăzute în secţiunea B la prezentele norme.
  Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii şi unităţile care realizează intervenţiile prevăzute la lit. b) pct. b12)-b15):
  b.12) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul mucopolizaharidozei tip II (sindromul Hunter)
  Coordonare tehnică la nivel naţional:
  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
  Activităţi
  1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter).
  Criterii de eligibilitate:
  a) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter).
  Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) trataţi: 6;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) tratat/an: 1.793.500 lei.
  Unităţi care derulează intervenţia:
  a) Spitalul Judeţean de Urgenţă <<Dr. C-ţin Opriş>> Baia Mare - secţia de pediatrie;
  b) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - secţia de pediatrie;
  c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - secţia de pediatrie;
  d) Spitalul de Copii Botoşani;
  e) Spitalul Clinic de Copii Braşov;
  f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii <<Louis Ţurcanu>> Timişoara.
  b.13) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul mucopolizaharidozei tip I (sindromul Hurler)
  Coordonare tehnică la nivel naţional:
  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
  Activităţi
  1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler).
  Criterii de eligibilitate:
  a) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler).
  Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 2;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) tratat/an: 914.000 lei.
  Unităţi care derulează intervenţia:
  a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului <<Prof. dr. Alfred Rusescu>> Bucureşti
  b.14) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul afibrinogenemiei congenitale
  Coordonare tehnică la nivel naţional:
  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii <<Sfânta Maria>> Iaşi
  Activităţi
  1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitală.
  Criterii de eligibilitate:
  a) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenitală.
  Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1.
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală tratat/an: 48.000 lei.
  Unităţi care derulează intervenţia:
  a) Spitalul de pediatrie Bacău.
  b.15) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul Sindromului de imunodeficienţă primară
  Coordonare tehnică la nivel naţional:
  Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie <<Prof. Dr. Octavian Fodor>> Cluj-Napoca
  Activităţi
  1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficienţă primară.
  Criterii de eligibilitate:
  a) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficienţă primară.
  Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară: 27;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară tratat/an: 62.330 lei.
  Unităţi care derulează intervenţia:
  a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie <<Prof. Dr. Octavian Fodor>> Cluj-Napoca;
  b) Spitalul Judeţean de Urgenţă <<Dr. Constantin Opriş>> Baia Mare;
  c) Spitalul Judeţean Bacău;
  d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
  e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <<Sf. Spiridon>> Iaşi;
  f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
  g) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;
  h) Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;
  i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
  j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
  k) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
  l) Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central <<Dr. Carol Davila>> Bucureşti."
  3. La secţiunea A capitolul III subcapitolul IV punctul 8 titlul "Intervenţii" punctul 2) "Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora", titlul "Natura cheltuielilor" va avea următorul cuprins:
  "Natura cheltuielilor:
  a) cheltuieli derivate din achiziţionarea de consumabile de EMG, EKG, echografie;
  b) cheltuieli derivate din achiziţionarea de reactivi şi consumabile de laborator, materiale sanitare pentru diagnosticul precoce pozitiv şi diferenţial al pacienţilor, rudelor şi purtătorilor cu amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker;
  c) cheltuieli rezultate din programe de formare profesională a personalului de specialitate (medici şi personal sanitar mediu): organizare şi participare la cursuri, achiziţionare, publicare de materiale informative, cărţi sau publicaţii de specialitate;
  d) cheltuieli rezultate din activităţi de informare-educare-comunicare: materiale sanitare educative (elaborare, publicare broşuri, reviste, pliante, afişe, cărţi, întreţinere site-uri);
  e) cheltuieli pentru serviciile prestate Spitalului Clinic de Psihiatrie <<Prof. dr. Al. Obregia>> Bucureşti de către laboratoare de genetică acreditate conform standardelor europene pentru efectuarea testărilor genetice, pentru toţi beneficiarii intervenţiei (pacienţi, rudele pacienţilor şi purtători din toată ţara), indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizaţi;
  f) prestări servicii pentru efectuarea amniocentezei şi prelevării de vilozităţi corionice la feţii mamelor purtătoare pentru efectuarea testării genetice la făt;
  g) cheltuieli aferente transportului probelor biologice (sânge, lichid amniotic, vilozităţi amniotice) la laboratoarele de genetică;
  h) cheltuieli aferente întreţinerii registrelor naţionale unice de amiotrofii spinale şi de distrofii musculare progresive tip Duchenne/Becker şi site-urilor aferente."
  4. La secţiunea B capitolul VIII subcapitolul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ" punctul 5 "Programul naţional de diabet zaharat" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficienţă", litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat: 617,52 lei".


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  ---------