LEGE nr. 94 din 11 mai 2016
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 11, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
  "p) transportul şcolar, efectuat cu autobuze având inscripţia «transport şcolar», conform prevederilor art. 18^1."
  2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 18^1. - Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică şi transportului cu autobuzele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale unităţilor de învăţământ, având inscripţia «transport şcolar», utilizate exclusiv pentru transportul elevilor şi cadrelor didactice, care efectuează acest transport din mediul rural către unităţile de învăţământ din comună sau către unităţile de învăţământ din mediul urban."
  3. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 81^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 81^1. - Prin excepţie de la prevederile art. 81, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi unităţile de învăţământ care asigură transportul şcolar din mediul rural către unităţile de învăţământ din comună sau către unităţile de învăţământ din mediul urban, cu autobuzele proprii având inscripţia «transport şcolar», sunt scutite de plata tarifelor pentru eliberarea documentelor prevăzute de prezenta ordonanţă."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 11 mai 2016.
  Nr. 94.
  -----