ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 14 septembrie 2022pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022
  În urma evaluării numărului de unități de învățământ beneficiare ale Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat s-a constatat faptul că, raportând numărul de preșcolari și elevi la bugetul aprobat și alocat acestui scop, rămâne un excedent financiar care poate fi alocat pentru includerea în Programul-pilot și a altor unități de învățământ preuniversitar aflate în medii dezavantajate geografic, economic și social.
  Deoarece prin excedentul financiar se poate asigura suportul alimentar pentru încă 50 de unități de învățământ preuniversitar, este necesară majorarea numărului de unități de învățământ beneficiare de la 300 la 350 de unități, ceea ce ar corespunde unei măsuri suplimentare de sprijin pentru preșcolarii și elevii aflați în situația riscului de abandon școlar.
  Întrucât unul dintre obiectivele asumate de către Ministerul Educației este reducerea abandonului școlar și asigurarea accesului nediscriminatoriu al unui număr cât mai mare de preșcolari și elevi la educație, ceea ce necesită majorarea numărului de unități de învățământ beneficiare ale Programului-pilot,
  luând în considerare reconfigurarea cadrului legal în vederea reducerii abandonului școlar, generat de condițiile socioeconomice și geografice defavorabile, conform căreia un număr mare de elevi sunt în situație de abandon școlar, precum și de imposibilitatea materială a multor familii de a susține participarea copiilor la activitățile școlare,
  este necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență prin care se suplimentează asigurarea suportului alimentar pentru încă 50 de unități de învățământ preuniversitar, numărul total al acestora majorându-se la 350 de unități.
  Luând în considerare faptul că prin Planul național de redresare și reziliență normele metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune trebuie aprobate în trimestrul III 2022,
  deoarece toate elementele din prezenta ordonanță de urgență vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 30 iunie 2022, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
  2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) În anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarilor și elevilor din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.(2) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), personalul necesar desfășurării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumit în continuare Programul-pilot, poate fi suplimentat, la solicitarea unităților-pilot, prin:
  a) angajarea unor categorii de personal pe perioada implementării programului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar, în baza analizei cu privire la personalul necesar implementării programului, realizată de inspectoratul școlar;
  b) detașare sau delegare de personal din cadrul autorităților administrației publice locale, cu modificarea corespunzătoare a fișei postului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Finanțarea Programului-pilot în perioada desfășurării cursurilor preșcolarilor și elevilor din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2022-2023, se alocă bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unitățile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, astfel: în anul 2022, suma de 147.000 mii de lei, iar în anul 2023, suma de 207.900 mii de lei.


  Articolul II

  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Art. 93 alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2022.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 14 septembrie 2022.
  Nr. 124.
  ----