METODOLOGIE din 17 martie 2017de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017 Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 3.475 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017.


  Capitolul 1 Informaţii generale1.1. Prezenta metodologie reglementează procedura de validare şi înscriere în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a calificărilor, respectiv a programelor de studii care sunt sau urmează a fi acreditate/ autorizate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).1.2. Prin înscrierea în RNCIS a calificărilor pot fi recunoscute şi relaţionate toate rezultatele învăţării dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior cu ocupaţiile din piaţa muncii şi este asigurată coerenţa calificărilor şi a titlurilor acordate.1.3. Înscrierea calificărilor în RNCIS este o condiţie necesară autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către instituţiile de învăţământ superior abilitate de lege pentru a demonstra legătura dintre ocupaţiile şi cerinţele mediului socioeconomic şi calificările obţinute.1.4. Se pot înscrie în RNCIS acele calificări bazate pe programe de studii sau dezvoltate pe baza standardelor de calificare/ocupaţionale pentru educaţie şi formare profesională destinate nivelurilor de calificare pentru învăţământ superior, respectiv 6, 7 şi 8 conform Cadrului naţional al calificărilor (CNC).1.5. Programele de studii asigură conformitatea între competenţele dobândite în învăţământul superior şi rezultatele învăţării aferente competenţelor specifice ocupaţiilor existente în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR).1.6. Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) menţine un dialog permanent cu instituţiile implicate în sistemul naţional al calificărilor şi se consultă cu toate organismele abilitate cu privire la:– armonizarea calificărilor învăţământului superior cu cerinţele mediului socioeconomic;– corespondenţa calificărilor din învăţământul superior cu nivelurile de calificare din CNC;– proiectarea unui curriculum universitar pornind de la competenţele profesionale solicitate de piaţa muncii.1.7. Fiecare calificare din RNCIS este definită în termeni de rezultate ale învăţării, aferente nivelurilor de calificare pentru învăţământ superior 6, 7 şi 8, conform CNC.1.8. Introducerea unor noi calificări în RNCIS se face condiţionat de existenţa a minimum o ocupaţie reprezentativă în COR destinată acelei calificări.1.9. Informaţiile solicitate la înscrierea programelor de studii universitare de licenţă sau master în RNCIS necesită date care demonstrează eficienţa şi eficacitatea învăţării în cadrul acestora. Aceste informaţii sunt cuprinse şi în suplimentul de diplomă în format Europass utilizat pentru înregistrarea unei calificări în RNCIS sau actualizarea celor existente.1.10. Termenii şi definiţiile utilizate în formularele necesare înscrierii sau actualizării informaţiilor din RNCIS coincid cu cele utilizate în ISCED (Standardul internaţional pentru educaţie) - 2013.1.11. Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi cele autorizate să funcţioneze provizoriu sunt obligate ca la autorizarea/acreditarea sau evaluarea periodică a oricărui program de studiu să înscrie/să actualizeze datele în RNCIS.1.12. Procesul de înscriere a calificărilor în RNCIS se realizează în două etape:1. validarea calificării;2. înscrierea calificării în RNCIS.1.13. Rezultatele învăţării vor fi completate conform metodologiei propriei instituţii sau celor internaţionale. Completarea rezultatelor învăţării va fi obligatorie începând cu anul 2018.1.14. Calificările înscrise în RNCIS au o perioadă de valabilitate de 5 ani, aceasta este corelată cu perioada de valabilitate a programelor de studii sau a standardelor de calificare/ocupaţionale pentru educaţie şi formare profesională, după care trebuie revizuite si adaptate dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnice, precum şi cerinţelor mediului social-economic.


  Capitolul 2 Validarea calificărilor2.1. Depunerea dosarului de înscriere2.1.1. Aplicantul transmite către ANC un dosar de validare a unei calificări de nivel universitar sau postuniversitar propusă a fi atestată printr-o diplomă ori un certificat ce vor fi recunoscute pe piaţa muncii.2.1.2. Conţinutul dosarului (conform modelului din anexa la prezenta metodologie):
  a) cerere de validare a calificării, care să cuprindă numele complet al universităţii şi facultăţii, denumirea calificării, programului de studiu, precum şi a domeniului de studii aferent;
  b) formular pentru validarea noii calificări (care va cuprinde inclusiv lista informaţiilor care se vor înscrie în suplimentul la diplomă eliberat de către instituţia de învăţământ);
  c) hotărârea senatului instituţiei de învăţământ superior prin care se solicită validarea calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare/postuniversitare aferent respectivei calificări;
  d) anexe: copii ale documentelor care, potrivit legislaţiei în vigoare în România, îi dau aplicantului dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de studii recunoscute la nivel naţional;
  e) dovada achitării tarifului de evaluare.
  2.1.3. Analiza dosarului se derulează pe parcursul a 15 zile lucrătoare, dacă nu apar alte solicitări de completare a dosarului care se vor transmite instituţiei iniţiatoare în scris, caz în care durata de analiză se prelungeşte cu durata de răspuns.
  2.2. Eliberarea adeverinţei de validare a calificării:
  a) pe baza procesului-verbal de validare, ANC emite o decizie şi eliberează instituţiei iniţiatoare o adeverinţă de validare a calificării propuse, necesară solicitării acreditării/ autorizării de către instituţie a programului de studii la ARACIS sau o altă agenţie recunoscută EQAR;
  b) validarea calificării înseamnă automat şi înregistrarea ei în baza de date a ANC, dar fără înscriere în RNCIS.


  Capitolul 3 Înscrierea în RNCIS
  Etapele înscrierii în RNCIS:
  a) instituţia iniţiatoare transmite la ANC dovada acreditării/autorizării obţinută de la ARACIS sau de la o altă agenţie recunoscută EQAR;
  b) instituţia iniţiatoare va transmite un model al suplimentului de diplomă completat cu toate informaţiile conform reglementărilor în vigoare în format electronic - pdf scanat;
  c) după primirea documentelor precizate anterior se va realiza înscrierea în RNCIS.


  Capitolul 4 Tarife4.1. Tariful pentru consultanţă şi verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării şi înregistrării unei calificări aferente unui program de studii universitare/postuniversitare se stabileşte după cum urmează:
  a) Tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării şi înregistrării, respectiv a înscrierii unui program de studii universitare de licenţă sau master în RNCIS este egal cu:– valoarea unui salariu mediu lunar pe economie (conform legislaţiei în vigoare la data transmiterii dosarului);– respectiv cu valoarea unui salariu minim pe economie (conform legislaţiei în vigoare la data transmiterii dosarului) pentru un program de studii postuniversitare de calificare; alte cursuri postuniversitare nu se tarifează.
  b) Tariful perceput de ANC pentru a acorda instituţiilor de învăţământ superior/furnizorilor de formare profesională consultanţă sau asistenţă tehnică de specialitate pentru descrierea programelor, ocupaţiilor, calificărilor, competenţelor, întocmirea dosarelor şi introducerea datelor în RNCIS sau alte activităţi este de 250 lei/oră (TVA inclus). Durata timpului alocat se va exprima în oră tarifată şi se va stabili după caz, aprobându-se prin contractul încheiat între părţi.
  4.2. Tariful este valabil pentru fiecare calificare/program de studiu în parte, indiferent de forma de învăţământ.4.3. În cazul unui program cu dublă specializare, tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării şi înscrierii în RNCIS este majorat cu 50% faţă de tariful valabil pentru un program cu unică specializare.4.4.
  a) Pentru orice actualizare a informaţiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă şi documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea unui salariu minim pe economie (conform legislaţiei în vigoare la data transmiterii dosarului).
  b) Pentru situaţiile în care actualizarea informaţiilor presupune modificarea unui procent mai mare de 20% din datele existente în RNCIS, este necesară transmiterea unui nou dosar de solicitare în vederea validării şi înregistrării, respectiv a înscrierii unui program de studii universitare/postuniversitare.


  Capitolul 5 Structura Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)* Notă
  * Se vor completa pe baza informaţiilor din dosarul de validare a unei calificări, după ce calificarea a fost validată/dosarul de înscriere, după acreditarea respectivului program de către instituţiile abilitate, pe baza suplimentului la diplomă.

  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │           Informaţii generale           │Relaţia cu ocupaţiile│Descri-│Organis-│          Alte informaţii relevante         │Informaţii│
  │                                         │   din piaţa muncii  │erea   │mul de  │            privind calificarea             │ privind  │
  ├─────────┬───────────┬───────┬─────┬─────┼───────────┬─────────┤califi-│certi-  ├────────────┬──────┬────────────────────────┤furnizorul│
  │Denumirea│  Domeniul │Codul  │Nivel│Nivel│  Ocupaţii │ Cod COR │cării  │ficare  │  Diploma/  │Puncte│     Perioada de        │          │
  │califi-  │educaţional│califi-│ CNC │ CEC │care pot fi│         │       │        │certificatul│  de  │    valabilitate a      │          │
  │cării    │  conform  │cării  │     │     │practicate │         │       │        │     şi     │credit│      calificării       │          │
  │         │   ISCED   │       │     │     │ pe piaţa  │         │       │        │suplimentul │      ├───────────┬────────────┤          │
  │         │   2013 F  │       │     │     │  muncii   │         │       │        │la diplomă/ │      │   Data    │    Data    │          │
  │         │           │       │     │     │           │         │       │        │certificat  │      │ aprobării │actualizării│          │
  │         │           │       │     │     │           │         │       │        │            │      │calificării│calificării │          │
  ├─────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────────┼──────┼───────────┼────────────┼──────────┤
  │    1    │      2    │   3   │  4  │  5  │     6     │    7    │   8   │   9    │     10     │  11  │     12    │      13    │     14   │
  └─────────┴───────────┴───────┴─────┴─────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┴────────────┴──────┴───────────┴────────────┴──────────┘

  Detalierea câmpurilor tabelului conform numărului coloanei:1. Denumirea calificării = se va completa cu titlul calificării.2. Domeniul educaţional conform ISCED 2013 F = se va completa cu denumirea domeniului educaţional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED - Standardul internaţional pentru educaţie).3. Codul calificării = Se va completa după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX = nivelul CNC (01-08), YYYY = domeniul educaţional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ - numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.4. Nivel CNC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CNC - Cadrul naţional al calificărilor.5. Nivel CEC = se va completa cu nivelul corespunzător (1-8), CEC - Cadrul european al calificărilor.6. Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii = se va completa denumirea fiecărei ocupaţii relevante, conform nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR).7. Cod COR = reprezintă codul COR din 6 (şase) cifre corespunzător fiecărei ocupaţii relevante, înscrise pe coloana 6.8. Descrierea calificării = se va completa cu date specifice descrierii calificării conform fişei calificării.9. Organismul de certificare = se va completa cu denumirea organismului de certificare (minister/ministere, universitate, după caz).10.11.12.13.  Alte informaţii relevante privind calificarea = se va completa cu alte informaţii cu privire la calificarea menţionată, care vizează diploma/certificatul şi suplimentul la diplomă/certificat, punctele de credit şi perioada de valabilitate a calificării de maximum 5 ani, fiind corelată cu perioada de valabilitate a programelor de studii sau a standardelor de calificare/ocupaţionale pentru educaţie şi formare profesională.14. Informaţii privind furnizorul = se va completa cu linkul către pagina ce conţine datele referitoare la entitatea care oferă calificarea.


  ANEXĂ

  la metodologie
  Conţinutul dosarului pentru înscrierea unei calificări în RNCIS

  Antetul instituţiei iniţiatoareI. Cerere de validare a calificării
  Către: Autoritatea Naţională pentru Calificări
  Domnului Preşedinte ...........................................
  Ref.: Validarea calificării aferente programului de studii de licenţă/master/postuniversitar ..........................
  Stimate domnule preşedinte,
  În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), vă transmitem ataşat documentaţia întocmită în vederea validării şi înscrierii calificării ........................., aferentă programului de studii .................................., în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS).
  ┌───────────┬────────────┬────────┬───────────────────────┬───────────┐
  │ Denumire  │ Facultatea │Domeniul│ Denumirea calificării │ Denumirea │
  │instituţie │            │   de   │(denumirea programului)│programului│
  │iniţiatoare│            │ studii │                       │ de master │
  ├───────────┼────────────┼────────┼───────────────────────┼───────────┤
  │ ......... │ Facultatea │ ...... │   .................   │ ......... │
  │           │............│        │                       │           │
  └───────────┴────────────┴────────┴───────────────────────┴───────────┘

  Transmitem ataşat prezentei cereri documentaţia întocmită în conformitate cu cerinţele metodologiei anterior menţionate.
  Cu deosebită consideraţie,
  Rector/Reprezentant legal instituţie iniţiatoare,
  ..........................................................................
  II. Formularul pentru înscrierea unei noi calificări în RNCIS
  Capitolul 1: Prezentarea cererii de validare1.1. Denumirea calificării: ..........................................................1.2. Denumirea programului de studii: ..................................................1.3. Denumirea domeniului de studii: ...................................................
  A. Calificarea solicitată
  Titlul conferit: .........................................................
  Nivelul solicitat: ...........................................................

  B. Organismul care acordă calificarea atestată prin diplomă  sau certificat
  Denumirea instituţiei/furnizorului:
  Reprezentat prin: ...........................................................
  (numele, prenumele şi funcţia)
  Semnătura reprezentantului legal
  Ştampila
  Spaţiu rezervat pentru ANC

  DOSAR Nr.
  Expert responsabil: ........................................... Data de înregistrare la ANC:
  Verificat: ..........
  Avizat: ..........

  Capitolul 2: Date de identificare ale instituţiei care solicită validarea calificării1. Numele juridic complet: ...................................................................– Adresă: ...................................................................– Telefon: ............, Fax: ................................, E-mail: ......– Adresă site: ..............................................................2. Statutul juridic: .....................................................................3. Referinţe de identificare a înfiinţării instituţiei de învăţământ superior (hotărâre a Guvernului) şi datele de atestare:– – – 4. Activităţile desfăşurate de instituţie, relevante pentru calificarea propusă: .................
  Se vor menţiona activităţile referitoare la cursuri de formare, cercetare sau alte activităţi relevante în domeniul în care se solicită calificarea, desfăşurate până în prezent, după caz.
  5. Alte calificări acordate de instituţie în cadrul aceluiaşi domeniu de studii universitar:
  Se vor menţiona: titlul conferit, denumirea calificării, data primei promoţii.
  6. Statutul instituţiei sau al domeniului de studii, din punctul de vedere al acreditării:
  Se va indica dacă instituţia care propune calificarea a fost într-un proces de evaluare de către o agenţie recunoscută în domeniul asigurării calităţii pentru domeniul din care face parte noua calificare.

  Capitolul 3: Necesitatea şi oportunitatea creării calificării
  Demersurile care au condus la propunerea noii calificări:1. Elemente de fundamentare a calificării:
  a) Relevanţa calificării faţă de piaţa muncii sau dezvoltarea academică din perspectiva dezvoltării economice (opinia comitetelor sectoriale, asociaţii profesionale)
  ridicat 
  mediu 
  scăzut 

  b) Relevanţa faţă de cerinţele tinerilor pe termen lung:
  (dacă există sondaje de opinie în acest sens sau alte date/materiale de la organizaţii studenţeşti)
  ridicat 
  mediu 
  scăzut 
  2. Prezentarea organizaţiilor consultate pentru identificarea şi conceperea calificării menţionate (angajatori, asociaţii profesionale, comitete sectoriale, sindicate, patronate, specialişti etc. - minimum 3 instituţii)
  a) Specificul organizaţiei (denumirea, obiectul de activitate) [………………….]
  b) Persoana de contact (datele de identificare) [……………]
  c) Modul de consultare sau colaborare al universităţii cu organizaţia menţionată
  3. Alte informaţii relevante pentru susţinerea propunerii (maximum o pagină)
  (Dacă este cazul, se anexează documentele considerate relevante pentru susţinerea propunerii.)
  4. Necesarul de absolvenţi în calificarea propusă solicitaţi de piaţa muncii
  În perspectiva următorilor 5 ani 
  În perspectiva următorilor 10 ani 

  Capitolul 4: Descrierea ocupaţiei/profesiei1. Enumerarea ocupaţiilor din Clasificarea ocupaţiilor din România - COR - care ar putea fi exercitate prin obţinerea calificării propuse (minimum o ocupaţie reprezentativă, care a condus la necesitatea programului):
  Ocupaţia ................................................................. Cod COR ........................
  ..........................................................................................................................
  ..........................................................................................................................
  ..........................................................................................................................

  Ocupaţiile completate pentru fiecare calificare în parte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:– să aparţină domeniului în care a fost acreditat programul de studii aferent calificării;– să nu aparţină grupei majore 1, având în vedere că aceasta cuprinde ocupaţii asociate unor funcţii de conducere care pot fi ocupate în cadrul unei instituţii/firme;– să nu aparţină unei grupe majore care cuprinde ocupaţii pentru care sunt necesare studii medii având în vedere că pregătirea este asigurată la un nivel de studii superior (să aparţină grupei majore 2 din COR);– ocupaţiile aferente unei calificări trebuie să facă parte din aceeaşi grupă de bază, specifică domeniului de studii - excepţie programele multidisciplinare care vor conduce la ocupaţii din aceeaşi grupă minoră din COR;– să fie deja înregistrate în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi să aibă coduri COR corecte alcătuite din 6 cifre.
  2. Compatibilitatea cu Standardul internaţional al ocupaţiilor (ISCO-08):
  Există şi în ISCO-08?
  Da  Nu 
  3. Condiţiile cele mai frecvente de exercitare a calificării:
  a) Sectorul de activitate CAEN în care se înscrie calificarea propusă. [………………..]
  b) Ocupaţii asociate calificării de ţintit:
  .......................................................................
  .......................................................................
  ...................................................................................
  4. Competenţele specifice ocupaţiei/profesiei (se vor completa împreună cu reprezentanţii pieţei muncii)
  ..............................................................
  5. Deprinderile (abilităţile) ocupaţiei/profesiei (se vor completa împreună cu reprezentanţii pieţei muncii)
  ......................................................................................
  6. Rezultatele învăţării (conform metodologiei proprii instituţiei sau celor internaţionale, vor fi obligatorii începând cu 2018).
  .......................................................................................
  7. Compatibilitatea cu competenţele şi abilităţile europene din portalul ESCO (https://ec.europa.eu/esco/home)
  20%  40%  60%  80%  100% 
  8. Domeniul educaţional conform ISCED 2013 F– se va completa cu denumirea domeniului educaţional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED –Standardul internaţional pentru educaţie).
  .......................................................................................
  9. Codul calificării– se va completa după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX = nivelul CNC (01 - 08), YYYY = domeniul educaţional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ - numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.
  .......................................................................................
  10. Nivelul CNC– se va completa cu nivelul corespunzător (6-8), CNC - Cadrul naţional al calificărilor.
  .......................................................................................
  11. Nivel CEC– se va completa cu nivelul corespunzător (6-8), CEC - Cadrul european al calificărilor.
  .......................................................................................
  12. Organismul de certificare – se va completa cu denumirea organismului de certificare (minister/ministere, universitate, după caz).
  .......................................................................
  13. Alte informaţii relevante privind calificarea– perioada de valabilitate a calificării care va fi în concordanţă cu valabilitatea standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.
  .......................................................................................

  Capitolul 5: Conexiunea cu alte calificări1. Condiţii de acces pentru a urma programul de studii aferent calificării:1.1. Precizaţi ce competenţe sunt necesare sau admise pentru accesul la calificarea prezentată (Pentru formularea acestor condiţii de prezentare este recomandabil să se ţină seama, unde este cazul, de cerinţele formulate de asociaţiile profesionale.):– cerinţe ca experienţă, competenţe, pregătire anterioară;– recunoaştere parţială şi documentele pe baza cărora se realizează acestea.1.2. Calificarea solicitată figurează explicit printre cerinţele pentru obţinerea altor calificări în ierarhia profesională a ocupaţiilor?1.3. Modul de admitere la studii pentru obţinerea calificării propuse
  .......................................................................................
  1.4. Identificarea calificărilor existente în România din acelaşi domeniu de activitate
  .......................................................................................
  1.5. Alte calificări similare existente în acelaşi domeniu, la acelaşi nivel, la nivel inferior sau superior (Se vor preciza universităţile unde se oferă aceeaşi calificare sau calificări similare, precum şi nivelul acestora.)
  .......................................................................................
  2. Suprapuneri, incluziuni şi diferenţe privind competenţele furnizate de alte calificări similare din alte universităţi (dacă este cazul)
  .......................................................................................

  Capitolul 6: Alte informaţii1.1. Adresa site-ului pe care se găsesc informaţii despre calificările acordate de instituţia promotoare
  .......................................................................................
  1.2. Alte informaţii la dispoziţia instituţiei
  .......................................................................................
  III. Hotărârea senatului instituţiei de învăţământ superior prin care se solicită validarea calificării şi introducerea în RNCIS a programului de studii universitare/postuniversitare aferent respectivei calificăriIV. Anexe: copii ale documentelor care, potrivit legislaţiei în vigoare, îi dau aplicantului dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de studii recunoscute la nivel naţional, hotărârea Guvernului de înfiinţare, documente referitoare la sediu, domeniu administrativ, istoric, precum şi rapoartele Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (pentru calificările aferente programelor de studii acreditate/autorizate)V. Dovada achitării tarifului de evaluare (copie a ordinului de plată/extrasului de cont)

  -----