LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)
a contabilităţii
(actualizată până la data de 11 decembrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007. Notă

  ──────────

  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, în tot cuprinsul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sintagmele "auditor financiar" şi "audit financiar" se înlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" şi "audit statutar".

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.
  (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.
  (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
  (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.
  (5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel.
  ----------
  Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) organizează şi conduc, după caz, şi contabilitatea de gestiune, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 2

  (1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
  ------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Contabilitatea publică cuprinde:
  a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
  b) contabilitatea Trezoreriei Statului;
  c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;
  d) abrogată.
  ------------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (3) Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.


  Articolul 3

  (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.
  (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.
  (3) Abrogat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea:

  - Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005;

  - Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014.

  ──────────

  (2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.
  (3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
  a) de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar*);
  b) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie*).
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. Notă

  ──────────

  *) A se vedea:

  - Ordinul BNR nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010;

  - Ordinul BNR nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015;

  - Norma ASF nr. 10 din 5 august 2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor publicat în Monitorul Oficial nr. 606 din 11 august 2015;

  - Norma ASF nr. 14 din 5 august 2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 21 septembrie 2015;

  - Norma ASF nr. 36 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015;

  - Norma ASF nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare publicat în Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015;

  - Norma ASF nr. 40 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare publicat în Monitorul Oficial nr. 980 din 30 decembrie 2015;

  - Norma ASF nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 4 ianuarie 2016;

  - Ordinul CNVM nr. 70 din 3 august 2006 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare publicat în Monitorul Oficial nr. 693 din 14 august 2006.

  ──────────

  (4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.


  Articolul 5

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
  ------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (1^1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (1^2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (1^3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (1^4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, Ministerul Finanţelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere şi cerinţele organismelor europene de profil.


  Articolul 6

  (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.


  Articolul 7

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege.
  ------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
  (2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situaţii speciale constând în schimbări ale sediilor şi/sau ale spaţiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituţiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile şi/sau în spaţiile de depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri până la finele perioadei de raportare.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.
  (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor instituţiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanţ ce însoţeşte situaţiile financiare anuale informaţii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condiţiile alin. (2^1).
  ------------
  Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.
  (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.


  Articolul 8

  (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
  ------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  ------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  (1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală.
  (3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
  ----------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Capitolul II Organizarea şi conducerea contabilităţii


  Articolul 10

  (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
  ------------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  (3^1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
  (4^1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
  ------------
  Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.
  ------------
  Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 11

  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 12

  (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.
  (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.


  Articolul 13

  Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  ------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ------------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 15

  Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.


  Articolul 16

  Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.


  Articolul 17

  (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.
  (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.
  (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.


  Articolul 18

  Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 19

  (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.
  (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia.
  (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
  (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.
  (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens*).
  ------------
  Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. Notă

  ──────────

  *) A se vedea şi Ordinul nr. 4.075 din 18 decembrie 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 22 decembrie 2015.

  ──────────

  (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituţiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea şi Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.

  ──────────


  Capitolul III Registrele de contabilitate


  Articolul 20

  Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.

  ──────────


  Articolul 21

  Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.


  Articolul 22

  Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.
  ------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 23

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice.
  ------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 24

  Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.


  Articolul 25

  (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.

  ──────────


  Articolul 25^1

  În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.
  ------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 26

  În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.
  ------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  CAP IV
  Situaţii financiare


  Articolul 27

  (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
  (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.
  (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în România.
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică: instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
  (5) Persoanele nou-înfiinţate, care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3), pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.
  (6) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) şi (5), au următoarele obligaţii:
  a) să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute la art. 37;
  b) să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării.
  (7) Cu excepţia cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.
  (8) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării, potrivit legii.
  (9) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa.
  (10) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar.
  ----------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 28

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării, în condiţiile legii, caz în care situaţiile financiare au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.
  (3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
  (4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
  (5) Abrogat.
  ------------
  Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (6) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului.
  ------------
  Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor.
  (8) Condiţiile pentru întocmirea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale de către sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate se stabilesc de instituţiile cu atribuţii de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (3). Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, în situaţia în care acestea nu sunt obligate să întocmească şi să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
  ------------
  Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (9) Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea şi Ordinul nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 57 din 26 ianuarie 2016.

  ──────────

  (10) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
  ------------
  Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (11) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile pot fi întocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  ------------
  Alin. (11) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (12) Abrogat.
  ----------
  Alin. (12) al art. 28 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (13) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
  ------------
  Alin. (13) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (14) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
  În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  ------------
  Alin. (14) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 29

  (1) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
  (2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
  (3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligaţia de auditare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 30

  Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
  a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
  c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.


  Articolul 31

  Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
  a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  b) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.


  Articolul 32

  (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
  (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
  ----------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 33

  (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.
  ----------
  Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (3) Atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.
  ----------
  Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 34

  (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.
  --------------
  Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin înlocuirea sintagmei "auditor financiar" cu sintagma "auditor statutar" şi a sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit statutar".
  (2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
  ----------
  Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (2^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi societăţilor-mamă care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (3) Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora.
  (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.
  ------------
  Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (5) Prin ordin al ministrului finanţelor publice pot fi stabilite şi alte cazuri în care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar*).
  --------------
  Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin înlocuirea sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit statutar". Notă

  ──────────

  *) A se vedea Ordinul 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din 4 octombrie 2012.

  ──────────


  Articolul 35

  (1) Situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nicio discriminare.
  (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.
  (4) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.


  Articolul 36

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:
  a) societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
  (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
  (3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea:

  - Ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.

  ──────────

  (4) Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens.
  (5) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  (6) Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la instituţiile ierarhic superioare la termenele prevăzute la alin. (7)-(10).
  (7) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
  a) în termen de 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
  (8) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
  a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
  (9) Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
  a) în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
  (10) Instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la următoarele termene:
  a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.
  ------------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 36^1

  Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
  ----------
  Art. 36^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 36^2

  Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), după caz.
  ----------
  Art. 36^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 37

  Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice*).
  ------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. Notă

  ──────────

  *) A se vedea:

  - Ordinul nr. 864 din 29 martie 2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 12 aprilie 2010.

  - Ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.

  ──────────


  Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice


  Articolul 38

  (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casă şi asigură înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) În contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi.
  (3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigură informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi în limita disponibilităţilor aflate în conturi.
  (4) Organizarea contabilităţii operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, se asigură potrivit art. 18.
  ------------
  Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale şi locale.
  (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii Trezoreriei Statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea şi Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.

  ──────────


  Articolul 39

  (1) La încheierea exerciţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, după cum urmează:
  a) încheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
  b) încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
  c) încheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în condiţiile legii.


  Articolul 40

  (1) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
  (2) Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.


  Capitolul VI Contravenţii şi infracţiuni


  Articolul 41

  Constituie contravenţie următoarele fapte:
  1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;
  2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
  a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;
  b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
  c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
  d) efectuarea inventarierii;
  e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;
  f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii;
  g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);
  ----------
  Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
  4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;
  5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale;
  6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;
  7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;
  8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;
  9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1.
  ----------
  Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
  ------------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 42

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
  - cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  - cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
  - cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  - cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
  - cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  - cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
  - cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  - cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
  - cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  - cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Abrogat.
  ------------
  Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcţie de rata inflaţiei.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  ------------
  Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor în cazul asociaţiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuţii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de alte persoane anume împuternicite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  (6) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de persoanele vinovate.
  (7) Contravenţiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) În situaţia în care în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute de lege nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finanţelor Publice va lua următoarele măsuri:
  a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
  b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
  ------------
  Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operaţiuni:
  a) plăţile din fonduri externe nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii ori organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente;
  b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială;
  c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri aferente;
  d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale;
  e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.


  Articolul 43

  Abrogat.
  -------------
  Art. 43 a fost abrogat de art. 41, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 44

  Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.


  Articolul 45

  Ministerul Finanţelor Publice exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.


  Articolul 46

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*). Notă

  ──────────

  *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

  ──────────


  Articolul 47

  Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât şi subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.


  Articolul 48

  Abrogat.
  -------------
  Art. 48 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.


  Articolul 49

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
  - Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
  - Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
  - Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
  - Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
  - orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
  Notă

  ──────────

  NOTĂ:

  Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 259/2007:

  "Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) şi ale art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2009.
  (2) Societăţile comerciale vor depune un exemplar al situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare ale anilor 2007 şi 2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiilor financiare respective. Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

  Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
  b) lit. D şi E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999."

  ──────────

  -----