LEGE nr. 4 din 29 iunie 1988
cu privire la majorarea retributiilor personalului muncitor
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 iulie 1988  În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România:
  Înfăptuirea obiectivelor prevăzute în Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism, profundele transformări care au avut loc în dezvoltarea forţelor de producţie, în modernizarea continua a bazei tehnico - materiale, dinamismul şi vigoarea întregii economii naţionale, crestrea productivitatii muncii, a venitului naţional, a eficientii economice şi reducerea cheltuielilor de producţie, asigura condiţiile necesare pentru sporirea continua a bunastarii materiale şi spirituale a întregului popor, telul suprem al politicii partidului şi statului nostru, esenta orinduirii noastre socialiste.
  În conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII - lea şi ale Conferintei Naţionale ale Partidului Comunist Roman, în anii 1988 - 1989, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, urmează să efectueze o noua majorare a retributiilor, astfel încît la sfîrşitul cincinalului, în anul 1990, retributia medie nominală să fie de 3.285 lei, cu o creştere de 10 la suta faţă de anul 1985.
  În cadrul acestei acţiuni se asigura o creştere mai puternica a retributiei oamenilor muncii cu venituri mai mici, astfel încît retributia minima pe economie sa ajungă la 1.500 la 2000 lei lunar. De aceasta creştere vor benificia îndeosebi ţinerii, în primii ani de activitate.
  Sporirea mai accentuată a retributiilor oamenilor muncii cu venituri mai mici reprezintă o noua expresie a grijii partidului şi statului nostru pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de viaţa tuturor categoriilor de personal muncitor, pentru aplicarea ferma a principiilor eticii şi echităţii socialiste.
  Creşterea retributiei oamenilor muncii se va realiza atît prin majorarea retributiei tarifare, cat şi pe calea sporirii părţii variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii.
  În cadrul părţii variabile, venituri suplimentare se vor obţine, îndeosebi, prin creşterea adaosului de acord, prin acordarea de stimulente pentru producţia de export, precum şi prin majorarea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor şi a fondului de premiere anuală.
  În vederea aplicării hotărârilor Congresului al XIII-lea şi ale Conferintei Naţionale din decembrie 1987 ale Partidului Comunist Roman, referitoare la majorarea retributiilor în anii 1988-1989,
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:

  Articolul 1

  (1) Începînd cu data de 1 august 1988 se majorează, în mod eşalonat, retribuţiile tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 10 la suta, personalul cu retribuţii tarifare de pînă la 2.000 lei lunar beneficiind de o majorare mai accentuata.
  (2) Retributia tarifara minima se majorează de la 1.500 lei la 2.000 lei lunar, respectiv cu 33 la suta, iar retributia medie nominală pe economie va fi de 3.285 lei lunar.
  (3) Majorarea retributiilor personalului muncitor se va realiza prin creşterea retributiei tarifare în medie cu 8 la suta şi părţii variabile a retributiei în medie cu 2 la suta.


  Articolul 2

  Majoritatea părţii variabile a retributiei se face prin creşterea adaosului de acord, a sporului de vechime şi a celorlalte adosuri la retributie, prin acordarea de stimulente pentru producţia de export, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi a fondului de premiere anuală.


  Articolul 3

  În conformitate cu principiile eticii şi echităţii socialiste, ca urmare a majorării retributiilor potrivit prezentei legi, raportul între retributia minima şi retributia maxima pe economie va fi de 1 la 4,70 faţă de 1 la 5,35 în prezent.


  Articolul 4

  (1) Majorarea retributiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eşalonat, pe ramuri şi activităţi, precum şi în funcţie de nivelul retributiei tarifare avute pînă la data majorării.
  (2) În perioada 1 august - 1 octombrie 1988, în cadrul etapei I, se majorează, eşalonat pe ramuri şi activităţi, retribuţiile personalului cu retribuţii tarifare lunare de pînă la 2.000 lei. De aceasta majorare vor beneficia peste 2,5 milioane de oameni ai muncii.
  (3) În perioada 1 noiembrie 1988 1 ianuarie 1989 în cadrul etapei a II-a, se majorează, eşalonat pe ramuri şi activităţi, retribuţiile personalului cu retribuţii tarifare lunare cuprinse între 2.001-2.250 lei. În această perioadă va spori retributia a peste 1,8 milioane de oameni ai muncii.
  (4) În perioada 1 martie - 1 august 1989, în cadrul etapei a III-a, se majorează eşalonat pe ramuri şi activităţi, retribuţiile personalului cu retribuţii tarifare lunare mai mari de 2.250 lei, majorare de care vor beneficia peste 3,4 milioane de oameni ai muncii.


  Articolul 5

  (1) De la 1 ianuarie 1989, cota de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se majorează de la 2,5-3,0 la suta la 3,0-3,5 la suta din fondul de retribuire planificat.
  (2) De la aceeaşi dată, cota de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pentru unităţile miniere, de extracţie a ţiţeiului şi gazelor şi de foraj, se majorează de la 4,0 la suta la 4,5 la suta din fondul de retribuire planificat.
  (3) Pentru unităţile social-culturale, ministere, celelalte organe centrale şi locale, precum şi pentru instituţiile de stat, fondul de premiere anuală se majorează, începînd cu data de 1 ianuarie 1989, de la 2,5-3,0 la suta la 3,0-3,5 la suta din fondul de retribuire planificat.


  Articolul 6

  În vederea majorării retributiilor personalului muncitor, potrivit prevederilor prezentei legi, fondul de retribuire planificat se suplimenteaza cu 5,8 miliarde lei în anul 1988 şi cu 24,4 miliarde lei în anul 1989, iar în anul 1990, cînd toţi oamenii muncii vor primi pe întregul an retribuitie majorată, fondul de retribuire majorată, fondul de retribuire suplimentar va fi de peste 29 miliarde lei.


  Articolul 7

  Persoanele cărora li se majorează retribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi vor beneficia, în continuare, de drepturile de alocaţie de stat pentru copii, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării retributiilor. De asemenea, chiriile pentru locuinţe, stabilite potrivit retributiilor nemajorate, rămîn nemodificate.


  Articolul 8

  Eşalonarea majorării retributiilor, nivelul retributiei tarifare, al indemnizaţiei şi al altor drepturi de retribuire, pe ramuri şi activităţi, precum şi modul de acordare a unor drepturi în raport cu noile retribuţii tarifare, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 9

  Consiliul de Miniştri împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri în vederea mobilizării tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale pentru mai buna organizare a întregii activităţi, creşterea mai accentuata a productivitatii muncii, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor de producţie în principal prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie şi combustibili, valorificarea superioară a tuturor resurselor, care să conducă la realizarea integrală a prevederilor privind sporirea venitului naţional şi la acoperirea în întregime a fondurilor necesare acţiunii de majorare a retributiilor personalului muncitor.
  Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 29 iunie 1988.
  Preşedintele
  Marii Adunări Naţionale,
  NICOLAE GIOSAN
  ──────────────