METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008
privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008
  Articolul 1

  Trimiterea la tratament medical în străinătate a copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială este îndeplinită şi monitorizată de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat şi se realizează pe baza unei documentaţii medicale întocmite de către medicul de familie sau, după caz, de către medicii specialişti care au asigurat tratamentul copilului în ţară, pe baza acordului unităţii sanitare din străinătate privind efectuarea tratamentului.


  Articolul 2

  (1) Trimiterea la tratament în străinătate în condiţiile prezentului ordin se face doar pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială.
  (2) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat se asigură că pentru copii prevăzuţi la alin. (1) sunt prezentate următoarele documente: copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize, recomandare pentru tratament în străinătate, cererea reprezentantului legal al copilului şi acordul unităţii sanitare din străinătate cu privire la durata şi efectuarea tratamentului în străinătate.
  (3) După primirea documentelor menţionate la alin. (2), direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat efectuează următoarele demersuri în vederea aprobării cererii:
  a) în situaţia copilului pentru care măsura de protecţie specială a plasamentului a fost stabilită de instanţa judecătorească, potrivit prevederilor art. 56 lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, transmite documentele şi solicită aprobarea preşedintelui consiliului judeţean şi încuviinţarea de către instanţă a trimiterii copilului la tratament în străinătate;
  b) în situaţia copilului pentru care măsura de protecţie specială a plasamentului a fost stabilită de comisia pentru protecţia copilul potrivit prevederilor art. 56 lit. b) şi e) din Legea nr. 272/2004, transmite documentele comisiei şi solicită aprobarea trimiterii copilului la tratament în străinătate. Comisia pentru protecţia copilului se pronunţă prin emiterea unei hotărâri nominale pentru copilul în cauză.
  (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se solicită în prealabil de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului acordul părinţilor copilului cu privire la trimiterea acestuia la tratament în străinătate, cu excepţia părinţilor care sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi a celor cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti.
  (5) Părintele sau reprezentantul legal al copilului, în condiţiile art. 56 lit. a) din Legea nr. 272/2004, semnează o declaraţie de luare la cunoştinţă despre: boala de care suferă copilul, intervenţia recomandată, persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 3

  (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat desemnează un însoţitor care acompaniază copilul în străinătate, pe toată durata tratamentului.
  (2) Însoţitorul copilului se desemnează prin dispoziţia conducerii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat şi poate fi: persoana de referinţă a copilului sau o altă persoană apropiată copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, din cadrul serviciului rezidenţial, asistentul maternal al copilului sau familia/persoana de plasament, după caz, în funcţie de modul în care a fost dispusă măsura de protecţie specială a plasamentului.
  (3) Însoţitorul copilului are obligaţia de a completa declaraţia-angajament prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.


  Articolul 4

  În cazul în care o organizaţie neguvernamentală sau o persoană fizică îşi manifestă intenţia de a susţine efectuarea tratamentului în străinătate pentru copii din sistemul de protecţie, aceasta notifică în scris intenţia direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat şi răspunde de: obţinerea avizului de principiu din partea unităţii sanitare unde se va efectua tratamentul copilului, asigurarea transportului, mesei şi cazării copilului, până la momentul spitalizării, inclusiv cheltuielile aferente acestor activităţi, asigurarea cazării însoţitorului împreună cu copilul în aceeaşi locaţie.


  Articolul 5

  Cheltuielile ocazionate de deplasarea însoţitorului în vederea acompanierii copilului trimis la tratament în străinătate (inclusiv cele privind asigurarea medicală) se asigură de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din bugetul local destinat asistenţei sociale pentru familie şi copii, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  (1) Medicul specialist care recomandă trimiterea copilului la tratament în străinătate are obligaţia să examineze copilul la întoarcerea acestuia în ţară pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat, care să cuprindă date privind starea prezentă de sănătate a copilului.
  (2) În cazul copiilor care au efectuat tratament în străinătate şi pentru care se solicită de către unitatea sanitară din străinătate prezentarea pentru control medical, se aplică procedura prevăzută în prezentul ordin.


  Articolul 7

  (1) Însoţitorul informează periodic direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat, prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziţie, cu privire la tratamentul aplicat şi evoluţia stării de sănătate a copilului.
  (2) La plecarea din ţară în vederea efectuării tratamentului, însoţitorul copilului semnează un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului documentele justificative privind utilizarea sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1
  la metodologie
  DECLARAŢIE
  Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele), ................................................. domiciliat(ă) în localitatea .............................. str. ...................... nr. ......... bl. ....... sc. ....... ap. ...... sectorul ............ judeţul ........................... posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. .......... eliberat/eliberată la data de ............... de către ....................., în calitate de ..................... (părinte/reprezentant legal al copilului), declar că am luat cunoştinţă despre următoarele informaţii referitoare la:
  - boala de care suferă copilul (se nominalizează diagnosticul)..................... pentru care se recomandă tratament în străinătate;
  - tratamentul recomandat în străinătate, precum şi riscurile pe care le comportă acesta;
  - persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului în străinătate;
  - rezultatele aşteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate.
  Nr. ...... din ............
  Semnătura
  ............


  Anexa 2
  la metodologie
  DECLARAŢIE - ANGAJAMENT
  Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele), .................................... domiciliat(ă) în localitatea ................................. str. ............ nr. ......... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sectorul ............. judeţul ................................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. .......... eliberat/eliberată la data de ...................... de către .................. în calitate de .................... în calitate de însoţitor al copilului (numele şi prenumele) ......................... (reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoană de plasament/asistent maternal), pe perioada efectuării tratamentului în străinătate în ............................. (ţara în care se va efectua tratamentul/unitatea sanitară), declar următoarele:
  - am primit informaţii şi recomandări din partea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/reprezentantului legal al copilului/furnizorului privat de servicii sociale cu privire la atribuţiile mele pe perioada acompanierii copilului la tratament în străinătate;
  - mă angajez să asigur acompanierea copilului pe toată durata tratamentului şi reîntoarcerea lui în ţară în cele mai bune condiţii;
  - mă angajez să elaborez şi să transmit un raport iniţial la momentul începerii tratamentului şi un raport intermediar pe parcursul tratamentului, prin mijloace de comunicare aflate la dispoziţie (fax, e'admail), precum şi un raport final la întoarcerea copilului în ţară.
  Nr. .......... din ..................
  Semnătura
  ............


  Anexa 3
  la metodologie
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele), .......................................... cu domiciliul în localitatea ........................ str ...................... nr. ....... bl. ...... sc. ....... ap. ........ sectorul ......... judeţul ............................... posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. .......... eliberat/eliberată la data de ......................... de către ............................, în calitate de însoţitor al copilului (numele şi prenumele) ............................... (reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoană de plasament/asistent maternal) pe perioada efectuării tratamentului în străinătate în ........................................ (ţara în care se va efectua tratamentul/unitatea sanitară), mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în ţară să prezint Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ....................... (judeţul) documentele justificative privind utilizarea sumei de ......................... acordate pentru susţinerea cheltuielilor de transport, masă şi cazare pe perioada ........................... aferentă acompanierii copilului la tratament în străinătate.
  Nr. .......... din ...........
  Semnătura
  ...........
  -------