ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 iunie 2002
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 46^1 se introduc alineatele 2 şi 3 cu următorul cuprins:
  "Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau integrităţii corporale a uneia ori mai multor persoane, se sancţionează cu amendă de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
  În cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune şi închiderea definitivă a unităţii."
  2. După articolul 50^4 se introduce articolul 50^5 cu următorul cuprins:
  "Art. 50^5. - Prevederilor art. 46^1 alin. 3, art. 50^1 şi ale art. 50^2 nu le sunt aplicabile dispoziţiile art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  -------