ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*actualizata*)
privind transportul pe caile ferate române şi reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române
(actualizata până la data de 02 februarie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 02 februarie 2004 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 12 noiembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 februarie 2001; LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:

  Titlul I Organizarea şi efectuarea transporturilor pe caile ferate române


  Capitolul 1 Organizarea transporturilor feroviare


  Articolul 1

  (1) Prin transport pe caile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înţelege orice deplasare de persoane şi de bunuri, realizata cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviara. Transportul feroviar, precum şi serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operaţiuni de transport feroviar.
  (2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.
  (3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezinta un serviciu public esential pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, marfurilor şi a altor bunuri, în interiorul tarii şi în trafic international, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi indeplineste sarcini specifice pentru nevoile de aparare a tarii, potrivit legii.
  (3^1) Serviciile conexe transportului sunt activităţile ce se desfăşoară în legătură nemijlocita cu sau în timpul transportului.
  (3^2) Serviciile adiacente transportului sunt activităţile ce au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţa a transportului.
  (4) Transporturile feroviare publice se efectueaza numai pe bază de contract de transport.
  (5) Contractul de transport se incheie şi se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport pe caile ferate din România şi ale acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte.
  (6) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităţilor proprii, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau inchiriate.
  (7) Activităţile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licentiati în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.
  (8) În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii de specialitate se definesc după cum urmeaza:
  a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenta în conformitate cu legislatia în vigoare, a cărui activitate principala consta în efectuarea de prestatii de transport de marfa şi/sau de calatori pe calea ferata, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agentii economici care asigura numai tractiunea;
  b) gestionarul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare incluzând şi gestionarea sistemelor de control şi de siguranţă a infrastructurii; functiile gestionarului de infrastructura de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, în conformitate cu reglementarile în vigoare, mai multor organisme sau agenti economici;
  c) grup international - orice asociaţie constituita din cel puţin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestatii de transporturi feroviare internationale;
  d) serviciu de transport international de marfa - serviciul de transport în cadrul caruia trenul trece cel puţin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus şi/sau descompus şi diferitele părţi care îl compun pot proveni şi pot avea destinatii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele sa treaca cel puţin o frontieră.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat şi completat cu alin. (3^1) şi (3^2) de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.
  Alin. (8) al art. 1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 2

  Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obtine licenta operatorii de transport cu capital de stat şi/sau privat, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
  a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de calatori, de marfuri şi de alte bunuri pe cale ferata;
  b) deţin în proprietate sau cu chirie material rulant de tractiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescriptiile de siguranţă a circulaţiei feroviare şi de calitatea serviciului de transport;
  c) respecta intocmai prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulatia pe infrastructura feroviara publică, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;
  d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operaţiunilor de transport feroviar care fac obiectul activităţii operatorului respectiv;
  e) fac dovada onorabilitatii, capacităţii tehnice, capacităţii profesionale şi capacităţii financiare, stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  f) alte condiţii stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -----------------
  Literele b) şi d) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 3

  Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -----------------
  Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 4

  Pe parcursul desfăşurării activităţii, operatorii de transport feroviar licentiati sunt obligati sa realizeze, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în prescriptiile pentru siguranţa circulaţiei feroviare, toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparatii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulatie, sub sancţiunea suspendarii sau retragerii licentei.


  Articolul 5

  (1) Transportul feroviar public de calatori are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităţilor publice competente şi costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit între 3 şi 5% .
  (2) Serviciul public social de transport feroviar de calatori poate fi concesionat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bază de licitaţie publică, în condiţiile legii.
  (3) În cazul efectuării de servicii publice de transport marfa sau calatori pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice, care beneficiaza, din dispoziţia autorităţilor publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri, se vor asigura compensatii corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.
  ----------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 6

  Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat şi functional, în conformitate cu cerinţele sigurantei circulaţiei, confortului şi tehnologiilor specifice de transport pe calea ferata, în condiţii de compatibilitate şi interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.


  Capitolul 2 Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare


  Articolul 7

  (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigura dezvoltarea şi siguranţa transporturilor feroviare.
  (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are urmatoarele atribuţii principale în domeniul transporturilor feroviare:
  a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar;
  b) elaboreaza şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;
  c) asigura, în condiţii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publică, conform reglementarilor interne, precum şi acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte;
  d) asigura beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licentiat şi liber ales;
  e) sprijina dezvoltarea şi functionarea transportului feroviar public;
  f) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum şi între acesta şi alte moduri de transport;
  g) asigura efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale şi a transporturilor de interventie în caz de calamitati naturale sau în alte situaţii deosebite;
  h) asigura dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naţionale de cercetare;
  i) elaboreaza politica economica în domeniul transportului feroviar;
  j) elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;
  k) elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport;
  l) asigura gestionarea proprietăţii publice şi private a statului din domeniul transportului feroviar;
  m) asigura gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;
  n) avizeaza tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi le supune spre aprobare Guvernului;
  o) clasifica infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naţionale şi internationale;
  p) stabileste regulile de acces pe infrastructura cailor ferate române pentru operatorii feroviari;
  q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescriptiilor şi instructiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;
  r) emite normative privind construcţia şi protectia caii ferate.
  (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are urmatoarele atribuţii principale:
  a) reprezinta Guvernul în organismele internationale şi în relatiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;
  b) elaboreaza şi promovează reglementari specifice, destinate asigurarii compatibilitatii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele de transport internationale;
  c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnica a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;
  d) stabileste nomenclatorul de functii al personalului care lucreaza sau concura la siguranţa circulaţiei trenurilor;
  e) emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucreaza în siguranţa circulaţiei, şi stabileste condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licentelor acordate;
  f) organizeaza examene şi emite atestate, certificate şi licente pentru personalul din siguranţa circulaţiei;
  g) emite norme obligatorii de licentiere a operatorilor de transport feroviar care efectueaza sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileste condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor;
  h) emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;
  i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase pe calea ferata;
  j) aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare;
  k) exercita activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturile feroviare;
  l) stabileste condiţiile şi asigura inmatricularea materialului rulant;
  m) asigura omologarea tehnica de tip a vehiculelor feroviare, precum şi certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnica a materialelor, componentelor şi echipamentelor utilizate la construirea, repararea şi întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;
  n) autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii cailor ferate române;
  o) asigura cercetarea administrativa a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activităţile de transport feroviar;
  p) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific activităţilor de transport feroviar şi emite autorizaţii sanitar-veterinare;
  q) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza lucrarile de construcţie, întreţinere şi reparatie a elementelor infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;
  r) aproba norme şi regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferata, care au acces pe infrastructura feroviara deschisa accesului public, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport;
  s) autorizeaza înfiinţarea şi functionarea centrelor de pregatire, perfectionare şi autorizare a personalului din transporturile feroviare;
  t) analizeaza şi decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacităţilor infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, şi supraveghează desfăşurarea activităţilor de transport feroviar în condiţii de concurenta loiala;
  u) stabileste norme de repartizare nediscriminatorie a capacităţilor infrastructurii feroviare;
  v) concesioneaza, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de calatori.
  (4) Abrogat.
  (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului exercita atribuţiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competente către o autoritate feroviara organizata ca institutie publică, finanţată din venituri extrabugetare.
  ---------------
  Literele b) şi l) ale alin. (2) al art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.
  Literele i) şi r) ale alin. (3) al art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.
  Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Capitolul 3 Infrastructura feroviara şi asigurarea funcţionarii acesteia


  Articolul 8

  (1) Prin infrastructura feroviara se înţelege ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, precum şi celelalte cladiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar.
  (2) Infrastructura feroviara cuprinde infrastructura feroviara proprietate publică a statului, denumita în continuare infrastructura feroviara publică, precum şi cea aflata în proprietate privată, denumita în continuare infrastructura feroviara privată.
  (3) Infrastructura feroviara publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviara transeuropeana, precum şi pe cea care nu poate fi conectata la aceasta, după cum urmeaza:
  a) infrastructura feroviara interoperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferenta traficului naţional şi international, gestionata în concordanta cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvolta în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislatia din România;
  b) infrastructura feroviara neinteroperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferenta traficului local, conectata sau nu la infrastructura feroviara interoperabila şi care este gestionata şi se dezvolta pe baza unor reglementari specifice interne.
  -------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 9

  (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigura de către o companie naţionala rezultata ca urmare a reorganizarii Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, careia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviara publică şi care detine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Contractul de concesiune se incheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru o perioadă de 49 de ani.
  ------------------
  Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 9^1

  (1) Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara poate să inchirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice în vederea gestionarii acesteia pentru organizarea transporturilor publice de marfuri şi persoane.
  (2) Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara poate să inchirieze bunuri proprietate privată necesare organizarii şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părţi din infrastructura feroviara neinteroperabila publică inchiriata altor persoane juridice.
  (3) Inchirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică cu strigare.
  (4) Veniturile obtinute din inchirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparatii capitale pe infrastructura feroviara publică interoperabila.
  (5) Condiţiile specifice de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de închiriere a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -------------
  Art. 9^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 10

  (1) Infrastructura feroviara publică se compune din:
  a) liniile ferate de circulatie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare;
  b) podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrari de arta, care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei publice, precum şi terenurile aferente acestora;
  c) lucrarile geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantatiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate;
  d) instalatiile fixe de siguranţă şi de conducere operativa a circulaţiei feroviare;
  e) triajele de retea ale caii ferate şi terenurile aferente acestora.
  f) alte instalaţii şi cladiri aferente infrastructurii feroviare.
  (2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevazute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestioneaza infrastructura feroviara publică sau, după caz, a societatilor naţionale şi a societatilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi a Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, rămasă după reorganizare.
  ---------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusa de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.
  Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 10^1

  Gestionarul infrastructurii raspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune şi controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  --------------
  Art. 10^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 10^2

  Listele sectiilor de circulatie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructura feroviara interoperabila sau neinteroperabila se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  --------------
  Art. 10^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 11

  Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara, prin:
  a) indeplinirea ansamblului functiilor tehnice şi economice necesare;
  b) asigurarea stării de functionare a liniilor instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliti conform art. 13;
  c) conducerea operativa a circulaţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei publice sau cu acces la aceasta;
  d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a contractului de acces pe infrastructura feroviara.
  --------------
  Partea introductiva a art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 12

  Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau reducerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) şi la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 19 alin. (1).


  Articolul 13

  Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespunda normelor interne şi internationale sau celor stabilite prin acorduri şi conventii internationale la care România este parte. Acesti parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în intregul ei sau pe direcţii şi coridoare de transport, cu ansamblul international al cailor ferate.


  Articolul 14

  Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe şi impozite.


  Articolul 15

  (1) Accesul şi circulatia pe infrastructura feroviara publică sunt permise în condiţiile detinerii de către operatorii de transport feroviar a unei licente eliberate conform prezentei ordonante de urgenta şi ale existentei unui contract de acces, incheiat cu compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara.
  (2) Operatorii de transport feroviar straini şi grupurile internationale care realizează transport feroviar sunt acceptati pentru circulatie pe infrastructura feroviara publică în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte.
  (3) Accesul la infrastructura şi furnizarea de servicii în terminalele şi porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport international de marfa şi servicii de transport combinat international de marfa, care deservesc sau este posibil sa deserveasca mai mult de un client final, se asigura tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu, iar solicitarile operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă exista alternative viabile în condiţii de piaţa.
  (4) Fără a încalcă prevederile legale privind concurenta şi activitatea instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă monitorizează concurenta pe piaţa de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piaţa de transport feroviar de marfa.
  (5) În cazul în care solicitantul sau orice altă parte interesata se considera ca a fost tratata incorect, a fost obiectul unei discriminari sau a fost prejudiciata în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul de supraveghere, în condiţiile art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003.
  (6) Ca urmare a contestaţiei primite şi, dacă este cazul, din proprie iniţiativă, Consiliul de supraveghere decide cat mai curand posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evolutii nedorite de pe aceste piete, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
  (7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condiţiile legii, precum şi a cooperarii în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) şi ale art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003.
  -------------
  Alin. (3) - (7) ale art. 15 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 15^1

  (1) Reteaua de transport feroviar de marfa din România care se include în Reteaua transeuropeana de transport feroviar de marfa, precum şi porturile aferente se aproba prin hotărâre a Guvernului şi consta în urmatoarele componente:
  a) liniile de cale ferata;
  b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructura feroviara saturata, astfel cum este definita prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. În situaţia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementarile aplicabile, se respecta, cat mai mult posibil, timpii generali de transport;
  c) liniile de acces la infrastructura în terminalele care servesc sau pot sa serveasca mai mult decat un utilizator final, inclusiv liniile de acces către şi de la alte locatii şi facilităţi;
  d) liniile de acces la infrastructura spre şi dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură.
  (2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), trebuie să acopere la fiecare capat al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferata menţionate la alin. (1) lit. a), în functie de valoarea care este mai mare.
  (3) Statul sprijina dezvoltarea transportului combinat şi multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurarii integrarii sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european.
  (4) În vederea indeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aproba realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite şi alocatii de la bugetul de stat.
  -------------
  Art. 15^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.


  Articolul 16

  Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificari structurale şi/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislaţiei privind lucrarile publice şi se avizeaza de către Ministerul Apararii Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de aparare.


  Articolul 17

  Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizele autorităţilor publice locale şi Ministerului Apararii Naţionale.


  Articolul 18

  (1) Întreţinerea, reparatiile curente şi asigurarea funcţionarii infrastructurii feroviare se asigura din veniturile proprii ale companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara.
  (2) Veniturile proprii ale companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara se constituie din veniturile obtinute prin alocarea capacităţilor şi a traselor către operatorii de transport feroviar licentiati, din alte activităţi proprii, precum şi din valorificarea produselor reziduale.


  Articolul 19

  (1) Operatorii de transport feroviar, licentiati să efectueze transporturi publice sau în interes propriu, de marfa şi/sau de calatori, folosind capacitatile infrastructurii feroviare, platesc un tarif de utilizare a acesteia, ale cărui limite sunt stabilite prin contractul de activitate al companiei naţionale care gestioneaza infrastructura, incheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform prevederilor art. 33-35.
  (2) Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara poate negocia nivelul tarifului de utilizare cu operatorii de transport feroviar, în functie de numărul de trase achiziţionate, perioada de solicitare şi sectia de circulatie.
  (3) Abrogat.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 iunie 2001, abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000, abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002, abrogat de LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000.


  Articolul 20

  Promovarea proiectelor pentru constructii şi tronsoane noi de cale ferata, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate circulaţiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea fundamentala a companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara.


  Articolul 21

  Cheltuielile pentru investitii, reparatii capitale, modernizari şi/sau dezvoltari ale infrastructurii feroviare publice sunt finantate de la bugetul de stat.


  Articolul 22

  (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a caror finanţare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum şi pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate incheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau straine, în condiţiile legii.
  (2) Pe data aprobării concesiunii contractul incheiat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifica în mod corespunzător.
  ----------------
  Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 23

  (1) Liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate.
  (2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
  (3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmata de conservare sau de dezafectare, ori menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatarii ei se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul Ministerului Apararii Naţionale şi al administraţiei publice locale.
  (4) Pierderile rezultate prin menţinerea în exploatare, cat şi costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suporta de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
  -----------------
  Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 24

  (1) În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferata, elementele afectate ale infrastructurii cailor ferate române vor fi repuse în functiune în cel mai scurt timp, utilizandu-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condiţiile legii.
  (2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în functiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, se acopera de la bugetul de stat.


  Capitolul 4 Siguranţa şi protectia infrastructurii feroviare


  Articolul 25

  (1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferata, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.
  (2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativa a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.
  (3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.
  (4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu informarea scrisa a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.
  (5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrari, potrivit reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -----------------
  Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 26

  În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice:
  a) amplasarea oricăror constructii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantatii care împiedica vizibilitatea liniei şi a semnelor feroviare;
  b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;
  c) efectuarea oricăror lucrari, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;
  d) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normala a traficului feroviar.


  Articolul 27

  (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare intretinerii acesteia, în scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, stabilita pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neintelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.
  (2) Dreptul de ocupare temporara a terenului nu este condiţionat de plată prealabila a despăgubirii.


  Articolul 28

  Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispozitiile art. 27 alin. (1).


  Articolul 29

  (1) Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicatii se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementarile emise de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul caii de comunicatie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviara.
  (2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescriptiilor în vigoare.
  (3) Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara, respectiv operatorii de transport feroviar, nu raspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Capitolul 5 Siguranţa circulaţiei pe caile ferate române


  Articolul 30

  Transportul feroviar public trebuie să se desfăşoare într-un climat de disciplina ferma, asigurandu-se condiţiile necesare pentru deplina siguranţa a calatorilor şi a bunurilor transportate.


  Articolul 31

  Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviar licentiati se supun prevederilor din instrucţiunile de serviciu şi reglementarilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranţa circulaţiei trenurilor.


  Articolul 32

  În scopul realizării circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviari licentiati în condiţiile prezentei ordonante de urgenta exercita, în limita competentelor aprobate, urmatoarele atribuţii:
  a) asigura, organizeaza şi coordonează circulatia şi manevra, aplica masurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferata, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferata;
  b) elaboreaza şi propun spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente obligatorii privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviara;
  c) elaboreaza instrucţiuni de exploatare tehnica proprii;
  d) organizeaza şi exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de productie şi exploatare şi de siguranţă a circulaţiei feroviare;
  e) exercita controlul permanent în probleme legate de buna functionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferata, a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transportului feroviar public şi a proceselor de productie;
  f) iau măsuri pentru folosirea rationala şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora, aferente activităţii proprii;
  g) propun spre aprobare sau aproba, după caz, în condiţiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizari şi obiective de investitii noi care privesc transporturile pe caile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investitii noi şi participa la receptia şi la punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;
  h) avizeaza caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar şi solutiile tehnice pentru lucrarile de construcţie şi de dare în exploatare a liniilor de cale ferata noi, a instalaţiilor de transport pe caile ferate, precum şi în cazul modernizarii celor existente;
  i) avizeaza functionarea mijloacelor de transport feroviar şi exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferata care au acces la infrastructura cailor ferate române, verifica personalul care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele proprii cailor ferate române, după caz;
  j) avizeaza caracteristicile tehnice ale instalaţiilor complexe ce urmeaza a fi importate, precum şi ale masinilor şi instalaţiilor unicat, de mare importanţa, care urmeaza a fi procurate din tara sau din strainatate pentru transporturile pe caile ferate;
  k) avizeaza orice fel de lucrari de constructii şi instalaţii care se executa în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea şi siguranţa cailor ferate şi a instalaţiilor feroviare;
  l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport;
  m) aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei feroviare, proiectarea şi repararea liniilor de cale ferata, a instalaţiilor şi a tuturor utilajelor din dotare;
  n) asigura şi urmaresc executarea lucrărilor de constructii-montaj şi de reparatie a mijloacelor din dotare;
  o) organizeaza receptia materialului rulant, a liniilor de cale ferata, a instalaţiilor şi echipamentelor la unitatile furnizoare şi de reparatii, în scopul asigurarii unei calităţi corespunzătoare sigurantei circulaţiei feroviare;
  p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, functiile şi meseriile din activitatea proprie, precum şi raspunderea acestora faţă de siguranţă circulaţiei;
  q) elaboreaza şi propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor şi componentelor, în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare;
  r) elaboreaza şi propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea şi atestarea calităţii, din punct de vedere al sigurantei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate în circulatia pe caile ferate române, care au importanţa pentru siguranţa circulaţiei feroviare;
  s) elaboreaza şi propun spre aprobare norme metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor psihofizice ale intregului personal autorizat, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe caile ferate române;
  t) elaboreaza şi propun spre aprobare norme metodologice şi de calitate pentru întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate, cu relevanta în siguranţa circulaţiei pe caile ferate;
  u) avizeaza tehnologiile de productie, de reparatii şi de întreţinere pentru instalaţii, echipamente şi material rulant;
  v) organizeaza, în condiţiile legii, autorizarea personalului cu raspunderi în siguranţa circulaţiei pe calea ferata, precum şi a celui care indeplineste sarcini de verificare şi de indrumare metodologica pentru siguranţa circulaţiei feroviare;
  w) exercita controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranţă circulaţiei feroviare şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;
  x) coopereaza, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementarile specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferata, pentru limitarea şi înlăturarea urmarilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, a imprejurarilor şi a vinovatilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.
  -----------------
  Litera g) a art. 32 a fost modificata de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Capitolul 6 Contractul de activitate


  Articolul 33

  Raporturile dintre compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara, societăţile naţionale şi/sau societăţile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementeaza prin contracte de activitate, incheiate cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în numele statului.


  Articolul 34

  (1) Contractele de activitate prevăzute la art. 33 vor cuprinde, cel puţin, urmatoarele prevederi, după caz:
  a) principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de calatori, ce urmeaza a fi indepliniti de către operatorii de transport feroviar;
  b) activităţile companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara, în exercitarea atribuţiilor de asigurare a funcţionarii, intretinerii, repararii, modernizarii şi dezvoltării infrastructurii feroviare;
  c) lista completa a serviciilor sociale ce urmeaza a fi asigurate de operatorii de transport feroviar licentiati;
  d) activităţi legate de asigurarea de servicii privind asistenţa specifică medico-sanitara, de invatamant şi cultural-sportiva;
  e) raspunderile Guvernului privind buna functionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de invatamant şi de asistenţa medico-sanitara, precum şi sumele necesare compensarii pentru servicii sociale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Este interzisa prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura feroviara care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferata.


  Articolul 35

  Contractele de activitate prevăzute la art. 33 se incheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern şi se actualizeaza anual, după aprobarea bugetului de stat.


  Articolul 36

  La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport feroviar licentiati pot incheia cu acestea conventii pentru activităţi de transport feroviar de interes local, altele decat cele prevăzute în contractul de activitate incheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu obligaţia de acoperire a diferenţei de cost de către solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acopera costurile.


  Articolul 37

  Compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviar licentiati pot avea în structura corpuri de gardieni feroviari, a caror activitate se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 38

  Personalul companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara şi cel al operatorilor de transport feroviar licentiati, cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, garilor şi al altor unităţi din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publice.


  Capitolul 7 Dispozitii speciale


  Articolul 39

  Deteriorarea şi/sau afectarea sub orice formă a liniei de cale ferata, a instalaţiilor de siguranţă circulaţiei feroviare, a celor de telecomunicatii feroviare, a oricăror bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare se pedepseste conform legii penale.


  Articolul 40

  În cazul nerespectarii prevederilor art. 25 alin. (5) şi ale art. 26, compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara va actiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrari sau pentru desfiintarea construcţiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii cailor ferate române.


  Articolul 41

  Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totala sau parţială a licentei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum şi raspunderea penala sau contraventionala, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecintele generate de astfel de situaţii.


  Articolul 42

  Faptele care constituie contraventii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contraventii la normele de protecţie a infrastructurii feroviare, sanctiunile care se aplică şi organele imputernicite sa sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Titlul II Reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române


  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 43

  (1) Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române se reorganizeaza prin divizare, intr-o companie naţionala, în societăţi naţionale şi societăţi comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza:
  a) Compania Naţionala de Cai Ferate - "C.F.R.", cu statut de societate comerciala, care are, în principal, ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare şi a patrimoniului auxiliar feroviar;
  b) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa - "C.F.R. - Marfa", cu statut de societate comerciala, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de marfuri;
  c) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Calatori - "C.F.R. - Calatori", cu statut de societate comerciala, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de calatori;
  d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comerciala, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române;
  e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comerciala, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, gestionarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.
  (2) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), funcţionează pe principii comerciale, specifice economiei de piaţa, cu orientare spre obtinerea de profit.
  (3) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, parţial, patrimoniul Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române.


  Articolul 44

  Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române continua sa fiinteze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei şi a creanţelor existente la data reorganizarii. După finalizarea procesului de divizare Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridica, atribuţiile şi patrimoniul acesteia.
  ------------------
  Art. 44 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 45

  Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 43 se organizeaza şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridica, atribuţiile şi patrimoniul acestora.
  -----------------
  Art. 45 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 46

  Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii cailor ferate române, efectuarea transportului de calatori, de marfuri şi de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române activele strict necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienta pentru traficul existent la data reorganizarii.


  Articolul 47

  Activele care nu se preiau de către compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 48

  (1) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare:
  a) preiau drepturile şi oblibaţiile Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, în limitele şi în condiţiile stabilite prin actul de înfiinţare a acestora;
  b) deţin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile şi mobile care le revin prin impartirea patrimoniului Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române;
  c) pot constitui societăţi comerciale, filiale, agentii şi reprezentante în tara şi în strainatate, în condiţiile legii;
  d) asigură realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar de interes naţional.
  (2) Capitalul social initial al companiei naţionale, al societatilor naţionale şi al societatilor comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris şi varsat integral de statul român, la data infiintarii acestora.
  (3) Actiunile emise initial de compania naţionala, de societăţile naţionale şi de societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca acţionar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (4) Actiunile emise de compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, pot fi, cotate la bursa şi tranzactionate liber pe piaţa.
  (5) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condiţiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de acţiuni.
  (6) În perioada în care statul este acţionar unic la compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, după caz, capitalul social initial fiind subscris şi integral varsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (7) În functie de condiţiile locale pot fi înfiinţate societăţi comerciale de transport feroviar public de calatori care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societăţile comerciale de transport feroviar public de calatori se organizeaza şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridica, atribuţiile şi patrimoniul acestora.
  (8) Personalului preluat de noile companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, precum şi personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 51 şi 52.
  -----------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.
  Alin. (6)-(8) ale art. 48 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 12 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 15 noiembrie 1999.
  Alin. (6) şi (7) au fost modificate de LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.


  Articolul 49

  În realizarea obiectului lor de activitate, compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz:
  a) sa stabileasca, în condiţiile legii, şi sa adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transporturile feroviare publice de calatori şi de marfuri, precum şi pentru alte prestatii şi servicii din domeniul lor de activitate;
  b) sa elaboreze prescriptiile, tehnologiile, normativele şi normele de muncă specifice activităţii proprii, inclusiv cele de prevenire şi stingere a incendiilor;
  c) sa initieze şi sa incheie conventii şi contracte de transport intern şi international, potrivit reglementarilor în vigoare;
  d) sa participe, în nume propriu, la organismele internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe;
  e) sa acorde unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuitati de calatorii sau de transport;
  f) să introducă sau sa retraga servicii de transport, servicii din statii de calatori sau de marfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate, prevăzut la art. 34, şi a prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
  g) sa negocieze obtinerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz;
  h) sa organizeze structuri proprii de paza şi de pastrare a ordinii, în condiţiile legii;
  i) să deţină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice şi sa decida, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau straine;
  j) să efectueze activităţi de productie, turism, comert intern şi international, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, cu respectarea normelor legale care reglementeaza aceste activităţi;
  k) sa organizeze activităţi proprii de cercetare, proiectare, informatica, invatamant, asistenţa medicală, medicina şi psihologia muncii, perfectionare profesionala;
  l) sa editeze publicatii şi lucrari referitoare la prestatie, productie, stiinta şi tehnica, specifice activităţilor pe care le desfăşoară;
  m) sa faca propuneri privind prescriptiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al construcţiilor şi realizarilor tehnice în domeniu;
  n) sa stabileasca bugetul de venituri şi cheltuieli, care include alocatiile şi compensatiile de la bugetul de stat şi care se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 50

  Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române, care se reorganizeaza, împreună cu drepturile şi oblibaţiile aferente, se repartizeaza companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale, nou-înfiinţate, prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare a acestora, preluandu-se corespunzător şi contractele de credit.


  Articolul 51

  (1) Personalul necesar companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale nou-înfiinţate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române şi se considera transferat. Criteriile de selectionare a personalului vor tine seama, în mod prioritar, de competenţa profesionala, disciplina în activitate şi de asigurarea posturilor necesare sigurantei circulaţiei feroviare.
  (2) În cazul în care, în procesul reorganizarii, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizeaza de către Societatea Naţionala a Cailor Ferate, în condiţiile legii.


  Articolul 52

  (1) Personalul Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, existent la data declanşării procesului de reorganizare, beneficiaza de facilităţi de calatorie gratuita pe calea ferata, în aceleasi condiţii în care a beneficiat ca salariat al Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, indiferent de situaţia acestuia după reorganizare.
  (2) Pensionarii şi membrii de familie (sotul, sotia şi copiii minori), ai personalului prevăzut la alin. (1), precum şi personalul disponibilizat beneficiaza de permise de calatorie gratuita pe calea ferata, în condiţiile legii.
  (3) La stabilirea vechimii în unitatile de cai ferate pentru acordarea permiselor de calatorie gratuita pe calea ferata pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora se ia în considerare şi perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române, în fostul departament al cailor ferate cu unitatile din subordine, până la data desfiintarii acestuia, şi în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care au efectuat lucrari pentru calea ferata.
  (4) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de calatori, se substituie obligaţiilor Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române privitoare la acordarea legitimatiilor şi permiselor de calatorie gratuita pe calea ferata.


  Articolul 53

  Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale nou-înfiinţate sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, constituita din reprezentantii statului şi ai celorlalţi deţinători de acţiuni.
  (2) Reprezentantii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Atribuţiile şi componenta adunarii generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale nou-înfiinţate.


  Articolul 54

  (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administratie al companiei naţionale, al societatilor naţionale şi al societatilor comerciale nou-înfiinţate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale nou-înfiinţate, reprezentantii statului în consiliul de administratie şi preşedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
  (2) Preşedintele consiliului de administratie al companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale nou-înfiinţate este şi directorul general al acestora.
  (3) Atribuţiile consiliului de administratie, precum şi ale presedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei naţionale, societatilor naţionale şi societatilor comerciale nou-înfiinţate.


  Capitolul 2 Dispozitii finale


  Articolul 55

  Începând cu data infiintarii primei societăţi naţionale/comerciale de transport marfa, rezultata în urma reorganizarii Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfa se formeaza liber pe piaţa.


  Articolul 56

  Investiţiile, modernizarile, dezvoltarile şi reparatiile capitale la infrastructura feroviara publică, precum şi investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţa naţionala, care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.


  Articolul 57

  Majorarile de intarziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către stat şi institutii publice, existente la data înmatriculării în registrul comerţului a companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara, a societatilor naţionale şi a societatilor comerciale rezultate din reorganizare, precum şi majorarile datorate de Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plata.
  ------------------
  Art. 57 a fost modificat de LEGEA nr. 89 din 25 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999.


  Articolul 58

  În scopul tinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei naţionale care gestioneaza infrastructura feroviara, a societatilor naţionale şi a societatilor comerciale, rezultate din reorganizare, şi pentru asigurarea opozabilitatii titlurilor acestora faţă de terti şi iniţierea acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobandirea de noi valori patrimoniale se intocmesc evidente şi documentaţii proprii de cadastru, în condiţiile legii.


  Articolul 59

  În perioada în care statul este acţionar unic se pot efectua transferuri de active şi orice alte elemente patrimoniale între compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.
  ---------------
  Art. 59 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 12 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 15 noiembrie 1999, modificat de LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.


  Articolul 60

  Abrogat.
  --------------
  Art. 60 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 martie 2001.


  Articolul 61

  În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiinţare a companiei naţionale, a societatilor naţionale şi a societatilor comerciale, rezultate din reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, prevăzute la art. 43 alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 33 şi 34.


  Articolul 62

  (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe caile ferate române, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, şi cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.
  (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministru de stat, ministrul
  apararii naţionale,
  Victor Babiuc
  p. Ministrul finanţelor
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  -----------------------