HOTĂRÂRE nr. 690 din 25 mai 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 30 mai 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În activitatea de conducere și reprezentare, ministrul este ajutat de 6 secretari de stat, 4 subsecretari de stat și secretarul general.2. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.


  Articolul II

  Încadrarea personalului în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  București, 25 mai 2022.
  Nr. 690.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  ORGANIGRAMA
  aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

  ----