HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
(actualizată până la data de 4 decembrie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 86.
  -------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 octombrie 2006.
  Nr. 1.522.


  Anexa 1

                              STRUCTURA ORGANIZATORICA
                          a Agentiei Naţionale Anti-Doping
                                             Numărul maxim de posturi = 86
           ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐
           │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE│
           │ DIRECTOR ├────────┤ PREŞEDINŢE ├──────┤ŞI COMBATERE A TRAFI- │
           │ │ │ │ │ CULUI ILICIT DE SUB- │
           └─────────────┘ └──────┬───────┘ │ STANŢE CUPRINSE ÎN │
                                         │ │ LISTA INTERZISĂ │
                                         │ └──────────────────────┘
                                         │ ┌─────────────┐
                                         ├──┤ CABINET │
                                         │ │ PREŞEDINTE │
                                         │ └─────────────┘
                                         │
            COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMITETUL PENTRU
                                         │ STABILIREA SANCŢIUNILOR
                                         │
                                         │
  COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ COMISIA DE ACORDARE A
   ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┼---------- SCUTIRILOR PENTRU
   SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ UZ TERAPEUTIC
   REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │
                                         │ ┌──────────────────┐
                                         │ │ COMPARTIMENTUL │
                                         ├───────────┤ AUDIT INTERN*) │
                                         │ └──────────────────┘
                                         │
                     ┌───────────────────┴──────────────────┐
                     ▼ ▼
          ┌──────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └─────────┬─────────┘ └────────┬────────┘
                    │ │
         ┌──────────┼───────┬─────┐ ┌──────────┼─────────────┐
         ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼
  ┌──────┴─┐┌───────┴──────┐│┌────┴──────┐ ┌─────┴────┐┌────┴───────┐┌────┴────┐
  │DIRECŢIA││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE ││ DIRECŢIA│
  │JURIDICĂ││ RELAŢII │││ ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A ││CERCETARE│
  │ ŞI ││INTERNAŢIONALE│││ŞI ADMINIS-│ │ PROGRAME ││ TRAFICULUI ││ ŞI │
  │RESURSE ││ ŞI RELAŢII │││ TRATIV │ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR│
  │ UMANE ││ PUBLICE │││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL │
  │ ││ │││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │
  └────────┘└──────────────┘│└───────────┘ └──────────┘└─────┬──────┘└─────────┘
                            ▼ ▼
                      ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴───────────┐
                      │ SERVICIUL │ │OFICII ZONALE PENTRU │
                      │ IT │ │PREVENIREA ŞI COMBATE-│
                      └───────────┘ │REA TRAFICULUI ILICIT │
                                                  │DE SUBSTANŢE CUPRINSE │
                                                  │ ÎN LISTA INTERZISĂ │
                                                  └──────────────────────┘

  --------
  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/10/2006