INSTRUCŢIUNI din 30 iulie 2004
privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.100 din 25 noiembrie 2004  1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice prevede la art. 19 că în domeniul finanţelor publice Ministerul Finanţelor Publice are ca atribuţii şi stabilirea conţinutului, formei de prezentare şi structurii programelor elaborate de ordonatorii principali de credite.
  2. În aplicarea prevederilor menţionate la pct. 1 s-au emis prezentele instrucţiuni, care au ca scop final întocmirea programelor care să reprezinte, în faza de elaborare a bugetului, instrumentul de luare a deciziei cu privire la stabilirea priorităţilor din cadrul strategiei sectoriale, iar în faza de execuţie bugetară, să evidenţieze eficienţa cu care s-au cheltuit fondurile publice pentru atingerea scopului/ţintei care face obiectul programului.
  În anexa la prezentele instrucţiuni este redată macheta unui program, care trebuie folosită ca model de fiecare ordonator de credite.
  3. Ordonatorii principali de credite, pentru elaborarea bugetelor sectoarelor lor, trebuie să fie răspunzători pentru elaborarea, analizarea şi selectarea programelor în cadrul unei limite de cheltuieli generale stabilite de Guvern.
  În funcţie de sectorul pentru care se elaborează un program, evaluarea eficienţei cheltuielilor publice prin prisma eforturilor şi a efectelor acestora se poate realiza prin metode de analiză pe care ordonatorul principal de credite le consideră ca fiind cele mai adecvate pentru programele pe care intenţionează să le finanţeze.
  4. În înţelesul Legii nr. 500/2002 şi al prezentelor instrucţiuni:
  a) programul este o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de finanţare aprobate;
  b) instituţia publică reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţii publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;
  c) creditul de angajament aferent unui program este limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate;
  d) creditul bugetar aferent unui program este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau în exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale;
  e) virarea de credite bugetare este operaţiunea prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a programului care, în anumite împrejurări, prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, respectându-se principiile şi dispoziţiile legii finanţelor publice de efectuare a operaţiunilor respective;
  f) plata cheltuielilor aferente unui program este faza din procesul execuţiei bugetare, reprezentând actul final prin care instituţia publică îşi achită obligaţiile faţă de terţi;
  g) responsabilul de program este persoana sau compartimentul dintr-o instituţie publică, care răspunde de înscrierea programului în strategia programului respectiv, de elaborarea şi de urmărirea în execuţie a acestuia;
  h) costurile eligibile sunt costurile recunoscute de finanţatori, respectiv finanţate din fonduri publice; i) costurile neeligibile sunt costurile necesare realizării programului, respectiv finanţate din fonduri private;
  j) costul programului este egal cu totalul surselor care participă la finanţarea acestuia.
  5. Un program trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:
  a) denumirea instituţiei publice răspunzătoare de realizarea lui;
  b) denumirea;
  c) prioritatea;
  d) finanţatori în parteneriat;
  e) o descriere succintă;
  f) data de începere a realizării;
  g) data de închidere;
  h) finanţarea:
  h.1) costurile totale ale programului:
  h.1.1) costurile eligibile;
  h.1.2) costurile neeligibile;
  h.2) sursele de finanţare [cele prevăzute la pct. 6 lit. a)-j)];
  h.3) rata de finanţare (se calculează ca raport dintre totalul unei categorii de fonduri şi costurile totale ale programului):
  h.3.1) rata de finanţare din fonduri publice;
  h.3.2) rata de finanţare din fonduri private;
  i) rezultate aşteptate:
  i.1) activităţi demarate;
  i.2) număr de entităţi susţinute;
  i.3) grupuri de comunităţi asistate;
  i.4) servicii comunitare susţinute;
  i.5) parteneriate înfiinţate;
  i.6) lucrări de ambianţă realizate;
  i.7) suprafaţa reabilitată (ha);
  i.8) număr de oameni/animale/păsări/plante/localităţi/etc. implicate;
  i.9) număr de iniţiative susţinute;
  i.10)
  ...
  ...
  i.n)
  j) indicatori de rezultate:
  j.1) număr de locuri de muncă create;
  j.2) număr de locuri de muncă păstrate;
  j.3) proiecte realizate de comunităţile susţinute;
  j.4) iniţiative realizate de comunităţile susţinute;
  j.5) numărul iniţiativelor comunităţii încă active după 2 ani;
  j.6) număr de activităţi demarate;
  j.7)
  ...
  ...
  j.n)
  k) indicatori de eficienţă:
  k.1) costuri pe activitate demarată/entitate susţinută/servicii comunitare sistate/etc.;
  k.2) cost pe ha de suprafaţă reabilitată;
  k.3) cost pe loc de muncă nou-înfiinţat/păstrat;
  k.4)
  ...
  ...
  k.n)
  6. Finanţarea cheltuielilor aferente unui program se realizează din:
  a) bugetul de stat;
  b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
  c) bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  e) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
  f) bugetele fondurilor externe nerambursabile;
  g) veniturile proprii;
  h) donaţiile şi sponsorizările acordate potrivit legii;
  i) alte resurse atrase de ordonatorii de credite;
  j) surse private.
  7. Finanţarea cheltuielilor aferente unui program:
  7.1. din punctul de vedere al surselor poate fi:
  7.1.1. simplă - dintr-o singură sursă, respectiv din unul dintre bugetele sau resursele prevăzute la pct. 6 lit. a)-j);
  7.1.2. combinată - din două sau mai multe dintre bugetele şi resursele prevăzute la pct. 6 lit. a)-j);
  7.2. din punctul de vedere al finanţatorului poate fi realizată de:
  7.2.1. ordonatorul de credite a cărui instituţie publică este implicată în realizarea programului;
  7.2.2. ordonatorul de credite a cărui instituţie publică este implicată în realizarea programului în colaborare cu alţi ordonatori de credite implicaţi, dacă legea prevede astfel;
  7.2.3. ordonatorul de credite a cărui instituţie publică este implicată în realizarea programului de colaborare cu organizaţii şi fundaţii, în condiţiile legii;
  7.2.4. organizaţii şi fundaţii, în condiţiile legii, al căror obiect de activitate corespunde cu scopul programului.
  8. Pentru atingerea scopurilor stabilite prin strategie, un ordonator principal de credite poate finanţa din bugetul propriu unul sau mai multe programe a căror evaluare financiară însumată poate să fie mai mică sau cel mult egală cu nivelul creditelor bugetare prevăzute în bugetul său.
  8.1. Un program poate fi:
  8.1.1. sectorial, dacă are ca scop realizarea unei activităţi de către un ordonator de credite, care se încadrează în structura clasificaţiei bugetare funcţionale, respectiv:
  8.1.1.1. paragraf;
  8.1.1.2. subcapitol;
  8.1.1.3. capitol;
  8.1.2. multisectorial, dacă are ca scop realizarea:
  8.1.2.1. unei activităţi de către un ordonator de credite, care face obiectul a două sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificaţiei bugetare funcţionale, pentru realizarea scopului propus;
  8.1.2.2. unei activităţi care rezultă din eforturile depuse de 2 sau mai mulţi ordonatori de credite, care face obiectul a două sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificaţiei bugetare funcţionale, dacă legea prevede astfel.
  8.2. Din punctul de vedere al profilului economic, printr-un program se pot finanţa următoarele naturi de cheltuieli:
  8.2.1. de personal;
  8.2.2. materiale şi servicii;
  8.2.3. subvenţii;
  8.2.4. prime;
  8.2.5. transferuri:
  8.2.5.1. consolidabile;
  8.2.5.2. neconsolidabile;
  8.2.6. de capital;
  8.2.7. împrumuturi acordate;
  8.2.8. rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  8.3. Activitatea unui ordonator de credite poate face obiectul unuia sau mai multor programe care trebuie să realizeze un obiectiv pe care acesta îl are de îndeplinit:
  - pentru ca un program să-şi atingă scopul, la nivelul ordonatorilor de credite acesta poate fi realizat sub forma unuia sau mai multor proiecte;
  - pentru realizarea unui proiect se pot stabili una sau mai multe măsuri;
  - proiectele sau măsurile pot face obiectul unei diviziuni a clasificaţiei bugetare funcţionale.
  9. Bugetul unui ordonator de credite poate asigura sursele de finanţare pentru următoarele categorii de programe:
  9.1. programe-suport pentru funcţionarea instituţiei publice;
  9.2. programe ale căror rezultate pot fi urmărite prin indicatori de eficienţă şi de rezultate.
  10. Modificarea prevederilor bugetare ale unui program.
  Prin anexe la legea bugetară anuală se aprobă creditele bugetare pentru fiecare program, precum şi detalierea acestora pe naturi de cheltuieli.
  Creditele bugetare aprobate pentru un program sunt autorizări pe durata exerciţiului bugetar.
  Creditele bugetare aprobate pentru un program nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui program.
  Creditele bugetare aprobate la o natură de cheltuieli nu pot fi utilizate pentru finanţarea altei naturi de cheltuieli.
  Virările de credite bugetare între programe se pot efectua în limita unei cote de 5% din prevederile programului, care urmează a se suplimenta cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.
  Aceste virări se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu condiţia de a se respecta prevederile Legii nr. 500/2002, ale legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare a acestora.
  În cazul în care bugetul unui program s-a suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, este interzisă virarea de credite bugetare de la programul respectiv la alt program.
  Virările de credite bugetare între naturile de cheltuieli şi între programe trebuie să fie temeinic justificate.
  Creditele bugetare aprobate pentru un program se modifică numai cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, astfel:
  A. pe tot parcursul execuţiei bugetare, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, în următoarele cazuri:
  a) suplimentarea bugetului unui ordonator principal de credite, în cazul în care se suplimentează bugetul acestuia din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea unei acţiuni nou-intervenite pe parcursul execuţiei bugetare şi care are efecte asupra programului;
  b) disponibilizarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumelor care pe parcursul execuţiei bugetare se constată că se vor economisi;
  c) trecerea unei activităţi de la un ordonator principal de credite la alt ordonator principal de credite, trecere ce necesită şi transferarea parţială sau în întregime a unui program;
  B. începând cu trimestrul al III-lea al anului, virarea de credite bugetare între bugetele programelor, aşa cum prevede Legea nr. 500/2002;
  C. cu ocazia rectificărilor bugetare ce se efectuează pe parcursul execuţiei bugetare.

  Anexa

   ┌────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────┐
   │ Realizator: │ Cod: │ (INSTITUŢIA PUBLICĂ) ........... │
   └────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea programului: │ Cod: │ ................................ │
   └────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Prioritatea: │ ............................................ │
   └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Parteneri: │ ........................................ │
   └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

     Descrierea programului:
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Programul este destinat susţinerii/dezvoltării/regenerării/revitalizării│
   │ .................................... │
   │ Programul va finaliza lucrările de ameliorare şi îmbunătăţire a zonelor │
   │ de acces şi zonelor de interes public din cadrul .......................│
   │ ........................................................................│
   │ Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regională │
   │ şi este localizat în Regiunea ..................................... │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────┬───────────────┐
   │ Data începerii: │ ...... 200_│
   ├──────────────────┼───────────────┤
   │ Data închiderii: │ ...... 200_│
   └──────────────────┴───────────────┘

     Finanţare:
                                                                  - mii lei -
  ───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────┐
  Costurile │Anul 200_│Anul 200_│Anul 200_│Anul 200_│Anul 200_ │Anul 200_│TOTAL │
  Programului│ şi anii │program │propuneri│estimări │ estimări │ estimări│ │
             │anteri- │ │ │ │ │ │ │
             │ ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┤
      A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=1+ │
             │ │ │ │ │ │ │..+6 │
  ───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┤
   Total │ │ │ │ │ │ │ │
  ───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┤
  - eligibile│ │ │ │ │ │ │ │
  ───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┤
  - neeligi- │ │ │ │ │ │ │ │
    bile │ │ │ │ │ │ │ │
  ───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────┘

  ----------
      *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până la
      anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.

                                                                   - mii lei -
  ────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
    Sursele de finanţare │ Cod │ Anul │ Anul │ Anul │Anul │Anul │Anul │TOTAL│
                          │indi-│ 200_ │ 200_ │ 200_ │200_ │200_ │200_ │ │
  I. credite de angajament│cator│şi anii│program│propu-│esti- │esti-│esti-│ │
  II. credite bugetare │ │anteri-│ │neri │mări │mări │mări │ │
                          │ │ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
            A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=1+ │
                          │ │ │ │ │ │ │ │..+6 │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  TOTAL - │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  din care din: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL DE STAT │50.01│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ASIGURĂRILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
  SOCIALE DE STAT │50.04│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ASIGURĂRILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
  SOCIALE PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ŞOMAJ │50.06│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL FONDULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
  NAŢIONAL UNIC DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ASIGURĂRI SOCIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  DE SĂNĂTATE │50.05│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL FONDURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
  PROVENITE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
  CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  SAU GARANTATE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  DE STAT │50.14│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL FONDURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
  EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  NERAMBURSABILE │50.30│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  VENITURI PROPRII │50.03│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  DONATII ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
  SPONSORIZARI I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  ALTE SURSE │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  SURSE PRIVATE │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

  -----------
      *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până la
      anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.

                                                                   - mii lei -
  ────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
    Costurile programului │ Cod │ Anul │ Anul │ Anul │Anul │Anul │Anul │TOTAL│
                          │indi-│ 200_ │ 200_ │ 200_ │200_ │200_ │200_ │ │
  I. credite de angajament│cator│şi anii│program│propu-│esti- │esti-│esti-│ │
  II. credite bugetare │ │anteri-│ │neri │mări │mări │mări │ │
                          │ │ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
            A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=1+ │
                          │ │ │ │ │ │ │ │..+6 │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  BUGETUL........ │50.. │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Capitolul...... │..01 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. curente │..01 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. de personal │..02 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi servicii │..20 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  subvenţii │..34 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  prime │..36 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  transferuri │..38 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. de capital │..70 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Împrumuturi acordate │..79 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Rambursări de credite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  plăţi de dobânzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  comisioane │..84 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  CREDITE EXTERNE │50.14│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Capitolul......... │..14 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. curente │..01 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. de personal │..02 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi servicii │..20 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. curente │..01 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. de personal │..02 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi servicii │..20 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  subvenţii │..34 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  prime │..36 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  transferuri │..38 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. de capital │..70 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Împrumuturi acordate │..79 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Rambursări de credite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  plăţi de dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi comisioane │..84 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  subvenţii │..34 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  prime │..36 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  transferuri │..38 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. de capital │..70 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Împrumuturi acordate │..79 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Rambursări de credite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  plăţi de dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi comisioane │..84 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │
  NERAMBURSABILE │50.30│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Capitolul...... │..30 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  VENITURI PROPRII │50.08│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Capitolul......... │..08 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. curente │..01 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. de personal │..02 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  chelt. materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi servicii │..20 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  subvenţii │.34 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  prime │..36 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  transferuri │..38 │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Chelt. de capital │..70 │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Împrumuturi acordate │..79 │ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
  Rambursări de credite, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  plăţi de dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  şi comisioane │.. 84│ │ │ │ │ │ │ │
                      I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
                          │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
                      II. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

  ------------
      *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până la
      anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.


  ─────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
                       │ Anul │ Anul │ Anul │Anul │Anul │ Anul │TOTAL │
                       │ 200_ │ 200_ │ 200_ │200_ │200_ │ 200_ │ │
                       │şi anii│program│propu-│esti- │esti- │ esti- │ │
                       │anteri-│ │neri │mări │mări │ mări │ │
                       │ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
            A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=1+ │
                       │ │ │ │ │ │ │ ..+6 │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  Rata de finanţare │100,0% │100,0% │100,0%│ 100,0%│ 100,0%│ 100,0%│ 100,0% │
  din: │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  Fonduri publice │ ..... │ ..... │ .... │ ..... │ ..... │ ..... │ ..... │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  Fonduri private │ ..... │ ..... │ .... │ ..... │ ..... │ ..... │ ..... │
  ─────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Rezultate aşteptate: │
    │ │
    │ │
    │ Activităţi demarate │
    │ │
    │ │
    │ Numar de entităţi susţinute │
    │ │
    │ │
    │ Grupuri de comunitati ajustate/asistate │
    │ │
    │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Indicatori de fundamentare:
  ─────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
                       │ Anul │ Anul │ Anul │Anul │Anul │ Anul │TOTAL │
    Indicatori de │ 200_ │ 200_ │ 200_ │200_ │200_ │ 200_ │ │
     eficienta │şi anii│program│preve-│esti- │esti- │ esti- │ │
                       │anteri-│ │deri │mări │mări │ mări │ │
                       │ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
            A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=1+ │
                       │ │ │ │ │ │ │ ..+6 │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - costuri pe │ │ │ │ │ │ │ │
  activitate/demarata/.│ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - cost pe ha de │ │ │ │ │ │ │ │
   suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
   reabilitata │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - cost pe ... │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
   ................... │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
      *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până la
      anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.

  ─────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
                       │ Anul │ Anul │ Anul │Anul │Anul │ Anul │TOTAL │
    Indicatori de │ 200_ │ 200_ │ 200_ │200_ │200_ │ 200_ │ │
     rezultate │şi anii│program│preve-│esti- │esti- │ esti- │ │
                       │anteri-│ │deri │mări │mări │ mări │ │
                       │ori*) │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
            A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=1+ │
                       │ │ │ │ │ │ │ ..+6 │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - număr de locuri noi│ │ │ │ │ │ │ │
  de muncă create │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - număr de locuri de │ │ │ │ │ │ │ │
  muncă păstrate │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
  - proiecte realizate │ │ │ │ │ │ │ │
   de comunităţile │ │ │ │ │ │ │ │
   susţinute │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
   ................... │ │ │ │ │ │ │ │
  ─────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

  -----------
      *) În această coloană se înscriu cheltuielile efectiv realizate până la
      anul de bază al noului proces de elaborare a bugetului.


      Comentarii:
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Programul a fost analizat şi propus la finanţare în anul ...., când a │
   │reprezentat o prioritate pentru Ministerul .......... În anul ......... │
   │acest program a devenit/a rămas prioritatea nr. ..... pentru minister. │
   │Comentarii pentru susţinerea priorităţii: │
   │Ministerul .................. va realiza acest program pentru regenerarea/│
   │revitalizarea/ dezvoltarea ...............................................│
   │Programul întruneşte scopul şi obiectivele din Programul de Guvernare, │
   │Documentul de poziţie privind negocierea în domeniul......................│
   │ .........................................................................│
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -----------