HOTĂRÎRE Nr. 838 din 19 octombrie 1995
privind condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici cu capital majoritar privat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 26 octombrie 1995  În baza prevederilor art. 1 pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Agenţii economici cu capital majoritar privat, cu ocazia restructurării, pot acorda salariaţilor disponibilizaţi o compensaţie de până la 6 salarii de baza nete care nu se supun impozitului pe salarii, în următoarele condiţii:
  a) salariatul a realizat o vechime în munca în aceeaşi unitate de minimum 12 luni în baza unui contract de muncă încheiat pe perioada nedeterminată;
  b) vechimea minima prevăzută la lit. a) a fost realizată în ultimele 12 luni înainte de disponibilizare.
  Aceasta condiţie se considera a fi îndeplinită şi în cazul în care vechimea de 12 luni este realizată prin însumarea perioadelor lucrate în aceeaşi unitate, înainte şi după unele întreruperi în activitate, determinate de cauze independente de voinţa salariatului, cum sunt: satisfacerea serviciului militar obligatoriu, concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea virstei de un an, trecerea în şomaj;
  c) salariatul nu se afla în situaţia de a fi trecut la pensie pentru limita de vârsta, potrivit legii.
  (2) Salariul de baza net în funcţie de care se determina compensaţia pentru personalul salarizat în regie sau potrivit altor forme de salarizare este cel corespunzător salariului de baza brut din luna anterioară disponibilizarii, calculat pentru un program de 170 de ore în medie pe luna, înscris în carnetul de muncă, potrivit încadrării, din care s-a scăzut impozitul aferent salariului respectiv.
  (3) La desfacerea contractului individual de muncă, persoanelor disponibilizate cu ocazia restructurării li se va menţiona în carnetul de muncă dacă au beneficiat de compensaţia prevăzută la alin. (1) din prezenta hotărâre.
  (4) Persoanele disponibilizate cu ocazia restructurării pot beneficia de compensaţia stabilită în condiţiile prezentei hotărâri o singură dată.


  Articolul 2

  Compensaţiile acordate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, înregistrate pe costurile agenţilor economici cu capital majoritar privat, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -------------------