ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009
  Avându-se în vedere evoluția crizei economice în anul 2009, precum și extinderea acesteia în cursul anului 2010, se impune luarea de urgență a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea țintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.
  Luându-se în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter excepțional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare și în anul 2010.
  Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.
  Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență ar duce la pierderea acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, cu consecința creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.
  Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.(2) În bugetele pe anul 2010 ale instituțiilor publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul acestora.


  Articolul II

  Articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.


  Articolul III

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2011.2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) și j), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2011;".


  Articolul IV

  Prevederile art. 80 alin. (1) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în anul 2010.


  Articolul V

  Articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul II
  (1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferenței dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, și cel acordat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010.(3) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare.(4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011.


  Articolul VI

  Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

  Articolul 74

  Începând cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua măsurile necesare în vederea înființării și funcționării Departamentului de pensii pentru agricultori, prevăzut la art. 3 alin. (1), și a structurilor teritoriale.
  2. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

  Articolul 102

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
  3. La articolul 103, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Până în anul 2013, cheltuielile necesare implementării și administrării sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum și cele cu personalul se suportă de la bugetul de stat.


  Articolul VII

  Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplică în anul 2010.


  Articolul VIII

  Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Salarizarea personalului prevăzut la art. 4 se stabilește prin asimilare cu salarizarea personalului din instituțiile publice la nivelul cărora funcționează.


  Articolul IX

  Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la creșterea alocațiilor bugetare, nu se aplică în anul 2010.


  Articolul X

  Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2011.


  Articolul XI

  Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispozițiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea ședințelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2011.


  Articolul XII
  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligațiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între județul Suceava și ceilalți 61 de împrumutați din același județ cu Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, finanțator care ulterior, în luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", se efectuează din următoarele surse, în ordinea de mai jos:
  a) soldul contului de disponibilități deschis în numele și pe seama Consiliului Județean Suceava la Banca Comercială Română - Sucursala Suceava - pentru scopurile Programului;
  b) veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate;
  c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinație.
  (2) Achitarea obligațiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează de Consiliul Județean Suceava, în calitate de mandatar, conform împuternicirilor acordate de către unitățile administrativ-teritoriale împrumutate și contractului de credit.


  Articolul XIII
  (1) Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și pentru sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului 2009.


  Articolul XIV

  Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:

  Articolul II
  (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător.(2) Până la data de 30 iunie 2010 reprezentanții statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația directorului/directorului general sau a președintelui consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere.
  2. Articolul III se abrogă.


  Articolul XV

  Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanță energetică a clădirii și punerea acestora la dispoziție potențialilor cumpărători sau chiriași de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuințelor unifamiliale și a apartamentelor din blocurile de locuințe, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.


  Articolul XVI

  Anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 568/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  p. Ministrul justiției,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat

  București, 23 decembrie 2009.
  Nr. 114.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2004)
  MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  Numărul maxim de posturi finanțat pentru
  învățământul preuniversitar de stat în anul 2010

  Nr.
  crt.

  Județul

  PERIOADA 1 IANUARIE-31 AUGUST 2010

  PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2010

  Total număr de posturi din învățământul preuniversitar de stat

  din care pentru:

  Total număr de posturi din învățământul preuniversitar de stat

  din care pentru:

  învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul propriu al consiliului județean

  învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetele consiliilor locale

  învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul propriu al consiliului județean

  învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetele consiliilor locale

  1.

  Alba

  6.151

  198

  5.953

  5.904

  194

  5.710

  2.

  Arad

  6.426

  429

  5.997

  6.104

  420

  5.684

  3.

  Argeș

  10.089

  230

  9.859

  9.584

  225

  9.359

  4.

  Bacău

  10.542

  261

  10.281

  10.120

  256

  9.864

  5.

  Bihor

  10.005

  655

  9.350

  9.454

  642

  8.812

  6.

  Bistrița-Năsăud

  5.544

  462

  5.082

  5.266

  453

  4.813

  7.

  Botoșani

  7.166

  276

  6.890

  6.843

  270

  6.573

  8.

  Brașov

  9.013

  429

  8.584

  8.771

  420

  8.351

  9.

  Brăila

  5.359

  206

  5.153

  4.953

  202

  4.751

  10.

  Buzău

  7.195

  338

  6.857

  6.086

  331

  5.755

  11.

  Caraș-Severin

  5.215

  372

  4.843

  4.891

  365

  4.526

  12.

  Călărași

  4.223

  46

  4.177

  4.054

  45

  4.009

  13.

  Cluj

  10.975

  921

  10.054

  10.714

  898

  9.816

  14.

  Constanța

  9.658

  395

  9.263

  9.109

  367

  8.742

  15.

  Covasna

  4.413

  125

  4.288

  4.026

  122

  3.904

  16.

  Dâmbovița

  7.453

  135

  7.318

  7.232

  132

  7.100

  17.

  Dolj

  10.073

  319

  9.754

  9.774

  313

  9.461

  18.

  Galați

  8.409

  396

  8.013

  7.905

  388

  7.517

  19.

  Giurgiu

  3.128

  42

  3.086

  2.791

  41

  2.750

  20.

  Gorj

  5.916

  116

  5.800

  5.790

  114

  5.676

  21.

  Harghita

  6.547

  101

  6.446

  6.280

  99

  6.181

  22.

  Hunedoara

  6.976

  260

  6.716

  6.648

  245

  6.403

  23.

  Ialomița

  3.825

  81

  3.744

  3.545

  79

  3.466

  24.

  Iași

  12.851

  600

  12.251

  12.698

  588

  12.110

  25.

  Ilfov

  3.202

  135

  3.067

  2.623

  132

  2.491

  26.

  Maramureș

  8.506

  377

  8.129

  8.393

  370

  8.023

  27.

  Mehedinți

  4.553

  217

  4.336

  4.170

  203

  3.967

  28.

  Mureș

  9.789

  231

  9.558

  9.584

  226

  9.358

  29.

  Neamț

  8.256

  439

  7.817

  7.668

  430

  7.238

  30.

  Olt

  7.009

  136

  6.873

  6.637

  133

  6.504

  31.

  Prahova

  10.283

  364

  9.919

  9.967

  352

  9.615

  32.

  Satu Mare

  6.539

  137

  6.402

  5.973

  135

  5.838

  33.

  Sălaj

  4.670

  92

  4.578

  4.436

  89

  4.347

  34.

  Sibiu

  6.911

  420

  6.491

  6.450

  412

  6.038

  35.

  Suceava

  11.191

  837

  10.354

  10.880

  815

  10.065

  36.

  Teleorman

  5.454

  154

  5.300

  4.950

  151

  4.799

  37.

  Timiș

  10.355

  815

  9.540

  10.136

  799

  9.337

  38.

  Tulcea

  4.102

  94

  4.008

  3.636

  92

  3.544

  39.

  Vaslui

  7.379

  413

  6.966

  7.235

  395

  6.840

  40.

  Vâlcea

  6.174

  204

  5.970

  5.927

  200

  5.727

  41.

  Vrancea

  5.511

  327

  5.184

  5.105

  301

  4.804

  42.

  București

  24.641

  1.733

  22.908

  24.365

  1.689

  22.676


  TOTAL:

  321.677

  14.518

  307.159

  306.677

  14.133

  292.544

  -----