LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizată*)
privind combaterea concurenţei neloiale
(actualizată până la data de 9 august 2014*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bune-credinţe, în interesul celor implicaţi, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.
  (2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei- credinţe şi cu prezenta lege.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 1^1

  În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) concurenţă loială - situaţia de rivalitate de piaţă, în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe;
  b) practici comerciale - orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs;
  c) uzanţe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora;
  d) secret comercial - orice informaţie care, total sau parţial, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deţinătorul legitim a luat măsuri rezonabile ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atât timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ;
  e) deţinător legitim al unui secret comercial - orice persoană fizică sau juridică ce deţine controlul legal asupra unui secret comercial;
  f) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996
  , republicată;
  g) consumator - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007
  privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare;
  h) participanţi la piaţă - întreprinderile şi consumatorii.
  ------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 2

  (1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
  (2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:
  a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
  b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
  c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 2^1

  (1) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege.
  (2) Protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008
  privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată.
  (3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007
  , cu modificările ulterioare.
  (4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Protecţia drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998
  privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.
  (6) Protecţia desenelor şi modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992
  privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată.
  (7) Protecţia brevetelor de invenţii se asigură potrivit Legii nr. 64/1991
  privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare.
  (8) Protecţia topografiilor şi produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995
  privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată.
  ------------
  Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 3

  Încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 atrage răspundere civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile prezentei legi.


  Articolul 4

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
  a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;
  b) divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite;
  c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei mărfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare;
  d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dăuna unor concurenţi;
  e) comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente;
  f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana în dăuna unui concurent;
  g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant;
  h) concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizării activităţii sale.
  Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amenda de la 1.500 lei la 15.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
  Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.
  Contravenţiile se constata, la sesizarea părţii vătămate, a camerelor de comerţ şi industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica şi amenda.
  În cazurile de concurenţă neloială ce afectează în mod semnificativ funcţionarea concurentei pe piaţa relevanta afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru soluţionarea cazului în conformitate cu dispoziţiile Legii concurentei nr. 21/1996
  .
  Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comerţ şi industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenţă neloială care constituie contravenţie, conform prevederilor prezentei legi.
  Prevederile alin. 1 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968
  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 şi art. 25-27. Termenul de prescripţie este de 3 ani.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


  Articolul 4^1

  (1) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.
  (2) Prin excepţie de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 4 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor.
  (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5-8, 28 şi 29.
  (5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, la cel puţin 2 ani, în funcţie de rata inflaţiei.
  ------------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 5

  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:
  a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
  b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi;
  c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
  d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
  e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
  f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.
  Prin menţiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de art. 34 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 7

  (1) Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (3) al art. II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014, conform căreia orice referire din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, la noţiunea de "act de concurenţă neloială" sau la noţiunea de "fapt de concurenţă neloială" se consideră a fi făcută la noţiunea de "practică de concurenţă neloială".
  (2) La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejata a devenit publică.
  -----------
  Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


  Articolul 8

  Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei.
  În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei va avea atribuţiile prevăzute la art. 33-38 şi 40 din Legea concurenţei nr. 21/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 8^1

  (1) În scopul definirii şi implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale, se constituie Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, ca organism nepermanent, în următoarea componenţă:
  a) Ministerul Finanţelor Publice;
  b) autoritatea naţională de concurenţă;
  c) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor în domeniul audiovizualului;
  d) autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor;
  e) autoritatea responsabilă de protecţia proprietăţii industriale;
  f) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
  (2) Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanţelor Publice.
  (3) Consiliul Concurenţei va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, prevăzut la alin. (1).
  ------------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 8^2

  (1) Anual, Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va emite un raport asupra implementării legislaţiei în domeniul combaterii concurenţei neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenţei neloiale şi propuneri privind politicile publice în domeniu.
  ------------
  Art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 8^3

  Modul de numire a membrilor, rolul, funcţionarea şi organizarea Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
  ------------
  Art. 8^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ------------
  Art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ------------
  Art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 13

  Abrogat.
  ------------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ------------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014.


  Articolul 15

  Prezenta lege intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm legea privind combaterea concurentei neloiale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  ------------------