DECIZIE nr. 1.309 din 13 octombrie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 8 decembrie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Carmen-Cătălina Gliga - procuror
  Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Microcomputer Service" - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 28/36/2009 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprundenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 23 februarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 28/36/2009, Curtea de Apel Constanţa -- Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Microcomputer Service" - S.A. din Craiova cu prilejul soluţionării unei plângeri în contencios administrativ.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt contrare art. 24, art. 124 şi art. 127 din Constituţie, precum şi principiului separaţiei puterilor în stat. În acest sens, arată că declararea neconstituţionalităţii acestor texte de lege este necesară pentru a preveni un comportament abuziv, precum cel al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care a soluţionat în mod neadecvat contestaţia formulată de autorul excepţiei.
  Curtea de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că procedura desfăşurată în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este o procedură administrativ jurisdicţională legitimată prin dispoziţiile constituţionale, care nu substituie procedura desfăşurată în faţa instanţelor de judecată, iar prevederile art. 124 şi art. 126 din Constituţie reglementează principii aplicabile la instanţele judecătoreşti, neputând fi extrapolate şi asupra altor organe cu activitate jurisdicţională. Sub un alt aspect, modalitatea de reglementare a procedurii administrativ jurisdicţionale la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi de numire a membrilor acestui organism nu contravin principiului constituţional al garantării dreptului la apărare.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.
  Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006.
  Textele de lege criticate au următorul conţinut:
  - Art. 261 alin. (2): "Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice.";
  - Art. 275 alin. (5): "Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei."
  Autorul excepţiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei puterilor în stat, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei şi art. 127 privind caracterul public al dezbaterilor în faţa instanţelor de judecată.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în motivarea acesteia, autorul invocă exclusiv aspecte de aplicare a legii, fără a arăta în ce mod textele de lege criticate încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.
  Aşa fiind, Curtea nu poate reţine decât faptul că existenţa unui organ administrativ jurisdicţional, aşa cum este Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, şi procedura în faţa acestui organ nu sunt contrare dispoziţiilor constituţionale referitoare la înfăptuirea justiţiei şi garanţiile procesuale, întrucât decizia acestui organ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti. Astfel, dispoziţiile art. 283 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 stabilesc dreptul persoanei interesate de a formula plângere împotriva deciziei pronunţate de Consiliu, instanţa competentă să o soluţioneze fiind curtea de apel - secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se află sediul autorităţii contractante.
  De altfel, Curtea s-a mai pronunţat în acest sens şi prin Decizia nr. 732 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 7 august 2008.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Microcomputer Service" - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 28/36/2009 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 octombrie 2009.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  ___________