HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022privind trecerea unei părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum și înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022
  Având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288, art. 296 alin. (1), art. 298 și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 11.039 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului și se declară, în condițiile legii, bun de interes public național.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei părți dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului, conform art. 1, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900“.(2) Partea din imobil dată în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, potrivit alin. (1), nu poate primi altă destinație.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 4 mai 2022.
  Nr. 619.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unei părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 11.039 mp, care trece din domeniul privat al statului
  în domeniul public al statului, precum și înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar (lei)Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI
  1.Se va atribui.8.12.01.01Teren, categorie de folosință: arabilU.A.T. Ciorogârla, județul IlfovExtravilan, S = 11.039 mp, Parcela 145, Tarlaua 3914.703,0428Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)

  ----