LEGE Nr. 133 din 22 decembrie 1994
pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovina şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 27 decembrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica următoarele înţelegeri internaţionale:
  - Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994;
  - Acordul internaţional privind carnea de bovina, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994;
  - Acordul internaţional privind produsele lactate, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994.


  Articolul 2

  Taxele vamale din Tariful vamal de import al României vor fi mai mici sau cel mult egal cu nivelul specificat în Lista nr. LXIX - România, anexată la Protocolul de la Marrakech.


  Articolul 3

  Ministerul Comerţului va publică, periodic, modificările în regimul de import şi export ce intervin ca urmare a aplicării angajamentelor asumate de România în baza Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  ACORDUL DE LA MARRAKECH
  privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ*) Notă *) Traducere
  Părţile la prezentul acord,
  recunoscind ca raporturile lor în domeniul comercial şi economic trebuie să fie orientate spre ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale a forţei de muncă şi a unui nivel ridicat şi în continua creştere a venitului real şi al cererii efective şi spre creşterea producţiei şi a comerţului cu bunuri şi servicii, permitind în acelaşi timp utilizarea optima a resurselor mondiale în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabila, în vederea protejării şi prezervarii mediului înconjurător şi, totodată, a intaririi mijloacelor de realizare a acesteia într-o maniera care să fie compatibila cu necesităţile şi preocuparile respective la diferite niveluri de dezvoltare economică,
  recunoscind, pe de altă parte, ca este necesar să se depună eforturi pozitive pentru ca ţările în curs de dezvoltare şi, în special, cele mai puţin dezvoltate dintre acestea, să îşi asigure o parte din creşterea comerţului internaţional care să corespundă necesităţilor dezvoltării lor economice,
  dornice să contribuie la realizarea acestor obiective prin încheierea de acorduri vizind, pe bază de reciprocitate şi avantaje reciproce, reducerea substantiala a taxelor vamale şi a altor obstacole în calea schimburilor comerciale, precum şi eliminarea discriminarilor în relaţiile comerciale internaţionale,
  hotărîte, în consecinţa, sa pună în aplicare un sistem comercial multilateral integrat, mai vizibil şi mai durabil, care să inglobeze Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, rezultatele eforturilor de liberalizare a comerţului întreprinse în trecut, precum şi toate rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay,
  determinate sa prezerve principiile fundamentale şi sa favorizeze realizarea obiectivelor care susţin acest sistem comercial multilateral,
  convin după cum urmează:


  Articolul 1

  Instituirea organizaţiei
  Organizaţia Mondială de Comerţ (denumita în continuare O.M.C.) este constituită în baza prezentului acord.


  Articolul 2

  Aria de acţiune a O.M.C.
  1. O.M.C. va servi drept cadru instituţional comun pentru desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre membrii săi în ceea ce priveşte aspectele legate de acordurile şi instrumentele juridice conexe înscrise în anexele*) la prezentul acord.
  2. Acordurile şi instrumentele juridice conexe cuprinse în anexele nr. 1, 2 şi 3 (denumite în continuare acorduri comerciale multilaterale) fac parte integrantă din prezentul acord şi sunt obligatorii pentru toţi membrii.
  3. Acordurile şi instrumentele juridice conexe cuprinse în anexa nr. 4 (denumite în continuare acorduri comerciale plurilaterale) fac parte, de asemenea, din prezentul acord pentru membrii care le-au acceptat şi sunt obligatorii pentru aceşti membri. Acordurile comerciale plurilaterale nu creează nici obligaţii şi nici drepturi pentru membrii care nu le-au acceptat.
  4. Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ 1994, astfel cum este cuprins în anexa nr. 1A (în continuare denumit G.A.T.T. 1994) este distinct din punct de vedere juridic de Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la încheierea celei de-a doua sesiuni a Comisiei Pregătitoare a Conferintei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Utilizarea Forţei de Muncă, astfel cum acesta a fost rectificat, amendat sau modificat ulterior (denumit în continuare G.A.T.T. 1947).


  Articolul 3

  Funcţiile O.M.C.
  1. O.M.C. va facilita punerea în aplicare, administrarea şi funcţionarea prezentului acord şi a acordurilor comerciale multilaterale, va favoriza realizarea obiectivelor acestora şi va servi, de asemenea, drept cadru pentru administrarea şi funcţionarea acordurilor comerciale plurilaterale.
  2. O.M.C. va fi forumul pentru negocieri între membrii săi cu privire la relaţiile lor comerciale multilaterale referitoare la probleme vizate în acordurile cuprinse în anexele la prezentul acord. O.M.C. va putea, de asemenea, sa servească drept forum pentru alte negocieri între membrii săi cu privire la relaţiile lor comerciale multilaterale, precum şi drept cadru pentru punerea în aplicare a rezultatelor acestor negocieri, conform celor ce vor putea fi decise de către Conferinţa ministerială.
  3. O.M.C. va administra Memorandumul de acord privind regulile şi procedurile de reglementare a diferendelor (denumit în continuare Memorandum de acord privind reglementarea diferendelor), cuprins în anexa nr. 2 la prezentul acord.
  4. O.M.C. va administra Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (denumit în continuare TPRM), prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.
  5. În scopul asigurării unei mai mari coerente în elaborarea politicilor economice la nivel mondial, O.M.C. va coopera, după cum va fi adecvat, cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu instituţiile sale afiliate.


  Articolul 4

  Structura O.M.C.
  1. Va fi constituită o conferinţa ministerială compusa din reprezentanţii tuturor membrilor, care se va reuni cel puţin o dată la 2 ani. Conferinţa ministerială va exercita funcţiile O.M.C. şi va lua măsurile necesare în acest scop. Conferinţa ministerială va fi abilitata sa ia decizii cu privire la toate aspectele ţinând de orice acord comercial multilateral, dacă un membru solicita aceasta, conform prevederilor specifice referitoare la luarea deciziilor, care sunt enunţate în prezentul acord şi în acordul comercial multilateral respectiv.
  2. Va fi constituit un consiliu general compus din reprezentanţii tuturor membrilor, care se va reuni după cum va fi adecvat. În intervalul dintre reuniunile Conferintei ministeriale, funcţiile acesteia vor fi exercitate de către Consiliul general. Consiliul general va exercita şi funcţiile care îi sunt conferite prin prezentul acord. El îşi va stabili propriile reguli de procedura şi va aproba regulile de procedura ale comitetelor prevăzute la paragraful 7.
  3. Consiliul general se va reuni, după cum va fi adecvat, pentru a se achită de funcţiile Organului de reglementare a diferendelor prevăzut în Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor. Organul de reglementare a diferendelor va putea avea propriul sau preşedinte şi îşi va stabili regulile de procedura pe care le va aprecia necesare pentru a se achită de aceste funcţii.
  4. Consiliul general se va reuni, după cum va fi adecvat, pentru a se achită de funcţiile Organului de examinare a politicilor comerciale prevăzut în TPRM. Organul de examinare a politicilor comerciale va putea avea propriul sau preşedinte şi îşi va stabili propriile reguli de procedura pe care le va considera necesare pentru a se achită de aceste funcţii.
  5. Va fi constituit un consiliu pentru comerţul cu bunuri, un consiliu pentru comerţul cu servicii şi un consiliu pentru aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuală (în continuare denumit Consiliul pentru TRIPS), care vor acţiona sub îndrumarea generală a Consiliului general. Consiliul pentru comerţ cu bunuri va superviza funcţionarea acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexa nr. 1 A. Consiliul pentru comerţul cu servicii va superviza funcţionarea Acordului General pentru Comerţul cu Servicii (în continuare denumit G.A.T.S.). Consiliul pentru TRIPS va superviza funcţionarea Acordului privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuală (în continuare denumit Acordul privind TRIPS). Aceste consilii vor exercita funcţiile care le sunt atribuite prin acordurile respective, precum şi de către Consiliul general. Ele îşi vor stabili reguli proprii de procedura, sub rezerva aprobărilor de către Consiliul general. Reprezentanţii tuturor membrilor vor putea participa la aceste consilii. Aceste consilii se vor reuni după cum va fi necesar pentru a se achită de funcţiile lor.
  6. Consiliul pentru comerţul cu bunuri, Consiliul pentru comerţul cu servicii şi Consiliul pentru TRIPS vor constitui propriile lor organe subsidiare, după necesitaţi. Aceste organe subsidiare îşi vor stabili reguli de procedura sub rezerva aprobării lor de către consiliul respectiv.
  7. Conferinţa ministerială va constitui un comitet pentru comerţ şi dezvoltare, un comitet pentru restrictii aplicate pentru motive de balanţa de plati şi un comitet pentru buget, finanţe şi administraţie, care vor exercita funcţiile care le sunt atribuite prin prezentul acord, precum şi prin acordurile comerciale multilaterale, ca şi orice alte funcţii suplimentare care le vor fi atribuite de către Consiliul general, şi va putea constitui comitete suplimentare cărora le va conferi funcţiile pe care le va considera adecvate. În cadrul funcţiilor sale, Comitetul pentru comerţ şi dezvoltare va examina periodic dispoziţiile speciale ale acordurilor comerciale multilaterale în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate membre şi va raporta Consiliului general pentru ca acesta sa ia măsurile adecvate. Reprezentanţii tuturor membrilor vor putea participa la aceste comitete.
  8. Organele prevăzute în acordurile comerciale plurilaterale vor exercita funcţiile care le sunt atribuite în virtutea acestor acorduri şi vor acţiona în cadrul instituţional al O.M.C. Ele vor informa regulat Consiliul general asupra activităţii lor.


  Articolul 5

  Relaţii cu alte organizaţii
  1. Consiliul general va încheia aranjamente adecvate pentru a asigura o cooperare eficienta cu celelalte organizaţii interguvernamentale care au funcţii conexe cu cele ale O.M.C.
  2. Consiliul general va putea încheia aranjamente corespunzătoare pentru consultare şi cooperare cu organizaţiile neguvernamentale care se ocupa de aspecte conexe celor pe care le gestionează O.M.C.


  Articolul 6

  Secretariat
  1. Se va constitui un secretariat al O.M.C. (în continuare denumit Secretariatul) condus de un director general.
  2. Conferinţa ministerială va numi directorul general şi va adopta reguli referitoare la puterile, atribuţiile, condiţiile de lucru şi durata mandatului directorului general.
  3. Directorul general va numi membrii personalului Secretariatului şi va stabili atribuţiile şi condiţiile de angajare a lor, conform regulilor adoptate de către Conferinţa ministerială.
  4. Funcţiile directorului general şi ale personalului Secretariatului vor avea un caracter exclusiv internaţional. În îndeplinirea sarcinilor lor, directorul general şi personalul Secretariatului nici nu vor solicita şi nici nu vor accepta instrucţiuni din partea nici unui guvern sau autorităţi exterioare O.M.C. Ei se vor abţine de la orice act incompatibil cu situaţia lor de funcţionari internationali. Membrii O.M.C., vor respecta caracterul internaţional al funcţiilor directorului general şi ale personalului Secretariatului şi nu vor incerca să-i influenteze pe aceştia în îndeplinirea sarcinilor lor.


  Articolul 7

  Buget şi contribuţii
  1. Directorul general va prezenta Comitetului pentru buget, finanţe şi administraţie proiectul de buget şi raportul financiar anual al O.M.C. Comitetul pentru buget, finanţe şi administraţie va examina proiectul de buget şi raportul financiar anual prezentat de către directorul general şi va face recomandări cu privire la acestea Consiliului general. Proiectul de buget anual va fi supus aprobării Consiliului general.
  2. Comitetul pentru buget, finanţe şi administraţie va propune Consiliului general un regulament financiar care va include dispoziţii referitoare la:
  a) baremul contribuţiilor prin care se repartizează cheltuielile O.M.C., între membrii săi; şi
  b) măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte membrii care au arierate cu privire la contribuţiile lor.
  Regulamentul financiar va fi bazat, în măsura în care va fi realizabil, pe regulile şi practicile G.A.T.T. 1947.
  3. Consiliul general va adopta regulamentul financiar şi proiectul de buget anual cu o majoritate de două treimi, cuprinzând mai mult de jumătatea membrilor O.M.C.
  4. Fiecare membru va vărsa la O.M.C., în cel mai scurt timp, contribuţia corespunzătoare părţii sale din cheltuielile O.M.C., conform regulamentului financiar adoptat de către Consiliul general.


  Articolul 8

  Statutul O.M.C.
  1. O.M.C. va avea personalitate juridică şi fiecare dintre membrii săi îi va conferi capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor sale.
  2. Fiecare membru va conferi O.M.C. privilegiile şi imunităţile necesare pentru exercitarea funcţiilor sale.
  3. Funcţionarilor O.M.C. şi reprezentanţilor membrilor li se vor acorda, de către fiecare dintre membri, privilegiile şi imunităţile care le vor fi necesare pentru exercitarea total independenta a funcţiilor lor în raport cu O.M.C.
  4. Privilegiile şi imunităţile care vor fi acordate, de către un membru O.M.C., funcţionarilor săi şi reprezentanţilor membrilor săi, vor fi analoage privilegiilor şi imunităţilor înscrise în Convenţia privind privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947.
  5. O.M.C. va putea încheia un acord de sediu.


  Articolul 9

  Luarea deciziilor
  1. O.M.C. va păstra practica de luare a deciziilor prin consens urmată în virtutea G.A.T.T. 1947 *1). Cu excepţia unor dispoziţii contrare, în cazul în care nu va fi posibil să se ajungă la o decizie prin consens, decizia cu privire la problema examinata va fi luată prin vot. La reuniunile Conferintei ministeriale şi ale Consiliului general, fiecare membru O.M.C. va dispune de un vot. În cazurile în care Comunitatile Europene vor exercita dreptul lor la vot, ele vor dispune de un număr de voturi egal cu cel al numărului statelor lor membre*2) care sunt membri O.M.C. Deciziile Conferintei ministeriale şi ale Consiliului general vor fi luate prin majoritatea voturilor exprimate, cu condiţia ca prezentul acord sau acordul comercial multilateral respectiv sa nu dispună în alt mod*3).
  2. Conferinţa ministerială şi Consiliul general vor avea puterea exclusiva de a adopta interpretări ale prezentului acord şi ale acordurilor comerciale multilaterale. În cazul interpretării unui acord comercial multilateral cuprins în anexa nr. 1, ele îşi vor exercita autoritatea pe baza unei recomandări a consiliului care supervizeaza funcţionarea acordului respectiv. Decizia de adoptare a unei interpretări va fi luată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor. Prezentul paragraf nu va fi utilizat într-o maniera care să fie susceptibilă sa erodeze dispoziţiile art. 10 referitor la amendamente.
  3. În circumstanţe excepţionale, Conferinţa ministerială va putea decide sa acorde unui membru o derogare de la una dintre obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul acord sau prin unul dintre acordurile comerciale multilaterale, cu condiţia ca o astfel de decizie să fie luată de către trei pătrimi*4) din numărul membrilor, dacă nu se prevede altfel în acest paragraf.
  a) O cerere de derogare referitoare la prezentul acord va fi prezentată Conferintei ministeriale pentru examinare conform practicii de luare a deciziilor prin consens. Conferinţa ministerială va stabili un termen pentru examinarea cererii care nu va depăşi 90 de zile. Dacă nu se întruneşte consensul în cadrul acestui termen, orice decizie de acordare a unei derogări va fi luată de către trei pătrimi*4) din numărul membrilor.
  b) O cerere de derogare referitoare la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 A, 1 B sau 1 C şi în anexele acestora va fi prezentată mai întâi Consiliului pentru comerţul cu bunuri, Consiliului pentru comerţul cu servicii sau Consiliului TRIPS, după caz, pentru examinare, într-un termen care nu va depăşi 90 de zile. La sfârşitul acestui termen, consiliul sesizat va prezenta un raport Conferintei ministeriale.
  4. O decizie luată de către Conferinţa ministerială în vederea acordării unei derogări va indica circumstanţele excepţionale care justifica decizia, modalităţile şi condiţiile care reglementează aplicarea derogarii şi data la care aceasta expira. Orice derogare acordată pentru o perioadă mai mare de un an va fi reexaminata de către Conferinţa ministerială cel mai tirziu la un an după ce ea a fost acordată şi, în continuare, în fiecare an până când aceasta încetează. La fiecare examinare, Conferinţa ministerială va determina dacă circumstanţele excepţionale care au justificat derogarea se menţin şi dacă modalităţile şi condiţiile care însoţesc derogarea au fost respectate. Pe baza examinării anuale, Conferinţa ministerială va putea prelungi, modifica sau abroga derogarea.
  5. Deciziile în baza unui acord comercial plurilateral, inclusiv orice decizii referitoare la interpretări şi derogări, vor fi guvernate prin dispoziţiile acordului respectiv.


  Articolul 10

  Amendamente
  1. Orice membru al O.M.C. va putea lua iniţiativa unei propuneri de amendamente la dispoziţiile prezentului acord sau ale acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexa nr. 1, prezentind respectiva propunere Conferintei ministeriale. Consiliile enumerate în paragraful 5 al art. 4 vor putea, de asemenea, să prezinte Conferintei ministeriale propuneri de amendamente la dispoziţiile acordurilor comerciale multilaterale respective cuprinse în anexa nr. 1, cărora ele le supervizeaza funcţionarea. Cu excepţia cazului în care Conferinţa ministerială decide asupra unei perioade mai lungi, într-o perioadă de 90 de zile după ce propunerea a fost prezentată oficial Conferintei ministeriale, orice decizie a Conferintei ministeriale de a prezenta membrilor, spre acceptare, amendamentul propus va fi luată prin consens. Cu condiţia ca dispoziţiile paragrafelor 2, 5 sau 6 sa nu fie aplicabile, aceasta decizie va preciza dacă dispoziţiile paragrafelor 3 sau 4 se vor aplica. Dacă exista consens, Conferinţa ministerială va prezenta imediat membrilor, spre acceptare, amendamentul propus. Dacă nu exista consens la o reuniune a Conferintei ministeriale înăuntrul perioadei stabilite, Conferinţa ministerială va decide, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor, să prezinte sau sa nu prezinte acestora, spre acceptare, amendamentul propus. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafelor 2, 5 şi 6, dispoziţiile paragrafului 3 vor fi aplicabile amendamentului propus, cu excepţia cazului în care Conferinţa ministerială decide, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor, ca dispoziţiile paragrafului 4 să fie aplicate.
  2. Amendamentele la dispoziţiile prezentului articol şi la dispoziţiile articolelor enumerate mai jos nu vor intra în vigoare decît dacă ele vor fi acceptate de către toţi membrii:
  - art. 9 al prezentului acord;
  - art. I şi II ale G.A.T.T. 1994;
  - art. II : I al G.A.T.S.;
  - art. 4 al Acordului privind TRIPS.
  3. Amendamentele la dispoziţiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele 1 A şi 1 C, altele decît cele care sunt enumerate la paragrafele 2 şi 6, de natura sa modifice drepturile şi obligaţiile membrilor, vor intra în vigoare cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce ele vor fi fost acceptate de către două treimi din numărul membrilor şi, ulterior, faţă de orice alt membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinţa ministerială va putea decide, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor, ca un amendament care a devenit efectiv în virtutea prezentului paragraf este de o asemenea natura încât toţi membrii care nu-l accepta într-un termen fixat de către Conferinţa ministerială în fiecare caz în parte vor putea să se retragă din O.M.C. sau sa continue să fie membri ai acesteia cu consimţământul Conferintei ministeriale.
  4. Amendamentele la dispoziţiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 A şi 1 C, altele decît cele care sunt enumerate la paragrafele 2 şi 6, de o natura care nu modifica drepturile şi obligaţiile membrilor, vor avea efect faţă de toţi membrii imediat ce acestea vor fi fost acceptate de către două treimi din numărul membrilor.
  5. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 de mai sus, amendamentele la părţile I, a II-a şi a III-a ale G.A.T.S. şi la anexele respective vor intra în vigoare, cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de către două treimi din numărul membrilor şi, ulterior, cu privire la fiecare membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinţa ministerială va putea decide, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor, ca un amendament care va fi intrat în vigoare în virtutea dispoziţiei precedente este de o asemenea natura încât orice membru care nu-l va fi acceptat într-un termen fixat de Conferinţa ministerială în fiecare caz în parte poate să se retragă din O.M.C. sau sa continue să fie membru al acesteia cu consimţământul Conferintei ministeriale. Amendamentele la părţile a IV-a, a V-a şi a VI- ale G.A.T.S. şi la anexele respective vor intra în vigoare, faţă de toţi membrii, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de către două treimi din numărul membrilor.
  6. Indiferent de celelalte dispoziţii ale prezentului articol, amendamentele la Acordul privind TRIPS, care răspund cerinţelor paragrafului 2 al art. 71 din acordul respectiv, vor putea fi adoptate de Conferinţa ministerială fără alta procedura de acceptare formala.
  7. Orice membru care va accepta un amendament la prezentul acord sau la un acord comercial multilateral cuprins în anexa nr. 1 va depune un instrument de acceptare la directorul general al O.M.C. în termenul fixat de Conferinţa ministerială pentru acceptare.
  8. Orice membru al O.M.C. va putea iniţia o propunere de amendament la dispoziţiile acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, prezentind respectiva propunere Conferintei ministeriale. Decizia de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins în anexa nr. 2 va fi luată numai prin consens, iar amendamentele respective vor intra în vigoare cu privire la toţi membrii imediat ce vor fi fost aprobate de către Conferinţa ministerială. Deciziile de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins în anexa nr. 3 vor intra în vigoare, cu privire la toţi membrii, imediat ce Conferinţa ministerială le va fi aprobat.
  9. Conferinţa ministerială, la cererea membrilor părţi la un acord comercial, va putea decide exclusiv prin consens sa adauge acest acord în anexa nr. 4. Conferinţa ministerială, la cererea membrilor părţi la un acord comercial plurilateral, va putea decide sa excludă acordul respectiv din anexa nr. 4.
  10. Amendamentele la un acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispoziţiile respectivului acord.


  Articolul 11

  Membri originari
  1. Părţile contractante la G.A.T.T. 1947 la data intrării în vigoare a prezentului acord şi Comunitatile Europene, care accepta prezentul acord şi acordurile comerciale multilaterale şi pentru care listele de concesii şi angajamente sunt anexate la G.A.T.T. 1994, precum şi pentru care listele de angajamente specifice sunt anexate la G.A.T.S., vor deveni membri originari ai O.M.C.
  2. Ţările cel mai puţin dezvoltate recunoscute ca atare de către Natiunile Unite nu vor fi ţinute să-şi asume angajamente şi să facă concesii decît într-o măsura compatibila cu necesităţile de dezvoltare, financiare şi comerciale ale fiecăreia dintre ele sau cu capacitatile lor administrative şi instituţionale.


  Articolul 12

  Aderare
  1. Orice stat sau teritoriu vamal distinct având deplina autonomie în desfăşurarea relaţiilor sale comerciale externe şi pentru alte aspecte cuprinse în prezentul acord şi în acordurile comerciale multilaterale va putea adera la prezentul acord în condiţiile ce se vor conveni între acesta şi O.M.C. Aceasta aderare va fi valabilă pentru prezentul acord şi pentru acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate.
  2. Deciziile referitoare la aderare vor fi luate de Conferinţa ministerială. Conferinţa ministerială va aproba acordul privind modalităţile de aderare cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor O.M.C.
  3. Aderarea la un acord comercial plurilateral va fi reglementată de către dispoziţiile acelui acord.


  Articolul 13

  Neaplicarea acordurilor comerciale multilaterale între membri
  1. Prezentul acord şi acordurile comerciale multilaterale cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 nu se vor aplica între un membru şi oricare alt membru, dacă unul dintre cei doi, la momentul la care devine membru, nu consimte la aceasta aplicare.
  2. Paragraful 1 nu va putea fi invocat între membrii originari ai O.M.C. care erau părţi contractante la G.A.T.T. 1947 decît în cazul în care art. XXXV al acordului respectiv fusese invocat anterior şi era în vigoare între aceste părţi contractante la momentul intrării în vigoare, pentru ele, a prezentului acord.
  3. Paragraful 1 nu se va aplica între un membru şi un alt membru care a aderat în baza art. 12 decît dacă membrul care nu consimte la aplicare a notificat aceasta Conferintei ministeriale înainte ca aceasta sa fi aprobat acordul privind modalităţile de aderare.
  4. La cererea unui membru, Conferinţa ministerială va putea examina funcţionarea prezentului articol în cazuri particulare şi face recomandările necesare.
  5. Neaplicarea unui acord comercial plurilateral între părţi la acordul respectiv va fi guvernata de dispoziţiile acelui acord.


  Articolul 14

  Acceptare, intrare în vigoare şi depozitare
  1. Prezentul acord va fi deschis spre acceptare, prin semnatura sau în alt mod, de către părţile contractante la G.A.T.T. 1947 şi Comunitatile Europene, care sunt admise sa devină membre originare ale O.M.C. conform art. 11 al prezentului acord. Aceasta acceptare va fi valabilă pentru prezentul acord şi pentru acordurile multilaterale care-i sunt anexate acestuia. Prezentul acord şi acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate acestuia vor intra în vigoare la data fixată de miniştri conform paragrafului 3 al Actului final, cuprinzând rezultatele negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay, şi vor rămâne deschise spre acceptare pentru o perioadă de 2 ani de la această dată, dacă miniştrii nu decid altfel. O acceptare care are loc după intrarea în vigoare a prezentului acord va intra în vigoare în a 30-a zi care urmează datei acestei acceptări.
  2. Un membru care va accepta prezentul acord după intrarea sa în vigoare va pune în aplicare concesiile şi obligaţiile prevăzute în acordurile comerciale multilaterale, care trebuie puse în aplicare într-o perioadă începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord, ca şi cum el ar fi acceptat prezentul acord la data intrării sale în vigoare.
  3. Până la intrarea în vigoare a prezentului acord, textul prezentului acord şi al acordurilor comerciale multilaterale va fi depozitat la directorul general al părţilor contractante la G.A.T.T. 1947. Directorul general va remite în cel mai scurt timp fiecărui guvern şi Comunităţilor Europene care au acceptat prezentul acord cîte o copie certificată conformă a prezentului acord şi a acordurilor comerciale multilaterale, precum şi cîte o notificare a fiecărei acceptări. Prezentul acord şi acordurile comerciale multilaterale, precum şi orice amendamente care le vor fi fost aduse vor fi depozitate, la intrarea în vigoare a prezentului acord, la directorul general al O.M.C.
  4. Acceptarea şi intrarea în vigoare a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de către dispoziţiile acelui acord. Acordurile de acest tip vor fi depozitate la directorul general al părţilor contractante la G.A.T.T. 1947. La intrarea în vigoare a prezentului acord, aceste acorduri vor fi depozitate la directorul general al O.M.C.


  Articolul 15

  Retragere
  1. Orice membru se poate retrage din prezentul acord. Aceasta retragere se va aplica atât cu privire la prezentul acord, cît şi la acordurile comerciale multilaterale, şi va intra în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni calculat de la data la care directorul general al O.M.C. va fi primit notificare scrisă despre aceasta.
  2. Retragerea dintr-un acord comercial plurilateral va fi guvernata de dispoziţiile acelui acord.


  Articolul 16

  Dispoziţii diverse
  1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezentul acord sau din acordurile comerciale multilaterale, O.M.C. se va ghida după deciziile, procedurile şi practicile obişnuite ale părţilor contractante la G.A.T.T. 1947 şi organelor constituite în cadrul G.A.T.T. 1947.
  2. În măsura în care va fi realizabil, Secretariatul G.A.T.T. 1947 va deveni Secretariatul O.M.C. şi, până când Conferinţa ministerială va numi directorul general conform paragrafului 2 al art. 6 din prezentul acord, directorul general al părţilor contractante la G.A.T.T. 1947 va exercita funcţiile directorului general al O.M.C.
  3. în caz de conflict între o dispoziţie a prezentului acord şi o dispoziţie a unuia dintre acordurile comerciale multilaterale, dispoziţia prezentului acord va prevala în măsura conflictului.
  4. Fiecare membru va asigura conformitatea legilor, reglementărilor şi procedurilor administrative cu obligaţiile sale, astfel cum acestea sunt enunţate în acordurile cuprinse în anexe.
  5. Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce priveşte o dispoziţie a prezentului acord. Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce priveşte dispoziţiile acordurilor comerciale multilaterale decît în măsura prevăzută în respectivele acorduri. Rezervele referitoare la o dispoziţie a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispoziţiile acelui acord.
  6. Prezentul acord va fi înregistrat conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
  Încheiat la Marrakech, la cincisprezece aprilie una mie noua sute nouăzeci şi patru, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza şi spaniola, cele trei fiind egal autentice. Notă *) Anexele se publică ulterior.
  *1) Organul respectiv va fi considerat a fi luat o decizie prin consens asupra unei probleme cu care a fost sesizat, dacă nici un membru prezent la reuniune în cursul căreia decizia este luată nu se opune oficial la decizia propusă.
  *2) Numărul voturilor Comunităţilor Europene şi al statelor lor membre nu va depăşi în nici un caz numărul statelor membre ale Comunităţilor Europene.
  *3) Deciziile Consiliului general, atunci când acesta se reuneste ca organ de reglementare a diferendelor, nu vor fi luate decît conform dispoziţiilor paragrafului 4 al art. 2 din Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor.
  *4) O decizie de acordare a unei derogări referitoare la orice obligaţie supusă unei perioade de tranzitie sau unei perioade de punere treptata în aplicare pe care membrul solicitat nu a pus-o în practica până la sfârşitul perioadei respective este luată numai prin consens.
  NOTE EXPLICATIVE:
  Termenul ţara, astfel cum este utilizat în prezentul acord şi în acordurile comerciale multilaterale, trebuie interpretat ca incluzind orice teritoriu vamal distinct membru al O.M.C.
  Cu privire la teritoriul vamal distinct membru al O.M.C., în cazurile în care calificativul naţional va însoţi o expresie utilizata în prezentul acord şi în acordurile comerciale multilaterale, aceasta expresie se va interpreta, în lipsa unei dispoziţii contrare, ca raportindu-se la teritoriul vamal respectiv.
  ------------------