LEGE nr. 130 din 31 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 9 iunie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 22 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.1^2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: (6) Inspecţia de siguranţă rutieră periodică/Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară se efectuează pentru reţeaua rutieră prevăzută la alin. (5). (7) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e).2. La articolul I punctul 7, partea introductivă şi punctul (i) al literei b) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  Articolul 4

   Poate deveni auditor de siguranţă rutieră persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  ................................................................................................(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o experienţă profesională de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate; sau
  3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru susţinerea examenului de atestare privind accesul la profesie şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită tarifele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.4. La articolul I punctul 13, după litera b) a alineatului (1) al articolului 9 se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1)  a depăşit cu cel puţin 2 ani obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (5);.
  5. La articolul I punctul 14, alineatul (8) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:(8)  Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.“6. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., inspecţia de siguranţă rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale şi în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 2 ani între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) şi (12) se realizează la notificarea organelor de poliţie sau în baza unor programe proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., după caz.“
  7. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1.  La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranţă rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează şi se predă investitorului drumului în termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditor.8. La articolul I punctul 18, alineatul (6) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului. În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie şi unul administratorului drumului.


  Articolul II
  (1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră pentru care investitorul a prevăzut obligaţia realizării auditului de siguranţă rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, poate fi mandatat antreprenorul/proiectantul pe bază de contract de mandat să îl reprezinte în relaţia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, respectiv a auditului de siguranţă rutieră, inclusiv pentru plata sumelor datorate de investitor către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016.


  Articolul IV

  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 31 mai 2017.
  Nr. 130.
  ----