CONVENŢIE din 5 octombrie 1961 (**actualizată**)
cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine*)(încheiată la 5 octombrie 1961)
(actualizată până la data de 1 septembrie 2005**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Traducere.
  -----------
  **) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 142 din 4 mai 2004; LEGEA nr. 121 din 5 mai 2005.
  Statele semnatare ale prezentei convenţii,
  dorind sa suprime cerinţa supralegalizarii diplomatice sau consulare a actelor oficiale străine,
  au decis sa încheie o convenţie în acest sens şi au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

  Articolul 1

  Prezenta convenţie se aplică actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.
  Sunt considerate acte oficiale, în sensul prezentei convenţii:
  a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;
  b) documentele administrative;
  c) actele notariale;
  d) declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa şi legalizari de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată.
  Totuşi prezenta convenţie nu se aplică:
  a) documentelor întocmite de agenţi diplomatici sau consulari;
  b) documentelor administrative care au legătura directa cu o operaţiune comercială sau vamală.


  Articolul 2

  Fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele căror li se aplică aceasta convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.


  Articolul 3

  Singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de către autoritatea competentă a statului din care emana documentul.
  Totuşi formalitatea menţionată în alineatul precedent nu poate fi cerută atunci când fie legile, regulamentele sau uzanţele în vigoare în statul în care actul urmează să fie prezentat, fie o înţelegere între doua sau mai multe state contractante o înlătura, o simplifica sau scuteşte actul de supralegalizare.


  Articolul 4

  Apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 se aplică chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie să fie conformă cu modelul anexat la prezenta convenţie.
  Totuşi ea poate fi redactată în limba oficială a autorităţii care o eliberează. Menţiunile care figurează în conţinutul ei pot fi date şi într-o a doua limba. Titlul "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" va fi menţionat în limba franceza.


  Articolul 5

  Apostila este eliberata la cererea semnatarului sau a oricărui alt deţinător al actului.
  Întocmită în mod corespunzător, ea atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.
  Semnătura, sigiliul sau ştampila care figurează pe apostila este scutită de orice atestare.


  Articolul 6

  Fiecare stat contractant va desemna, în virtutea funcţiilor, autorităţile cărora li se atribuie competenţa de a aplica apostila prevăzută la art. 3 alin. 1.
  El va comunică aceasta desemnare Ministerului Afacerilor Externe al Olandei în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare ori de aderare sau a declaraţiei de extindere. El îi va comunică totodată şi orice modificare în desemnarea acestor autorităţi.


  Articolul 7

  Fiecare dintre autorităţile desemnate potrivit art. 6 trebuie să ţină un registru sau un fisier în care să înregistreze apostilele eliberate, indicând:
  a) numărul de ordine şi data apostilei;
  b) numele semnatarului actului oficial şi calitatea în care acesta a acţionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autorităţii care a aplicat sigiliul sau ştampila.
  La cererea oricărei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligată sa verifice dacă datele din apostila corespund celor din registru sau din fisier.


  Articolul 8

  Dacă între doua sau mai multe state contractante exista un tratat, o convenţie sau un acord care conţine dispoziţii ce supun atestarea semnăturii, sigiliului sau ştampilei anumitor formalităţi, prezenta convenţie nu deroga de la aceste formalităţi decât dacă ele sunt mai riguroase în raport cu cele prevăzute la art. 3 şi 4.


  Articolul 9

  Fiecare stat contractant va lua măsurile necesare pentru a evita ca agenţii săi diplomatici sau consulari sa procedeze la supralegalizari în cazul în care prezenta convenţie prevede scutirea.


  Articolul 10

  Prezenta convenţie este deschisă semnării statelor reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferintei de la Haga de drept internaţional privat, precum şi Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein şi Turciei.
  Ea va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.


  Articolul 11

  Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevăzut la art. 10 alin. 2.
  Convenţia va intra în vigoare, pentru fiecare stat semnatar care o ratifica ulterior, în a 60-a zi după depunerea instrumentului sau de ratificare.


  Articolul 12

  Orice stat nementionat la art. 10 va putea sa adere la prezenta convenţie după intrarea acesteia în vigoare în baza art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
  Aderarea nu va avea efect decât în relaţiile dintre statul care adera şi statele contractante care nu vor ridica nici o obiectie împotriva sa în termen de 6 luni după primirea notificării prevăzute la art. 15 lit. d). O asemenea obiectie va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
  Convenţia va intra în vigoare, între statul care adera şi statele care nu au ridicat nici o obiectie împotriva aderării, în a 60-a zi după expirarea termenului de 6 luni menţionat la alineatul precedent.


  Articolul 13

  Orice stat, în momentul semnării, ratificării sau aderării, va putea sa declare ca prezenta convenţie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezintă pe plan internaţional sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceasta declaraţie va avea efect în momentul intrării în vigoare a convenţiei pentru statul respectiv.
  Ca urmare, orice extindere de aceasta natura va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
  Atunci când declaraţia de extindere va fi făcuta de un stat care a semnat şi a ratificat convenţia, aceasta va intra în vigoare pentru teritoriile respective conform dispoziţiilor art. 11. Atunci când declaraţia de extindere va fi făcuta de un stat care a aderat la convenţie, aceasta va intra în vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispoziţiilor art. 12.


  Articolul 14

  Prezenta convenţie va avea o durată de 5 ani, începând cu data intrării sale în vigoare, conform art. 11 alin. 1, chiar şi pentru statele care o vor ratifica sau vor adera la aceasta ulterior.
  În lipsa denunţării, convenţia va fi reînnoită tacit, din 5 în 5 ani.
  Denunţarea va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani.
  Ea va putea fi limitată la unele teritorii cărora li se aplică convenţia.
  Denunţarea nu va avea efect cu privire la statul care o va notifica. Convenţia va rămâne în vigoare pentru celelalte state contractante.


  Articolul 15

  Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunică statelor vizate la art. 10, precum şi statelor care au aderat conform dispoziţiilor art. 12:
  a) notificările vizate la art. 6 alin. 2;
  b) semnăturile şi ratificarile vizate la art. 10;
  c) data la care prezenta convenţie va intra în vigoare conform dispoziţiilor art. 11 alin. 1;
  d) aderarile şi obiecţiile vizate la art. 12 şi data la care aderarile vor avea efect;
  e) extinderile vizate la art. 13 şi data la care ele vor avea efect;
  f) denuntarile vizate la art. 14 alin. 3.
  Drept care subsemnaţii, special împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.
  Făcuta la Haga la 5 octombrie 1961, în limbile franceza şi engleza, textul în limba franceza prevaland în caz de divergenţe între texte, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Olandei şi a cărui copie certificată va fi transmisă, pe cale diplomatică, fiecăruia dintre statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferintei de la Haga de drept internaţional privat, precum şi Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein şi Turciei.


  Anexă

  --------
  la convenţie
  -------------
           Model de apostila
  Apostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm.
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ APOSTILLE │
   │ (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) │
   │ 1. Ţara ..................................................... │
   │ Prezentul act oficial │
   │ 2. a fost semnat de ......................................... │
   │ 3. în calitate de ........................................... │
   │ 4. poarta sigiliul/ştampila ................................. │
   │ │
   │ Atestat │
   │ │
   │ 5. la ............ 6. data ........ │
   │ 7. de către .......................... │
   │ 8. sub nr. ........................... │
   │ 9. Sigiliul/ştampila: 10. Semnătura: │
   │ ................... .................... │
   │ │
   │ │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----------