LEGE nr. 95 din 13 mai 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii
EMITENT
 • Parlament
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 mai 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 31 ianuarie 1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "Ordonanţa privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare şi inovare, sunt prioritati naţionale."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Statul stimuleaza, prin măsuri directe şi indirecte, cercetarea-dezvoltarea şi inovarea, precum şi crearea în economie a unui mediu favorabil difuziei, absorbtiei şi valorificării rezultatelor cercetării-dezvoltării şi inovarii, pentru a asigura dezvoltarea economică durabila, creşterea bunastarii şi calităţii vieţii şi imbogatirea patrimoniului cunoaşterii."
  4. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1. - Conform principiilor statului democratic, nu exista limitări sau constrângeri privind activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare. În principal, aceasta se poate desfăşura în cadrul categoriilor de unităţi prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare a acestora:
  a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
  b) unităţi de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale;
  c) unităţi sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învăţământului superior;
  d) unităţi de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, organizate ca instituţii publice;
  e) unităţi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice;
  f) societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare, unităţi sau compartimente din cadrul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, precum şi unităţi de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome;
  g) muzee şi alte unităţi cu personalitate juridică."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop este prioritate a cheltuielilor bugetare.
  (2) Resursele bugetare alocate prin bugetul de stat la cap. <<Cercetare ştiinţifică>> trebuie să ţină seama de tendintele mondiale în domeniu şi sa nu fie mai mici de o cincime faţă de resursele bugetare alocate la cap. <<Învăţământ>>."
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care are rolul şi responsabilitatea de a defini, elabora, coordona şi asigura, în principal:
  a) planificarea strategica şi obiectivele acesteia;
  b) politicile pentru atingerea obiectivelor planificarii strategice;
  c) cadrul normativ metodologic, funcţional, operational şi financiar în care se realizează politicile;
  d) atribuirea aplicării politicilor;
  e) monitorizarea, evaluarea şi controlul realizării politicilor.
  (2) Academia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi ceilalţi ordonatori principali de credite, care au, prin bugetul de stat, fonduri alocate pentru cercetare ştiinţifică, îşi finanţează din acestea programe proprii, inclusiv granturi de cercetare."
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei stimuleaza dialogul cu structurile comunităţilor ştiinţifice şi cu alte structuri ale societăţii civile. În acest scop, consulta şi stimuleaza implicarea acestor structuri în definirea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, inclusiv prin sustinere financiară."
  8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Terminologia specifică domeniului cercetării-dezvoltării şi inovarii este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare planul naţional, este instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovarii şi asigura corelarea acestora.
  (2) Planul naţional, inclusiv evaluarea surselor necesare, este elaborat de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pe perioade multianuale, şi se aproba, după analizarea şi avizarea în Consiliul Interministerial pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, prin hotărâre a Guvernului."
  10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare şi, programe de stimulare a inovarii.
  (2) Programele cuprinse în planul naţional se evalueaza, se detaliază anual, iar prevederile anuale se aproba de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, care informează Guvernul asupra realizării acestuia.
  (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea planului naţional, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei se consulta cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.
  (4) Colegiul consultativ are în componenta reprezentanţi propuşi de comunitatile ştiinţifice, inclusiv universitare, şi lucrează în prezenta reprezentanţilor societăţii civile.
  Structura Colegiului consultativ reflecta competenţa ştiinţifică, precum şi cererea şi oferta în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii.
  (5) Regulamentul-cadru şi componenta Colegiului consultativ, precum şi ale organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.
  (6) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare."
  11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Obiectivele strategice urmărite prin planul naţional sunt stabilite şi actualizate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în concordanta cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului."
  12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei prevede anual, în bugetul propriu, resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi în domeniul stimulării inovarii.
  (2) În acest scop, în bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul <<Transferuri>> se înscriu sume de la bugetul de stat pentru Fondul pentru cercetare-dezvoltare şi Fondul pentru stimularea inovarii, denumite, în sensul prezentei ordonanţe, fonduri, precum şi sume reprezentând bugete necesare contractării unor servicii de consultanţa şi expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor pentru seminarii şi mese rotunde, precum şi acţiuni promotionale de imagine şi diseminare de informaţii ştiinţifice, pentru traduceri.
  (3) Pentru serviciile de consultanţa şi expertiza prevăzute la alin. (2), Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate, în urma unei competitii de oferte, sa încheie contracte şi cu persoane fizice, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, cu profesori universitari, conferenţiari universitari, şefi de lucrări, cercetători ştiinţifici atestaţi, precum şi cu experţi autorizaţi. Aceste persoane nu au calitatea de colaborator, în sensul art. 20 şi al anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, şi nici calitatea de angajat cu convenţie civilă, în sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
  (4) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei prevede, de asemenea, în bugetul propriu, resurse financiare necesare efectuării şi a altor cheltuieli prevăzute de lege."
  13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Fondurile prevăzute la art. 12 se constituie din resursele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în planul naţional.
  (2) Alocaţiile pentru programele multianuale se fac anual."
  14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate atribui conducerea de programe instituţiilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, universitatilor acreditate sau structurilor acestora, agenţilor economici, altor instituţii publice cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi organizaţiilor neguvernamentale cu competente în domeniu, stabilite pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competitional sau în mod direct."
  15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Atribuirea conducerii programelor se face conform normelor metodologice, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei."
  16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Conducătorii de programe atribuie proiecte, pe bază de contract civil sau de contract de finanţare, în sistem competitional sau, după caz, în mod direct sau în sistem instituţional, având dreptul ca o cota-parte din valoarea contractului să fie prevăzută şi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor proprii ocazionate de realizarea contractului. Cuantumul şi categoriile de cheltuieli, precum şi alte condiţii de acordare a acestei cote-părţi se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) După caz, ofertele proiectelor sunt evaluate de către comisii de evaluare, în baza unor criterii şi proceduri specifice, elaborate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei."
  17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Proiectele pot fi realizate, după caz, şi de către una sau mai multe persoane fizice.
  (2) În situaţia în care proiectul se atribuie unei persoane fizice, aceasta, în calitate de conducător de proiect, trebuie să fie autorizata sa desfăşoare activităţi în mod independent, conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, în domeniul cercetării-dezvoltării, consultantei, expertizei şi altele asemenea.
  (3) Persoana fizica, conducător de proiect, trebuie să aibă competenţa, evaluată de către comisiile de experţi ale conducătorilor de programe. Sunt exceptaţi de la evaluare profesorii universitari, conferentiarii universitari, precum şi cercetatorii ştiinţifici atestaţi."
  18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Programele de stimulare a cercetării-dezvoltării pot include instrumente financiare destinate obţinerii unor rezultate de prestigiu, cat şi valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat internaţional.
  (2) Programele de stimulare a inovarii pot include în proiecte instrumente financiare destinate stimulării directe a întreprinderilor, în special a celor mici şi mijlocii, prin care se valorifica rezultatele cercetării-dezvoltării, se absoarbe inovarea sau se adoptă un comportament de firma inovativa, inclusiv prin parteneriat internaţional şi dezvoltare locală."
  19. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 22^1. - Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta şi preluarea riscului pe piaţa, pentru finantarile de la bugetul de stat, în vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare. Încadrarea în situaţia de esec este constatată de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pe baza unor analize efectuate de experţi. Esecul pe piaţa nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite."
  20. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Resursele alocate de la bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la titlul <<Transferuri>> din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se aloca expres către şi se contractează cu conducătorii de programe şi cu conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea, prin exceptare de la prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul celorlalte cheltuieli menţionate la art. 12 alin. (2) din prezenta ordonanţă.
  (3) Fondurile menţionate la alin. (1) şi (2) nu se prevăd în mod distinct pe destinatari şi categorii de cheltuieli, prin exceptare de la prevederile art. 38 şi ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 72/1996.
  (4) Personalul care participa la realizarea proiectelor cuprinse în planul naţional beneficiază, lunar, pentru venitul obţinut din aceasta activitate, de o reducere a impozitului cu 50% ."
  21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Guvernul va aproba, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, normele metodologice prevăzute la art. 16, elaborate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, precum şi pe cele prevăzute la art. 18 şi 25, elaborate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, cu consultarea Ministerului Finanţelor."
  22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va stabili norme metodologice privind modul de acordare a burselor de cercetare din fonduri proprii."
  23. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Pentru anii 1997 şi 1998, prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a)-c) şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, referitoare la finanţarea, contractarea şi valorificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, cuprinsă în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică <<ORIZONT 2000>>, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.096/1995 îşi menţin în continuare valabilitatea.
  (2) Pentru anii 1997 şi 1998, fondurile prevăzute la art. 13 vor fi constituite şi vor funcţiona experimental.
  (3) În cursul anului 1997, pe măsura elaborării şi aprobării planului naţional, se vor finanta, în mod experimental, unele programe, în limita de până la 30% din sumele prevăzute în acest an, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei."
  24. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Termenele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996 şi, ulterior, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 44/1996 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/1997, se prelungesc după cum urmează: termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), precum şi cel prevăzut la art. 27, până la data de 31 decembrie 1998."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 13 alineatul (2) literele f) şi j) vor avea următorul cuprins:
  "f) cheltuieli pentru finanţarea întreţinerii, exploatării, funcţionarii şi pazei instalaţiilor speciale de interes naţional;"
  "j) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din activitatea cercetare-dezvoltare şi inovare."
  2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22 - (1) Rezultatele cercetărilor, concretizate în active tangibile şi intangibile, efectuate şi realizate din fonduri publice, se considera ca aparţin executantului, cu respectarea prevederilor art. 5 şi 48 din Legea nr. 64/1991, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a acestuia, indiferent de data finalizarii temelor, inclusiv cele obţinute din contracte al căror beneficiar este sau a fost Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Rezultatele cercetărilor finalizate în perioada 1 ianuarie 1993 - 31 decembrie 1995 se supun prevederilor prezentului articol.
  (2) Comunicarea ştiinţifică, prin orice mijloace, va face obiectul alineatului precedent, cu respectarea prevederilor legii privind proprietatea intelectuală."


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii, cu modificările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN SORIN DUMITRESCU


  Anexa 1
  (la Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997)
  În sensul prezentei ordonanţe se înţelege prin:
  1. cercetare fundamentală - activitatea orientata spre dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice noi, precum şi spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii, fără a avea însă scop comercial sau industrial;
  2. cercetare aplicativa - activitatea orientata către obiective practice, concretizata în investigaţii cu caracter original, elaborate în scopul dobândirii unor cunoştinţe noi pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a îmbunătăţi în mod semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;
  3. cercetare ştiinţifică - activităţile de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicativa, privite împreună;
  4. cercetare precompetitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării, şi care includ fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; cercetarea precompetitiva nu include schimbările periodice sau de rutina ale produselor, liniilor de produs, proceselor de fabricaţie, serviciilor sau ale altor activităţi existente deja, chiar şi în cazul în care aceste schimbări reprezintă îmbunătăţiri;
  5. cercetare competitivă - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei; include şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică;
  6. dezvoltare tehnologică - activităţile de cercetare precompetitiva şi de cercetare competitivă, privite împreună şi care conţin activităţile de transfer tehnologic şi de valorificare a inventiilor, prin care se realizează dezvoltarea, transferul şi aplicarea rezultatelor cercetării în economie şi în societate şi care au ca scop introducerea şi materializarea de noi produse, procese şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente;
  7. cercetare-dezvoltare - activităţile de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică, privite împreună;
  8. inovare - activitatea orientata către generarea, asimilarea şi exploatarea noutatilor în sfera economică şi în sfera socială;
  9. inovarea - ca produs - o noua funcţie sau imbunatatire ori lărgirea unei functionalitati a unui produs, proces sau serviciu, în oricare dintre domenii, şi care ar putea ori poate răspunde cererii pieţei sau care ar putea ori poate genera o noua cerere pe piaţa;
  10. inovarea - ca proces - activitatea care permite apariţia inovarii - ca produs, şi care se bazează pe un comportament individual, social sau de firma, creativ şi dinamic; inovarea - ca proces include cercetarea-dezvoltarea;
  11. inovare de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătăţite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite;
  12. inovare tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătăţirea metodelor de gestiune şi organizare a muncii;
  13. transfer tehnologic - activitatea de a disemina informaţii, a explica, a transfera cunoştinţe, a acorda consultanţa şi a comunică cu persoane care nu sunt experţi în problema, despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative şi precompetitive, într-un asemenea mod încât creşte sansa aplicării unor astfel de rezultate, cu condiţia sa existe un proprietar al rezultatelor;
  14. valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială şi culturală;
  15. diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici şi cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative;
  16. absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, transforma şi largi cunoştinţele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se largi posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii;
  17. difuzia inovarii - modalitatea prin care se răspândeşte inovarea prin intermediul mecanismelor de piaţa sau prin alte mijloace;
  18. proiect - un scop bine definit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinata şi în limitele resurselor alocate şi căruia îi este atasat un set de reguli, obiective şi activităţi;
  19. proiect tehnologic inovativ - proiectul prin care o întreprindere poate introduce sau achizitiona o noua tehnologie, utilaj specific, echipament, instalatie, în vederea obţinerii unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, sau prin care se urmăreşte producerea unor noi produse ori servicii, cerute pe piaţa, sau prin care se adoptă un comportament inovativ;
  20. tema în programe de cercetare-dezvoltare - cadrul de referinţa al unei necesitaţi, al uneia sau mai multor discipline în domeniul cercetării-dezvoltării, al unei tehnologii ori al unui sector sau al unui domeniu al societăţii, pentru care se pot defini proiecte;
  21. tema în programe de stimulare a inovarii - o disciplina a inovarii - ca proces, un set coerent de alternative pentru abordari sau o industrie în care rezultatele unui proiect de inovare pot fi absorbite sau difuzate;
  22. program - set de teme care au legătură între ele şi prin care se urmăreşte implementarea unei politici;
  23. politica - direcţia, desfăşurarea sau modul de acţiune, adoptate de către Guvern, de către un minister sau de către un alt organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi al administraţiei publice locale;
  24. conducerea de program/proiect - activitatea de a controla şi de a administra conducerea unui program/proiect, prin monitorizarea performantelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit;
  25. consultant - persoana fizica sau juridică care acorda consultanţa sau servicii profesionale;
  26. expert - persoana fizica sau juridică având cunoştinţe, pricepere şi specializare într-un anumit domeniu;
  27. organizaţie neguvernamentala - persoana juridică română de drept public sau privat, de interes obştesc, nepolitica, fără scop lucrativ, recunoscută, potrivit legii, ca având personalitate juridică şi care nu este investită cu exerciţiul autorităţii de stat şi nici nu face parte din sistemul administraţiei publice;
  28. grant - alocaţia nerambursabilă către persoane fizice, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici şi instituţii publice;
  29. instrumente financiare - modalităţile de intervenţie financiară pentru a reduce riscul pe piaţa sau pentru alte scopuri, prin oferirea de capital în mod ocazional sau în mod constant pe o perioadă; astfel de instrumente sunt: grant, subvenţie, participare la capital, capital de start, capital de risc, microcredit, fond de dezvoltare şi altele asemenea;
  30. demonstrare - activitatea care urmăreşte sa dovedească atât viabilitatea unei noi tehnologii, cat şi, după caz, posibilele sale avantaje economice, în scopul aplicării de noi tehnologii şi de aplicare a participării atât a producătorilor, cat şi a utilizatorilor;
  31. monitorizare - activitatea de a urmări, observa, măsura şi verifica, în mod sistematic, o activitate din punct de vedere al performantelor şi al eficientei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi de a concepe măsurile adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite în condiţiile predefinite.

  ----------