ORDIN nr. 965 din 26 octombrie 1999
privind determinarea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 24 noiembrie 1999  Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,
  pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului conform Hotărârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
  în aplicarea prevederilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999, şi ale art. 50 din aceeaşi lege,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Determinarea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare se face prin licitaţie publică deschisă.
  (2) Dreptul de preemţiune al vechilor gestionari asupra fondurilor de vânătoare se poate exercita numai la valoarea celei mai mari oferte, rezultată din licitaţia publică.
  (3) Pentru fondurile de vânătoare stabilite prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru a fi destinate instruirii viitorilor specialişti şi care urmează să se atribuie instituţiilor de învăţământ care au ca obiect de studiu vanatul şi vânătoarea, precum şi pentru cele destinate cercetării ştiinţifice, nu pot face oferte decât unităţile cărora le-au fost destinate aceste fonduri de vânătoare.
  (4) În cazuri bine justificate, cuantumul tarifelor de atribuire aferente fondurilor de vânătoare atribuite unităţilor de învăţământ se poate suporta din fondul de protecţie a vânatului.
  (5) Fondurile de vânătoare constituite ca rezervaţii de genofond pot fi atribuite oricărui gestionar prevăzut de lege, care face dovada ca:
  - are încadrate minimum 3 persoane care să asigure şi paza şi ocrotirea vânatului;
  - are la dispoziţie terenuri din care poate asigura ratiile de hrana complementara, necesare pe timp de iarna pentru întregul vanat existent pe acel fond de vânătoare;
  - dispune de resurse financiare necesare pentru refacerea potenţialului cinegetic al ecosistemului şi pentru menţinerea populatiilor fiecărei specii de vanat la nivelurile considerate optime;
  - se obliga să asigure exercitarea vânătorii pe fondul de vânătoare respectiv numai în condiţiile stabilite, potrivit legii, de administrator.
  (6) Se considera unitate de profil în domeniul cercetării cinegetice orice unitate care poate face dovada ca:
  - dispune de personal angajat specializat în cercetarea, organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul cinegetic şi foloseşte veniturile realizate în acest scop;
  - dispune de baza tehnica necesară pentru efectuarea unor cercetări.
  (7) Gestionarea fondurilor de vânătoare prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (5) se face pe bază de contract de gestionare şi numai în condiţiile regulamentului de gestionare a acestora, aprobat prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.


  Articolul 2

  (1) Tarifele unitare minime de la care se porneşte la determinarea prin licitaţie publică a valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare sunt prevăzute, pentru fiecare categorie de teren, în anexa nr. 1.
  (2) Metodologia de calcul al valorii tarifelor minime de pornire pentru determinarea prin licitaţie publică a valorii reale de atribuire a fondurilor de vânătoare prevăzute la art. 1 alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Modul de organizare a licitaţiilor şi procedura de desfăşurare a acestora se aproba prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
  (2) Criteriile generale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, altele decât cele prevăzute la art. 1, se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Direcţia de vânătoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului răspunde de difuzarea şi controlul aplicării acestui ordin, iar oficiile cinegetice teritoriale, de punerea lui în aplicare.


  Articolul 6

  La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se anulează Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 793/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998.
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând tarifele unitare care se vor folosi pentru calculul valorii minime a unui fond de vânătoare, de la care începe licitaţia pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare ce urmează să fie atribuite în procente de 30% şi, respectiv, 68% Regiei Naţionale a Pădurilor şi organizaţiilor vânătoresti legal constituite Folosinţă de baza Valoarea
    Nr. crt.Folosinţa de bază a terenurilor care compun fondurile de vânătoareSpecii de bază de vânat existenteValoarea tarifului unitar (lei/ha)
    1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj Fără vânat de pasaj1.000 20
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan300
    3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic20
    4.PădureMistreţ, căprior, iepure, fazan1.200
        Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan1.600
        Mistreţ, căprior, iepure900
        Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure1.300
        Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior1.500
    5.Gol de munteFără capră neagră Cu capră neagră  100 800


  Anexa 2
  LISTA
  conţinând metodologia de calcul al valorii minime de la care se porneşte la determinarea prin licitaţie a tarifului de atribuire în gestiune pentru fondul de vânătoare nr. ...., denumit ........
    Nr. crt .Folosinţa de bază a terenurilorSpecii de bază de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă*) (ha)Tariful unitar (lei/ha)Tariful total (lei)
    1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj   1.000  
      Fără vânat de pasaj   20  
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan   300  
    3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic   20  
    4.Pădure iepure, fazanMistreţ, căprior,   1.200  
      Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan   1.600  
        Mistreţ, căprior, iepure   900  
        Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure   1.300  
        Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior   1.500  
    5.Gol de munteFără capră neagră   100  
        Cu capră neagră   800  

  Notă *) Se vor completa numai rubricile corespunzătoare speciilor de vanat existente în fondul respectiv.
  -----------