LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
(actualizată până la data de 26 octombrie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţa de 250 mp până la 500 mp, din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
  (2) Atribuirea terenului se face în folosinţa gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.
  --------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 2

  (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, ţinerii care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii;
  b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicita atribuirea în folosinţa a unui teren, cat şi în alte localităţi;
  c) părinţii acestora nu deţin sau nu au deţinut în ultimii 10 ani în proprietate un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban sau de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
  (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.


  Articolul 3

  (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.
  --------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
  (2) Cererea va cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care va menţiona că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei locuinţe, precum şi o declaraţie a părinţilor solicitantului, pe propria răspundere, că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban şi 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.


  Articolul 4

  Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 5

  (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat sa înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţa asupra terenului atribuit.


  Articolul 6

  (1) Ţinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ţinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către tânăr sau de părinţii acestuia, prin nedeclararea ca deţin sau au deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren pe care se poate construi o locuinţa, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.


  Articolul 8

  Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 9

  Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 9 ianuarie 2003.
  Nr. 15.
  --------