ORDIN nr. 45 din 25 martie 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 7 aprilie 2004  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Standardele minime obligatorii privind procedura adopţiei interne, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  Secretarul de stat al Autorităţii
  Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  Gabriela Coman
  Bucureşti, 25 martie 2004.
  Nr. 45.


  Anexa
  STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND PROCEDURA ADOPŢIEI INTERNE
  Standardele minime obligatorii prezente au drept scop principal asigurarea şi garantarea prestării, în condiţii de celeritate, a unor servicii de calitate copiilor al căror plan individualizat de protecţie propune ca finalitate adopţia internă, părinţilor fireşti ai acestor copii, precum şi persoanelor/familiilor care doresc să adopte sau care au adoptat.
  În aplicarea standardelor prezente, serviciul de adopţie acţionează în respectul interesului superior al copilului, al demnităţii şi individualităţii persoanei.
  Standardele sunt grupate pe următoarele teme de interes:
  Servicii pentru copil
  1. Evidenţa copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă
  2. Opinia copilului
  3. Compatibilitatea copil-familie adoptatoare
  Servicii pentru familia potenţial adoptatoare
  4. Informare
  5. Sprijin
  6. Evaluare
  7. Procesul de potrivire Servicii pentru familia biologică
  8. Informare şi sprijin
  9. Consimţământul la adopţie
  Serviciul de adopţie
  10. Activităţi de informare a comunităţii
  11. Organizare
  12. Consilierea şi pregătirea familiilor/persoanelor adoptatoare
  Servicii post-adopţie
  13. Organizarea compartimentului post-adopţie
  14. Activităţi de consiliere şi sprijin
  15. Monitorizarea post-adopţie
  SERVICII PENTRU COPIL
  Standardul l
  Evidenţa copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă
  Serviciul de adopţie asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă.
  Rezultat
  Copiii lipsiţi permanent de mediul familial sigur şi stabil şi al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă sunt beneficiarii direcţi ai serviciului de adopţie în condiţiile legii.
  Proceduri de implementare a standardului l
  1.1. Managerul de caz, responsabil cu elaborarea şi monitorizarea implementării planului individualizat de protecţie al copilului, trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:
  - re-evaluarea periodică şi, după caz, revizuirea planului se realizează luându-se în considerare nevoia copilului de a avea o familie şi identificarea unei soluţii în acest sens în cel mai scurt timp;
  - stabilirea unor termene clare de realizare a activităţilor prevăzute în plan.
  1.2. Atunci când planul individualizat de protecţie al copilului prevede că finalitate adopţia internă, managerul de caz anunţă serviciul de adopţie în vederea transferării cazului.
  1.3. Punerea în practică a acţiunilor şi activităţilor care urmăresc realizarea adopţiei este realizată de către specialiştii serviciului de adopţie.
  Indicatorii pentru Standardul l
  (I)1.1.Fiecare copil, care are o măsură de protecţie decisă de comisia pentru protecţia copilului, are întocmit un plan individualizat de protecţie, care, conform legii, este reevaluat periodic, actualizat şi, după caz, revizuit.
  (I)1.2.-1.3. Numărul anual de copii al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă şi alte date relevante din evidenţa serviciului de adopţie.
  Standardul 2
  Opinia copilului
  Serviciul de adopţie asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere.
  Rezultat
  Copiii aflaţi în evidenţa serviciul de adopţie sunt implicaţi activ în toate demersurile vizând adopţia, opinia/consimţământul acestora fiind luate/exprimate numai după o informare corespunzătoare şi în deplină cunoştinţă de cauză.
  Proceduri de implementare a standardului 2
  2.1. Serviciul de adopţie desemnează un asistent social pentru fiecare copil aflat în evidenţa sa, care este responsabil de caz pe toată durata procedurilor de adopţie
  2.2. Nevoile copilului, dorinţele şi sentimentele, precum şi siguranţa acestuia primează în luarea deciziei de adopţie. Toate aceste informaţii sunt consemnate în dosarul copilului de către asistentul social desemnat responsabil de caz.
  2.3. Copiii beneficiază de sprijin şi consiliere în vederea exprimării opiniei şi dorinţelor sale pe întreg parcursul procedurii de adopţie.
  2.4. Copiii pentru care legea prevede exprimarea consimţământului la adopţie sunt informaţi, iar acest lucru este consemnat în dosarul copilului.
  2.5. Copiii au acces, în condiţiile legii, la informaţiile păstrate de către serviciul de adopţie.
  2.6. Copilul este sprijinit şi informat fără întârziere atunci când apar dificultăţi pe parcursul procedurilor de adopţie.
  2.7. În situaţia în care opinia copilului nu este luată în considerare se consemnează motivul şi se explică copilului implicaţiile ce decurg din acest lucru.
  2.8. Copilul primeşte informaţii clare referitoare la adopţie. Aceste informaţii se referă la etapele procesului de adopţie, durata fiecărei etape, precum şi activităţile specifice fiecărui caz.
  2.9. Copilul este informat despre părinţii adoptivi şi familia acestora şi este pregătit înaintea mutării la familia adoptatoare.
  Indicatorii pentru Standardul 2
  (I)2.1. Pentru fiecare copil aflat în evidenţa serviciului de adopţie există desemnat un responsabil de caz, fapt consemnat în dosarul copilului.
  (I)2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9. Informaţii consemnate în dosarul copilului sub forma de rapoarte, informări, note, declaraţii etc.
  (I)2.5., 2.8. Materiale de informare cu privire la procedurile şi demersurile privind adopţia disponibile şi accesibile copiilor.
  (I)2.5. Consemnările din dosarul copilului vizând solicitările acestuia de obţinere a informaţiilor cu privire la adopţie.
  Standardul 3
  Compatibilitatea copil-familie potenţial adoptatoare
  Serviciul de adopţie asigură determinarea compatibilităţii copil -familia potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta.
  Rezultat
  Încredinţarea copilului în vederea adopţiei se decide numai după realizarea procesului de potrivire de către specialiştii serviciului de adopţie.
  Proceduri de implementare a standardului 3
  3.1. Responsabilul de caz realizează evaluarea nevoilor copilului şi consemnează rezultatul acesteia.
  3.2. Responsabilul de caz identifică şi consemnează dorinţele şi opiniile copilului.
  3.3. Responsabilul de caz identifică, conform legii, o persoană/familie potenţial adoptatoare.
  3.4. Responsabilul de caz întreprinde demersurile necesare acomodării copilului cu persoana/familia potenţial adoptatoare. Aceste demersuri constau, printre altele, în pregătirea şi realizarea unor întâlniri între copil şi familia potenţial adoptatoare.
  Indicatorii pentru Standardul 3
  (I)3.1. Rapoarte de evaluare ale nevoilor copilului.
  (I)3.2. Opiniile şi dorinţele copilului consemnate în dosarul copilului.
  (I)3.3. Documente care atestă îndeplinirea demersurilor legale privind identificarea persoanei/familiei potenţial adoptatoare.
  (I)3.4. Rapoarte sau orice alte consemnări cu privire la întâlnirile copil-persoana/familia potenţial adoptatoare.
  SERVICII PENTRU FAMILIA POTENŢIAL ADOPTATOARE
  Standardul 4
  Informare
  Serviciul de adopţie oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente. Totodată, oferă, dacă este cazul, posibilitatea de a întâlni familii/persoane care au adoptat.
  Rezultat
  Persoana/familia care-şi exprimă intenţia de a adopta este informată cu privire la procedura adopţiei şi la serviciile existente.
  Proceduri de implementare a standardului 4
  4.1. Serviciul de adopţie, precum şi furnizorii de servicii pentru protecţia copilului pun la dispoziţia celor interesaţi materiale informative despre adopţie.
  4.2. Serviciul de adopţie oferă informaţii despre copiii adoptabili aflaţi în evidenţa sa, dacă familia/persoana formulează o cerere în acest sens. Infomatiile oferite despre copiii, în vederea asigurării confidenţialităţii, fac referire doar la aspecte generale.
  4.3. Serviciul de adopţie informează, în scris, familia/persoana interesată despre criteriile şi procedura de evaluare şi pregătire în vederea obţinerii atestatului.
  4.4. Familia/persoana care îşi exprimă intenţia să adopte este informată de către serviciul de adopţie asupra modalităţilor de a contesta deciziile luate pe parcursul procesului de adopţie.
  Indicatorii pentru Standardul 4
  (I)4.1., 4.3., 4.4. Materiale informative şi alte documente puse la dispoziţia celor interesaţi.
  (I)4.2. Evidenţa solicitărilor de informaţii despre adopţie.
  (I)4.3. Evidenţa răspunsurilor la solicitările de informaţii.
  Standardul 5
  Sprijin
  Serviciul de adopţie desemnează pentru fiecare persoană/familie care doreşte să adopte un asistent social, altul decât responsabilul de caz al copilului, şi asigură sprijinul necesar acesteia.
  Rezultat
  Fiecare familie/ persoană care îşi exprimă intenţia de a adopta beneficiază de servicii de calitate pe toată durata procesului de evaluare şi pregătire în vederea atestării şi până la definitivarea adopţiei.
  Proceduri de implementare a standardului 5
  5.1. Serviciul de adopţie desemnează pentru fiecare persoană/familie care doreşte să adopte un asistent social responsabil cu oferirea de informaţii, evaluarea şi pregătirea acesteia pentru obţinerea atestatului şi acordarea de sprijin până la definitivarea adopţiei.
  5.2. Familia/persoana este informată, în scris, de către asistentul social desemnat, cu privire la termenele stabilite pentru fiecare din etapele procedurilor de adopţie, precum şi asupra eventualelor depăşiri ale acestor termenelor. Informarea cuprinde şi motivaţia pentru eventuala nerespectare a termenelor.
  5.3. Asistentul social desemnat realizează evaluarea familiei în vederea obţinerii atestatului, precum şi susţinerea acesteia pe parcursul procesului de potrivire până la încredinţarea în vederea adopţiei.
  5.4. Familiile/persoanele care şi-au exprimat intenţia de a adopta sunt informate cu privire la concluziile evaluării. În cazul în care familia/persoana îşi exprimă dorinţa, comentariile acestora la concluziile cuprinse în raportul de evaluare sunt consemnate în scris şi anexate raportului de evaluare.
  Indicatori pentru standardul 5
  (I)5.1.1. Fiecare familie/persoană care doreşte să adopte are un asistent social desemnat de către serviciul de adopţie.
  (I)5.1.2. Evidenţa serviciului de adopţie cu privire la persoanele/familiile care doresc să adopte.
  (I)5.2. Evidenţa notificărilor cu privire la termene.
  (I)5.3.-5.4. Existenţa şi conţinutul rapoartelor de evaluare în vederea eliberării atestatului.
  Standardul 6
  Evaluare
  Serviciul de adopţie asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului.
  Rezultat
  Familia/persoana care îşi exprimă dorinţa să adopte poate oferi cadrul favorabil dezvoltării copilului în funcţie de nevoile specifice acestuia în cazul în care adopţia ar fi încuviinţată.
  Proceduri de implementare a standardului 6
  6.1. Asistentul social desemnat organizează întâlniri cu persoana/familia care doreşte să adopte, în vederea evaluării acesteia, conform unui program stabilit de comun acord.
  6.2. Asistentul social observă şi consemnează, în urma întâlnirilor cu persoana/familia care doreşte să adopte, cel puţin următoarele: motivaţia, aşteptările personale, viaţa de familie, viaţa în comunitate, situaţia financiară, starea de sănătate.
  6.3. Asistentul social organizează întâlniri şi cu persoane din afara familiei, vecini, colegi de la locul de muncă.
  6.4. Situaţia materială a familiei trebuie să poată fi dovedită şi documentată, iar persoana/familia care doreşte să adopte să înţeleagă implicaţiile şi responsabilităţile ce decurg din adopţie.
  Indicatorii pentru Standardul 6
  (I)6.1.1. Dosarul familiei: programul întâlnirilor.
  (I)6.1.2. Evidenţa deplasărilor asistenţilor sociali din serviciul de adopţie desemnaţi pentru familiile/persoanele care doresc să adopte.
  (I)6.2.-6.3. Dosarul familiei: minute şi rapoarte de vizită.
  (I)6.4. Dosarul familiei: documente care atestă situaţia materială a familiei/persoanei care doreşte să adopte. Discuţii cu familiile/persoanele care doresc să adopte şi se află în evidenţa serviciului de adopţie.
  Standardul 7
  Procesul de potrivire
  Serviciul de adopţie este responsabil cu realizarea procesului de potrivire, care se derulează numai după obţinerea atestatului de către familia/persoana care doreşte să adopte.
  Rezultat
  Persoanele/familiile atestate pot adopta numai după parcurgerea procesului de potrivire.
  Proceduri de implementare a standardului 7
  7.1. Responsabilul de caz întreprinde demersurile necesare acomodării copilului cu persoana/familia potenţial adoptatoare. Aceste demersuri constau, printre altele, în pregătirea şi realizarea unor întâlniri între copil şi familia potenţial adoptatoare.
  7.2. Familiile/persoanele atestate sunt informate cu privire la procedurile ce urmează a fi derulate până la încheierea adopţiei.
  7.3. La încheierea etapei de potrivire, înaintea luării deciziei finale, familia/persoana atestată primeşte informaţii complete, în scris, despre copil. Infomaţiile vizează trecutul şi nevoile copilului şi contribuie la o mai bună înţelegere asupra schimbărilor pe care copilul adoptat le aduce în viaţa familiei.
  7.4. Părinţii adoptivi sunt informaţi de către serviciul de adopţie asupra obligaţiei de a furniza copilului informaţii despre adopţie, trecutul şi familia naturală, la cererea copilului sau când consideră ei necesar.
  Indicatorii pentru Standardul 7
  (I)7.1.1. Rapoarte, informări după întâlnirile copil-familie potenţial adoptatoare.
  (I)7.1.2. Opiniile copilului şi ale familiei potenţial adoptatoare.
  (I)7.2.-7.4. Dosarul familiei.
  SERVICII PENTRU FAMILIA BIOLOGICĂ
  Standardul 8
  Informare şi sprijin
  Serviciul de adopţie oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia planului individualizat de protecţie este reprezentată de adopţie, precum şi pentru familia extinsă.
  Rezultat
  Părinţii copilului şi familia extinsă a acestuia sunt informaţi cu privire la desfăşurarea procedurilor de adopţie şi etapele în care ei sunt implicaţi.
  Proceduri de implementare a standardului 8
  8.1. Părinţii copilului, precum şi familia extinsă sunt sprijiniţi de către serviciul de adopţie prin desemnarea unui asistent social cu rol de suport al părinţilor.
  8.2. Părinţii copilului, precum şi familia extinsă primesc informaţii referitoare la procedurile în care urmează să fie implicaţi şi asupra efectelor finalizării fiecărei etape din cadrul procesului de adopţie.
  8.3. Părinţii copilului, precum şi familia extinsă primesc informaţii referitoare la momentul până la care pot interveni în derularea procedurilor de adopţie.
  Indicatorii pentru Standardul 8
  (I)8.1. Existenţa unui asistent social desemnat pentru realizarea activităţilor de sprijin şi informare a părinţilor şi familiei extinse.
  (I)8,2.-83.a, Materiale de informare pentru părinţi şi familia extinsă cu privire la adopţie.
  b. Solicitările părinţilor/familiei extinse vizând obţinerea informaţiilor cu privire la adopţie sunt consemnate în dosarul copilului.
  c. Rapoarte, note sau orice alte documente care atestă efectuarea activităţilor de informare a părinţilor şi a familiei extinse.
  Standardul 9
  Consimţământul la adopţie
  Părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al cărui consimţământ la adopţie este cerut de lege sunt informaţi asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului.
  Rezultat
  Părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal îşi exprimă în mod liber şi necondiţionat consimţământul cu privire la adopţie.
  Proceduri de implementare a standardului 9
  9.1. Părinţii/reprezentantul legal al copilului sunt informaţi cu privire la termenele şi formele în care poate fi exprimat şi revocat consimţământul la adopţie.
  9.2. Părinţii/reprezentantul legal al copilului sunt informaţi asupra situaţiilor prevăzute de lege în care nu se solicită consimţământul, precum şi asupra situaţiilor în care consimţământul nu este valabil exprimat sau se poate trece peste refuzul lor de a consimţi la adopţie.
  9.3. Asistentul social consiliază, sprijină şi se asigură că părinţii/reprezentantul legal îşi exprimă consimţământul în deplină cunoştinţă de cauză.
  Indicatorii pentru Standardul 9
  (I)9.1.-9.2. Solicitările părinţilor/reprezentantului legal vizând obţinerea informaţiilor cu privire la consimţământ, precum şi activităţile de informare a acestora sunt consemnate în dosarul copilului.
  (I)9.3. Raportul care atestă efectuarea activităţilor de informare şi consiliere a părinţilor/reprezentantului legal înainte de exprimarea consimţământului la adopţie.
  SERVICIUL DE ADOPŢIE
  Standardul 10
  Activităţi de informare a comunităţii
  Serviciul de adopţie desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale.
  Rezultat
  Comunitatea este informată cu privire la problematica copiilor care pot beneficia de adopţie şi are acces la informaţii de specialitate vizând procedurile necesare finalizării procesului de adopţie.
  Proceduri de implementare a standardului 10
  10.1. Serviciul de adopţie iniţiază şi organizează realizarea de campanii anuale de informare şi promovare a adopţiei interne.
  10.2. Serviciul de adopţie centralizează, sintetizează şi consemnează datele obţinute cu ocazia derulării campaniilor şi întocmeşte rapoarte în acest sens.
  10.3. Serviciul de adopţie realizează recrutarea familiilor/persoanelor care doresc să adopte, pe baza unei strategii anuale care conduce la identificarea familiilor/persoanelor care să vină în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil adoptabil.
  10.4. Serviciul de adopţie realizează materiale promoţionale care conţin informaţii relevante cu privire la persoanele care pot adopta, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, procedura de evaluare şi etapele procesului de adopţie.
  10.5. Serviciul de adopţie redactează rapoarte statistice şi asigură diseminarea datelor relevante despre adopţia naţională în mass-media, în mod periodic. Conţinutul rapoartelor statistice şi a celorlalte materiale făcute public este avizat în prealabil de conducătorul persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul de adopţie.
  Indicatorii pentru Standardul 10
  (I)10.1. Numărul anual de campanii de informare iniţiate/organizate de către serviciul de adopţie.
  (I)10.2. Rapoarte întocmite cu privire la rezultatul campaniilor derulate.
  (I)10.3.1. Strategia de recrutare avizată de şeful serviciului de adopţie şi aprobată de conducerea persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul de adopţie.
  (I)10.3.2. Evidenţa persoanelor/familiilor care şi-au exprimat intenţia de a adopta.
  (I)10.4. Existenţa materialelor promoţionale cu conţinut adecvat grupului ţintă şi modalităţi de diseminare a informaţiei.
  Standardul 11
  Organizare
  Serviciul de adopţie este organizat şi dimensionat astfel încât să răspundă tuturor solicitanţilor şi să nu conducă la întârzieri în procesul de adopţie pentru nici un copil.
  Rezultat
  Clienţii serviciului de adopţie beneficiază de servicii de calitate şi în condiţii de celeritate, oferite de personal calificat.
  Proceduri de implementare a standardului 11
  l1.l. Serviciul de adopţie este organizat şi funcţionează ca şi compartiment distinct.
  11.2. Serviciul de adopţie are încadraţi asistenţi sociali care dispun de calificarea necesară şi cu experienţă de minim un an în protecţia copilului.
  11.3. Serviciul de adopţie dispune de expertiza altor categorii de personal de specialitate necesar finalizării procedurilor de adopţie (jurişti, psihologi, psiho-pedagogi etc).
  11.4. Asistenţii sociali din cadrul serviciului de adopţie urmează cel puţin o dată pe an programe de pregătire specializate în materia adopţiei.
  11.5. Serviciul de adopţie dispune de un număr suficient şi de o structură de personal corespunzătoare, astfel încât să asigure pentru fiecare solicitant desemnarea unui asistent social, pentru fiecare copil aflat în evidenţa sa desemnarea unui responsabil de caz şi, după caz, pentru părinţii fireşti ai copilului desemnarea unui asistent social.
  Indicatorii pentru Standardul 11
  (I)11.1. Organigrama/structura organizatorica a persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul de adopţie.
  (I)11.2.1., 11.5. Organigrama, statul de funcţii, fişele de post, contractele de muncă, alte contracte de colaborare sau voluntariat.
  (I)11.2.2. Numărul de asistenţi sociali cu studii superioare angajaţi.
  (I)11.3. Documente conţinute în dosarele copiilor sau ale familiilor întocmite în colaborare cu alţi specialişti (referate, evaluări, rapoarte etc).
  (I)11.4. Diplomele de studii şi alte acte care atestă formarea şi perfecţionarea personalului angajat.
  Standardul 12
  Consilierea şi pregătirea familiilor/persoanelor adoptatoare
  Serviciul de adopţie asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea.
  Rezultat
  Persoanele/familiile potenţial adoptatoare îşi asumă rolul de părinte, în deplină cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător.
  Proceduri de implementare a standardului 12
  12.1. Programele de pregătire adresate familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare se desfăşoară după o programă elaborată de către angajaţii serviciului de adopţie şi aprobată de către de conducerea persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul. Programa de pregătire este adaptată nevoilor solicitanţilor.
  12.2. Programele de consiliere adresate familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare se desfăşoară pe baza unui protocol elaborat de către angajaţii serviciului de adopţie şi aprobat de către conducerea persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul. Programele de consiliere sunt adaptate nevoilor solicitanţilor.
  12.3. Organizarea programelor de consiliere şi pregătire, precum şi conţinutul programei de pregătire sunt popularizate şi aduse la cunoştinţa celor interesaţi.
  12.4. Asistenţii sociali ai serviciului de adopţie participă în calitate de formatori în cadrul programelor de pregătire.
  12.5. Serviciul de adopţie organizează pe durata procesului de evaluare cel puţin un curs de pregătire şi cel puţin un program de consiliere.
  12.6. Asistenţii sociali ai serviciului de adopţie acordă consiliere şi sprijin şi la solicitarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare.
  Indicatorii pentru Standardul 12
  (I)12.l. Conţinutul programei de pregătire şi adecvarea acesteia la nevoile solicitanţilor.
  (I)12.2.1. Existenţa şi conţinutul protocolului.
  (I)12.2.2. Conţinutul programelor de consiliere şi adecvarea acestora la nevoile solicitanţilor.
  (I)12.5. Numărul programelor de pregătire şi consiliere derulate pe parcursul procesului de evaluare.
  (I)12.6. Numărul şedinţelor de consiliere acordate individual sau în grup, din oficiu sau la cererea celor interesaţi şi consemnarea acestor şedinţe.
  SERVICII POST-ADOPŢIE
  Standardul 13
  Organizare
  Serviciul de adopţie are în componenta sa un compartiment post-adopţie organizat şi dimensionat astfel încât să răspundă tuturor solicitanţilor.
  Rezultat
  Clienţii serviciului de adopţie beneficiază de servicii post-adopţie de calitate, în condiţii de celeritate, oferite de personal calificat.
  Proceduri de implementare a standardului 13
  13.1. Compartimentul post-adopţie este organizat şi funcţionează ca şi compartiment distinct în cadrul serviciului de adopţie.
  13.2. Compartimentul post-adopţie are încadraţi asistenţi sociali care dispun de calificarea necesară şi cu experienţă de minim un an în protecţia copilului.
  13.3. Compartimentul post-adopţie dispune de expertiza altor categorii de personal de specialitate necesar finalizării procedurilor de adopţie Gurişti> psihologi, psiho-pedagogi etc).
  13.4. Asistenţii sociali din cadrul compartimentului post-adopţie urmează cel puţin o dată pe an programe de pregătire specializate în domeniul protecţiei copilului şi/sau adopţiei.
  Indicatorii pentru Standardul 13
  (I)13.1. Organigrama/structura organizatorică a persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează serviciul de adopţie.
  (I)13.2.1. Organigrama, statul de funcţii, fişele de post, contractele de muncă, alte contracte de colaborare sau voluntariat.
  (I)13.2.2. Numărul de asistenţi sociali cu studii superioare angajaţi.
  (I)13.3. Documente conţinute în dosarele copiilor sau ale familiilor întocmite în colaborare cu alţi specialişti (referate, evaluări, rapoarte etc).
  (I)13.4. Diplomele de studii şi alte acte care atestă formarea şi perfecţionarea personalului angajat.
  Standardul 14
  Activităţi de sprijin şi consiliere
  Compartimentul post-adopţie asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice.
  Rezultat
  Clienţii compartimentului post-adopţie au acces la servicii şi programe de sprijin adaptate nevoilor lor, accesibile atât pe plan local, cât şi naţional.
  Proceduri de implementare a standardului 14
  14.1. Compartimentul post-adopţie sprijină şi promovează organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţii adoptivi şi respectiv pentru părinţii biologici şi asigură coordonarea acestor grupuri.
  14.2. Compartimentul post-adopţie asigură, după încuviinţarea adopţiei, consilierea şi informarea familiei adoptatoare cu privire la aspecte legate de dezvoltarea copilului, ataşament şi dinamica familiei, precum şi alte teme de interes în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei adoptatoare.
  14.3. Compartimentul post-adopţie asigură, după încuviinţarea adopţiei, consilierea şi informarea familiei biologice, în special cu privire la efectele adopţiei asupra membrilor familiei.
  14.4. Compartimentul post-adopţie asigură consiliere şi sprijin pentru copilul adoptat în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor legate de adopţia sa a căror comunicare este permisă de lege.
  14.5. Compartimentul post-adopţie asigură consilierea copilului adoptat şi a persoanei/familiei adoptatoare în cazul desfacerii sau constatării nulităţii adopţiei.
  14.6. Compartimentul post-adopţie analizează cauzele care au determinat desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii serviciului de adopţie sau, după caz, a altor compartimente.
  Indicatorii pentru Standardul 14
  (I)14.1. Numărul grupurilor de sprijin organizate pentru părinţii adoptivi şi respectiv pentru părinţii biologici.
  (I)14.2.-14.4.a. Numărul solicitărilor adresate serviciului post-adopţie/lună/an.
  b. Rapoarte cuprinzând activităţile de intervenţie specifică fiecărui caz/solicitant în parte.
  c. Dosarele solicitanţilor.
  (1)14.5. Evidenţa cazurilor în care adopţia a fost desfăcută sau anulată.
  Standardul 15
  Monitorizarea post-adopţie
  Compartimentul post-adopţie asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege.
  Rezultat
  Copiii şi persoanele/familiile adoptatoare beneficiază de sprijin şi consiliere privind soluţionarea problemelor de ataşament şi dezvoltare ale copilului, precum şi a eventualelor disfuncţionalităţi apărute în familie.
  Proceduri de implementare a standardului 15
  15.1. Compartimentul post-adopţie ţine evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire post-adopţie şi întocmeşte dosar separat pentru fiecare adopţie în parte.
  15.2. Compartimentul post-adopţie asigură planificarea şi realizează coordonarea intervenţiilor specifice fiecărui caz în parte.
  15.3. Asistenţii sociali din cadrul compartimentului post-adopţie realizează din oficiu vizite trimestriale la domiciliul copilului adoptat şi întocmesc rapoarte în acest sens.
  15.4. Asistenţii sociali realizează vizite la domiciliul copilului adoptat ori de câte ori este sesizat cu privire la apariţia unor disfuncţionalităţi în familie sau posibile încălcări ale drepturilor copilului şi întocmesc rapoarte în acest sens.
  15.5. Compartimentul post-adopţie colaborează în realizarea intervenţiilor specifice fiecărui caz cu asistenţii sociali ai serviciului de adopţie şi sesizează, în scris, conducătorul persoanei juridice în care funcţionează toate situaţiile care impun desfacerea sau anularea adopţiei sau implicarea altor instituţii abilitate de lege să dispună măsuri care exced sferei proprii de competenţă.
  Indicatorii pentru Standardul 15
  (I)15.1. Evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire post-adopţie.
  (I)15.2.1. Dosarele familiei şi copilului.
  (I)15.2.2. Existenţa instrumentelor de planificare a intervenţiilor specifice.
  (I)15.3. Rapoartele de vizită trimestriale şi conţinutul acestora.
  (I)15.4. Numărul anual al sesizărilor primite şi al rapoartelor de vizită realizate ca urmare a verificării acestor sesizări.
  (I)15.5. Numărul anual al sesizărilor formulate de compartimentul post-adopţie în atenţia conducătorului persoanei juridice în cadrul căreia funcţionează.
  -----------------