ORDIN nr. 296 din 21 februarie 2007 (*actualizat*)
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată în cadrul programelor ex-ISPA***)
(actualizat până la data de 6 august 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 762 din 18 iulie 2007; ORDIN nr. 2.246 din 23 iulie 2008; ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010; ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010; ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prevede:
  "Art. II
  În cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni după cum urmează:
  1. Ministerul Finanţelor Publice se înlocuieşte cu Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  2. Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional se înlocuieşte cu Autoritatea de Certificare şi Plată;
  3. agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare se înlocuieşte:
  - pentru sectorul mediu, cu Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA);
  - pentru sectorul transporturi, cu agenţii de implementare;
  4. responsabil naţional cu autorizarea finanţării ISPA/responsabil naţional cu autorizarea finanţării se înlocuieşte cu secretar de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată;
  5. responsabil sectorial cu autorizarea se înlocuieşte cu directorul AM Ex-ISPA/directorul Agenţiei de implementare;
  6. ISPA se înlocuieşte cu ex-ISPA;
  7. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public se înlocuieşte cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică;
  8. prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX) se înlocuieşte cu prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);
  9. în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" se înlocuieşte cu în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, în cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni, după cum urmează:
  1. Ministerul Economiei şi Finanţelor se înlocuieşte cu Ministerul Finanţelor Publice;
  2. Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată se înlocuieşte cu ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".
  Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Înlocuirea denumirii acestui minister, s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  ***) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".
  În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu:
  - prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;
  - prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată în cadrul programelor ex-ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".


  Articolul 2

  De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată în cadrul programelor ex-ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".


  Articolul 3

  Direcţia generală autoritatea de plată, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi agenţiile de implementare transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 şi 7 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "agenţii de implementare", pentru sectorul transporturi şi a denumirii "Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public" cu denumirea "Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică".


  Articolul 4

  În instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin, rolul de Autoritate de Certificare şi Plată pentru asistenţă financiară de preaderare este îndeplinit de Direcţia generală autoritatea de plată.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanţelor publice,
  Alice Cezarina Bîtu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 februarie 2007.
  Nr. 296.

  Anexă

  INSTRUCTIUNI 21/02/2007