DECRET nr. 388 din 11 octombrie 1972
privind stabilirea preturilor şi tarifelor fixe sau limita la produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi la obiectele de constructii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 122 din 6 noiembrie 1972  EXPUNERE DE MOTIVE
  Potrivit prevederilor Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor şi tarifelor, s-a emis alaturatul Decret privind stabilirea preturilor şi tarifelor fixe sau limita la produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi la obiectele de constructii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat.
  Nomenclatura Consiliului de Stat - cuprinsa în anexa care face parte integrantă din decret - se referă numai la stabilirea preturilor pentru produsele de serie mare sau de masa, care se fabrica din materie prima normala, pe bază de standarde de stat sau norme interne, la produsele de serie care provin din import, precum şi la serviciile prestate în mod curent, în măsura în care în nomenclatura nu se prevede altfel.
  În decret se prevede competenţa Consiliului de Stat de stabilire a preturilor şi tarifelor fixe pentru produsele şi serviciile ale caror grupe sau subgrupe sînt precizate în nomenclatura sa.
  Se prevede, de asemenea, competenţa Consiliului de Ministri, a ministerelor, altor organe centrale şi organelor locale de a stabili preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile noi de natura celor specificate în alineatul 2, în cadrul unor limite maxime, precizindu-se ca depăşirea acestor limite nu se poate face decit prin decret al Consiliului de Stat.
  Consiliul de Ministri stabileste preţuri pentru produsele industriei construcţiilor de masini şi a prelucrarii metalelor, iar pentru produsele din celelalte ramuri ale economiei naţionale, numai la sortimentele reprezentative.
  În decret se prevede, de asemenea, ca preturile şi tarifele pentru produsele şi serviciile nominalizate în anexa constituie baza de corelare pentru sortimentele noi ale caror preţuri şi tarife se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale sau de organele locale, în cadrul limitelor maxime existente.
  Decretul stabileste, de asemenea, cazurile şi modalitatea în care Comitetul de Stat pentru Preţuri îşi da acordul asupra preturilor şi tarifelor.
  În temeiul Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor şi tarifelor,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Constituie nomenclatura Consiliului de Stat produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi obiectele de constructii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret şi pentru care se stabilesc preţuri şi tarife fixe sau limita, conform Legii nr. 19/1971.


  Articolul 2

  Nomenclatura Consiliului de Stat prevăzută de art. 1 se referă numai la stabilirea preturilor pentru produsele de serie mare sau de masa, care se fabrica din materie prima normala, pe bază de standarde de stat sau norme interne, la produsele de serie care provin din import, precum şi la serviciile prestate în mod curent, în măsura în care în nomenclatura nu se prevede altfel.


  Articolul 3

  Consiliul de Stat stabileste preţuri şi tarife fixe pentru produsele şi serviciile ale caror grupe sau subgrupe sînt precizate ca atare în nomenclatura sa.
  Pentru produsele industriei construcţiilor de masini şi a prelucrarii metalelor, Consiliul de Stat stabileste preţuri numai la tipurile de baza, fără diferitele variante constructive sau de dotare ale acestora. Pentru produsele din celelalte ramuri ale economiei naţionale, Consiliul de Stat stabileste preţuri numai la sortimentele reprezentative.


  Articolul 4

  Limitele maxime de preţuri şi tarife pentru grupele şi subgrupele cuprinse în nomenclatura Consiliului de Stat sînt cele prevăzute în anexa la prezentul decret*).
  ---------- Notă *) Preturile şi tarifele se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
  Stabilirea preturilor şi tarifelor de către Consiliul de Ministri, ministere şi celelalte organe centrale, precum şi de către organele locale, pentru produsele şi serviciile noi de natura celor prevăzute de art. 2, din grupele şi subgrupele precizate în nomenclatura Consiliului de Stat, se va face în cadrul limitelor maxime de preţuri prevăzute la alineatul precedent. Depăşirea acestor limite maxime nu se poate face decit prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 5

  Consiliul de Ministri stabileste preţuri pentru produsele industriei construcţiilor de masini şi a prelucrarii metalelor prevăzute în competenţa sa potrivit anexei, numai la tipurile de baza, fără diferitele variante constructive sau de dotare ale acestora. Pentru produsele din celelalte ramuri ale economiei naţionale, Consiliul de Ministri stabileste preţuri, potrivit competentei sale, numai la sortimentele reprezentative.


  Articolul 6

  Preturile şi tarifele pentru produsele şi serviciile nominalizate ca atare în anexa la prezentul decret constituie baza de corelare pentru sortimentele noi ale caror preţuri şi tarife se stabilesc de ministere şi celelalte organe centrale sau locale*).
  ----------- Notă *) Preturile şi tarifele se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
  Stabilirea acestor preţuri şi tarife pentru sortimente noi se va face în cadrul limitelor maxime existente în grupele şi subgrupele din care fac parte produsele şi serviciile respective. Stabilirea unor preţuri superioare acestor limite maxime se poate face numai cu aprobarea Consiliului de Stat sau a Consiliului de Ministri, după caz, potrivit legii.
  Pentru produsele şi serviciile din categoria celor prevăzute la alin. 1 şi cuprinse în lista întocmită de Comitetul de Stat pentru Preţuri împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, preturile şi tarifele se stabilesc cu acordul acestui comitet.


  Articolul 7

  Acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri prevăzut de dispozitiile legale în vederea stabilirii preturilor şi tarifelor de către ministere, celelalte organe centrale sau locale va fi dat numai pentru produsele de serie sau de masa, fabricate din materie prima normala pe bază de standarde sau norme interne, precum şi pentru produsele de serie care provin din import, în măsura în care în nomenclatura sa nu se prevede altfel.
  În functie de caracterul şi importanţa produselor, precum şi de numărul şi ponderea sortimentelor, acordul va fi dat asupra:
  a) nivelului de pret pentru fiecare produs sau sortiment în parte;
  b) baremelor sau normativelor de calcul al preturilor;
  c) nivelului de pret la unu sau mai multe produse sau sortimente reprezentative, care au o pondere insemnata sau exprima caracteristicile de baza în cadrul grupei sau subgrupei de produse. Pentru restul produselor sau sortimentelor din grupa, preturile se vor stabili de organele cu competenţa legala, pe baza normelor prevăzute în cadrul acordului respectiv.
  Preşedintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUSESCU
  Bucureşti, 11 octombrie 1972.
  Nr. 388.


  Anexa
  LISTA cuprinzind produsele, grupele, subgrupele de produse sau servicii, precum şi obiectele de constructii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat şi pentru care se stabilesc preţuri şi tarife fixe sau limita*)
  ------------ Notă *) Preturile şi tarifele se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
       
    Nr. crt.Denumirea grupei, subgrupei sau produsului
      PRODUSE INDUSTRIALE
       
      I. INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE
       
    1.Energie electrică (curent alternativ) livrată de întreprinderile furnizoare de energie electrică.
      A. Tarife monome
      a) Iluminat şi utilizări casnice (populaţie)
      - tranşa I
      - tranşa II
      b) Irigaţii
      - în afara orelor de vîrf de sarcină
      - în cursul orelor de vîrf de sarcină
      c) Import-export
      - energie de zi
      - energie din orele de vîrf
      - energie de noapte
      B. Tarife binome
      d) Sistem A, cu tarif de putere absorbită şi tarife de energie, diferenţiate după ora de consum:
      - tarif fix anual pentru puterea maximă absorbită în timpul orelor de vîrf de seară
      - tarif fix anual pentru puterea maximă absorbită în afara orelor de vîrf de seară în plus faţă de puterea absorbită în timpul orelor de vîrf de seară
      - tarif pentru energia electrică consumată în timpul orelor de vîrf de seară
      - tarif pentru energia electrică consumată în afara orelor de vîrf de seară
      e) Sistem B, cu tarif de putere absorbită unic şi tarife de energie, diferenţiate după ora de consum:
      - tarif fix anual pentru puterea maximă absorbită
      - tarif pentru energia electrică consumată în timpul orelor de vîrf de seară
      - tarif pentru energia electrică consumată în afara orelor de vîrf de seară
      f) Sistem C, cu tarif de putere absorbită şi tarif de energie unice:
      - tarif fix anual pentru puterea maximă absorbită
      - tarif pentru energia electrică consumată
      g) Sistem D, cu tarif de putere racordată şi tarif de energie unice:
      - tarif fix anual pentru puterea racordată
      - tarif pentru energia electrică consumată
    2.Energie termică livrată de centralele electrice de termoficare
      A. Tarife monome
      a) Căldură livrată pentru încălzire şi utilizări casnice (exclusiv costul energiei electrice consumate în punctele termice pentru pomparea agentului termic)
      b) Căldură livrată sub formă de apă caldă, apă fierbinte sau abur întreprinderilor revînzătoare subordonate consiliilor populare, precum şi, în scopuri tehnologice, unităţilor agricole de stat şi cooperatiste:
      - dacă conductele termice de transport sînt exploatate de întreprinderile care livrează energie termică
      - dacă conductele termice de transport sînt exploatate de întreprinderile revînzătoare sau de unităţile agricole de stat sau cooperatiste consumatoare
      B. Tarife binome
      c) Căldură pentru scopuri tehnologice livrată la întreprinderi (exclusiv cheltuielile de pompare a căldurii din punctele termice):
      - consumatori industriali ce absorb căldura sub formă de abur peste 1 Gcal/h:
      - tarif lunar fix pentru 1 Gcal debit maxim absorbit
      - tarif/Gcal
      - consumatori industriali ce absorb căldură sub formă de apă caldă peste 0,3 Gcal/h:
      - tarif lunar fix pentru 1 Gcal debit maxim absorbit
      - tarif/Gcal
      NOTA:
      Aplicarea tarifelor pentru energia electrică şi energia termică se face potrivit regulamentelor pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi a energiei termice aprobate de Consiliul de Miniştri.
       
      II. INDUSTRIA CĂRBUNELUI
       
    1.Huilă sortată de Valea Jiului, granulaţie 80-300 mm Petrila, Aninoasa, Lonea, STAS nr. 298-55
    2.Huilă energetică spălată de Valea Jiului, granulaţie 3-15 mm Petrila, STAS nr. 299-60
    3.Huilă spălată pentru cocs de Valea Jiului, granulaţie 0-50 mm Lupeni, STAS nr. 300-66
    4.Huilă spălată pentru cocs de Banat, granulaţie 0-80 mm Anina, STAS nr. 4570-68
    5.Huilă netă din alte surse, marca K 434-435 U.R.S.S.
    6.Cărbune brun sortat, granulaţie 16-300 mm Comăneşti, STAS nr. 1047-56
    7.Lignit sortat din subteran, granulaţie 30-400 mm Cîmpulung, STAS nr. 1315-67
    8.Brichete din huilă de Valea Jiului - Petrila, STAS nr. 303-68
    9.Brichete din lignit de Căpeni, N.I.D. nr. 136-65 Condiţia de livrare pentru poziţiile 1-9: franco vagon staţia de destinaţie.
      ...........................................................................
       
      III. INDUSTRIA PETROLULUI ŞI A COMBUSTIBILILOR GAZOŞI
       
    1.Ţiţei din producţie internă livrat de grupurile industriale pentru foraj extracţie, către întreprinderea de transport ţiţei prin conducte, franco depozit schelă, N.I.D. nr. 58-67
    2.Tiţei din producţie internă livrat de întreprinderea de transport ţiţei prin conducte către rafinării, franco depozit rafinărie, N.I.D. nr. 58-67
    3.Ţiţei din import, franco frontiera geografică a R.S.R.
    4.Benzină tip CO/M. 70, STAS nr. 176-65
    5.Benzină auto neetilată tip CO/R 90 Regular, STAS nr. 176-65
    6.Benzină auto etilată tip CO/R 98 E Premium, STAS nr. 176-65
    7.Motorină cu punct de congelare -5°C, STAS nr. 240-66
    8.Petrol lampant rafinat, STAS nr. 177-54, pentru mediul rural Păcură combustibil lichid greu pentru focare industriale, cu salf pînă la 1%, STAS nr. 51-70
    9.- tip 25/42
    10.- tip 30/25
      Combustibil lichid uşor cu vîscozitate la +50°C mai mică de 2,1°E, STAS nr. 54-70
    11.- tip 1
    12.- tip 2
    13.- tip 3
    14.Cocs de petrol brut calitatea I, STAS nr. 973-59
    15.Gaz petrolier lichefiat. STAS nr. 66-63
      Condiţia de livrare pentru produsele de la poziţiile 4-15: franco vagon staţia de expediţie C.F.R. sau staţia de conducte Teleajen.
      ...........................................................................
    16.Gaz metan extras de întreprinderea de extracţie a gazului metan şi livrat către întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale, STAS nr. 3317-67
    17.Gaz de sondă extras de grupurile industriale de foraj-extracţie ţiţei şi livrate către întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale, STAS nr. 3317-67
      Gaz metan sau gaze de sondă, ori amestecul lor (gaze naturale), STAS nr. 3317-67, livrate ca:
    18.- materie primă
    19.- combustibil
      Condiţia de livrare pentru produsele de la poziţiile 16 şi 17: franco casa principală de măsurare a unităţii furnizoare, iar pentru cele de la poziţiile 18 şi 19: loco consumator.
      Preţurile gazului metan şi cele ale gazului de sondă se înţeleg la starea de 15°C şi 760 mm col. Hg.
       
      IV. INDUSTRIA METALURGIEI FEROASE, INCLUSIV EXTRACŢIA ŞI PREPARAREA MINEREURILOR FEROASE
       
      Minereuri şi concentrate de fier
       
    1.Minereu de fier preparat şi triat mărunt, din producţie internă, bazinul Hunedoara, valoare metalurgică 43,5
    2.Minereu de fier preparat şi triat mărunt, din producţie internă, bazinul Căpuşi, valoare metalurgică 33,0
    3.Minereu de fier praf Krivoirog, import U.R.S.S., cu un conţinut de fier de 57%, valoare metalurgică 45,21
    4.Minereu de fier de decarburare, import India, cu un conţinut de fier de 65%, valoare metalurgică 62,8
    5.Minereu de fier preparat din alte surse*) Condiţia de livrare pentru poziţiile 1-5: franco vagon staţia consumator.
      Minereurile preparate prin metode cu adaos de apă se livrează ......... în stare uscată (0% apă).
       
      Cocs şi semicocs
       
    6.Cocs metalurgic pentru furnale
    7.Cocs metalurgic pentru turnătorie
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 6 şi 7: franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv cota de aprovizionare.
       
      Fonte brute
       
    8.Fontă elaborată cu cocs pentru turnătorie (cenuşie), obişnuită, marca FK 2-225, STAS nr. 882-65
       
      Profile grele finite din oţel
       
    9.Oţel rotund laminat la cald, STAS nr. 333-71, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu diametrul peste 75 pînă la 120 mm inclusiv
    10.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu diametrul peste 75 pînă la 120 mm inclusiv
    11.Oţel pătrat laminat la cald, STAS nr. 334-68, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu latura peste 75 pînă la 120 mm inclusiv
    12.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu latura peste 75 pînă la 120 mm inclusiv
    13.Oţel I laminat la cald, STAS nr. 565-63, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu înălţimea peste 160 pînă la 200 mm inclusiv
       
      Profile mijlocii finite din oţel
       
    14.Oţel rotund laminat la cald, STAS nr. 333-71, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu diametrul peste 50 pînă la 75 mm inclusiv
    15.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu diametrul peste 50 pînă la 75 mm inclusiv
    16.Oţel pătrat laminat la cald, STAS nr. 334-68, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu latura peste 50 pînă la 75 mm inclusiv
    17.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu latura peste 50 pînă la 75 mm inclusiv
    18.Oţel lat laminat la cald, STAS nr. 395-68, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu lăţimea peste 42 pînă la 150 mm inclusiv şi grosimea de 4-9 mm
    19.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu lăţimea peste 42 pînă la 150 mm inclusiv şi grosimea de 4-9 mm
    20.Oţel U laminat la cald, STAS nr. 564-63, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu înălţimea peste 60 pînă la 120 mm inclusiv
    21.Oţel cornier cu aripi egale laminat la cald, STAS nr. 424-71, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu lăţimea aripii peste 80 pînă la 125 mm inclusiv
       
      Profile uşoare finite din oţel
       
    22.Oţel rotund laminat la cald, STAS nr. 333-71, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu diametrul de la 21 pînă la 30 mm inclusiv
    23.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu diametrul de la 21 pînă la 30 mm inclusiv
    24.Oţel pătrat laminat la cald, STAS nr. 334-68, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu latura de la 21 pînă la 25 mm inclusiv
    25.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu latura de la 21 pînă la 25 mm inclusiv
    26.Oţel lat laminat la cald, STAS nr. 395-68 din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu lăţimea de la 21 pînă la 40 mm inclusiv şi grosimea de 4-9 mm
    27.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu lăţimea de la 21 pînă la 40 mm inclusiv şi grosimea de 4-9 mm
    28.Oţel beton neted laminat la cald, STAS nr. 438-67, necalmat, tip OB 38, cu diametrul de la 10 la 12 mm inclusiv
       
      Table groase laminate la cald
       
    29.Tablă groasă laminată la cald, STAS nr. 437-67, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu grosimea peste 10 pînă la 15 mm inclusiv
    30.Idem, din oţel carbon de uz general pentru construcţii calmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1k, cu grosimea peste 10 pînă la 15 mm inclusiv
       
      Tablă subţire pentru construcţii luminată la cald
       
    31.Tablă pentru construcţii mecanice laminată la cald, STAS nr. 901-67, din oţel carbon de uz general pentru construcţii necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37.1n, cu grosimea peste 1 pînă la 1,50 mm inclusiv (format cu dimensiuni uzuale)
       
      Ţevi din oţel fără sudură
       
    32.Ţeavă din oţel fără sudură pentru construcţii, laminată la cald, STAS nr. 404-66, din oţel carbon de calitate marca OLT 35,45, execuţie obişnuită, cu diametrul exterior de 57 mm şi grosimea peretelui de 3,5 mm
    33.Ţeavă din oţel fără sudură pentru construcţii, trasă la rece, STAS nr. 530-66, din oţel carbon de calitate marca OLT 35,45, execuţie obişnuită, cu diametrul exterior de 20 mm şi grosimea peretelui de 2 mm
    34.Ţeavă conductă fără sudură, din oţel carbon de calitate marca St. 2,3,4 calmat Gost. 8371-58 şi 8732-58, cu diametrul exterior de 219 mm şi grosimea peretelui de 7 mm
       
      Ţevi din oţel sudate
       
    35.Ţeavă din oţel sudată longitudinal pentru instalaţii, zincată, seria obişnuită, STAS nr. 7656-66, cu diametrul nominal de 1'', cu filet la ambele capete şi mufă
    36.Ţeavă din oţel sudată longitudinal pentru construcţii, STAS nr. 7657-66, cu diametrul exterior de 57 mm şi grosimea peretelui de 3 mm
       
      Tablă laminată la cald, zincată şi cositorită
       
    37.Tablă laminată la cald, zincată, STAS nr. 2028-65, format 1000 x 2000 mm, grosimea 0,50-0,80 mm, calitatea I
    38.Tablă cositorită din import, destinată cutiilor şi capacelor de conserve, grosimea 0,24 mm (nr. 24)
       
      Bare din oţel trase la rece
       
    39.Oţel rotund calibrat în bare, STAS nr. 1800-69, din oţel carbon de uz general necalmat, STAS nr. 500-68, marca OL 37 T, cu diametrul peste 14 pînă la 30 mm inclusiv
       
      Sîrmă din oţel trasă
       
    40.Sîrmă rotundă trefilată din oţel, STAS nr. 889-70, în stare moale, neagră, cu diametrul de 1,8 mm
    41.Sîrmă rotundă trefilată din oţel, STAS nr. 889-70, în stare moale, zincată, cu diametrul de 1,8 mm
      Condiţia de livrare pentru poziţiile de la 8 la 27 şi de la 29 la 41: franco vagon staţia de încărcare, exclusiv ambalajul de transport. Condiţia de livrare pentru poziţia 28: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
       
      V. INDUSTRIA METALURGIEI NEFEROASE, INCLUSIV EXTRACŢIA ŞI PREPARAREA MINEREURILOR NEFEROASE ŞI NEMETALIFERE
       
      Minereuri preparate şi concentrate de metale neferoase
       
    1.Plumb în concentrat plumbos
    2.Aur în concentrat plumbos
    3.Argint în concentrat plumbos
    4.Sulf în concentrat plumbos
    5.Zinc în concentrat zincos
    6.Plumb în concentrat colectiv neferos
    7.Zinc în concentrat colectiv neferos
    8.Cupru în concentrat colectiv neferos
    9.Aur în concentrat colectiv neferos
    10.Argint în concentrat colectiv neferos
    11.Cupru în concentrat de cupru din minereu cuprifer
    12.Sulf în concentrat de cupru din minereu cuprifer
    13.Minereu de bauxită preparat, conţinut 55% Al2O3 şi 4,5% SiO2
    14.Alte sorturi de minereuri de bauxită*)
       
      Minereuri de metale rare preparate
       
    15.Uraniu în concentrat
    16.Molibden în concentrat de molibden
    17.Bismut în concentrat de bismut
       
      Minereuri de metale preţioase preparate
       
    18.Aur în concentrat de pirită auriferă
    19.Argint în concentrat de pirită auriferă
    20.Aur în nămol aurifer
    21.Argint în nămol aurifer
    22.Aur în amalgam
    23.Argint în amalgam
       
      Metalurgia neferoasă. Metale neferoase
       
    24.Zinc rafinat de puritate tehnică marca Zn R1, conţinut 99,99% Zn, STAS nr. 646-67
    25.Plumb rafinat de puritate tehnică marca Pb 1, STAS nr. 663-68
    26.Cupru rafinat electrolitic-catozi marca CuE, conţinut minim 99,95% Cu, STAS nr. 270-66
    27.Cupru electrolitic wirebars, conţinut minim 99,9% Cu
    28.Aluminiu tehnic primar, conţinut 99,5% Al, STAS nr. 7607-66
    29.Bismut tehnic blocuri TC 1
    30.Aur rafinat fin cu conţinut minim de 99,96% Au, STAS nr. 4389-57
    31.Argint rafinat fin cu conţinut minim de 99,5% Ag, STAS nr. 3321-52 şi norme străine
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 1 la 31: franco vagon staţia de încărcare, exclusiv ambalajul.
       
      Industria minereurilor nemetalifere
       
    32.Fosfaţi naturali Kola, fosfat fin măcinat, conţinut 39% P2O5 minim, 3% H2O maxim, livraţi franco frontiera geografică a R.S.R. pentru cantităţile vagonabile şi franco magazia vămii pentru cantităţile nevagonabile, în vrac
    33.Argilă refractară brută
    34.Calcar pentru industria sodei
    35.Calcar pentru industria siderurgică
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 33-35: franco vagon staţia de încărcare, în vrac.
    36.Sulf bulgări 98,5%-100%, din import
      Condiţia de livrare: franco frontiera geografică a R.S.R., exclusiv ambalajul.
    37.Sare gemă comestibilă măruntă, în saci de hîrtie de 50 kg, STAS nr. 1465-58, livrată franco vagon staţia de încărcare, inclusiv ambalajul
      ...........................................................................
    38.Sare în soluţie, N.I. nr. 690-54, livrată franco rezervor cumpărător
       
      VI. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI ŞI A PRELUCRĂRII METALELOR
       
      Tractoare pe roţi şi pe şenile
       
    1.Tractor U.650 M. pe roţi, cu motor Diesel D.110 de 65 CP la 1800 rot./min.
    2.Tractor S.651 pe şenile, cu motor Diesel D.104 de 65 CP la 1800 rot./min.
    3.Tractor S.1500 pe şenile, cu motor Diesel D.105 de 150 CP la 1200 rot./min.
       
      Autovehicule rutiere
       
    4.Autoturisme de oraş, din producţie internă1)
    5.Autoturism de teren M. 461, cu motor M.207 A de 70 CP, capacitate de transport 8 persoane
    6.Autobuz TV.20 R, desen 20.12.00, cu motor SR.211 de 140 CP, cu 42 locuri aşezate, inclusiv şoferul
    7.Furgon frigorific, desen FIF 7.B. AIN, cu motor SR.211 de 140 CP, capacitate de transport 4600 kg, cu agregat frigorific Termo-King 30.324.M.10.D
    8.Troleibuz tip TV 2 E, cu motor electric 77 kW, 1450 rot./min., capacitate 80 locuri, din care 34 pe scaune
    9.Autocamioane cu platformă fixă, din producţie internă1)
    10.Autobasculante cu benă-platformă, din producţie internă
    11.Autotractor cu şa, tip SR.115
    12.Autocisternă pentru carburanţi şi lubrifianţi, de 4500 litri, pe autoşasiu SR.113, desen AC 302
    13.Autofurgonetă TVI-41.F, cu motor M.207 B. de 70 CP, capacitate de transport 1200 kg
    14.Remorci basculante cu benă, cu 2 osii
    ___________
    1) Preţurile la toate tipurile de bază se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Material rulant de tracţiune
       
    15.Locomotivă electrică cu pantograf, ecartament normal, tip CO-CO, 6580 CP, 5100 kW
    16.Locomotivă cu motor Diesel cu transmisie electrică, ecartament normal, tip CO-CO, 2100 CP
    17.Locomotivă cu motor Diesel şi transmisie hidraulică, ecartament normal, tip LDH de 700 CP
    18.Locomotivă Diesel de mină tip LDM.65, ecartament 700, 750 şi 760 mm, forţă de tracţiune la cîrlig 2250 kgf, desen 1969.0
       
      Material rulant tractat
       
    19.Vagoane pentru transportat călători, ecartament normal, pe 4 osii, neetajate, compartimentate, cu culoar lateral*)
    20.Vagoane pentru transportat mărfuri, ecartament normal, pe 4 osii, acoperite, complet metalice*)
    21.Vagoane pentru transportat mărfuri, cu ecartament normal, pe 4 osii, platformă
    22.Vagoane ecartament normal, pe 4 osii, autodescărcătoare, basculante
       
      Nave şi ambarcaţiuni maritime
       
    23.Cargou de mărfuri generale 1500-2000 tdw. tip B.452
    24.Cargou de mărfuri generale 4500 tdm. tip 382
    25.Cargou pentru transportat cherestea 3800 tdw. tip 450
    26.Nave maritime cu capacitate de transport de peste 10000 tdw.2)
    27.Nave maritime pentru pescuit oceanic cu instalaţii frigorifice şi de prelucrare a peştelui, cu propulsie proprie2)
    28.Tancuri maritime cu propulsie proprie, pentru transportat produse petrolifere2)
    29.Motonavă fluvială 5000 tdw, tip 6 CIRN, 36/45 G. 60
    30.Şlep fluvial de 1700 tone tip 111
    ___________
    2) Preţurile la toate tipurile se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Aeronave
       
    31.Aeronave de transportat călători (civile)2)
    32.Aeronave de transportat mărfuri (civile), inclusiv cele destinate
      Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor2)
    ___________
    2) Preţurile la toate tipurile se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Cazane de aburi pentru centrale termoelectrice şi industriale
       
    33.Cazan de abur pentru centrale termoelectrice, cu combustibil cărbune, desen LTK-3892-1, debit 1035 t.ab./oră, presiune 195 kgf/cmp, temperatură 540°C
    34.Cazan de abur pentru centrale termoelectrice de 420 t.ab./oră, desen C. 4, cu combustibil păcură şi gaze, presiune 140 kgf/cmp, temperatură 570°C
    35.Cazan de abur pentru centrale termoelectrice de 120 t.ab./oră, desen C2.00.PT, cu combustibil păcură şi gaze, presiune 100 kgf/cmp, temperatură 540°C
    36.Cazane de abur industriale, cu combustibili lichizi şi gazoşi, cu debitul peste 1 t/h
       
      Turbine cu aburi şi hidraulice
       
    37.Turbine cu abur pînă la 50 MW
    38.Turbine cu abur peste 50 MW1)
    39.Turbine hidraulice de la 1 MW
    40.Turbine hidraulice peste 50 MW1)
    ___________
    1) Preţurile la toate tipurile de bază se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Maşini şi utilaje pentru forajul şi exploatarea sondelor
       
    41.Instalaţie pentru forat sonde de ţiţei şi gaze, cu sarcină maximă de lucru la cîrlig pînă la 400 tf.
    42.Instalaţii de foraj, cu sarcina maximă de lucru la cîrlig peste 400 tf.1)
    43.Unitate de pompare 12 t, 3000-5500 M, transportabilă, tip supraînălţat, exclusiv motorul electric şi instalaţia electrică
    44.Agregat de cimentare şi fisurare tip ACF-700, desen 3170-0, cu grup motor Wolla 12 ANDV, exclusiv autocamionul
    45.Sapă cu 3 role din oţel T.25 MOC CN.B, cu relit, tip 10 M, Φ 244,5 j, desen 679-8-0, pentru teren mediu
    ___________
    1) Preţurile la toate tipurile de bază se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere şi deformare
       
    46.Strung normal paralel SNA-560, distanţa dintre vîrfuri 2000 mm, diametrul maxim de prelucrare deasupra patului 560 mm, cu cuplaj Binder
    47.Strung carusel, Φ 1250 M, înălţimea maximă a piesei 1000 mm, greutatea maximă a piesei 2500 kg, tip FC
    48.Strung carusel, Φ 3200 mm, înălţimea maximă a piesei 2300 mm, greutatea maximă a piesei 18000 kg, tip FC
    49.Maşină de rabotat cu cuţit mobil S-800, cursa maximă 800 mm, înălţimea de rabotat 250 mm, cu motor electric 5,2/6,5 kW-1500/3000 rot./min., N.I. nr. 3041-66
    50.Maşină de găurit universală, Φ 25 mm, desen GU.25
    51.Maşină orizontală de alezat şi frezat cu un montant, cu traversă mobilă tip AF 85, diametrul broşei pentru alezare 140 mm
    52.Maşină de alezat orizontală şi frezat cu traversă mobilă tip AF-150, diametrul broşei pentru alezare 150 mm
    53.Maşină de frezat universală cu consolă FU-320
    54.Maşină de frezat longitudinală cu portal tip FLP 1600 mm, cursa maximă a mesei 5185 mm, avans rapid al mesei 4000 mm/min., avans continuu al mesei 20-800 mm/min.
    55.Maşină de rectificat rotund universală, tip RU-350, diametrul maxim de rectificare 350 mm, diametrul pietrei de rectificat 500 mm
    56.Maşină de filetat interior tip MFV, lungimea maximă de filetare 48-63 mm, diametrul maxim de filetare 16 mm în oţel, 20 mm în fontă, 24 mm în alamă şi 30 mm în metale uşoare
    57.Ferăstrău circular automat FCA-710, desen 31.350.A-00, cu motor electric 7,5 kW, 1000 rot./min.
    58.Presă mecanică de ştanţat-ambutizat tablă tip PAI de 40 tf, numărul curselor duble pe minut ale berbecului 110, gama lungimii curselor berbecului 10-120 mm
       
      Maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului
       
    59.Maşină normală de frezat tip MNF 10 m
    60.Maşină de şlefuit lemn cu bandă orizontală tip S.B.O.
    61.Circular cu avans mecanic de tivit cherestea foioase tip CTCf
    62.Maşină de lustruit panouri din lemn cu 6 cilindri tip MLP - 2 E
       
      Maşini şi utilaje pentru construcţii şi lucrări rutiere
       
    63.Instalaţie mobilă pentru preparat mixturi asfaltice cu capacitate de 35-40 t/h, desen LPX1.0
       
      Compresoare
       
    64.Compresor cu cilindri opuşi tip 150, desen H.8.G.150000.00/F cu 3 trepte, cu motor de 6100 CP, 333 rot./min., 7 răcitoare, 8 separatoare, debit de refulare treapta de recirculare 97823 Nm 3/h, greutate 270000 kg
    65.Compresor frigorific tip 6.AW-420, capacitate frigorifică 420000 Kcal/h, agent frigorific amoniac (R 717)
       
      Maşini şi utilaje pentru extracţia cărbunilor şi minereurilor
       
    66.Maşini de încărcat minereu în subteran
       
      Poduri rulante şi macarale
       
    67.Macara turn de 40 t.m., desen 2 t.40, tip MT.40
       
      Motoare cu ardere internă
       
    68.Motoare cu aprindere prin compresie în 4 timpi, cu supraalimentare, semirapide, puteri de la 500 CP
    69.Motor Diesel de 110 CP în 4 timpi, cu 4 cilindri verticali, alezaj 140 mm, desen D.110, 1200 rot./min., greutate 1545 kg
       
      Maşini şi utilaje specifice agriculturii
       
    70.Semănătoare universală purtată în spatele tractorului, tip SUP. 29-0, nr. tuburi 29, lăţimea de lucru 3,625 m, productivitate 9,7 ha/schimb, greutate 722 kg
    71.Maşină de recoltat mazăre, tip MRM 2,2 M, productivitate 0,6-0,7 ha/oră, greutate 1000 kg
    72.Combină de recoltat furaje, tip CRF-0, tractată, dotată cu 3 echipamente, greutate 3.226 kg
    73.Cultivator combinat pentru cultivaţie totală tip CCT-4, productivitate 15,4 ha/schimb - 16,2 ha/schimb, desen CCT-0, greutate 948 kg
    74.Cultivator purtat pentru livadă, reglabil, tip CPLR-3,5, desen CPLR-0, productivitate în livadă 18 ha/schimb şi în alte locuri 16,2 ha/schimb, greutate 534 kg
    75.Combină autopropulsată tip C. 12, pentru recoltat cereale, lăţimea de lucru 4200 mm, productivitate 11,7 ha/zi, greutate 6350 kg
    76.Combină de recoltat cartofi tip CRC-0, tractată, adîncimea de lucru 80-230 mm, nr. de rînduri recoltate 2, productivitate 0,24 ha/oră, greutate 3400 kg
    77.Batoză de porumb tip EP-40, productivitate 40 t/oră, greutate 2535 kg
    78.Selector de mare capacitate, tip SU-4 cu transport pe roţi, debit 2000-4000 kg/ha, greutate 1550 kg
    79.Moară cu ciocane pentru furaje 5 t/h, tip MCF 5-0, cu vibrator mecanic şi ventilator, motoare electrice 55 kW-3000 rot./min. şi 0,6 kW-1500 rot./min., greutate 1569 kg
    80.Tocătoare pentru însilozat tip TMS-6, greutate 700 kg
    81.Plug purtat tip PP4-30, pentru tractor U-650 şi U-651, echipat cu trupiţe, cu brăzdare cu tăişul durificat, productivitate 2,5-6,5 ha/schimb, greutate 626 kg
    82.Plug reversibil tip PRS 2-35 purtat pe tractor cu şenile de 45 CP, desen PRS-0, productivitate 2,8 ha/schimb, greutate 700 kg
    83.Plug balansier pentru desfundat, tip PBD-70, desen PBD-00.00, productivitate 0,115 ha/oră, greutate 3500 kg
    84.Grapă cu discuri tip GD-4, cu roţi pe pneuri, comandă hidraulică pe 4 baterii a 11 discuri, productivitate 1,4-1,8 ha/oră la biscuit arături şi 1,8-2,2 ha/oră la desmiriştiri, greutate 1210 kg
       
      Pompe
       
    85.Pompă tip 24 NDS, desen P.283, simplă, centrifugală, monoetajată, debit 5200 m3/oră, înălţimea de refulare 5 m CA la 600 rot./min. şi debit 6500 m3/oră, înălţimea de refulare 79 m CA la 750 rot./min., greutate 8500 kg
    86.Pompă RV 120-170, desen P.815, centrifugală de mare capacitate, debit nominal 6 m3/sec., înălţimea de pompare nominală Hm=45 m, greutate 29500 kg
    87.Pompă Brateş, desen P.86, centrifugală, simplă, orizontală, monoetajată cu carcasă spirală şi rotorul diagonal, mărimea 600, debit 2200-4200 m3/oră, înălţimea de refulare 5-17 m CA, greutate 2200 kg
    88.Agregat de pompare D.103 APT 50/60, desen UD.17.81.00 B, debitul Q-50 l/sec. (180 m3/oră, înălţimea de pompare H=60 m CA), greutate 1400 kg
       
      Maşini şi utilaje pentru industria alimentară
       
    89.Agregat frigorific tip 2 CV-4,5, capacitatea frigorifică 850 KCal/h, agent frigorific clorură de metil (R.40)
    90.Linie de pasteurizat lapte TLPL-30, productivitate 3000 l/h
    91.Linie de îmbuteliat lapte TLIL-2,5, productivitate 2500 sticle/h
    92.Tanc izoterm pentru industria laptelui TTi-10, capacitate 10.000 l
    93.Cuptor tunel de copt pîine TCTP-40, productivitate 20000 kg/24 h
    94.Tanc vertical pentru bere TTBV-11, capacitate 11000 l
    95.Maşină de tocat carne tip MATOCUT-50
    96.Maşină de tăiat sfeclă TMTS-2000, capacitate maximă 1000 t/24 h
       
      Maşini şi utilaje specifice industriei textile
       
    97.Război automat de ţesut cu came duble tip 26 A 12
    98.Maşină de filat lînă pieptănată tip FLP.O, cu 408 fuse
    99.Maşină de filat bumbac cardat tip FBC-O, cu 444 fuse
    100.Maşini de răsucit pe cale naturală al firelor de bumbac şi lînă, cu 320 fuse, tip 3 R
    101.Laminor de bumbac de mare productivitate cu masă sau rastele tip L.B. 4105
       
      Aparate de măsurare a mărfurilor
       
    102.Balanţă automată cu cupa basculantă tip MBK, 01/20, desen 22.300, limita cîntăririi 10-20 kg
    103.Aparat încercat duritate Brinell, tip PHC 02/02, desen 20-363-497-00
       
      Utilaje specifice fabricării materialelor de construcţii
       
    104.Cuptor de var, Φ 4500 mm, desen 375.01.00 A (fără zidărie), greutate circa 175 tone
       
      Corpuri de încălzire şi căzi de baie
       
    105.Radiatoare de încălzire din fontă
    106.Cadă pentru baie din fontă emailată albă pentru înzidit, L=1500 mm, STAS nr. 52757-69
       
      Produse de uz casnic
       
    107.Maşini de gătit cu combustibili gazoşi
    108.Butelie pentru gaze lichefiate comprimate (13 kg), exclusiv regulatorul, STAS nr. 2666-62
       
      Maşini, utilaje, bunuri de consum, electrotehnice şi electronice
       
    109.Generatoare de curent alternativ pentru acţionare prin turbină cu abur pînă la 60 MW
    110.Generatoare de curent alternativ pentru acţionare prin turbină cu abur peste 60MW1)
    111.Generatoare de curent alternativ pentru acţionare prin turbine hidraulice de la 1 MW
    112.Generatoare de curent alternativ pentru acţionare prin turbine hidraulice peste 60 MW1)
    ___________
    1) Preţurile la toate tipurile de bază se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Generatoare de curent alternativ de uz general
       
    113.Generator de curent alternativ de uz general cu putere peste 100 kVA
       
      Transformatoare şi autotransformatoare de putere
       
    114.Transformatoare şi autotransformatoare de putere, de uz general, în ulei, monafazate, cu sau fără reglaj, peste 25 MVA
    115.Transformatoare şi autotransformatoare de putere, de uz general, în ulei, trifazate, cu 2 înfăşurări, cu sau fără reglaj, peste 25 MVA pînă la 63 MVA
    116Idem, peste 63 MVA
    117.Transformatoare şi autotransformatoare de putere, de uz general, în ulei, trifazate, cu 3 înfăşurări, cu sau fără reglaj, peste 25 MVA pînă la 63 MVA
    118.Idem, peste 63 MVA pînă la 200 MVA
    119.ldem, peste 200 MVA pînă la 400 MVA
    120.Transformatoare şi autotransformatoare de putere, de uz general, în ulei, trifazate, cu 3 înfăşurări, peste 400 MVA1)
    ___________
    1) Preţurile la toate tipurile de bază se stabilesc de Consiliul de Stat.
       
      Transformatoare de măsură
       
    121.Transformator de curent, cu izolaţie în porţelan, de exterior, 5-1000 A, tensiunea nominală 35 kV, simbol CESU-35
    122.Transformator cu una dintre înfăşurări pentru protecţie diferenţiată, tensiunea nominală 110 kV, simbol CESZ-110
    123.Transformator de curent pentru montaj în instalaţii exterioare tip suport, cu izolaţie în ulei, desen 4290, tensiunea nominală 220 kV, simbol CESUK-220, gabarit 1300 X 740 X 3780 mm, greutatea fără ulei 130 kg
    124.Transformator de curent pentru montaj în instalaţii exterioare tip suport, cu izolaţie în ulei, desen 4292, N.I. nr. 2522-69, tensiunea nominală 400 kV, simbol CESUK-400, dimensiuni 1435 X 1066 X 4230 mm, greutate 2550 kg
    125.Transformator monofazat de tensiune de exterior, cu izolaţie în ulei, cu 2 înfăşurări secundare, tensiunea nominală 110 kV, simbol TEMU-110
    126.Transformator de tensiune pentru montaj exterior, tip condensator, cu izolaţie în ulei, tensiunea nominală 400 kV, simbol TECU 400 "S" (fără diapozitiv acord linie), cu separator de punere la pămînt, desen G 4289, N.I. nr. 2523-69, gabarit 4866 X 965 X 720 mm, greutate 780 kg
       
      Motoare electrice
       
    127.Motoare asincrone în scurt circuit de uz general, cu putere peste 3 kW pînă la 10 kW
    128.Idem, cu putere peste 10 kW pînă la 100 kW
    129.Idem, peste 100 kW
    130.Motoare asincrone în scurt circuit specializate (antiexplozive, antigrizutoase, pentru acţionare trolii ascensor, pentru pompe submersibile, pentru acţionarea electrotamburilor etc.), cu putere peste 3 kW pînă la 10 kW
    131.Idem, cu putere peste 10 kW pînă la 100 kW
    132.Idem, cu putere peste 100 kW
    133.Motoare asincrone cu rotorul bobinat pentru uz general, cu putere peste 3 kW pînă la 10 kW
    134.Idem, cu putere peste 10 kW pînă la 100 kW
    135.Idem, peste 100 kW
    136.Motoare electrice asincrone specializate cu inele (antiexplozive, antigrizutoase, pentru acţionarea macaralelor etc.), colectoare, cu putere peste 3 kW pînă la 10 kW
    137.Idem, cu putere peste 10 kW pînă la 100 kW
    138.Idem, cu putere peste 100 kW
    139.Motoare sincrone pentru uz general, cu putere peste 100 kW
    140.Motoare sincrone specializate, cu putere peste 100 kW
    141.Motoare cu tracţiune de curent continuu cu colector, cu putere peste 100 kW
       
      Aparataj electric de înaltă tensiune
       
    142.Întrerupător ortojector de medie tensiune tip IO, 15 kV-1250 A, puterea de rupere 750 MVA, desen G.4224, N.I. nr. 2136-67
    143.Întrerupător de înaltă tensiune ortojector tip IO, 110 kV-1600 A, 6000 MVA, desen G.4226 (exclusiv dispozitivul de acţionat tip MOP 1 şi piesele de rezervă)
    144.Întrerupător de înaltă tensiune ortojector tip IO, 220 kV-1600 A, 10000 MVA, desen G.4227 (exclusiv dispozitivul de acţionare MOP 1 şi piesele de rezervă)
    145.Întrerupător de înaltă tensiune ortojector tip IO, 400 kV-1600 A, 20000 MVA, desen 4331 (fără dispozitiv de acţionare tip MOP 1 şi piese de rezervă)
       
      Aparataj electric de joasă tensiune
       
    146.Contactor electromagnetic în aer tip TCA, 10 A, cod 3207
    147.Contactor electromagnetic cu relee termice în aer AC3-25 A, cod 3217
    148.Idem, 63 A, cod 3226
       
      Izolatoare din porţelan electrotehnic de înaltă şi joasă tensiune
       
    149.Izolator tije tip I.T., desen 111.04.1 IVJ.1-70, tensiune 20 kV
    150.Soclu noval C1, desen 32.011, inclusiv calibrarea
       
      Aparate de telecomunicaţii
       
    151.Telefon automat cu buton RS 70533 A
       
      Aparate electrice pentru măsurarea energiei electrice
       
    152.Contor electric monofazat 10-40 A, 220 V, RS 70704 ACEG
       
      Aparate medicale
       
    153.Instalaţie Rontgen diagnostic tip ELTEX t
       
      Maşini de facturat şi contabilizat electronice
       
    154.Maşină electromecanică de facturat şi contabilizat Felix FC-15, cu carul maşinii de scris de 20'', fără perforator şi registre suplimentare
       
      Receptoare de radiodifuziune şi televiziune
       
    155.Radioreceptoare staţionare, cu tranzistoare
    156.Radioreceptoare pentru voiaj, cu tranzistoare.
    157.Televizoare tip E 47
    158.Televizoare tip E 59
    159.Televizoare tip E 65
       
      Frigidere şi maşini de spălat rufe, electrice
       
    160.Frigidere tip Frigero de 180 l
    161.Maşină de spălat rufe electrică cu agitator tip ALBA LUX 9
       
      Unicate
       
    162.Utilaje complexe, instalaţii, linii tehnologice, pentru toate ramurile din economie, ale căror preţuri se vor stabili:
      - de Consiliul de Stat, pentru valori peste 10 mil. lei;
      - de Consiliul de Miniştri, pentru valori între 8 şi 10 mil. lei inclusiv;
      - de ministere şi celelalte organe centrale şi locale, cu acordul
      Comitetului de Stat pentru Preţuri, pentru valori între 5 şi 8 mil. lei exclusiv.
      Condiţia de livrare: pentru toate produsele din ramura construcţiilor de maşini: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport, cu excepţia unor bunuri de consum (televizoare şi radioreceptoare), pentru care condiţia de livrare este franco depozitul furnizorului, inclusiv ambalajul de transport.
      ...........................................................................
      VII. INDUSTRIA CHIMICĂ
       
      Fire şi fibre sintetice
       
    1.Celofibră, fibră normală clasică, tip B, albă, calitatea I, N.I.I. nr. 3486-1968
    2.Celofibră, fibră normală clasică, tip L, albă, calitatea I, N.I.I. nr. 3612-1965
    3.Fibră relon albă, tip B, STAS nr. 7103-1967
    4.Fibră poliesterică albă, tip B, N.I.I. nr. 4427-1970
    5.Fibră P.N.A. (melană) albă, tip L, calitatea A, N.I.I. nr. 2769-1967
    6.Fir de mătase vîscoză, lucios, 150 den, pe bobine, calitatea extra, STAS nr. 163-1961
       
      Produse chimice organice, anorganice şi semiprelucrate
       
      Negru de fum activ de furnale
    7.- Rebonex H, tip H.A.F., în saci, N.I.I. nr. 4380-1969
    8.- Rebomex 1, tip I.S.A.F., în saci, N.I.I. nr. 4380-1969
    9.Acid sulfuric tehnic de contact şi de cameră tip 98, 96 şi 92, exprimat în 100%, STAS nr. 97-1964
    10.Sodă caustică (hidroxid de sodiu NaOH tehnic), calitate superioară, tip C şi M, 98% NaOH, STAS nr. 98-1965
    11.Amoniac tehnic lichefiat, calitatea I, minim 99,8%, STAS nr. 448-1967
    12.Sulfat de cupru tehnic, calitate superioară, 99,5%, STAS nr. 341-1951
    13.Sodă calcinată (carbonat de sodiu anhidru tehnic), calitatea extra, STAS nr. 99-1967
    14.Carbură de calciu tehnică (Carbid), conţinut în acetilenă 260 l/kg, STAS nr. 102-1963
    15.Cauciuc natural, calitatea I, import
    16.Cauciuc Carom 1500, calitatea I, STAS nr. 7455-1970
    17.Policlorură de vinil suspensie, tip S-67 compact, STAS nr. 6641-1968
    18.Polietilenă de joasă densitate (înaltă presiune), natur, tip 121, calitatea I, STAS nr. 8179-1968
    19.Polistiren de uz general, tip G şi U.P., STAS nr. 7862-1967
    20.Hexaclorciclohexan tehnic, exprimat în 100% izomer gama, STAS nr. 6713-1968
    21.Diclor-difenil-triclor-etan tehnic, exprimat în 100% p.p. (Detoxan), STAS nr. 6629-1962
    22.Fenol tehnic, calitatea extra, STAS nr. 6995-1971
    23.Alcool metilic pur, calitatea extra sau superior, STAS nr. 6552-1968
    24.Acetonă tehnică de sinteză, calitatea I, STAS nr. 6366-1969
    25.Săpun de rufe tip 60%, calitatea I, STAS nr. 189-1969
       
      Îngrăşăminte chimice
       
    26.Azotat de amoniu, 34,5% N2, STAS nr. 4890-1964
    27.Uree, 46% N2, N.I.D. nr. 3983-1967
    28.Nitrocalcar, 28% N2, STAS nr. 4904-1970
    29.Superfosfat simplu granulat, exprimat în 100% P2O5, vărsat, STAS nr. 4647-1969
    30.Superfosfat triplu granulat, exprimat în 100% P2O5
    31.Sare potasică 38-42% K2O, din import
       
      Îngrăşăminte complexe, substanţe active
       
    32.Azot - 100% N2, N.I.I. nr. 4635-1970
    33.Superfosfat - 100% P2O5, N.I.I. nr. 4635-1970
    34.Potasiu - 100% K2O, N.I.I. nr. 4635-1970
       
      Medicamente
       
    35.Aminofenazonă (Piramidon), substanţă, N.I.I. 3074-1964
    36.Novalgină, substanţă, N.I.I. nr. 3452-1968
    37.Vitamina C, substanţă, N.I.I. 3073-1966
    38.Acid acetilsalicilic, substanţă, N.I.I. nr. 1979-1968
    39.Vitamina B6, substanţă, din import
    40.Vitamina B1, substanţă, din import
    41.Fenacetină, substanţă, N.I.I. nr. 223-1967
    42.Cloramfenicol racemic, substanţă, N.I.I. nr. 2555-1963
    43.Bevitex, conţinut în vitamina B12, 50 gama/gr
    44.Aminofenazonă, comprimate, 0,30 g, N.I.I. nr. 880-1967
    45.Cloramfenicol, drajeuri, 250 mg în cutii de 12 bucăţi, N.I.I. nr. 1159-1963
    46.Penicilină G potasică cristalizată, în flacon a 400.000 U.I., N.I.I. nr. 2248-1962
    47.Streptomicină, sulfat, în flacon a 1 g, N.I.I. nr. 1404-1960
    48.Tetraciclin, 0,250 g în flacon a 16 drajeuri, N.I.I. nr. 1553-1966
    49.Vitamina B1, 100 mg/2 ml, în cutii a 5 fiole, N.I.I. nr. 1257-1968
    50.Vitamina B6, 50 mg/2 ml, în cutii a 5 fiole, N.I.I, nr. 814-1968
    51.Vitamina C, 0,200 g în flacon a 20 comprimate, N.I.I. nr. 962-1966
    52.Acid acetilsalicilic, 0,50 g comprimat, N.I.I. nr. 2-1968
      Condiţia de livrare:
      - poziţiile 1 şi 2 - franco depozitul furnizorului, inclusiv ambalajul de transport;
      - poziţiile 3-6, 22-24, 38 - franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport;
      - poziţiile 7 şi 8 - franco vagon staţia de încărcare, inclusiv ambalajul de conservare;
      - poziţiile 9, 10, 13 - franco vagon staţia de încărcare, exclusiv ambalajul;
      - poziţiile 11, 12, 17-21, 25, 29, 32-34 - franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul;
      - poziţiile 14, 35, 37, 41-43 - franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul de transport;
      - poziţia 15 - franco frontiera geografică a R.S.R., inclusiv ambalajul;
      - poziţia 16 - franco depozitul furnizorului, inclusiv ambalajul de conservare, exclusiv ambalajul de transport;
      - poziţiile 26-28, 30 - franco depozitul furnizorului, inclusiv ambalajul;
      - poziţia 31 - franco frontiera geografică a R.S.R. pentru cantităţile vagonabile sau franco magazia vamală pentru cantităţile nevagonabile, exclusiv ambalajul;
      - poziţiile 36, 39, 40 - franco frontiera geografică a R.S.R. pentru cantităţile vagonabile sau franco magazia vamală pentru cantităţi nevagonabile, inclusiv ambalajul de conservare şi transport;
      - poziţiile 44-52 - franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul de conservare şi transport.
      ...........................................................................
       
      VIII. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
       
    1.Ciment portland P.400, STAS nr. 388-68
    2.Ciment metalurgic M.400, STAS nr. 1202-67
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 1 şi 2: franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul (saci cu 4 foi)
    3.Cărămizi de construcţii din argilă arsă, pline sau pînă la 15% goluri, presate pe cale umedă, de 240 X 115X 63 mm, calitatea A, STAS nr. 457-66 (produse de industria republicană)
    4.Cărămizi de construcţii din argilă arsă, cu găuri verticale GVP, de 290 X 140 X 63 mm, calitatea A, STAS nr. 5185-66 (produse de industria republicană)
    5.Cărămizi de construcţii din argilă arsă, cu găuri orizontale, de 240 X 115 X 63 mm, calitatea A, N.I.-M.I.C. nr. 654-65 (produse de industria republicană)
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 3-5: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul.
    6.Geamuri trase de 2 mm grosime, semiperimetrul categoria III, peste 240 cm, măsuri libere calitatea I, STAS nr. 853-66, franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul (ladă cuşcă din lemn de fag de 35 m2, STAS nr. 5159-59)
    7.Var industrial tip II, STAS nr. 254-68, franco vagon staţia de destinaţie, în vrac (produs de industria republicană).
       
      IX. INDUSTRIA EXPLOATĂRII ŞI PRELUCRĂRII LEMNULUI, INCLUSIV SILVICULTURA
       
      Silvicultura
       
    1.Masă lemnoasă pe picior-volum brut fără coajă*)
    2.Arbori ce se vînd cu firul populaţiei din mediul sătesc
       
      Exploatarea şi industrializarea lemnului
       
    3.Lemn de lucru de molid, brad şi stejar, rotund, pentru mină*)
    4.Lemn de lucru de molid şi brad, pentru celuloză şi pastă mecanică*)
    5.Lemn de lucru de fag, în steri, pentru pastă chimică, celuloză şi pastă mecanică
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 3-5: franco vagon staţia de încărcare sau franco şlep schela de încărcare.
    6.Lemn de foc categoria A şi B (esenţe tari şi moi), STAS nr. 2340-71, fără tichet, franco depozitul de desfacere I.C.S. Combustibilul
    7.Cherestea de molid, brad, fag şi stejar I (tehnologie normală), franco vagon staţia de destinaţie*)
    8.Plăci din aşchii de lemn (PAL) presate perpendicular pe feţe (S, NS, 3 S şi 3 NS)
    9.Plăci din fibre de lemn obişnuite (PFL) dure, omogene şi stratificate, pentru interior
    10.Lăzi fixe pentru uz general, din lemn masiv de fag
    11.Butoaie din fag, de uz general, şi din stejar, pentru vin şi băuturi distilate, capacităţi 100-1000 litri
    12.Chibrituri în cutii mici, STAS nr. 2627-64, cutiile şi beţele din lemn
    13.Chibrituri în cutii mici, STAS nr. 2627-64, cutiile din carton şi beţele din lemn
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 8-13: franco vagon staţia de încărcare, exclusiv ambalajul de transport.
      ...........................................................................
      NOTĂ:
      Preţurile de livrare limită1) se referă la produsele destinate a fi folosite ca mijloace de producţie. Nu se consideră depăşirea limitei de preţ pe bucată, la tipurile noi de lăzi şi butoaie, dacă preţul echivalent pe m3 la lăzile de fag şi litru capacitate la butoaiele de fag şi stejar nu este depăşit.
    ___________
    1) Preţurile se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
       
      X. INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÎRTIEI
       
    1.Hîrtie pentru scris tip I (velină), N.I.-M.I.Ch. nr. 4094-68
    2.Hîrtie de ziar, STAS nr. 260-70*)
    3.Hîrtie pentru ediţii, STAS nr. 494-68
    4.Hîrtie de ambalaj superioară rezistentă, STAS nr. 3789-69
    5.Hîrtie de ambalaj obişnuită tip II, STAS nr. 3107-69
      Condiţia de livrare pentru poziţiile 1-5: franco vagon staţia de încărcare, inclusiv ambalajul de transport.
       
      XI. INDUSTRIA TEXTILĂ
       
      A. Materii prime
       
    1.Bumbac fibră din sămînţă tip egipteană
    2.Bumbac fibră din sămînţă americană (Upland), inclusiv bumbac sovietic, sirian, turcesc, albanez, chinezesc
    3.Fibră de iută
    4.Lînă spălată, fină, pentru pieptene
    5.Lînă spălată, fină, pentru cardă
    6.Lînă spălată, semifină, pentru pieptene
    7.Lînă spălată, semifină, pentru cardă
    8.Lînă spălată, semigroasă, pentru pieptene
    9.Lînă spălată, semigroasă, pentru cardă
    10.Lînă spălată, groasă, pentru pieptene
    11.Lînă spălată, groasă, pentru cardă
       
      B. Ţesături
       
    1.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire cardate, pentru rochii
    2.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru rochii
    3.Ţesături cu 100% celolană, pentru rochii
    4.Ţesături cu 60% poliesteri şi 40% celolană, pentru rochii
    5.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire cardate, pentru costume
    6.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru costume
    7.Ţesături cu 60% poliesteri şi 40% celolană, pentru costume
    8.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire cardate, pentru paltoane şi pardesie, pentru bărbaţi
    9.Ţesături cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru paltoane şi pardesie, pentru bărbaţi
    10.Ţesături cu pînă la 49% lînă inclusiv, din fire cardate, pentru paltoane şi pardesie, pentru femei
    11.Ţesături cu pînă la 49% lînă inclusiv, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru paltoane şi pardesie, pentru femei
    12.Ţesături tip loden şi tip postav cu pînă la 39% lînă inclusiv, din fire cardate
    13.Ţesături terom, cu 45% lînă fină şi 55% poliesteri, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru rochii
    14.Ţesături terom, cu 45% lînă fină şi 55% poliesteri, din fire pieptănate, semipieptănate, tors prescurtat, pentru costume
    15.Ţesături pentru lenjerie, în majoritate2) din fire cardate pînă la Nm 34 inclusiv (exclusiv jacard şi tip inlet), din fire de bumbac şi din fire tip bumbac
    16.Ţesături pentru cămăşi, bluze şi pijamale, în majoritate2) din fire cardate pînă la Nm 34 inclusiv, din fire de bumbac şi din fire tip bumbac
    17.Ţesături pentru rochii, în majoritate2) din fire cardate pînă la Nm 34 inclusiv (exclusiv tip pichet, catifea şi caşmir), din fire de bumbac şi din fire tip bumbac
    18.Ţesături pentru costume şi îmbrăcăminte exterioară, în majoritate2) din fire cardate pînă la Nm 34 inclusiv (exclusiv tip catifea cord), din fire de bumbac şi din fire tip bumbac
    19.Ţesături tip mătase pentru furnituri de confecţii textile (căptuşeli), cu excepţia legăturii atlas
    ___________
    2) În funcţie de greutatea firelor care intră în contextura ţesăturii.
       
      C. Tricotaje şi ciorapi
       
    1.Maieuri de corp, din fire tip bumbac cardate grosimea 30-32-34-36 grosimea 42
    2.Pantaloni de corp scămoşaţi, din fire tip bumbac cardate, pentru copii grosimea 30-32-34
    3.Ciorapi pantalon (dresuri), din fire tip bumbac cardate, pentru copii măsura 12-14-16
    4.Pulover, din fire polinitrilacrilice (PNA), pentru bărbaţi grosimea 48
    5.Vestă, din fire polinitrilacrilice (PNA), pentru femei grosimea 46
    6.Ciorapi lungi, din fire tip bumbac cardate, pentru copii măsura 12-14-16
    7.Ciorapi 1/2, din fire tip bumbac cardate (exclusiv ciorapi buclaţi), pentru bărbaţi
    8.Ciorapi lungi, din fire tip bumbac cardate, pentru femei
    9.Ciorapi din fire sintetice simple 20 den, tricotaţi pe maşini circulare, pentru femei
    10.Şosete 1/4, din fire tip bumbac cardate (exclusiv şosete buclate), pentru bărbaţi
    11.Şosete 1/4, din fire sintetice, supraelastice, pentru bărbaţi
      NOTĂ:
      Pentru tricotaje şi ciorapi de alte măsuri, sau mărimi (grosimi) decît cele prevăzute mai sus, preţurile se stabilesc prin corelare, preţurile rezultate neconsiderîndu-se depăşire de limită.
       
      D. Saci
       
    1.Saci din fire liberiene
      NOTĂ:
      Preţul1) se înţelege pentru sacul în dimensiunea 70 X 110 cm. Pentru alte dimensiuni preţurile se stabilesc prin corelare, preţurile rezultate neconsiderîndu-se depăşire de limită.
    ___________
    1) Preţul se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
       
      Condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.
      ...........................................................................
       
      XII. INDUSTRIA CONFECŢIILOR
       
    1.Cămăşi cu mîneci lungi, din ţesături de bumbac fire medii, pentru bărbaţi, grosimea 36-40 (preţ barem)
       
      Confecţii din ţesături tip lînă pentru adulţi
       
    2.Rochii din stofe cu 60% P.E.+40% celolană, pentru femei, tipul A, grosimea 46-48 (preţ barem)
    3.Paltoane din stofe cu pînă la 49% lînă din fire pieptănate şi fire cardate, pentru femei, tipul A, grosimea 46-48 (preţ barem)
    4.Costume la 1 rînd, fără vestă, din stofe cu 60% P.E.+40% celolană, pentru bărbaţi, grosimea 46-48 (preţ barem)
    5.Paltoane din stofe cu pînă la 39% lînă din fire pieptănate şi fire cardate, pentru bărbaţi, grosimea 46-48 (preţ barem)
       
      Uniforme din ţesături de tip bumbac, pentru preşcolari
       
    6.Rochiţe gen şorţuleţ, grosimea 26
       
      Uniforme şcolare din ţesături de tip bumbac
       
    7.Bluze, pentru fete, grosimea 34
    8.Rochii, pentru fete, grosimea 34
    9.Şorţuri, pentru fete, grosimea 34
    10.Sarafane, pentru fete, grosimea 34
    11.Halate de protecţie, pentru fete, grosimea 34
    12.Cămăşi (bluze), pentru băieţi, grosimea 34
    13.Pantaloni, pentru băieţi, grosimea 34
       
      Uniforme şcolare din ţesături de tip lînă
       
    14.Sarafane, pentru fete, grosimea 34
    15.Fuste plisate, pentru fete, grosimea 34 (100 cm)
    16.Costume, pentru băieţi, grosimea 34
    17.Pantaloni, pentru băieţi, grosimea 34
      NOTĂ:
      1. Pentru confecţiile de alte mărimi (grosimi) şi alte tipuri decît cele prevăzute mai sus, preţurile se stabilesc prin corelare, preţurile rezultate neconsiderîndu-se depăşire de limită.
      2. Pentru confecţiile de la poziţiile 1-5, prevăzute cu auxiliare variabile sau cu materiale de prezentare altele decît cele cuprinse în preţul limită (barem), preţul acestor materiale se calculează pe baza coeficientului 1,2 şi se adaugă preţului din barem, preţul rezultat neconsiderîndu-se depăşire de limită.
      Condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.
      ...........................................................................
       
      XIII. INDUSTRIA PIELĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI
       
      a) Încălţăminte pentru copii
       
    1.Pantofi sau sandale cu faţa din piele (cu excepţia celor cu faţa din piele presată şi a celor cu căpută trasată sau împletită) şi cu talpă bovine, grupa 3, pentru:
      - preşcolari, mărimea 13,5 - 16,5 cm
      - preşcolari, mărimea 17 - 19 cm
      - şcolari, mărimea 19,5 - 20,5 cm
      - şcolari, mărimea 21 - 23,5 cm
      - adolescenţi, mărimea 24 - 26 cm
    2.Pantofi sau sandale cu faţa din piele (cu excepţia celor cu faţă din piele presată, precum şi a celor cu căputa trasată sau împletită) şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru:
      - preşcolari, mărimea 13,5 - 16,5 cm
      - preşcolari, mărimea 17 - 19 cm
      - şcolari, mărimea 19,5 - 20,5 cm (tocul îmbrăcat cu piele)
      - şcolari, mărimea 21 - 23,5 cm (tocul îmbrăcat cu piele)
      - adolescenţi, mărimea 24 - 26 cm
    3.Pantofi sau sandale cu faţa din piele presată (cu excepţia celor cu căpută trasată sau împletită) şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru:
      - preşcolari, mărimea 13,5 - 16,5 cm
      - preşcolari, mărimea 17 - 19 cm
      - şcolari, mărimea 19,5 - 20,5 cm
      - şcolari, mărimea 21 - 23,5 cm
      - adolescenţi, mărimea 24 - 26 cm
      ...........................................................................
       
      b) Încălţăminte pentru adulţi
       
    4.Pantofi sau sandale, grupa 1 "Romarta", pentru femei
      ...........................................................................
    5.Pantofi sau sandale cu faţa din piele bovine (cu excepţia celor cu faţa din piele presată) şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru femei
    6.Pantofi sau sandale cu faţa din piele bovine presată şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru femei
      ...........................................................................
    7.Pantofi sau sandale cu faţa din piele bovine (cu excepţia celor cu faţa din piele presată) şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru bărbaţi
    8.Pantofi sau sandale cu faţa din piele bovine presată şi cu talpă din cauciuc, grupa 3, pentru bărbaţi
      ...........................................................................
    9.Bocanci cu faţa din piele, bovine presată şi cu talpă din cauciuc vulcanizată, grupa 3, pentru bărbaţi
      Condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.
      ...........................................................................
       
      XIV. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
       
      Pîine neagră din făină de grîu
       
    1.Pîine neagră, STAS nr. 878-68
    2.Cu adaos de cartofi
    3.Alte sortimente (diverse gramaje)
       
      Pîine semialbă din făină de grîu
       
    4.Pîine semialbă, STAS nr. 878-68
    5.Cu adaos de cartofi
    6.Alte sortimente (diverse gramaje)
       
      Pîine albă din făină de grîu
       
    7.Pîine albă, STAS nr. 878-68
    8.Cu adaos de cartofi
    9.Alte sortimente (diverse gramaje)
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco centrul de desfacere, exclusiv ambalajul de transport.
    10.Paste făinoase nepreambalate
    11.Zahăr cristal (tos) nepreambalat, STAS nr. 11-68
    12.Zahăr bucăţi nepreambalat, STAS nr. 11-68
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    13.Ulei comestibil de floarea-soarelui neîmbuteliat, STAS nr. 12-62
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    14.Margarină
    15.Uleiuri vegetale industriale
    16.Şroturi măcinate de floarea-soarelui, STAS nr. 21-63
      Condiţia de livrare:
      - franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport, pentru vînzările către c.a.p, şi membrii acestora;
      - franco vagon staţia de încărcare, exclusiv ambalajul de transport, pentru vînzările către i.a.s.
    17.Alte sortimente de şroturi furajere*)
       
      Făină de grîu pentru fondul pieţei
       
    18.Făină albă, în vrac, N.I.D. nr. 1090-64
    19.Făină semialbă, în vrac, N.I.D. nr. 1090-64
    20.Făină neagră, în vrac, N.I.D. nr. 1090-64
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    21.Mălai superior preambalat, extracţie 75%, N.I.D. nr. 437-67
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    22.Orez decorticat tip S, în vrac, STAS nr. 1226-62
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul de transport (saci de hîrtie).
    23.Tărîţe de grîu, STAS nr. 5785-58
      Condiţia de livrare: loco magazia întreprinderii furnizoare, exclusiv ambalajul de transport.
    24.Alte sortimente de tărîţe*)
       
      Lapte de consum
       
    25.Lapte de vacă, pasteurizat, cu 2% grăsime, STAS nr. 143-61
      - la bidon
      - la sticle de 1000 ml
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport şi de prezentare.
    26.Lapte de vacă, pasteurizat, cu pînă la 3% grăsime, preambalat
    27.Lapte de vacă şi bivoliţă smîntînit, pasteurizat, cu maximum 0,1% grăsime, la bidon şi sticle 1/1
       
      Produse lactate proaspete
       
    28.Iaurt
    29.Smîntînă
    30.Brînză proaspătă de vaci
       
      Lapte praf
       
    31.Din lapte normalizat, cu 20% grăsime, STAS nr. 5559-62, în vrac
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul de transport.
    32.Din lapte smîntînit (pentru furajare)
      Condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, inclusiv ambalajul de transport.
       
      Brînzeturi
       
    33.Telemea de oaie cu 47% grăsime (calitatea I), STAS nr. 1981-67
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    34.Telemea de vacă cu minimum 42% grăsime (calitatea I), STAS nr. 1981-67
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport.
    35.Brînzeturi fermentate
    36.Brînzeturi topite
    37.Brînzeturi frămîntate
       
      Unt de vacă
       
    38.Unt cu 74% grăsime (calitatea I), preambalat, pachete a 200 g, STAS nr. 278-66
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco vagon staţia de destinaţie, inclusiv ambalajul de transport.
    39.Alte sortimente de unt preambalat în diferite gramaje
       
      Carne de bovine
       
    40.Carne de mînzat, în sferturi, STAS nr. 2713-66
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco abator, exclusiv ambalajul de transport.
    41.Carne de mînzat, calitate superioară (antricot, vrăbioară, spată, pulpă), nepreambalată, ce se desface populaţiei prin măcelării
    42.Alte sortimente de carne de bovină în carcasă, tranşată, nepreambalată şi preambalată, pentru populaţie
    43.Carne de bovine tranşată pentru alimentaţia publică
       
      Carne de porcine
       
    44.Carne de porc jumătăţi (fără slănină), STAS nr. 2443-66
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco abator, exclusiv ambalajul de transport.
    45.Carne de porc calitate superioară (ceafă, antricot cu coastă, pulpă), nepreambalată, ce se desface populaţiei prin măcelării
    46.Alte sortimente de carne de porc în carcasă, tranşată, alte calităţi şi specialităţi, nepreambalată şi preambalată, pentru populaţie
    47.Carne de porc tranşată pentru alimentaţia publică
       
      Carne de ovine şi caprine adulte
       
    48.Carne de oaie, berbec, batal şi capră (corp întreg, fără cap şi picioare), calitatea I
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco abator, exclusiv ambalajul de transport.
    49.Carne de miel
       
      Carne de pasăre
       
    50.Carne de pasăre, în carcase, prelucrată şi preambalată
    51.Carne de pasăre tranşată pe porţiuni anatomice
       
      Grăsimi animale
       
    52.Slănină crudă şi sărată*)
    53.Untură de porc*)
       
      Preparate din carne de vită, porc şi oaie, nepreambalate
       
    54.Preparate de tip tobă, caltaboş, sîngerete, lebărvurşti
    55.Preparate de tip parizer, crenvurşti, polonez, cîrnaţi proaspeţi
    56.Preparate de tip salamuri şi cîrnaţi semiafumate, slănină prelucrată, caş de carne şi preparate afumate de tip costiţă, piept de porc, jambon, ceafă
    57.Preparate superioare din carne de tip cabanos, salam de vară, salamuri crude, cîrnaţi cruzi sau uscaţi, muşchi, şuncă presată, pastramă, babic
    58.Specialităţi de tip salam de Sibiu
    59.Conserve pasteurizate din carne
    60.Conserve sterilizate, din carne, în suc propriu, pateuri
    61.Conserve mixte (din carne şi adaosuri)
       
      Conserve de legume în recipienţi de sticlă sau tablă
       
      În apă şi bulion, sterilizate sau pasteurizate, din:
    62.Fasole păstăi, mazăre, roşii, vinete, ardei, precum şi ghiveciuri
    63.Alte legume (bame, dovlecei, conopidă)
       
      În ulei, sterilizate sau pasteurizate, din:
    64.Ardei, roşii, vinete, precum şi ghiveciuri, tocane, zacuscă
    65.Alte legume (bame, dovlecei, conopidă)
       
      În oţet, din:
    66.Castraveţi şi gogoşari
       
      Legume conservate prin concentrare
       
    67.Bulion, pastă, suc şi sos de roşii
    68.Boia de ardei
       
      Conserve de fructe sterilizate sau pasteurizate
       
    69.Compot şi fructe în apă
    70.Gemuri, jeleuri, paste, creme, pireuri
    71.Dulceţuri
    72.Sucuri şi nectaruri
    73.Marmeladă, magiun
    74.Siropuri
       
      Peşte proaspăt şi congelat
       
    75.Peşte de apă dulce, în regim natural şi de crescătorie*)
    76.Peşte marin şi oceanic
    77.Sturioni*)
    78.Peşte prelucrat (decapitat, eviscerat, filetat)
    79.Peşte sărat şi afumat
       
      Conserve de peşte
       
    80.Conserve în ulei
    81.Conserve în sos tomat
    82.Conserve în suc propriu
       
      Băuturi alcoolice
       
      Vinuri de consum curent, vărsate şi îmbuteliate în sticle 1/1
      (exclusiv sticla)
       
    83.Vin de masă superior, 9°, vărsat
    84.Idem, în sticle 1/1
    85.Vin de regiune 10°, vechime pînă la 1 an, vărsat
    86.Idem, în sticle 1/1
    87.Vin de regiune superior 10,5°, vechime pînă la 1 an, vărsat
    88.Idem, în sticle 1/1
      ...........................................................................
      în condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.
    89.Vinuri de calitate superioară (soiuri)
    90.Băuturi tip vermut şi bitter
    91.Ţuică şi rachiuri naturale
    92.Coniacuri
    93.Rachiuri industriale
    94.Romuri
    95.Lichioruri
    96.Băuturi tip gin - whisky
    97.Bere blondă 12° la butoi şi în sticle 1/2 (exclusiv sticla)
      Pentru berea blondă la butoi ....................., în condiţia de livrare:
      - franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport, pentru livrările către întreprinderile comerciale cu ridicata;
      .................................................., în condiţia de livrare:
      - franco vagon staţia de destinaţie, exclusiv ambalajul de transport, pentru livrările către alţi beneficiari.
      Pentru berea blondă în sticle 1/2 ................, în condiţia de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.
    98.Alte sortimente de bere
       
      Alcool
       
    99.Alcool etilic
    100.Alcool medicinal şi tehnic îmbuteliat (exclusiv sticla)
       
      Ţigări - tutun
       
    101.Ţigări inferioare
    102.Ţigări medii
    103.Ţigări superioare
    104.Tutun fermentat
    105.Făinuri furajere de origine animală*)
    106.Drojdie furajeră cu 44% proteină şi 10% umiditate*)
      NOTĂ:
      1. Preţurile grupelor, subgrupelor şi produselor prevăzute la capitolul XIV se referă numai la produsele din producţia internă care se desfac prin unităţile comerciale cu amănuntul.
      Preţurile cu amănuntul pentru desfacerea produselor prin unităţile de alimentaţie publică se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare.
      2. Preţurile limită pentru grupele, subgrupele şi produsele de la capitolul XIV corespunzătoare unităţilor de măsură .................................. sînt determinate pe baza preţurilor existente pentru sortimentele superioare în gramajele şi ambalajele cele mai mici.
       
      XV. PRESĂ ŞI PUBLICAŢII
       
    1.Cotidiene centrale
      (Ziarul "Scînteia" în ediţie de 8 pagini)
    2.Cotidiene locale
      NOTĂ:
      Condiţiile difuzării presei sînt cele conform prevederilor legale.
    Nr. crt.Denumirea obiectelor sau părţilor de obiecte de construcţii
      XVI. CONSTRUCŢII
    1.Locuinţe
      a) categoria I
      - apartament cu 1 cameră*)
      - apartament cu 2 camere*)
      - apartament cu 3 camere*)
      - apartament cu 4 camere*)
      b) categoria II
      - apartament cu 1 cameră*)
      - apartament cu 2 camere*)
      - apartament cu 3 camere*)
      - apartament cu 4 camere*)
      c) categoria III
      - apartament cu 1 cameră*)
      - apartament cu 2 camere*)
      - apartament cu 3 camere*)
      - apartament cu 4 camere*)
      d) garsonieră*)
    2.Clădiri pentru învăţămînt
      a) Şcoli generale
      - cu 8 săli de clasă, în mediul urban*)
      - cu 4 săli de clasă, în mediul rural*)
      b) Liceu cu 8 săli de clasă*)
      c) Săli de gimnastică*)
      d) Cămine studenţeşti şi internate şcolare*)
    3.Clădiri din domeniul sănătăţii
      a) Spitale generale
      - spital de 500 paturi, cu policlinică şi cu maternitate, confort I A*)
      b) Policlinici
      - policlinică tip 3, capacitate 1900 consultaţii*)
      - policlinică tip 3 (universitară), capacitate 2400 consultaţii*)
      c) Dispensare
      - dispensar urban pentru 4 circumscripţii, cu stomatologie cu 10 locuri de muncă şi 10 tehnicieni*)
      - dispensar rural tip 2, cu staţionar şi micromaternitate cu încălzire centrală*)
      d) Centru stomatologic cu 10 unităţi de lucru, cu laborator pentru 10 tehnicieni*)
      e) Casa copilului, capacitate 200 copii*)
      f) Staţie de salvare, capacitate 40 maşini*)
      g) Sanatorii balneare, confort A, capacitate 500 paturi
      - pentru cură internă*)
      - pentru cură externă*)
    4.Clădiri din domeniul culturii
      a) Casă de cultură cu 600 locuri în sala de spectacol*)
      b) Cluburi, categoria I*)
      c) Cămine culturale cu 500 locuri, categoria I*)
      d) Cinematograf cu 650 locuri, categoria I*)
      e) Bibliotecă municipală, categoria I*)
    5.Clădiri pentru creşe şi grădiniţe
      a) Creşă (96 copii) + grădiniţă (224 copii) cu bucătărie şi spălătorie, capacitate 320 locuri, categoria I*)
      b) Grădiniţă (112 copii) cu bucătărie şi spălătorie categoria I*)
    6.Clădiri pentru birouri şi institute de proiectare
      - Birouri categoria I, cu aria desfăşurată 8,6 m2*)
      - Institute de proiectare categoria I, cu aria desfăşurată 9,2 m2*)
    7.Clădiri pentru cantine
      a) Cantine cu ospătari, capacitate 300 mese servite*)
      b) Cantine cu autoservire, capacitate 1000 mese servite*)
    8.Clădiri pentru magazine şi unităţi de alimentaţie publică
      a) Unităţi comerciale de desfacere cu amănuntul din sistemul Ministerului Comerţului Interior şi Centrocoop, construcţii închise şi încălzite, pentru activităţi pe toată durata anului:
      - alimentare*)
      - nealimentare*)
      b) Unităţi de alimentaţie publică din sistemul Ministerului Comerţului Interior şi Centrocoop, construcţii închise şi încălzite, pentru activităţi pe toată durata anului:
      - Unităţi cu pînă la 80 locuri în sala de consumaţie:
      - cramă + ospătărie*)
      - cafe-bar + bistrou*)
      - lacto-bar*)
      - berărie + bufet + braserie + patiserie + bodegă*)
      - cofetărie + bar de zi*)
      - gogoşerie + bufet în incintă*)
      - Unităţi cu peste 80 locuri în sala de consumaţie:
      - restaurant + restaurant pensiune*)
      - cramă + ospătărie*)
      - restaurant cu autoservire + unitate tip expres*)
      - braserie + berărie*)
      - grădini de vară (cu producţie proprie)*)
      - cofetărie*)
      c) Unităţi de alimentaţie publică din sistemul Oficiului Naţional de Turism:
      1. Bar de zi pînă la 80 locuri*)
      2. Restaurant în hoteluri orăşeneşti şi staţiuni de munte (peste 80 locuri)*)
      3. Restaurant în ansambluri hoteliere de litoral (peste 80 locuri)*)
    9.Clădiri destinate cazării, din domeniul turismului
      a) Hoteluri
      - litoral*)
      - oraş - munte*)
      b) Moteluri*)
      c) Căsuţe neîncălzite*)
      d) Cabane
      - cazare*)
      - alimentaţie publică*)
      e) Campinguri*)
      NOTĂ:
      Aplicarea preţurilor limită în construcţii se face în condiţiile legii.
       
      PRODUSE AGRICOLE1)
    ___________
    1) Cu excepţia preţurilor la legume, cartofi timpurii şi de vară, fructe, struguri de masă, prune uscate şi afumate seminţe şi material săditor, precum şi la animale, ouă şi gogoşi de mătase pentru reproducţie, care se stabilesc potrivit regimului prevăzut în hotărîri ale Consiliului de Miniştri.
    Nr. crt.Denumirea grupei, subgrupei sau produsului
      I. CULTURA PLANTELOR
       
      Cereale
       
    1.Grîu2)
      75 kg greutate hectolitrică, 3% corpuri străine, 14% umiditate
    2.Porumb2)
      3% corpuri străine, 16% umiditate
    3.Orez nedecorticat
      50 kg greutate hectolitrică, 3% corpuri străine, 14% umiditate
    4.Orz
      62 kg greutate hectolitrică, 5% corpuri străine, 14% umiditate
    5.Orzoaică
      64 kg greutate hectolitrică, 5% corpuri străine, 14% umiditate
    ___________
    2) Preţul de contractare fix este preţ mediu pe ţară.
       
      Leguminoase boabe
       
    6.Fasole uscată nepreambalată*)
      5% corpuri străine, 14% umiditate
       
      Oleaginoase boabe
       
    7.Floarea-soarelui soiuri superioare1)
      40 kg greutate hectolitrică, 4% corpuri străine, 12% umiditate
    8.In pentru ulei
      6% corpuri străine, 11% umiditate
    9.Soia
      - 2% corpuri străine, 11% umiditate
      - 4% corpuri străine, 13% umiditate
      Condiţia de livrare pentru produsele de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi 9:
      - loco producător pentru unităţile agricole de stat;
      - loco comună sau satul de reşedinţă pentru c.a.p. şi membrii acestora;
      - franco vagon staţia de destinaţie pentru preţul cu amănuntul la porumb
      ...........................................................................
    ___________
    1) Preţul de contractare fix este preţ mediu pe ţară.
       
       
      Plante tehnice
       
    10.Sfeclă de zahăr
      Condiţia de livrare: loco cultura sfeclei.
    11.Tutunuri uscate nefermentate*)
       
      Plante textile
       
    12.Cînepă tulpini pentru fibră, calitatea I*)
    13.In tulpini cu capsule pentru fibră, calitatea I*)
    14.Cartofi de toamnă, în vrac, calitatea I*)
    15.Fînuri (de lucernă, trifoi şi fîn natural)*)
    16.Paie de grîu*)
    17.Struguri de vinificare*)
    18.Ţuică şi rachiuri naturale*)
       
      II. ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALE
       
      Bovine pentru tăiere
       
    19.Tineret bovin de 321-400 kg viu, calitatea I, STAS nr. 3181-62
      Condiţia de livrare: loco producător.
    20.Alte categorii de bovine pentru tăiere*)
    21.Tineret bovin (viţei) pentru creştere şi îngrăşare*)
       
      Porcine pentru tăiere
       
    22.Porci de 100-120 kg viu
      Condiţia de livrare: loco producător.
    23.Alte categorii de porcine pentru tăiere*)
       
      Ovine şi caprine adulte
       
    24.Oi pentru tăiere, calitatea I, STAS nr. 3274-59 Condiţia de livrare: loco producător.
    25.Alte categorii de ovine şi caprine adulte pentru tăiere*)
    26.Miei şi iezi pentru tăiere*)
    27.Păsări vii pentru carne*)
    28.Gîşte îndopate şi îngrăşate*)
       
      Piei brute
       
    29.Piei de bovine*)
    30.Piei de porcine*)
    31.Piei de ovine-caprine*)
    32.Pielicele caracul*)
       
      Lapte de vacă, cu 3,5% grăsime STAS nr. 2418-61
       
    33.- în perioada 1 mai - 31 octombrie
    34.- în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie
    35.Lapte de oaie, cu 7% grăsime STAS nr. 2418-61
       
      Smîntînă, cu 35% grăsime N.I. nr. 1661-66
       
    36.- în perioada 1 mai - 31 octombrie
    37.- în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie
      Condiţia de livrare pentru produsele de la poziţiile 33-37 pentru unităţile agricole de stat şi c.a.p.: loco gospodărie - drum accesibil - la punctele stabilite de comun acord prin contracte, inclusiv încărcarea în mijlocul de transport; pentru ceilalţi producători: loco unitatea de recepţionare a laptelui.
    38.Lînă nespălată tigaie, calitatea I, STAS nr. 844-612)
      Condiţia de livrare: loco producător.
    39.Alte sortimente de lînă nespălată*)
    ___________
    2) Preţul de contractare fix este valabil numai pentru cooperativele agricole de producţie.
       
      Miere de albine
       
    40.Miere, în vrac
      Condiţia de livrare: loco producător.
    41.Miere, preambalată
    42.Gogoşi de mătase, crude*)
       
      Ouă de găină, nepreambalate
       
    43.- perioada 1 martie - 15 aprilie
    44.- perioada 16 aprilie - 17 septembrie
    45.- perioada 16 septembrie - 28 februarie
      NOTĂ:
      Preţurile producătorilor la produsele agricole din nomenclator sînt preţuri de bază, exclusiv sporurile de preţ sau alte avantaje. Acordarea sporurilor de preţ şi a avantajelor contractuale, precum şi aplicarea preţurilor de bază, se fac potrivit regimului de preţuri în vigoare.
      În cadrul preţului mediu pe ţară preţurile de contractare la grîu, porumb şi floarea-soarelui sînt preţuri fixe, stabilite diferenţiat pe judeţe şi în cadrul acestora pe comune sau grupe de comune. Orice modificare a încadrării judeţelor în scara preţurilor existente precum şi a criteriilor de acordare a sporurilor de preţ şi avantajelor prevăzute în regimul de preţuri în vigoare se face numai cu aprobarea Consiliului de Stat.
       
      PRESTĂRI DE SERVICII
    Nr. crt.Denumirea grupei, subgrupei sau serviciului
      I. TRANSPORTURI ÎN TRAFIC INTERN
       
      A. Pe calea ferată
       
      a) călători
    1.Transportul de călători în curse regulate, cu tren personal, clasa I, pentru o călătorie simplă, distanţa 101-120 km
      b) mărfuri
    2.Expediţii în vagoane complete în greutate de 25 tone:
      - cărbuni de pămînt, distanţa 261-280 km
      - minereuri de fier brute sau concentrate, de metale neferoase brute, distanţa 401-430 km
      - lemne de foc, distanţa 221-240 km
      - produse de carieră şi balastieră, exclusiv nisipul şi piatră pentru scopuri industriale, mozaic şi ornamente, distanţa 161-170 km
      - cherestea, ciment, distanţa 221-240 km
      - îngrăşăminte, exclusiv cele naturale, distanţa 341-360 km
      - uleiuri vegetale în vagoane cisterne, distanţa 301-320 km
      - grîu, porumb boabe, distanţa 181-190 km
      - zahăr, distanţa 321-340 km
      - cartofi, în afară de cei timpurii, distanţa 341-360 km
    3.Expediţii în vagoane complete în greutate de 10 tone:
      - ţesături confecţii textile şi piele, încălţăminte, distanţa 341-360 km
      - paste făinoase, distanţa 261-280 km
      - făină de grîu şi porumb, distanţa 101-110 km
    4.Transporturi de coletărie în greutate de 100 kg, distanţa 101-110 km, exclusiv legume-fructe
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pe calea ferată se face potrivit prevederilor tarifului local de călători şi a tarifului local de mărfuri.
       
      B. Cu mijloace auto
       
      a) călători
    5.Transportul de călători cu autobuzele în trafic interurban, în curse regulate, pentru o călătorie simplă, distanţa 21-25 km
      b) mărfuri
    6.Transporturi de mărfuri cu autocamioane, autobasculante şi remorci
      a) tarif general
      - cărbuni de pămînt, minereuri, distanţa 16 km
      - lemne de foc, distanţa 32 km
      - produse de carieră şi balastieră, distanţa 11 km
      - cherestea, cărămizi, ciment, distanţa 20 km
      - îngrăşăminte, distanţa 93 km
      - uleiuri, distanţa 60 km
      - paste făinoase, distanţa 55 km
      - grîu, porumb boabe sau ştiuleţi, distanţa 37 km
      - zahăr, distanţa 55 km
      - cartofi, distanţa 55 km
      - ţesături şi confecţii, distanţa 93 km
      b) tarif pe kilometru
      - autovehicul de 5 tone, distanţa 141-150 km
    7.Transportul pentru colectarea şi distribuirea mărfurilor efectuat cu autocamioane, autobasculante şi remorci, în interiorul localităţilor, cu autovehicule de 5 tone
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru transportul de călători şi mărfuri cu mijloace auto se face potrivit legii.
       
      C. Cu nave fluviale
       
      a) călători
    8.Transportul de călători cu nave fluviale obişnuite, în curse regulate, pentru o călătorie simplă, distanţa 31-40 km, clasa I
      b) mărfuri
    9.Transporturi de mărfuri în nave complete*)
       
      D. Cu nave aeriene
       
    10.Transporturi de călători, în curse regulate, pentru o călătorie simplă la distanţa de 250 km
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru transportul cu nave aeriene se face potrivit legii.
       
      E. Cu mijloace cu tracţiune animală
       
    11.Transporturi cu mijloace cu tracţiune animală
      a) trasul materialelor lemnoase (transport fără vehicul)
      - pînă la 10 km*)
      - pentru fiecare km în plus*)
      b) în interiorul localităţilor, precum şi pe drumuri şi şosele:
      - în interiorul oraşelor*)
      - în interiorul comunelor şi pe drumuri şi şosele:
      lemne de foc
      - pînă la 30 km*)
      - pentru fiecare km în plus*)
      alte materiale
      - pînă la 30 km*)
      - pentru fiecare km în plus*)
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru transportul cu mijloace cu tracţiune animală şi cu animale se face potrivit legii.
       
      II. SERVICII INTERNE POŞTALE ŞI DE RADIO-TELECOMUNICAŢII
       
    1.Scrisori simple în alte localităţi, pînă la 20 grame
    2.Cărţi poştale simple
    3.Colete, gropuri şi casete
    4.Mandate poştale (tarif proporţional pe valoare)*)
    5.Telegrame ordinare în alte localităţi
    6.Telefonie interurbană convorbiri obişnuite (trafic intens) la distanţe peste 400 km*)
    7.Telefonie urbană
      a) posturi telefonice principale, linie individuală*)
      b) convorbiri locale la posturi telefonice publice
    8.Post difuzor radioficare
    9.Post de radiorecepţie cu lămpi şi portabile
    10.Folosirea aparatelor de televiziune
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru serviciile interne poştale şi de radio-telecomunicaţii se face potrivit legii.
       
      III. SERVICII COMUNALE
       
    1.Chirii pentru locuinţe (tarif de bază) în funcţie de salariul tarifar sau pensia chiriaşului/m2
      pînă la 800 lei
      801 - 1.100 lei
      1.101 - 1.300 lei
      1.301 - 1.600 lei
      peste 1.600 lei
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru chirii se face potrivit legii.
    2.Apă potabilă distribuită populaţiei
    3.Canalizare şi salubritate pentru populaţie
      a) apă evacuată prin canal
      (se calculează la 50% din cantitatea de apă consumată)
      b) salubritate
      (se calculează 0,5 m3 de persoană anual)
       
      IV. CAZARE ÎN HOTELURI (exclusiv taxele)
       
    1.Categoria "lux"*)
    2.Categoria I*)
    3.Categoria II*)
    4.Categoria III*)
       
      V. LUCRĂRI EXECUTATE DE STAŢIUNILE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII
       
      Lucrări executate pentru cooperativele agricole de producţie, la culturile de cereale păioase, porumb pentru boabe, floarea-soarelui, cartofi şi sfeclă de zahăr
       
      A. Tarife de plată în natură
       
    1.Arături superficiale la 14-17 cm
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi
    2.Arături pentru însămînţări de toamnă
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
    3.Arături de toamnă (ogor) şi pentru însămînţări de primăvară
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi
    4.Arături de primăvară, cu plug fără cormană, executate în ogor
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi
    5.Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu maşina tip M.I.T.
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi
    6.Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu maşina centrifugală tip M.I.C.
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi
    7.Semănat
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb
      - floarea-soarelui
      - cartofi (plantat)
    8.Recoltat
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz şi porumb:
      - cu vindroverul
      - cu combina C1 sau C3, cu ridicătorul - adunător
      - grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz, porumb şi floarea-soarelui:
      - cu combina C1, C3 sau cu combina autopropulsată C-12
      - porumb ştiuleţi, cu combina CT-2 R
      - cartofi - cu maşini simple
      - cu combina
       
      B. Tarife de plată în bani pentru lucrările efectuate la cultura sfeclei de zahăr
       
    9.Arătură superficială la 14-17 cm
    10.Arătură de toamnă (ogor) la 28-30 cm
    11.Arătură de primăvară pentru însămînţări
    12.Arătură de primăvară cu plug fără cormană, executată în ogor
    13.Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu maşina tip M.I.T.
    14.Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu maşina centrifugală tip M.I.C.
    15.Semănat
    16.Recoltat cu combina
       
      C. Uiumuri pentru lucrările de treierat
      (cu batoza, cu combina staţionar şi cu combina, din claie în claie)
       
      - Treierat grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz, floarea-soarelui şi porumb (se calculează la cantitatea de produse rezultată după treierat)
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor şi încadrarea cooperativelor agricole de producţie pe zone se face potrivit legii.
       
      VI. LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, EFECTUATE DE UNITĂŢILE DE SPECIALITATE ALE MINISTERULUI AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELOR
       
    1.Irigarea culturilor, cu excepţia celor din sistemele locale de irigaţii
      a) Tarife fixe pentru întreţinerea canalelor şi construcţiilor hidrotehnice din sistemele de irigaţii
      - culturi de cîmp
      - trifoliene
      - pomiviticole
      - legume
      - orez
      b) Tarife pentru pomparea apei
    2.Apărarea terenurilor împotriva inundaţiilor, exclusiv sistemele locale, prin lucrări de:
      a) îndiguiri
      b) îndiguiri şi desecări
      - cu evacuarea apei gravitaţional
      - cu evacuarea apei prin pompare
      c) desecare fără îndiguire
      - cu evacuarea apei gravitaţional
      - cu evacuarea apei prin pompare
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor se face potrivit legii.
       
      VII. CULTURĂ - ARTĂ - SĂNĂTATE
       
    1.Odihnă şi tratament balnear pentru cetăţeni români în staţiunile balneoclimaterice de interes general
      a) cazare
      - pe litoral*)
      - în restul ţării*)
      b) masă*)
      c) tratament*)
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
    2.Consultaţii cu plată acordate în unităţile medico-sanitare şi la domiciliu
      a) Consultaţii acordate în policlinicile cu plată de:
      - profesori, conferenţiari, doctori-docenţi
      - medici primari
      - medici specialişti
      - medici stomatologi
      b) Consultaţii acordat la domiciliu bolnavilor de:
      - profesori, conferenţiari, doctori-docenţi
      - ziua
      - noaptea
      - medici primari
      - ziua
      - noaptea
      - medici specialişti
      - ziua
      - noaptea
      - medici de medicină generală
      - ziua
      - noaptea
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
    3.Spectacole cinematografice cu filme artistice de durată normală, exclusiv spectacole organizate în sala Palatului R.S.R.
      a) Proiecţii cu filme artistice de lung metraj, pe bandă de 16 mm, lungimea minimă a filmului 720 m*)
      b) Proiecţii cu filme artistice de lung metraj, pe bandă de 35 mm, lungimea minimă a filmului 1.800 m*)
      c) Proiecţii cu filme artistice de lung metraj, pe bandă de 70 mm, lungimea minimă a filmului 2.250 m*)
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor la cinematografe se face potrivit legii.
       
      VIII. CONFECŢII DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI LENJERIE DUPĂ COMANDA ŞI MĂSURA INDIVIDUALĂ EXECUTATE ÎN UNITĂŢILE DE DESERVIRE A POPULAŢIEI (exclusiv unităţile "Casa de modă")
       
    1.Confecţii pentru bărbaţi:
      a) costum (sacou şi pantalon fără vestă)
      b) pardesiu clasic
      c) palton clasic
    2.Confecţii executate în model simplu pentru femei:
      d) costum taior
      e) rochie
      f) fustă
      g) bluză
      h) pardesiu
      i) palton
    3.Confecţii pentru copii:
      grosimea 32-34
      j) costum (sacou şi pantalon scurt)
      k) rochiţă, model simplu
      l) palton
    4.Lenjerie, execuţie simplă
      m) cămaşă bărbătească cu mîneci lungi şi manşete duble
      NOTĂ:
      Aplicarea tarifelor pentru confecţiile de îmbrăcăminte şi lenjerie după comandă şi măsură individuală se face potrivit legii.
       
      IX. ALTE PRESTĂRI DE SERVICII
       
    1.Măciniş de cereale
      a) în natură (se calculează asupra cantităţii de cereale adusă la măcinat)
      b) în bani
      - pentru făină de grîu sau secară
      - pentru făină de porumb (mălai) sau orz


  NOTA GENERALĂ
  1. La grupele sau subgrupele de produse şi servicii din prezenta lista insemnate cu *) preturile şi tarifele pe produse şi servicii se stabilesc de Consiliul de Ministri. La restul grupelor şi subgrupelor, preturile şi tarifele pe produse şi servicii se stabilesc de ministere şi celelalte organe centrale şi de organele locale cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.
  2. La produsele prevăzute în prezenta lista, care se fabrica sau se importa pe calităţi, Consiliul de Stat şi Consiliul de Ministri stabilesc preţuri pentru cele de calitatea I, dacă nu se precizeaza altfel.
  3. Limitele maxime de preţuri şi tarife se înţeleg pentru unitatea de măsura prevăzută în nomenclatura Consiliului de Stat. În cazul produselor, sortimentelor şi serviciilor în alte unităţi de măsura, preturile şi tarifele se stabilesc în mod corespunzător, potrivit legii, fără a se considera depasire de limita, dacă în prezenta lista nu se menţionează altfel.
  4. Preturile de livrare fixe şi limita ale produselor cuprinse în prezenta lista*1) se aplică la livrarile efectuate pentru fondul din afara pieţei, cu excepţiile prevăzute de lege.
  5. Condiţia de livrare pentru produsele din grupele şi subgrupele pentru care s-au prevăzut limite maxime de preţuri*1) este cea legal stabilita pentru produsul respectiv.
  ------------
  *1) Preturile se comunică prin grija Comitetului de Stat pentru Preţuri.
  -------