ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 21 mai 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 mai 2020
  În considerarea creșterii de 7 ori a costului emisiilor indirecte de dioxid de carbon din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum și a iminentei creșteri a prețului inclusiv în anul 2020, ce amplifică exponențial riscul de relocare a unor întreprinderi energointensive cu consecințe sociale imediate și grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe și indirecte,
  având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității și consecințele acestor creșteri de prețuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piața internă europeană și afectându-le poziția pe piața concurențială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,
  având în vedere că în temeiul Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 [nr. SWD (2012) 130 final], Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, sub condiția autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană,
  ca urmare a îndeplinirii procedurii de notificare și analizării de către Comisia Europeană a măsurii aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 și autorizării schemei de ajutor de stat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)3.146 final din 8 mai 2020,
  având în vedere faptul că inclusiv Comisia Europeană a recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra prețului energiei și asupra competitivității industriei energointensive din Europa, sens în care a permis statelor membre să ofere compensații pentru emisiile indirecte și această compensare este deja aplicată de peste 10 state membre,
  în scopul asigurării concordanței dintre decizie și actul normativ în vigoare la data prezentei, respectiv al aplicării deciziei obligatorii a Comisiei Europene nr. C(2020)3.146 final din 8 mai 2020,
  ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează urmări cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive românești,
  având în vedere caracterul excepțional și de urgență al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, precum și obligativitatea corelării imediate a actului cu decizia Comisiei Europene, astfel încât acesta să își producă efectele, în condițiile legii, se impun modificarea și completarea propuse spre adoptare prin prezentul proiect. În alte condiții reglementarea inițială ar fi lipsită de finalitate, cu consecințele deja învederate, care, în contextul actual sunt puternic accentuate de efectele produse de pandemie și măsurile luate în vederea combaterii acesteia,
  în acest sens precizăm că neadoptarea unei astfel de măsuri în regim de urgență ar avea efecte negative imediate și de lungă durată, deoarece parcurgerea ca durată a unei proceduri specifice unui act normativ la nivel de lege ar face ineficientă adoptarea unei astfel de măsuri și în consecință ar determina relocarea operatorilor economici cu consecințe negative de ordin economic și social,
  considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 30 decembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul III, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Plata ajutorului de stat în baza prezentei scheme se realizează pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019 și 2020.
  (...)(4) Schema de ajutor de stat va avea un buget total estimat de 291 milioane euro.
  2. La articolul V, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 și 2020.3. La articolul V alineatul (3) litera a), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracție (75% pentru costurile suportate în anii 2019 și 2020);4. La articolul V alineatul (3) litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracție (75% pentru costurile suportate în anii 2019 și 2020);5. La articolul V, alineatele (4), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care o instalație fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referință privind eficiența consumului de energie electrică prevăzută în anexa nr. 3 și produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat în funcție de tonajul respectiv al producției pentru fiecare produs.
  (...)(6) Ajutorul va fi plătit beneficiarului în anul în care au fost suportate costurile eligibile sau în anul următor celui în care au fost suportate costurile eligibile, adică în anul t+1.(7) În cazul în care ajutorul este plătit în anul în care sunt suportate costurile eligibile, plata se ajustează prin mecanismul ex post de ajustare a plății prevăzut la art. VIII din prezenta ordonanță de urgență, astfel încât orice plată excedentară a ajutorului va fi rambursată înainte de data de 1 iulie a anului următor.
  6. La articolul VI alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) pe durata de valabilitate a acordului de finanțare, eventualele disponibilizări nu depășesc 25% din numărul angajaților la momentul depunerii cererii de finanțare;
  7. La articolul VI alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) pe durata de valabilitate a acordului de finanțare își mențin activitatea în Spațiul Economic European.
  8. La articolul VI, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, cu excepția criteriului prevăzut la alin. (1) lit. h), care trebuie îndeplinit suplimentar pentru o perioadă de 3 ani după data ultimului an calendaristic în care a fost acordată compensarea.9. La articolul VII, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile aferente perioadei 2019 și 2020 după notificarea și autorizarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană și în condițiile prevăzute de decizia Comisiei Europene.
  (...)(3) Potențialii beneficiari depun cereri pentru obținerea subvenției directe reglementate prin prezenta schemă de ajutor de stat pentru anul 2019 în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar pentru anul 2020 în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condițiile legii, a bugetului anual al prezentei scheme de ajutor de stat.(4) Pentru cererile potențialilor beneficiari prevăzute la alin. (3) aferente primului an de aplicare a prezentei scheme, decizia furnizorului, respectiv acordarea ajutorului de stat va fi luată ulterior aprobării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare a ajutorului de stat.
  10. La articolul VII alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) documentele justificative aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat din care să rezulte:(i) producția de referință exprimată în tone pe an și calculată conform anexei nr. 2;(ii) valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculația de costuri indirecte, calculată conform anexei nr. 2;(iii) cantitatea de energie achiziționată și consumată în anul pentru care se acordă ajutorul, pe baza facturilor de achiziție de energie electrică și/sau distribuție/ transport;
  11. La articolul VIII alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute la art. VI alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri notifică beneficiarul asupra încetării acordului de finanțare și ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii;
  12. La articolul VIII alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplinește cerința prevăzută de art. VI alin. (2), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri întreprinde măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat acordat pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat.
  13. La anexa nr. 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) anul de decontare - oricare dintre anii calendaristici 2019 și 2020 pentru care se acordă ajutorul;
  14. La anexa nr. 2 litera e), subpunctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalație își reduce nivelul de producție cu 50% până la 75% în comparație cu producția de referință, consumul de energie electrică de referință pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de producție cu 75% până la 90%, în comparație cu producția de referință, consumul de energie electrică de referință pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalație își reduce nivelul de producție cu cel puțin 90% în comparație cu producția de referință, instalația nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanțe de urgență;15. La anexa nr. 2, literele f), k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  f) costuri eligibile - costurile suportate de către beneficiar în anul de decontare ca urmare a reflectării în prețul energiei a costurilor aferente emisiilor de gaze de seră, determinate, după caz, ca produs între (i) factorul de emisii de CO_2, prețul EUA la termen, producția de referință și valoarea de referință privind eficiența consumului de energie electrică sau (ii) factorul de emisii de CO_2, prețul EUA la termen, consumul de energie electrică de referință și valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică;
  (...)
  k) intensitatea ajutorului - valoarea totală a ajutorului exprimată ca procentaj din costurile eligibile, fiind luate în considerare costurile înregistrate înaintea oricărei deduceri de impozite sau alte taxe; intensitatea ajutorului din 2019 până în 2020 este prevăzuta la art. V alin. (2) din cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență;
  (...)
  m) prețul EUA la termen, exprimat în EUR, înseamnă media simplă a prețurilor zilnice EUA la termen de un an (prețurile ofertei de închidere) pentru livrarea în luna decembrie a anului pentru care se acordă ajutorul, astfel cum se observă la o anumită bursă de certificate de dioxid de carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă ajutorul;
  16. La anexa nr. 2 litera n), subpunctele (ii)-(iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:(ii) dacă în intervalul de timp 2011-2017 instalația nu s-a aflat în funcțiune timp de cel puțin un an, producția de referință va fi definită ca producția anuală până când vor exista 4 ani de funcționare înregistrați ai instalației respective, iar ulterior producția de referință va fi media producțiilor înregistrate în cei 3 ani anteriori acestei perioade;(iii) în cazul în care, în perioada în care se acordă ajutorul, capacitatea de producție dintr-o instalație este extinsă semnificativ în sensul lit. h), producția de referință va fi majorată începând cu anul de decontare ulterior anului în care a avut loc extinderea semnificativă a producției, proporțional cu extinderea respectivă a capacității;(iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalație își reduce nivelul de producție cu 50% până la 75% în comparație cu producția de referință, producția de referință pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de producție cu 75% până la 90% în comparație cu producția de referință, producția de referință pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalație își reduce nivelul de producție cu cel puțin 90% în comparație cu producția de referință, instalația nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanțe de urgență;

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 21 mai 2020.
  Nr. 85.
  -----