REGULAMENT din 4 decembrie 2008 (*actualizat*)
de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
(actualizat până la data de 5 august 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiu, este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
  (2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti.


  Articolul 2

  Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează autorităţile abilitate prin lege ori se sesizează din oficiu când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă, în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.
  (2) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, este format din câte un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor şi este numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor reprezentate.
  (3) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (2) se referă la lucrările de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.
  (4) Membrii plenului Oficiului îndeplinesc funcţii de demnitate publică echivalente funcţiei de secretar de stat.
  (5) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analişti financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenţi analişti, precum şi personal contractual care ocupă funcţii specifice sectorului bugetar, format din şoferi şi muncitori necalificaţi.
  (6) Numărul maxim de posturi este de 120.
  (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi este de 130.
  (8) Oficiul îşi constituie aparat propriu la nivel central.


  Articolul 4

  (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
  (2) În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, prin ordin al preşedintelui Oficiului.


  Capitolul II Atribuţiile Oficiului


  Articolul 5

  Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are următoarele atribuţii principale:
  a) primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 5 alin. (12), art. 10 şi art. 24 alin. (1) lit. a)-c) din lege, referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută;
  --------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  b) analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii pentru a identifica existenţa indiciilor temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;
  c) solicită oricăror autorităţi şi instituţii publice, precum şi oricărei persoane fizice şi juridice datele şi informaţiile pe care acestea le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. Aceste date şi informaţii sunt prelucrate şi utilizate cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a celor referitoare la informaţii clasificate;
  d) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;
  e) poate face schimb de informaţii, pe bază de reciprocitate, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism;
  f) emite, în condiţiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacţiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism;
  g) sesizează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile prevăzute de lege;
  h) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism, dacă în urma analizei şi prelucrării informaţiilor se constată indicii de finanţare a unor astfel de acte;
  i) sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;
  j) se sesizează din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă, în condiţiile legii;
  k) întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Economiei şi Finanţelor, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  l) verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legii de către persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice;
  --------
  Lit. l) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  m) formulează propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
  n) organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului propriu şi poate participa la programele speciale de instruire ale altor instituţii;
  o) stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din lege, precum şi metodologia de lucru privind raportările prevăzute la art. 5 alin. (7) şi (8) din lege;
  --------
  Lit. o) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  p) elaborează propriile proceduri de lucru, prin direcţiile de specialitate, şi întocmeşte raportul de activitate anual, care va fi prezentat şi supus spre aprobare plenului Oficiului;
  q) elaborează, negociază şi încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; poate fi membru al organismelor internaţionale de specialitate şi poate participa la activităţile acestora.


  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Oficiului


  Articolul 6

  Organizarea, structura şi funcţionarea Oficiului trebuie să asigure îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.


  Articolul 7

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Oficiului emite ordine şi instrucţiuni.
  (2) În ceea ce priveşte activitatea persoanelor fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, preşedintele Oficiului poate emite instrucţiuni în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legale în materie.
  --------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.


  Articolul 8

  Preşedintele Oficiului are următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă Oficiul în relaţiile cu Parlamentul, autorităţile judiciare şi administrative, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, inclusiv cu organismele şi organizaţiile internaţionale;
  b) angajează din punct de vedere patrimonial Oficiul, prin semnătura sa, în relaţiile cu terţii;
  c) prezidează şedinţele plenului şi poate solicita acestuia să se pronunţe asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, ori de câte ori consideră necesar;
  d) poate delega puteri executive şi de reprezentare şi altor membri ai plenului Oficiului, iar pentru perioada absenţei sale desemnează un membru al plenului;
  e) aplică, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor Oficiului ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară;
  f) urmăreşte şi controlează punerea în aplicare a actelor normative comunitare, precum şi a acordurilor internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Oficiului;
  g) iniţiază, negociază şi încheie, pe baza împuternicirii Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  h) coordonează şi controlează, potrivit competenţei, aplicarea actelor normative emise potrivit legii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  i) aprobă fişele de post pentru personalul angajat, stabilind atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţă ale acestora, fişele de evaluare privind activitatea profesională anuală, precum şi promovarea în grade şi trepte a personalului;
  j) organizează şi coordonează activitatea consilierilor, direcţiilor, serviciilor, compartimentelor şi birourilor aflate în subordinea sa şi răspunde de buna funcţionare a Oficiului;
  k) întocmeşte raportul de activitate anual şi obiectivele strategice pe termen mediu şi lung ale Oficiului, pe care le prezintă şi le supune spre aprobare plenului Oficiului, în condiţiile legii;
  l) aprobă, prin ordin, după prezentarea şi aprobarea lor de către plenul Oficiului, normele metodologice şi procedurile interne în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, în condiţiile legii.


  Articolul 9

  (1) Plenul Oficiului are următoarele atribuţii principale: decide cu privire la:
  a) notele prezentate de direcţia de specialitate cu privire la suspendarea efectuării tranzacţiilor şi cererea de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii;
  b) notele prezentate de direcţia de specialitate cu privire la sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile în care există indicii temeinice referitoare la spălarea banilor sau la finanţarea actelor de terorism, în condiţiile legii, şi la sesizarea Serviciului Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism;
  c) notele prezentate de direcţia de specialitate cu privire la sesizarea organelor competente, atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;
  d) notele prezentate de direcţia de specialitate cu privire la păstrarea în evidenţă a informaţiilor primite de Oficiu în condiţiile legii;
  e) notele întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autorităţile competente, în condiţiile art. 8 alin. (5) din lege;
  --------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  f) notele întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autorităţile competente în condiţiile art. 8 alin. (6) din lege;
  --------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  g) chestiunile de natură economico-administrative, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului regulament.
  (2) Deciziile plenului Oficiului se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia.
  (3) Membrii plenului Oficiului asigură şi coordonează colaborarea cu instituţiile ai căror reprezentanţi sunt.


  Articolul 10

  În cadrul Oficiului funcţionează următoarele structuri:
  a) consilierii preşedintelui;
  b) Direcţia generală operativă, în componenţa căreia intră:
  - Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor;
  - Direcţia tehnologia informaţiei şi statistică;
  c) Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale;
  d) Direcţia economico-financiară şi administrativă;
  e) Direcţia supraveghere şi control;
  f) Serviciul juridic;
  --------
  Lit. f) a art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  g) Compartimentul audit public intern;
  h) Compartimentul resurse umane.


  Articolul 11

  (1) Direcţia generală operativă este condusă de un director general.
  (2) Directorul general poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.
  (3) Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor are următoarele atribuţii principale:
  a) primeşte, analizează şi prelucrează cazurile suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, în conformitate cu metodologia internă, aprobată prin decizie a plenului Oficiului;
  b) solicită, în condiţiile art. 7 din lege, oricărei instituţii competente, precum şi persoanelor prevăzute la art. 10 din lege datele şi informaţiile necesare verificării, analizei şi prelucrării cazurilor suspecte de spălare a banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism;
  --------
  Lit. b) a alin. (3) art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  c) întocmeşte note cu privire la rezultatul prelucrării informaţiilor, pe care le supune dezbaterii plenului Oficiului;
  d) sesizează de îndată, în baza deciziei plenului Oficiului, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii;
  --------
  Lit. d) a alin. (3) art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  e) sesizează de îndată organele competente, în baza deciziei plenului Oficiului, atunci când după finalizarea analizei se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire numai a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;
  f) prezintă trimestrial plenului Oficiului, pentru analiză şi dispunerea de măsuri, situaţia lucrărilor instrumentate;
  g) furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) şi b) din lege, ori de câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, în conformitate cu procedurile interne, în colaborare cu Direcţia supraveghere şi control;
  --------
  Lit. g) a alin. (3) art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  h) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate participa la elaborarea unor metodologii şi analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  i) participă la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
  j) elaborează, pe baza cazurilor analizate în cadrul Oficiului, studii privind tipologiile specifice de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism;
  k) propune plenului spre aprobare un sistem de efectuare a analizelor financiare, avizat de preşedintele Oficiului, care va fi adaptat periodic în funcţie de indicatorii de risc identificaţi;
  l) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.
  (4) Direcţia tehnologia informaţiei şi statistică îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) asigură managementul sistemului informatic, administrarea şi actualizarea bazelor de date;
  b) primeşte şi preia în bazele de date proprii rapoartele privind operaţiunile cu sume în numerar şi rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 10 din lege, precum şi informaţiile transmise de Autoritatea Naţională a Vămilor în condiţiile legii;
  --------
  Lit. b) a alin. (4) art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  c) organizează activitatea de registratură, secretariat şi arhivare în cadrul Oficiului;
  d) asigură accesul personalului Oficiului la informaţiile primite conform legii, precum şi buna funcţionare a legăturilor on-line pe care Oficiul le are cu bazele de date ale instituţiilor cu care colaborează;
  e) întocmeşte situaţii şi analize statistice în domeniul de activitate al Oficiului;
  f) creează şi actualizează baza de date referitoare la persoanele expuse politic, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile publice, şi pune la dispoziţia personalului propriu şi a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege informaţiile conţinute în această bază de date;
  --------
  Lit. f) a alin. (4) art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  g) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  h) participă la elaborarea Raportului de activitate anual al Oficiului;
  i) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.
  (5) Directorul Direcţiei tehnologia informaţiei şi statistică asigură îndeplinirea funcţiei de funcţionar de securitate al instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte prevederi legale în vigoare în domeniu


  Articolul 12

  Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează activităţile privind participarea Oficiului în cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
  b) asigură coordonarea activităţilor de cooperare internă şi internaţională a Oficiului cu instituţiile naţionale şi cu organismele internaţionale de profil;
  c) asigură legătura şi colaborarea cu organismele internaţionale şi cu instituţiile străine care au funcţii asemănătoare Oficiului;
  d) elaborează propuneri de încheiere de memorandumuri/acorduri/înţelegeri bilaterale cu instituţii cu atribuţii similare din străinătate şi realizează procedura de negociere şi semnare a acestora cu instituţii cu atribuţii similare din străinătate, potrivit prevederilor legale;
  e) primeşte, transmite şi administrează cereri de informaţii de la şi către instituţiile cu atribuţii similare din străinătate care au obligaţia păstrării secretului în condiţiile legii, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism, în conformitate cu procedurile de lucru ale direcţiei;
  f) coordonează activităţile prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a programelor cu finanţare externă;
  g) gestionează, conform legii, activitatea purtătorului de cuvânt;
  h) organizează seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
  i) asigură colaborarea cu autorităţile de supraveghere prudenţială, autorităţi de aplicare a legii, autorităţi cu atribuţii de control financiar şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu, prin încheierea de protocoale de cooperare în care sunt stabilite măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legii;
  j) coordonează întocmirea proiectului Raportului de activitate anual şi îl prezintă preşedintelui Oficiului;
  k) prezintă conducerii Oficiului proiectul, elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  l) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 13

  Direcţia economico-financiară şi administrativă are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului;
  b) întocmeşte situaţiile financiare anuale şi trimestriale prevăzute de lege;
  c) urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi prezintă conducerii Oficiului situaţia privind execuţia bugetară;
  d) formulează propuneri de rectificare, dacă este cazul, a bugetului de venituri şi cheltuieli;
  e) organizează şi conduce contabilitatea Oficiului;
  f) asigură achiziţionarea, gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile, precum şi întreţinerea şi exploatarea parcului auto;
  g) organizează inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti ale Oficiului;
  h) organizează activitatea de control financiar preventiv şi control financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile legale;
  i) elaborează şi verifică îndeplinirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor, asigurând dotarea cu echipamentele necesare, precum şi instruirea personalului în domeniu;
  j) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, precum şi cu reglementările şi practica internaţională în materie, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  k) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 14

  Direcţia supraveghere şi control are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme, metodologii şi/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe bază de risc şi controlul entităţilor prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice;
  --------
  Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  b) întocmeşte note privind verificarea expunerii la risc a entităţilor prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, pe baza cărora se pot organiza activităţi de control;
  --------
  Lit. b) a art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  c) întocmeşte programul acţiunilor de verificare şi control pentru entităţile prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, şi asigură îndeplinirea acestuia;
  --------
  Lit. c) a art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  d) poate solicita, în condiţiile legii, date şi informaţii necesare efectuării activităţilor de supraveghere pe bază de risc şi control de la instituţiile competente;
  e) efectuează controlul operativ şi inopinat, la persoanele prevăzute la art. 10 din lege, în baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de preşedintele Oficiului şi constată contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în conformitate cu prevederile legale în materie, atribuţie realizată de către persoanele desemnate din cadrul Oficiului, denumite în mod generic agenţi constatatori;
  --------
  Lit. e) a art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  f) formulează propuneri, pe baza analizei de risc, privind întocmirea programelor de instruire a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege şi poate participa la efectuarea acestora;
  --------
  Lit. f) a art. 14 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  g) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale direcţiei şi poate participă la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  h) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 15

  Serviciul juridic are următoarele atribuţii principale:
  --------
  Partea introductivă a art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  a) asigură asistenţa juridică de specialitate în relaţiile Oficiului cu terţii;
  b) asigură reprezentarea Oficiului în faţa instanţelor judecătoreşti, prin persoanele desemnate;
  c) asigură întocmirea tuturor actelor de procedură necesare în vederea soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi întocmeşte evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
  d) ia măsurile necesare pentru asigurarea punerii în executare, potrivit legii, a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi a hotărârilor primei instanţe care sunt executorii de drept, potrivit legii;
  e) realizează procedura de avizare a proiectelor de acte normative iniţiate, potrivit legii, de către Oficiu;
  f) avizează pentru legalitate actele administrative ale preşedintelui Oficiului, orice alte acte ce produc efecte juridice, precum şi actele normative care au legătură cu obiectul de activitate al Oficiului, întocmite de alte autorităţi competente;
  g) avizează pentru legalitate contractele civile şi comerciale prin care este angajată răspunderea patrimonială a Oficiului;
  h) asigură informarea structurilor din cadrul Oficiului cu privire la actele normative care au incidenţă asupra activităţii acestuia;
  i) efectuează analize privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative care au legătură cu obiectul de activitate al Oficiului;
  j) participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, reglementărilor şi procedurilor interne;
  k) oferă consultanţă de specialitate persoanelor prevăzute la art. 10 din lege şi altor autorităţi şi instituţii, cu referire la modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
  --------
  Lit. k) a art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  l) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale serviciului;
  --------
  Lit. l) a art. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.
  m) participă la elaborarea strategiei şi programelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism;
  n) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 16

  Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii principale:
  a) păstrează şi completează dosarele de personal, registrele şi alte documente privind activitatea de personal, în condiţiile legii;
  b) întocmeşte documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajări, precum şi pentru modificarea ori încetarea raporturilor de muncă;
  c) propune, coordonează şi urmăreşte îndeplinirea programelor de formare, instruire şi specializare a personalului Oficiului;
  d) păstrează evidenţa efectuării concediilor de odihnă, precum şi a concediilor de studii şi a celor fără plată;
  e) întocmeşte dosarele de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare pentru invaliditate sau pentru pensie de urmaş;
  f) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale compartimentului şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  g) asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul Oficiului a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine interioară ale Oficiului aprobat de preşedintele Oficiului;
  h) întocmeşte metodologia privind stabilirea condiţiilor de recrutare şi angajare, în condiţiile legii, care va fi aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului;
  i) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 17

  Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează norme metodologice de audit specifice Oficiului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
  b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
  f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  g) raportează imediat preşedintelui Oficiului identificarea unor nereguli sau unor posibile prejudicii;
  h) întocmeşte un raport în care prezintă, în sinteză, nivelul de asigurare a managementului asupra fiabilităţii sistemului contabil, recomandările formulate şi stadiul implementării acestora, care va fi prezentat preşedintelui Oficiului, în vederea aprobării;
  i) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale compartimentului şi poate participa la elaborarea unor metodologii, studii sau analize care au legătură cu activitatea specifică Oficiului, întocmite de alte direcţii de specialitate din cadrul Oficiului;
  j) alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, în conformitate cu legea, cu Regulamentul de ordine interioară şi cu procedurile interne de lucru.


  Articolul 18

  Detalierea atribuţiilor, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte în baza legii şi a prezentului regulament, se semnează de către salariat şi şefii ierarhici şi se aprobă de către preşedintele Oficiului.


  Capitolul IV Condiţii de recrutare, angajare, promovare şi răspundere disciplinară a personalului


  Articolul 19

  Angajarea personalului în funcţii se face prin concurs, în condiţiile legii. La concurs pot participa persoane din instituţie sau din afara instituţiei.


  Articolul 20

  În vederea participării la concursul de angajare în cadrul Oficiului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă cetăţenie română;
  b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior economic sau juridic ori absolvenţi cu studii medii, după caz, cu vechimea în specialitate prevăzută de lege; pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic, iar pentru personalul contractual pe funcţii comune din sectorul bugetar se pot angaja absolvenţi de învăţământ general sau mediu, cu calificarea corespunzătoare;
  c) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;
  d) să aibă o reputaţie profesională şi morală neştirbită;
  e) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni;
  f) să fie declaraţi admişi la examenul medical şi la testul psihologic.


  Articolul 21

  (1) Dosarul de înscriere la concursul pentru angajare în cadrul Oficiului va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
  a) cererea candidatului;
  b) diploma de licenţă, în cazul absolvenţilor învăţământului superior, iar pentru absolvenţii învăţământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a şcolii generale ori profesionale, în copie conformă cu originalul;
  c) curriculum vitae;
  d) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă, care să conţină date de contact ale persoanei care a dat recomandarea - telefon, funcţie, loc de muncă;
  e) certificat de cazier judiciar;
  f) adeverinţă medicală;
  g) copie de pe carnetul de muncă, cu menţiunea "conform cu originalul", semnătură şi/sau ştampilă pe toate paginile fotocopiei;
  h) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
  i) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere pentru fiecare copil aflat în îngrijire, dacă este cazul;
  j) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat în cauze penale şi că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale.
  (2) Pentru ocuparea unor posturi cu atribuţii specifice, prin ordin al preşedintelui Oficiului se pot stabili şi alte documente necesare.


  Articolul 22

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aprobă, prin ordin al preşedintelui Oficiului, în condiţiile legii, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor în vederea angajării în cadrul Oficiului.


  Articolul 23

  La angajare, personalul Oficiului va semna un angajament de confidenţialitate privind obligaţia de a nu divulga informaţiile primite în timpul activităţii, decât în cazul unei proceduri judiciare, inclusiv după încetarea funcţiei, pe o durată de 5 ani.


  Articolul 24

  Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate desfăşura nicio activitate în beneficiul uneia dintre persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 10 din lege, concomitent cu activitatea de salariat al Oficiului.
  --------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013.


  Articolul 25

  (1) Promovarea personalului în grade şi trepte se face prin ordin al preşedintelui Oficiului, în condiţiile legii.
  (2) Promovarea se face în gradul/treapta imediat superior/superioară celui/celei deţinut/ă, cu încadrarea în creditele bugetare alocate.
  (3) Criteriile de promovare în grade şi trepte se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
  (4) Încălcarea de către membrii plenului şi personalul angajat al Oficiului a obligaţiilor legale atrage, după caz, răspunderea civilă, penală, disciplinară sau contravenţională, în condiţiile legii.


  Articolul 26

  Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, cu un consum maxim de 300 litri/lună/autoturism.


  Anexa
  la regulament
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
  *Font 8*
                                                                        ┌────────────────────────────────┐
                                                                  ┌────→│CONSILIERII PREŞEDINTELUI │
                                      ┌────────────┐ │ └────────────────────────────────┘
         ┌───────────┐ │ ├──────────────┘ ┌────────────────────────────────┐
         │ PLENUL ├────────────────┤ PREŞEDINTE ├───────────────────→│COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN│
         │ OFICIULUI │ │ │ └────────────────────────────────┘
         └───────────┘ └─┬───┬───┬──┘ ┌────────────────────────────────┐
                                        │ │ └──────────────────────→│COMPARTIMENT RESURSE UMANE │
               ┌────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
               │ │
               ↓ │
     ┌───────────────────┐ │
     │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │
     │ OPERATIVĂ │ │
     └─────────┬─────────┘ │
               ↓ │
         ┌──────────────────┐ ┌─┴─────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
         │ │ │ │ │ │
         ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   ┌────────────────┐┌─────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐
   │DIRECŢIA ANALIZĂ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA COOPERARE│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL │
   │ ŞI PRELUCRARE A││ TEHNOLOGIA │ │INTERINSTITUŢIONALĂ│ │SUPRAVEGHERE│ │ ECONOMICO- │ │ JURIDIC │
   │ INFORMAŢIILOR ││ INFORMAŢIEI │ │ ŞI RELAŢII │ │ ŞI │ │ FINANCIARĂ │ │ │
   │ ││ŞI STATISTICĂ│ │ INTERNAŢIONALE │ │ CONTROL │ │ ŞI │ │ │
   │ ││ │ │ │ │ │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ │
   └────────────────┘└─────────────┘ └───────────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘

  --------
  Anexa la regulament a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 549 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013, potrivit pct. 10 al art. unic din acelaşi act normativ.
  ----