CRITERII din 11 martie 2009referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.

  (la 17-08-2015, Titlul criteriilor a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015. )
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 , unitățile emitente de vouchere de vacanță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie având cod CAEN 1812 - «Alte activități de tipărire n.c.a.» și/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare».
  (la 03-08-2023, Punctul 1. a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
  2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor de vacanță sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:
  a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanță pe suport hârtie;
  b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie (cel puțin cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care voucherul de vacanță este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria voucherului, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia);
  c) existența spațiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii voucherelor de vacanță pe suport hârtie. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);
  d) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
  e) mijloacele tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui voucher de vacanță pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;
  f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul voucherelor de vacanță și asigurarea protecției transportului voucherelor de vacanță pe suport hârtie;
  g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanță.
  (la 09-04-2019, Litera g) din Punctul 4. a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )
  5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor de vacanță pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:
  a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 , cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 , cu modificările și completările ulterioare;
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;
  (la 03-08-2023, Litera b), Punctul 5. a fost modificată de Punctul 15., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )

  c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării sau ambalării suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);
  d) existența unei platforme proprii ori unei relații contractuale sau a unei confirmări de parteneriat din partea organizației care administrează scheme/aranjamente de plată sau altei organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport electronic;
  e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;
  f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu vouchere de vacanță pe suport electronic la unitățile afiliate;
  g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță.
  6. Unitățile pot opta pentru a obține autorizație fie pentru emiterea de vouchere de vacanță pe suport hârtie, fie pentru emiterea de vouchere de vacanță pe suport electronic, sau pentru emiterea voucherelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente suportului pentru care solicită autorizație de funcționare.6^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.
  (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 16., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
  7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 03-02-2016, Pct. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )
  7^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.
  (la 03-02-2016, Pct. 7^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )
  8. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului voucherelor de vacanță pe suport electronic i-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 , cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 , cu modificările și completările ulterioare.9. Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de doi ani. Unitățile emitente de vouchere de vacanță vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.10. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere de vacanță pe suport hârtie pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 18 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.11. În situația menționată la pct. 10, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "completare".12. Obligația de a pune la dispoziția organelor de control competente documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, în baza art. 27 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 , cu modificările și completările ulterioare, este considerată îndeplinită prin prezentarea unei copii în format fizic sau electronic a contractului dintre unitatea emitentă de vouchere de vacanță și unitatea afiliată.13. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "modificare".13^1. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului voucherelor de vacanță și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 15 se aplică în mod corespunzător.
  (la 09-04-2019, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )
  14. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 19 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 , cu modificările și completările ulterioare, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al voucherelor de vacanță care face obiectul activității la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizației își produc efectele de la data comunicării deciziei.
  (la 03-02-2016, Pct. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )
  15. Constatarea abaterilor se face de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 18 lit. f), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.16. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 18 lit. f).17. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației își produce efecte de la data comunicării deciziei.18. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:
  a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie și/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenționează să emită voucherele de vacanță, conținând datele de identificare ale unității;
  b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanță și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;
  c) adeverința emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță;
  d) angajamentul unității emitente că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;
  e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;
  f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;
  g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7^1;
  h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;
  i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;
  j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1-4 și/sau 1, 2, 3 și 5, după caz, întocmită de o echipă de specialiști compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.
  Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.

  (la 03-08-2023, Punctul 18. a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
  19. Documentele prevăzute la pct. 18 lit. a)-f), h) și j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 18 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.
  (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 18., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )

  ----------
  Criteriile au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, potrivit pct. 11 al art. I din același act normativ.