REGULAMENT din 20 februarie 2003 privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003 Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 203 din 20 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003.


  Articolul 1

  Activitatea de reglementare în construcții constituie o componentă a sistemului calității în construcții conform prevederilor art. 9 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare și cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum și efectuarea de activități specifice, corelative activității de reglementare.


  Articolul 2
  (1) Reglementările tehnice în construcții, definite la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, pot fi regulamente sau proceduri precum coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificații/instrucțiuni/ norme tehnice, studii sau soluții-cadru, îndrumătoare/proceduri/ manuale, după caz. (2) Reglementările tehnice au caracter obligatoriu și se elaborează pentru asigurarea cerințelor fundamentale pe întreaga durată de existență a construcțiilor în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător. (3) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.(4) Punerea la dispoziția celor interesați a reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, și prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public.


  Articolul 3
  (1) Activitățile specifice, corelative activității de reglementare, cuprind cercetare, testări, documentații, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.(2) Cercetarea cuprinde analize și sinteze documentare, studii teoretice și experimentale, traduceri, elaborarea de standarde de cost, precum și elaborarea, în condițiile legii privind standardizarea națională, a versiunilor române ale standardelor europene/internaționale în vigoare din domeniul construcțiilor și a anexelor naționale corespunzătoare, inclusiv revizuirea ori modificarea acestora. (3) Testările cuprind încercări și/sau experimentări in situ ori în laboratoare sau poligoane privind tehnologiile și/sau comportarea în exploatare a construcțiilor, subansamblurilor, elementelor, materialelor și instalațiilor aferente construcțiilor, inclusiv pe modele sau machete. (4) Documentațiile ce se realizează în sprijinul activității de reglementare tehnică cuprind studii pentru proiecte-pilot, inclusiv documentații tehnico-economice pentru realizarea acestora sau altora asemenea, expertize tehnice și/sau energetice la construcții existente pentru definirea sau monitorizarea unor indicatori, elaborarea unor instrucțiuni și suporturi teoretice precum și organizarea de activități de instruire și/sau perfecționare profesională a specialiștilor din domeniile menționate, concursuri de soluții cu premii organizate de instituții publice în scopul creșterii calității construcțiilor în care își desfășoară activitatea instituțiile publice.(5) Studiile cuprind analize de specialitate și de documentare în domeniul construcțiilor, analize de impact al construcțiilor asupra mediului natural și construit, de prognoză, de piață și de cercetare economică privind impactul materialelor de construcții noi asupra calității construcțiilor, sondaje, statistici și studii sociologice privind calitatea vieții în mediul construit, studii de caz, studii-pilot, studii topografice, geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, studii de stabilitate a terenului, de trafic/circulație/mobilitate, raport de diagnostic arheologic, studii istorice, precum și alte studii de specialitate, după caz, pentru fundamentarea unor reglementări tehnice.(6) Auditul cuprinde activitatea de expertiză tehnică, evaluarea performanțelor energetice ale clădirilor, precum și activitatea de consultanță în domeniul construcțiilor. (7) Băncile de date cuprind date, informații, ilustrări grafice, planuri, hărți, înregistrări de date în timp real privind acțiunile asupra construcțiilor și comportarea acestora, realizarea de pachete software, sisteme informatice pentru colectare, gestionare și arhivare a datelor și informațiilor, inclusiv privind certificarea energetică, expertizarea tehnică și proiectarea clădirilor și, după caz, prelucrare a datelor, inclusiv accesul la soft-uri de consultare a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, la standardele din domeniul construcțiilor, și altele asemenea.(8) Prototipurile cuprind realizarea de construcții și/sau subansambluri ori elemente de construcții in situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de programe-pilot de proiectare, execuție și de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluții constructive, materiale și/sau tehnologii noi. (9) Rezultatele activităților specifice se valorifică prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public și prin preluarea concluziilor în politicile, programele, proiectele și reglementările elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(10) În susținerea activității de elaborare de reglementări tehnice în domeniu, precum și de efectuare de activități specifice, corelative activității de reglementare, prevăzute la art. 1, pentru derularea optimă a acestora sunt necesare și alte activități, care cuprind, după caz: achiziționarea de bunuri și servicii, achiziționarea de abonamente pentru publicații de specialitate din țară și din străinătate, accesul la documentații și baze de date documentare on-line, înscrierea și menținerea calității de membru în structuri asociative internaționale, punerea la dispoziția celor interesați a reglementărilor și diseminarea informațiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărți, imprimate, publicații, materiale de promovare, difuzare pe suport magnetic, pagina web, participare și/sau organizare de manifestări tehnico-științifice și/sau schimburi de experiență între specialiști, în țară și în străinătate, formare și perfecționarea profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, participare la conferințe, seminarii, simpozioane, mese rotunde, inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar, birotică, consumabile, service, monitorizare, inspecții și/sau deplasări în țară la obiective în construcție sau existente ca exemple de bună practică, privind rezultatele și aplicabilitatea reglementărilor tehnice în construcții.


  Articolul 4
  (1) Sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează comitetele tehnice de specialitate și comitetul tehnic de coordonare generală, organisme consultative și de avizare în activitatea de reglementare în construcții, organizate pe domenii/subdomenii și categorii de construcții și pe specialități pentru instalații aferente construcțiilor.(2) Procedura privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și punerea la dispoziția celor interesați a reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice, corelative activității de reglementare în construcții, precum și procedura privind structura, componența, indemnizația de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, alții decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor tehnice de specialitate și a comitetului tehnic de coordonare generală, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(3) Programele privind activitatea de reglementare în construcții se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.


  Articolul 5

  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează activitatea de reglementare în construcții, scop în care efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, precum și cheltuieli de capital pentru activitatea de reglementare în construcții, cuprinzând contractarea elaborării de reglementări tehnice și de activități specifice, corelative activității de reglementare, pentru participarea specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, alții decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (10).

  (la 30-06-2018, Regulamentul a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )