LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.
  Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.
  Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
  Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti."
  2. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.
  Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soţi, precum şi de către copil; ea poate fi continuată de moştenitori.
  Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale.
  Mama sau copilul introduce acţiunea împotriva soţului mamei; dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui.
  Dacă titularul acţiunii este pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi pornită de tutore.
  Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează ea însăşi acţiunea."
  3. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - Acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de 3 ani de la data naşterii copilului. Pentru soţul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunoştinţă de naşterea copilului.
  Dacă acţiunea nu a fost introdusă în timpul minorităţii copilului, acesta o poate porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului său.
  Reclamantul poate fi repus în termen, în condiţiile legii.
  4. La articolul 60, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la naşterea copilului."
  5. La articolul 60, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:
  "Acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii acestuia."


  Articolul II

  Dispoziţiile prezentei legi privind acţiunea în tăgăduirea paternităţii, precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.


  Articolul III

  Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 29 octombrie 2007.
  Nr. 288.
  ------------