ORDONANTA Nr. 33 din 16 august 1996
pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 21 august 1996  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. f) din Legea nr. 65 din 3 iulie 1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 se completează cu litera g), care va avea următorul cuprins:
  "g) vizele acordate persoanelor de origine etnică română şi rudelor acestora până la gradul al doilea inclusiv, stabilite în străinătate, care au cetăţenia altor state ori statutul de apatrid, pe bază de documente din care rezultă ca cel puţin unul dintre părinţi este de origine etnică română."
  2. Litera b) din nota la anexa nr. 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "b) Sumele în valută reprezentind cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), comunicările telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat."


  Articolul 2

  (1) Taxele consulare încasate în valută, pentru serviciile prestate, în străinătate, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare se reţin de către Ministerul Afacerilor Externe şi se utilizează în regim extrabugetar pentru finanţarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi servicii pentru cheltuieli de capital (dotări), precum şi pentru achitarea cotizaţiilor la unele organizaţii internaţionale potrivit legii, necesare funcţionarii reprezentantelor diplomatice, conform destinaţiilor aprobate prin legile bugetare anuale.
  (2) Taxele consulare, încasate în anul 1996, a căror contravaloare în lei nu a fost vărsată la bugetul de stat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rămân la dispoziţia Ministerului Afacerilor Externe şi se vor utiliza potrivit prevederilor alineatului precedent.
  (3) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza o cota de până la 20% din taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgenta, pentru plata temporară a unor persoane nesalariate, din cadrul reprezentantelor diplomatice, care prestează astfel de servicii. Activitatea acestora se va desfăşura în limitele atribuţiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
  (4) Pentru munca prestată, persoanele menţionate la alin. (3) primesc o indemnizaţie în valută, stabilită în cuantum net, la nivelul salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauza încasează aceasta indemnizaţie nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru sotia (soţul) nesalariata.
  (5) Taxele consulare reţinute potrivit prezentei ordonanţe se încasează, se administrează şi se contabilizeaza de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu normele privind finanţele publice, soldul rămas la finele anului putind fi utilizat în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Nicolae Constantinescu,
  secretar de stat
  --------------