LEGE nr. 356 din 10 iulie 2001 (*actualizata*)
LEGEA PATRONATELOR
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 iulie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2004 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Patronatele sunt organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei legi, patronul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza şi utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obtinerii de profit în condiţii de concurenta, şi care angajează munca salariata.


  Capitolul 2 Constituirea, organizarea şi functionarea patronatelor


  Secţiunea 1 Constituire şi organizare


  Articolul 3

  (1) Patronatele sunt constituite pe activităţi economice şi organizate pe secţiuni, diviziuni, ramuri şi la nivel naţional.
  (2) Un numar de cel puţin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.
  (3) Se pot constitui patronate şi cu un numar de cel puţin 5 membri în ramurile în care acestia deţin peste 70% din volumul productiei.
  (4) Patronatele îşi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridica îşi desfăşoară activitatea în baza statutului patronatului din care fac parte.


  Articolul 4

  (1) Patronatele se pot constitui în uniuni, federatii, confederatii sau în alte structuri asociative.
  (2) Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii patronale.
  (3) Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia în confederatii patronale.
  (4) Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza statutului şi regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.
  (5) Confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional, potrivit legii, se pot constitui într-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut şi regulament de organizare şi functionare proprii, pentru reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel naţional şi international.
  (6) Patronatele au dreptul să se afilieze la organizaţii internationale.


  Articolul 5

  Demnitarii, precum şi persoanele care deţin functii de conducere în structurile administraţiei publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.


  Secţiunea a 2-a Statutul


  Articolul 6

  Modul de constituire, organizare, functionare şi dizolvare a unui patronat se reglementeaza prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispoziţiilor legale.


  Articolul 7

  (1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulitatii, cel puţin urmatoarele elemente:
  a) denumirea patronatului, sediul principal şi, după caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridica;
  b) obiectul de activitate şi scopul;
  c) patrimoniul initial, marimea şi compunerea acestuia, cotizatiile, precum şi alte surse de finanţare legale;
  d) drepturile şi oblibaţiile membrilor;
  e) organele de conducere;
  f) raspunderi;
  g) dizolvarea şi lichidarea patronatului.
  (2) Personalitatea juridica a patronatului se dobandeste potrivit legii asociaţiilor şi fundatiilor; cererea de acordare a personalitatii juridice va fi însoţită de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzand adeziunile, dovada existentei sediului şi a mijloacelor financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii.


  Secţiunea a 3-a Drepturile şi oblibaţiile patronatelor


  Articolul 8

  Patronatele reprezinta, sustin şi apara interesele membrilor lor în relatiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan naţional, cat şi international, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 9

  La elaborarea proiectelor de acte normative privind activităţile patronale initiatorii vor solicita în prealabil avizul consultativ scris şi motivat al structurilor patronale reprezentative.


  Articolul 10

  În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, patronatele:
  a) reprezinta, promovează, sustin şi apara interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor lor;
  b) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizarii activităţii acestora;
  c) promovează concurenta loiala, în condiţiile legii, în scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor;
  d) sunt consultate de Guvern la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica şi participa în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
  e) desemneaza, în condiţiile legii, reprezentanti la negocierea şi incheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relatiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de conducere şi de dialog social.


  Articolul 11

  (1) Patronatele asigura pentru membrii lor informaţii, facilitarea de relatii între acestia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţa de specialitate, inclusiv în domeniul formarii forţei de muncă.
  (2) Organizaţiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.


  Articolul 12

  (1) Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare şi functionare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii şi a activităţii sunt atribute proprii patronatelor.
  (2) Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigura protectia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.


  Articolul 13

  Patronatele pot adresa autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal.


  Secţiunea a 4-a Patrimoniul şi finantarea activităţii


  Articolul 14

  Bunurile mobile şi imobile aparţinând patronatelor pot fi folosite numai în interesul acestora şi potrivit scopului pentru care au fost înfiinţate prin lege.


  Articolul 15

  (1) Patronatele pot dobandi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate.
  (2) Confederatiile şi federatiile patronale reprezentative pot primi în locatie, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii şi pentru care vor plati chirie calculată potrivit dispoziţiilor privitoare la locuinte. Pentru construirea de sedii proprii confederatiile şi federatiile patronale reprezentative pot primi în concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competentă.


  Articolul 16

  Patronatul poate, în condiţiile legii şi ale statutului sau:
  a) sa acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi;
  b) sa editeze şi sa tipareasca publicatii proprii;
  c) sa infiinteze şi sa administreze, în interesul membrilor săi, unităţi de cultura, invatamant şi cercetare în domeniul activităţii patronale, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi banca proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi în valută.


  Articolul 17

  (1) Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.
  (2) Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de inscriere, cotizatii, contribuţii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de muncă şi activităţi specifice, donatii, sponsorizari şi alte venituri, potrivit statutelor şi legilor în vigoare.
  (3) Abrogat.
  (4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost înfiinţate şi nu pot fi repartizate membrilor acestora.
  -------------
  Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat prin pct. 4 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.


  Capitolul 3 Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor


  Articolul 18

  În cazul reorganizarii unui patronat situaţia patrimoniului va fi solutionata de organele de conducere ale acestuia ori, în caz de divergenta, de către instanţa de judecată competenţa, potrivit legii.


  Articolul 19

  În cazul dizolvarii unui patronat patrimoniul acestuia se imparte cu respectarea prevederilor statutului şi ale dreptului comun în materie.


  Articolul 20

  (1) În termen de 15 zile de la dizolvare conducatorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati să solicite instanţei judecătorești competente sa faca menţiunea dizolvarii.
  (2) După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesata poate solicita instanţei judecătorești competente operarea menţiunii prevăzute la alin. (1).


  Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 21

  (1) În termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, patronatele care până la data respectiva au dobândit personalitate juridica vor depune la instanţa de judecată competenţa noul statut în concordanta cu prevederile prezentei legi.
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determina suspendarea dreptului de reprezentare începând cu ziua urmatoare expirarii termenului de 6 luni.


  Articolul 22

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 503/1991 privind organizaţiile patronale ale regiilor autonome şi societatilor comerciale cu capital integral de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  -------