LEGE nr. 31 din 1 martie 2006
privind securitizarea creanțelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2006
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor și a cadrului general pentru utilizarea creanțelor, în vederea obținerii de finanțare prin intermediul securitizării, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor părților la o operațiune de securitizare.


  Articolul 2
  (1) Securitizarea este o operațiune financiară de valorificare a creanțelor de către un vehicul investițional care le achiziționează, le grupează și le afectează garantării unei emisiuni de valori mobiliare.(2) Pot face obiectul securitizării, conform prevederilor prezentei legi, creanțe izvorâte din:
  a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achiziția de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;
  b) contracte de leasing;
  c) contracte de vânzare-cumpărare cu plata prețului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
  d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor prezentei legi;
  e) orice titlu de creanță, altele decât cele specificate la lit. a)-d), cu condiția ca drepturile pe care le conferă să poată face obiectul unei cesiuni.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  1. agent - persoană juridică sau organizația fără personalitate juridică numită și autorizată, în condițiile cap. VII din prezenta lege, să reprezinte interesele deținătorilor de instrumente financiare securitizate aparținând aceleiași emisiuni;
  2. arhivă - Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
  3. autoritate competentă - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu atribuții de reglementare, supraveghere și control al emitenților și al emisiunilor de instrumente financiare securitizate, potrivit prevederilor prezentei legi;
  4. cedent - titularul dreptului de creanță ce se transferă către un vehicul investițional, în vederea securitizării;
  5. creanță - dreptul de a încasa o sumă de bani în temeiul unui titlu de creanță de tipul celor prevăzute cu toate drepturile accesorii aferente;
  6. debitor cedat - debitorul creanței transmise către un vehicul investițional;
  7. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creanțelor, inclusiv drepturi de garanție reală și drepturi de creanță decurgând din polițele de asigurare încheiate de debitorul cedat;
  8. emitent - vehicul investițional autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare să emită instrumente financiare securitizate, în condițiile prezentei legi;
  9. fond de securitizare - vehicul investițional fără personalitate juridică, constituit pe baza unui contract de societate civilă, în condițiile cap. III secțiunea a 2-a din prezenta lege;
  10. instrumente financiare securitizate - valori mobiliare de tip obligatar sau de tip participativ, emise în formă dematerializată în cadrul unei operațiuni de securitizare;
  11. investitor - orice persoană care deține instrumente financiare securitizate în cont propriu;
  12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc și randament ale instrumentelor financiare securitizate, definită conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
  13. obligațiune securitizată - valoare mobiliară de tip obligatar garantată cu un portofoliu de creanțe, emisă de o societate de securitizare în condițiile cap. VI din prezenta lege și tranzacționabilă pe piața de capital;
  14. ofertă publică de instrumente financiare securitizate - comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre instrumentele financiare securitizate oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor instrumente financiare securitizate. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari;
  15. ofertă adresată investitorilor calificați - vânzarea în integralitate a unei emisiuni de instrumente financiare securitizate către investitori calificați, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor de aplicare a prezentei legi;
  16. persoană afiliată - persoana fizică sau juridică ce, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, este prezumată a acționa concertat cu o altă persoană fizică sau juridică;
  17. portofoliu de creanțe sau portofoliu - totalitatea creanțelor achiziționate și afectate de către un vehicul investițional, în vederea garantării drepturilor deținătorilor de obligațiuni sau titluri de participare securitizate dintr-o singură emisiune;
  18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de ofertă publică de vânzare de instrumente financiare securitizate, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 și ale normelor emise în aplicarea acestora;
  19. societate de securitizare - vehicul investițional constituit ca societate comercială pe acțiuni, în condițiile cap. III secțiunea a 2-a din prezenta lege;
  20. titlu de participare securitizat - titlu de credit reprezentând un drept de proprietate indiviză asupra unui portofoliu de creanțe emis de un fond de securitizare în condițiile cap. VI din prezenta lege și tranzacționabil pe piața de capital;
  21. valoare nominală - valoarea inițială a creanței ori, în cazul garanțiilor, suma maximă pentru care acestea au fost constituite;
  22. valoarea creanței - suma rămasă de rambursat din valoarea nominală a creanței;
  23. valoarea portofoliului - suma valorilor creanțelor din portofoliu;
  24. valoare de referință - valoarea determinată potrivit regulilor prevăzute în prospectul de emisiune;
  25. vehicul investițional - entitate cu sau fără personalitate juridică, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanțe.


  Capitolul II Cesiunea creanțelor

  Articolul 4
  (1) Titularii pot cesiona creanțe prezente sau viitoare către un vehicul investițional, în scopul securitizării acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizării numai creanțele care îndeplinesc următoarele condiții:
  a) actul juridic generator de creanță să fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;
  b) asupra creanței, în mod individual ori ca element al unei universalități, să nu fi fost constituit un drept de garanție sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizării.


  Articolul 5
  (1) Vehiculul investițional achiziționează creanțe individuale ori grupate în portofolii de la unul sau mai mulți cedenți și le afectează garantării de obligațiuni ori titluri de participare securitizate.(2) Cesiunea de creanțe cu titlu gratuit către un vehicul investițional este nulă.


  Articolul 6
  (1) Achiziționarea de creanțe de către un vehicul investițional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate.(2) Utilizarea creanțelor achiziționate în alt scop decât cel menționat la alin. (1), precum și constituirea de sarcini asupra acestora în favoarea unor terți față de emisiunile de instrumente financiare securitizate pe care le garantează se sancționează cu nulitatea absolută.


  Articolul 7

  Calitatea de titlu executoriu recunoscută de lege unui titlu de creanță în considerarea titularului originar al dreptului de creanță profită și cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investițional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garanție asupra creanței.


  Articolul 8
  (1) Pentru opozabilitate, cesiunea creanțelor afectate garantării unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhivă cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifică de către cedent debitorilor cedați prin scrisoare recomandată și se aduce la cunoștință creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandată, fie prin afișare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului și a prețului la care s-a efectuat cesiunea.(2) Acțiunea pentru anularea cesiunii de creanțe care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerințelor de publicitate privind înscrierea la arhivă și notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (1), și nu se poate exercita de către administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004.


  Articolul 9

  În cazul în care realizarea unui drept de creanță este asigurată cu garanții reale imobiliare, cesiunea de creanță este supusă formalităților de publicitate prevăzute în legea privind obligațiunile ipotecare.


  Articolul 10

  Cesiunea efectuată potrivit prezentei legi este scutită de taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11

  În schimbul creanțelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligațiuni securitizate emise în baza acestora.


  Capitolul III Emitenți

  Secţiunea 1 Reguli comune

  Articolul 12

  Vehiculul investițional este o entitate constituită ca fond de securitizare pe baza unui contract de societate civilă sau ca societate de securitizare organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni.


  Articolul 13

  Vehiculul investițional nu are personal angajat propriu.


  Articolul 14

  Vehiculul investițional nu are dreptul:
  a) să vândă, să transfere cu orice titlu, să greveze cu sarcini sau să dispună în alt mod de portofoliul de creanțe sau de o parte a acestuia, altfel decât în limitele prevăzute de prospect;
  b) să efectueze compensări sau rețineri asupra sumelor încasate de la debitorii cedați, cu excepția impozitelor prin reținere la sursă prevăzute de lege și a costurilor cu serviciile de agent, de administrare, de audit și a altor asemenea costuri, în limitele prevăzute în prospectul de emisiune;
  c) să contracteze orice fel de împrumuturi, în afară de cele prevăzute în prospect;
  d) să schimbe sediul social, fără notificarea cu 30 de zile înainte a agentului sau a fiecărui deținător de instrumente financiare securitizate;
  e) să modifice, fără aprobarea adunării generale a deținătorilor de instrumente financiare securitizate: actul constitutiv, prevederile contractului încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu, prevederile contractului de cesiune de creanțe;
  f) să noveze contractul de cesiune de creanțe sau contractul încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu fără aprobarea adunării generale a deținătorilor de instrumente financiare securitizate.


  Articolul 15

  Dizolvarea, fuziunea ori divizarea unui vehicul investițional se hotărăște cu votul tuturor deținătorilor de instrumente financiare securitizate emise de acesta și se aduce la cunoștință Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.


  Articolul 16
  (1) Vehiculul investițional este supus autorizării prealabile de către C.N.V.M., care decide cu privire la autorizarea acestuia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute în regulamentul emis în aplicarea prezentei legi.(2) Orice modificare a condițiilor pe baza cărora a fost autorizată funcționarea unui vehicul investițional se notifică C.N.V.M., în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii organului statutar competent. Obiectul de activitate și forma juridică a vehiculelor investiționale nu pot fi modificate.(3) În cazul în care constată că modificările operate contravin normelor legale în vigoare, iar emitentul nu remediază această situație în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. modifică, suspendă ori revocă autorizația, după caz, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru protecția investitorilor.(4) C.N.V.M. ține un registru special de evidență a fondurilor și societăților de securitizare. Registrul special de evidență are caracter public.(5) Fondurile și societățile de securitizare sunt obligate să înscrie, în toate actele, documentele și corespondența lor, numărul de înregistrare din registrul special prevăzut la alin. (4).


  Secţiunea a 2-a Constituirea, autorizarea și funcționarea fondurilor de securitizare și a societății de securitizare

  Articolul 17
  (1) Fondul de securitizare se constituie în baza unui contract de societate civilă, încheiat de către un număr de cel puțin 5 membri fondatori, persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine. Capitalul inițial minim al fondului de securitizare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.(2) Fondul de securitizare se constituie pentru o singură operațiune de securitizare, la data realizării creanțelor din portofoliu fondul intrând de drept în procedura de dizolvare și lichidare.


  Articolul 18

  Prin contractul de societate civilă se stabilesc condițiile pentru conducerea, administrarea, funcționarea fondului, transferul titlurilor, convocarea și ținerea adunărilor membrilor fondului, aderarea ulterioară la fond, retragerea și excluderea din acesta, dizolvarea și lichidarea fondului.


  Articolul 19

  Titlurile de participare securitizate încorporează fracțiuni din dreptul de proprietate indiviză asupra portofoliului de creanțe achiziționat de fond.


  Articolul 20

  Constituirea unei societăți de securitizare se realizează conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înregistrarea societății de securitizare la oficiul registrului comerțului se face numai după autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M., în conformitate cu art. 16.


  Capitolul IV Administrarea vehiculelor investiționale

  Articolul 21
  (1) Administrarea fondurilor și societăților de securitizare se realizează de către persoane juridice constituite sub forma societății comerciale pe acțiuni. Înregistrarea la oficiul registrului comerțului a unei societăți având ca obiect de activitate administrarea de vehicule investiționale se face numai cu autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M.(2) O societate comercială se autorizează de către C.N.V.M. pentru administrarea de vehicule investiționale dacă îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:
  a) capitalul social subscris și vărsat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro;
  b) are ca obiect de activitate exclusiv administrarea de vehicule investiționale;
  c) cel puțin 2 acționari semnificativi sunt instituții financiare și/sau de credit în înțelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată;
  d) are un consiliu de administrație format din minimum 3 persoane; membrii consiliului de administrație trebuie să aibă o bună reputație profesională și morală, iar majoritatea acestora trebuie să întrunească cerințele de experiență în domeniul financiar-bancar, stabilite de C.N.V.M.(3) Documentația și procedura de autorizare a societăților de administrare a vehiculelor investiționale se stabilesc prin norme ale C.N.V.M.(4) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației trebuie notificată C.N.V.M. în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii organului statutar competent.(5) În cazul în care constată că modificările operate contravin normelor legale în vigoare, iar societatea nu remediază această situație în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. poate modifica, suspenda ori revoca autorizația, după caz, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru protecția investitorilor.(6) C.N.V.M. ține un registru special de evidență a societăților de administrare de vehicule investiționale. Registrul special de evidență are caracter public.(7) Societățile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să înscrie, în toate actele, documentele și corespondența lor, numărul de înregistrare din registrul special prevăzut la alin. (6).


  Articolul 22
  (1) Activitatea de administrare a vehiculelor investiționale include:
  a) înființarea vehiculului investițional;
  b) asigurarea serviciilor de secretariat și a altor servicii administrative;
  c) achiziționarea de creanțe pe seama și în numele vehiculului investițional, organizarea și documentarea emisiunii de instrumente securitizate;
  d) efectuarea sau, după caz, urmărirea efectuării formalităților de publicitate privind drepturile investitorilor asupra portofoliului de creanțe, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune;
  e) ținerea registrului deținătorilor de instrumente financiare securitizate;
  f) efectuarea raportărilor curente și periodice către C.N.V.M. și către agent;
  g) reprezentarea vehiculului investițional în raporturile cu terții;
  h) structurarea portofoliilor de creanțe;
  i) alte activități autorizate de către C.N.V.M.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) și f) sunt obligatorii.(3) Administratorul vehiculelor investiționale poate angaja, în numele vehiculului investițional, societăți de consultanță ori de servicii de investiții financiare, dar nu poate subcontracta sau delega unui terț nici una dintre responsabilitățile asumate în baza contractului de administrare încheiat cu vehiculul investițional decât cu acordul prealabil al C.N.V.M.


  Capitolul V Servicii de management de portofoliu

  Articolul 23
  (1) Pentru a presta servicii de management de portofoliu, o entitate trebuie să fie instituție de credit sau instituție financiară, în înțelesul Legii nr. 58/1998, republicată.(2) Documentația și procedura de autorizare a societăților de management de portofoliu se stabilesc prin norme ale Băncii Naționale a României pentru instituțiile de credit, respectiv prin norme ale C.N.V.M. pentru instituțiile financiare care operează pe piața de capital.(3) Cedentul unui portofoliu de creanțe poate să efectueze în continuare managementul acestuia.


  Articolul 24

  Pentru managementul unui portofoliu de creanțe emitentul, prin administratorul care îl reprezintă în raporturile cu terții, poate angaja serviciile uneia sau mai multor societăți de management de portofoliu, conform prevederilor prospectului de emisiune.


  Articolul 25

  Societatea de management de portofoliu răspunde față de vehiculul investițional, precum și față de deținătorii de instrumente financiare emise în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a neîndeplinirii, a îndeplinirii cu întârziere ori necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin.


  Articolul 26
  (1) Rezilierea contractului cu societatea de management de portofoliu indicată în prospect și angajarea unei alte entități pentru managementul portofoliului se pot face numai pe baza unei hotărâri luate cu votul deținătorilor de instrumente financiare securitizate, care reprezintă 25% din valoarea emisiunii garantate cu portofoliul respectiv, și cu notificarea Băncii Naționale a României sau, după caz, și a C.N.V.M.(2) Administratorul vehiculului investițional răspunde solidar cu societatea de management de portofoliu, angajată cu nerespectarea condiției prevăzute la alin. (1), pentru orice pierdere suferită de către deținătorii de instrumente financiare securitizate, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor ce îi revin.


  Articolul 27

  În cazul în care societatea de management de portofoliu este cedentul sau o persoană afiliată cedentului, contractul aferent încetează de drept la data notificării de către administratorul emitentului a încălcării obligațiilor asumate.


  Articolul 28
  (1) Serviciile de management de portofoliu includ:
  a) realizarea creanțelor din portofoliu, inclusiv notificarea debitorilor cedați, calcularea eventualelor dobânzi, penalități de întârziere, comisioane și a altor sume datorate de către aceștia și colectarea sumelor achitate;
  b) custodia înscrisurilor constatatoare de creanță;
  c) monitorizarea îndeplinirii obligațiilor debitorilor cedați și restructurarea creanțelor; activitatea de restructurare a creanțelor se face în baza unui mandat special, acordat în acest sens de către emitent;
  d) declararea creanțelor din portofoliu ca fiind exigibile anticipat și executarea silită a acestora, în condițiile prevăzute în contract;
  e) reînnoirea ori radierea înscrierilor privind drepturile reale constituite pentru garantarea creanțelor din portofoliu;
  f) plata din sumele colectate în urma realizării creanțelor din portofoliu a sumelor datorate de vehiculul investițional către deținătorii instrumentelor financiare securitizate, emise în baza portofoliului respectiv.(2) În îndeplinirea serviciilor prevăzute la alin. (1), societatea de management de portofoliu acționează în nume propriu, dar pe seama societății de securitizare, respectiv a deținătorilor de titluri de participare securitizate.


  Articolul 29

  Sumele colectate se evidențiază și se administrează distinct pentru fiecare emitent și portofoliu în parte, în conturi separate de cele ale societății de management de portofoliu.


  Articolul 30
  (1) Societatea de management de portofoliu ține, pentru fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate în parte, un registru de evidență internă care conține în mod obligatoriu următoarele informații cu privire la fiecare creanță din portofoliu:
  a) date de identificare a actului juridic, din care izvorăște creanța, cu specificarea categoriei din care face parte;
  b) date de identificare a debitorilor cedați;
  c) date de identificare a garanțiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii creanțelor din portofoliu;
  d) valoarea creanței și valoarea nominală, precum și valoarea de referință a garanției, în cazul garanțiilor personale, calculată la data încheierii contractului de garanție.(2) Registrul de evidență internă se completează de către societatea de management de portofoliu. Lunar, societatea de management de portofoliu are obligația de a transmite administratorului vehiculului investițional o copie a registrului de evidență internă, semnată pe fiecare pagină de reprezentantul legal al acesteia, precum și o informare scrisă cu privire la structura portofoliului de creanțe, suma obligațiilor patrimoniale ale emitentului față de deținătorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectivă, valoarea creanțelor din portofoliul administrat, valoarea nominală și, după caz, valoarea de referință a garanțiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii acestora, conform alin. (1) lit. d).(3) Agentul are dreptul de a solicita lunar o copie a registrului de evidență internă, semnată pe fiecare pagină de reprezentantul legal al societății de management de portofoliu, și de a consulta documentația sintetică pe baza căreia s-au determinat valorile menționate la alin. (1) lit. d).(4) Investitorii care nu și-au desemnat un agent au dreptul de a solicita lunar și de a obține o copie a registrului de evidență internă.(5) În legătură cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta lege, societății de management de portofoliu i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49-53 din Legea nr. 58/1998 sau, după caz, ale titlului VII "Abuzul pe piață" din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Administratorul vehiculului investițional transmite rapoarte lunare C.N.V.M. și agentului, pe baza informațiilor primite de la societatea de management de portofoliu, potrivit alin. (2).


  Articolul 31

  În cazul încetării contractului de management de portofoliu, administratorul vehiculului investițional are obligația ca, până la luarea unei decizii pentru angajarea unei alte societăți de management de portofoliu, potrivit art. 26 alin. (1), să asigure administrarea temporară a portofoliului de către o societate abilitată să presteze astfel de servicii, în conformitate cu prevederile art. 23. Societatea de management de portofoliu al cărei mandat a încetat răspunde față de deținătorii de instrumente financiare securitizate și față de emitent pentru toate daunele cauzate ca urmare a omisiunii de a colabora pentru predarea-preluarea administrării portofoliului.


  Capitolul VI Emisiunea de instrumente financiare securitizate

  Articolul 32
  (1) Emisiunea de instrumente financiare securitizate se realizează prin ofertă publică, în baza unui prospect aprobat de către C.N.V.M. și în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Oferta publică de instrumente financiare securitizate se realizează cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acestora.(3) Tranzacționarea instrumentelor financiare securitizate se efectuează pe piețe reglementate sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.


  Articolul 33

  Emisiunile de instrumente financiare securitizate pot fi ordinare ori structurate în mai multe clase, în raport cu drepturile pe care le conferă investitorilor cu privire la:
  a) dobândă;
  b) scadență;
  c) ordinea efectuării plăților;
  d) vot;
  e) alte aspecte stabilite prin prospect.


  Articolul 34

  Conținutul minim al prospectului de emisiune include, pe lângă informațiile prevăzute în legislația pieței de capital, următoarele categorii de informații:
  a) date privind emitentul și principalele prevederi ale actului constitutiv sau ale contractului de societate civilă;
  b) date privind cedentul și principalele prevederi ale contractului de cesiune de creanțe;
  c) date privind administratorul emitentului și principalele prevederi ale contractului de administrare;
  d) date privind societatea de management de portofoliu și principalele prevederi ale contractului de management al portofoliului;
  e) date privind agentul și o descriere a drepturilor privind remunerarea acestuia;
  f) date privind auditorul financiar;
  g) caracteristicile emisiunii: valoarea totală a emisiunii și numărul de instrumente financiare securitizate ce urmează a fi emise, valoarea nominală și prețul de emisiune, prețul de achiziție a creanțelor din portofoliu, sumele ce urmează a fi încasate de către vehiculul investițional în temeiul acestora, perioada de derulare a ofertei publice, scadența, dobânda (dacă este cazul), metoda de calculare a cuantumului dobânzii (dacă este cazul) și intervale de plată, programul de rambursare a instrumentelor financiare securitizate, opțiunea de răscumpărare, modalitatea de plată și de alocare a instrumentelor financiare securitizate în situația de suprasubscriere, costurile tranzacției, contravaloarea serviciilor de management de portofoliu și a oricăror servicii specializate prestate în legătură cu respectiva emisiune, precum și cheltuielile suportate de vehiculul investițional reprezentând costuri pentru înființare și obligații curente de plată; în cazul emisiunilor structurate, informațiile privind aspectele prevăzute la art. 33 se prezintă distinct pentru fiecare clasă de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectivă;
  h) informații privind respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2);
  i) caracteristicile portofoliului de creanțe cu care se garantează emisiunea, inclusiv valoarea acestuia, valoarea nominală și, după caz, valoarea de referință a garanțiilor constituite pentru satisfacerea creanțelor, calculată la data încheierii contractului de garanție, și informații privind scadența, dobânda, metoda de calcul al cuantumului dobânzii și intervale de plată, condiții de plată anticipată a creanțelor din portofoliu;
  j) condițiile și tipul de instrumente financiare în care emitentul poate investi orice surplus rezultat după plata deținătorilor de instrumente financiare securitizate și a costurilor tranzacției din sumele colectate de la debitorii cedați.


  Articolul 35
  (1) Valoarea totală a creanțelor incluse în portofoliul afectat unei emisiuni la data închiderii perioadei de subscriere trebuie să fie cel puțin egală cu suma totală principală a obligațiilor emitentului față de deținătorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectivă.(2) Prin prospect, emitentul își poate asuma obligația suplimentării portofoliului de creanțe, în cazul în care valoarea totală a creanțelor incluse în portofoliu scade în perioada de derulare a emisiunii sub limita prevăzută la alin. (1), dacă prin prospect nu se prevede o limită mai ridicată.(3) În scopul creșterii valorii portofoliului sau pentru a compensa reducerea valorică a creanțelor din portofoliu, emitentul poate include în portofoliu creanțe proprii, garanții constituite asupra fondurilor bănești, instrumente financiare plătibile la cerere sau tranzacționabile pe piața de capital.


  Articolul 36

  Rezultatele ofertei publice se transmit C.N.V.M. și instituțiilor pieței, după caz, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.


  Capitolul VII Drepturile deținătorilor de instrumente financiare securitizate

  Articolul 37

  Interesele colective ale deținătorilor de instrumente financiare securitizate din aceeași emisiune pot fi reprezentate de un agent. Prevederile legii privind obligațiunile ipotecare, inclusiv în ceea ce privește numirea și revocarea agentului, drepturile, obligațiile și atribuțiile acestuia, precum și răspunderea ce îi revine față de investitori, se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 38
  (1) Fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate este garantată cu portofoliul de creanțe, descris în registrul de evidență internă. În baza drepturilor constituite în favoarea lor, investitorii dobândesc posibilitatea de a-și satisface creanțele rezultând din deținerea de instrumente financiare securitizate prin valorificarea portofoliului, cu prioritate în raport cu orice creditor, indiferent de natura creanței acestuia sau de dreptul real constituit în favoarea acestuia asupra portofoliului sau asupra oricărei componente a portofoliului, dacă dreptul real nu a fost înscris la arhivă, anterior înscrierii drepturilor deținătorilor de instrumente financiare securitizate.(2) Prevederile art. 8 și 9 privind formalitățile de publicitate se aplică în mod corespunzător la constituirea garanției asupra portofoliului de creanțe în favoarea investitorilor.(3) Constituirea în garanție a creanțelor din portofoliu în favoarea deținătorilor de instrumente financiare securitizate se notifică debitorului cedat de către societatea de management de portofoliu, cel mai târziu în termen de 7 zile de la data constituirii garanției asupra portofoliului.


  Articolul 39
  (1) Deținătorii de titluri de participare la fondul de securitizare sunt de drept membri ai fondului de securitizare emitent. Membrii fondului de securitizare se întrunesc în adunări.(2) Adunarea membrilor fondului de securitizare are competențele și ia decizii în condițiile prevăzute în contractul de societate civilă. Hotărârile adunării se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și într-un ziar de circulație națională.


  Articolul 40
  (1) Dispozițiile legale privind adunările generale ale deținătorilor de obligațiuni ipotecare se aplică în mod corespunzător organizării procesului decizional al adunării generale a deținătorilor de obligațiuni securitizate din emisiuni ordinare.(2) În cazul emisiunilor structurate în mai multe clase, drepturile deținătorilor de obligațiuni din fiecare clasă în cadrul procesului decizional se stabilesc prin prospect.


  Capitolul VIII Prevederi speciale privind falimentul societăților de securitizare

  Articolul 41
  (1) Dispozițiile secțiunii a 6-a "Reorganizarea" a cap. III din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile societăților de securitizare.(2) Dispozițiile prevăzute în legea privind obligațiunile ipotecare se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 42

  Prin derogare în la dispozițiile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care împotriva emitentului este deschisă o procedură de faliment, adunarea generală a deținătorilor de obligațiuni securitizate va putea decide, cu votul deținătorilor de instrumente financiare securitizate reprezentând 75% din valoarea tuturor emisiunilor, pentru una dintre următoarele modalități de satisfacere a creanțelor: vânzarea portofoliilor direct, prin licitație publică sau prin altă modalitate prevăzută de lege; adjudecarea portofoliului în contul creanțelor pe care le au față de averea debitorului, fără obligația efectuării formalităților față de terți, cu plata sumelor reprezentând remunerația agentului și a administratorului de portofoliu ori costul lichidării.


  Capitolul IX Prevederi speciale privind executarea silită

  Articolul 43
  (1) Executarea silită asupra unui portofoliu afectat unei emisiuni în integralitatea sa, ca universalitate, poate fi pornită doar de către deținătorii de obligațiuni securitizate din emisiunea garantată cu portofoliul respectiv.(2) Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit următoarei ordini de preferință:
  a) creanțele reprezentând cheltuieli de orice fel făcute cu urmărirea și managementul portofoliului supus executării, inclusiv remunerația agentului;
  b) creanțele rezultând din deținerea instrumentelor financiare din emisiunea garantată cu portofoliul supus executării;
  c) alte categorii de creditori, în ordinea stabilită de lege.


  Capitolul X Contravenții și sancțiuni

  Articolul 44
  (1) Constituie contravenții următoarele fapte:
  a) încălcarea condițiilor prevăzute în autorizație în cazul oricăror activități și operațiuni pentru care prezenta lege impune autorizarea;
  b) nerespectarea de către vehiculul investițional a prevederilor art. 14;
  c) ținerea incorectă de către societățile de management de portofoliu a registrului de evidență internă.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:
  a) amendă cuprinsă între 10 mii lei și 50 mii lei;
  b) următoarele sancțiuni complementare: retragerea autorizației și/sau interzicerea, temporară sau definitivă, pentru persoane fizice ori juridice, a ocupării unor funcții ori a desfășurării unor activități și servicii prevăzute de prezenta lege.(3) Săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se constată și se sancționează de către organele abilitate și cu respectarea dispozițiilor procedurale prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele împuternicite în acest scop de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicată.(4) Săvârșirea faptei prevăzute la alin. (1) lit. b) se constată și se sancționează cu respectarea dispozițiilor procedurale prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentului capitol.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor de către C.N.V.M. derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul XI Dispoziții finale

  Articolul 45

  Denumirea "fond de securitizare" sau "societate de securitizare" va fi folosită exclusiv pentru a denumi tipurile de vehicule investiționale reglementate de prezenta lege.


  Articolul 46

  Prevederile art. 167 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică obligațiunilor securitizate emise în temeiul prezentei legi.


  Articolul 47

  În funcție de competențele de autorizare și supraveghere, Banca Națională a României și C.N.V.M. vor emite normele și regulamentele prevăzute în prezenta lege în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 48

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
  PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 1 martie 2006.
  Nr. 31.
  -------------