HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 1991 (*republicată*)
privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 14 septembrie 2011  ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 750/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 4 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994 şi ulterior a mai fost modificată prin:
  - Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 20 iunie 2007, şi abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 1

  (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial", denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, este înfiinţată şi funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor.
  (2) Regia autonomă se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate şi difuzare pentru "Monitorul Oficial" din Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucureşti, şi a compartimentului "Monitorul Oficial" din Direcţia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputaţilor, Calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinţează.
  (3) Regia autonomă este persoană juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.


  Articolul 2

  Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producţia editorială şi tipografică, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  (1) Monitorul Oficial al României, publicaţia oficială a statului român, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.
  (2) Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă şi este protejat de lege. Copierea, transpunerea şi difuzarea, indiferent de suport, a publicaţiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimţământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.
  (3) Până la realizarea unei reţele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi alţi operatori economici.


  Articolul 4

  Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.


  Articolul 5

  Personalul trecut la Regia autonomă se consideră transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.


  Articolul 6

  (1) Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.
  (2) Regia autonomă poate înfiinţa filiale, unităţi şi subunităţi, puncte de lucru, secţii, potrivit legii.


  Articolul 7

  Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia şi numit de către secretarul general al Camerei Deputaţilor prin ordin.


  Articolul 8

  Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.


  Articolul 9

  Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/1991**) privind înfiinţarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifică corespunzător.
  -------- Notă **) Hotărârea Guvernului nr. 170/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a imprimeriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 martie 1991, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


  Anexa
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Regia Autonomă "Monitorul Oficial", denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.


  Articolul 2

  Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.


  Capitolul II Obiectul de activitate


  Articolul 3

  Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:
  a) editarea şi tipărirea Monitorului Oficial al României, părţile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum şi potrivit altor acte normative;
  b) elaborarea şi editarea pe orice tip de suport a colecţiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română şi/sau în limbi străine;
  c) editarea şi tipărirea de carte şi presă, realizarea altor activităţi de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie şi servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;
  d) stocarea şi prelucrarea informaţiei legislative, imprimarea materialelor destinate activităţii parlamentare;
  e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi portalurilor web, activităţi conexe în realizarea obiectului de activitate şi la comandă, alte activităţi de servicii informaţionale;
  f) repararea maşinilor, echipamentelor electronice şi electrice, precum şi activităţi de întreţinere în domeniul tipografic, intermediere în comerţul cu maşini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;
  g) comerţul cu ridicata şi cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum şi valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri, etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum şi cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei;
  h) comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor, CD-urilor şi DVD-urilor în magazine specializate şi nespecializate, standuri, chioşcuri, pieţe, prin internet, precum şi în afara acestora;
  i) activităţi de distribuţie şi expediţie a bunurilor realizate, transportul acestora şi transport în realizarea obiectului de activitate;
  j) activităţile de testare şi analize tehnice, cercetare, activităţi de formare şi perfecţionare profesională, precum şi alte forme de învăţământ, în condiţiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;
  k) activităţile de promovare şi publicitate a produselor şi activităţii proprii, consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;
  l) activităţile de închiriere a bunurilor proprii, maşini, echipamente şi alte bunuri tangibile, precum şi a imobilelor proprietatea Regiei autonome;
  m) organizarea de expoziţii, târguri, congrese şi întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;
  n) activităţile de arhivă şi bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activităţi de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.


  Capitolul III Patrimoniul


  Articolul 4

  Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.


  Articolul 5

  Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aprobată prin Legea nr. 576/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia şi are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societăţii Comerciale "Herăstrău Nord" - S.A. în administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".


  Capitolul IV Organele de conducere


  Articolul 6

  Conducerea Regiei autonome se asigură de consiliul de administraţie.


  Articolul 7

  (1) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor şi este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei autonome.
  (2) Din consiliul de administraţie al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaţilor şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.
  (3) Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre jurişti, filologi, economişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al Regiei autonome.


  Articolul 8

  Consiliul de administraţie al Regiei autonome îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare şi funcţionare şi cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
  a) aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome, numărul de posturi şi Regulamentul de ordine interioară;
  b) aprobă înfiinţarea/desfiinţarea de filiale, secţii, unităţi, subunităţi sau puncte de lucru;
  c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;
  d) propune şi aprobă, după caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;
  e) aprobă preţurile şi tarifele pentru publicaţiile, lucrările şi serviciile Regiei autonome, precum şi acordarea de reduceri de preţuri, potrivit legii, a perioadelor de graţie şi a întinderii riscului contractual;
  f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale;
  g) stabileşte clauzele contractului de mandat şi reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia;
  h) prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor un raport asupra activităţii Regiei autonome în anul precedent şi programul de activitate pentru anul în curs;
  i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
  j) aprobă planul de investiţii anual;
  k) aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale;
  l) hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor autorităţi, potrivit legii.


  Articolul 10

  Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.


  Articolul 11

  Consiliul de administraţie al Regiei autonome se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună şi, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri, ori de câte ori este necesar.


  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli


  Articolul 12

  Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum şi situaţii financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 13

  Regia autonomă îşi acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidenţiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.


  Articolul 14

  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
  ---------