HOTĂRÂRE nr. 521 din 23 mai 2002
privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituţie unica de contact cu Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) al Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 3 iunie 2002  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,
  în temeiul art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se desemnează Corpul de control al primului-ministru, denumit în continuare Corpul de control, ca instituţie unica de contact cu Oficiul European de Lupta Anti-Frauda, denumit în continuare OLAF, având competenţa de a coordona asigurarea protecţiei efective şi echivalente a intereselor financiare ale României şi ale Uniunii Europene.


  Articolul 2

  În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în calitate de instituţie unica de contact Corpul de control acţionează pe bază de autonomie funcţională, independent de alte instituţii publice.


  Articolul 3

  Pentru îndeplinirea acestei funcţii în cadrul Corpului de control se înfiinţează Direcţia de control al modului de contractare şi utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi combatere a fraudelor în legătură cu acestea.


  Articolul 4

  Corpul de control primeşte sesizările OLAF referitoare la posibile ilegalitati în utilizarea fondurilor comunitare, efectuează verificările necesare şi pune la dispoziţie OLAF o nota de control cuprinzând cele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.


  Articolul 5

  (1) În vederea întocmirii notei de control Corpul de control va solicita tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi agenţilor economici cu capital de stat sau privat datele şi informaţiile necesare. Aceste instituţii şi agenţii economici au obligaţia sa răspundă corespunzător şi complet în termen de 30 de zile.
  (2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică şi dotare tehnica pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Corpului de control.


  Articolul 6

  La solicitarea OLAF reprezentanţii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Corpul de control care au ca obiect verificarea sesizarilor OLAF. Reprezentanţii OLAF pot avea acces la datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii notei de control, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  În cazul constatării unor elemente de natura infractionala în gestionarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisă şi organului de urmărire penală competent, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.


  Articolul 8

  Necomunicarea, comunicarea incompleta sau eronată, cu ştiinţa, a datelor şi informaţiilor solicitate în condiţiile prevăzute la art. 5 atrag răspunderea administrativă sau penală, după caz, în condiţiile legii, a persoanelor cu funcţii de coordonare sau conducere din instituţiile, autorităţile publice ori agenţii economici respectivi.


  Articolul 9

  Direcţia de control al modului de contractare şi utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi combatere a fraudelor în legătură cu acestea din cadrul Corpului de control poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţa şi dotare tehnica, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului.


  Articolul 10

  (1) Pentru exercitarea funcţiei prevăzute la art. 1 se suplimenteaza cu 10 posturi numărul maxim de posturi atribuit Corpului de control.
  (2) Art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 263, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului primului-ministru şi cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."
  (3) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 se modifica corespunzător dispoziţiilor alin. (2).


  Articolul 11

  Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Corpului de control, stabilite prin Decizia primului-ministru nr. 265/2001, se modifica în mod corespunzător. Celelalte atribuţii ale Corpului de control rămân neschimbate.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Şeful Corpului de control al primului-ministru,
  Victor Ponta,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ---------