LEGE nr. 219 din 26 iulie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:
  LEGE
  privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante
  2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.(2) Substanțele dopante sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege și se clasifică astfel:
  a) substanțele dopante cu grad mare de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 1;
  b) substanțele dopante de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Anexele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping.
  3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prin producerea fără drept de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege fabricarea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, ambalarea de substanțe dopante, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.(3) Prin trafic ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, administrarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin consum ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege cumpărarea, procurarea și deținerea substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.5. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul II Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante
  6. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.
  7. La articolul 4, alineatele (1), (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Consiliul are în componență 11 membri, după cum urmează:
  a) președintele Agenției Naționale Anti-Doping;
  b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat de către Secretarul General al Guvernului;
  c) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, desemnat de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
  d) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române;
  e) un reprezentant al Direcției Generale a Vămilor, desemnat de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
  f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată;
  g) un reprezentant al Ministerului Sănătății, desemnat de ministrul sănătății;
  h) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției;
  i) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor desemnat de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
  j) un reprezentant al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, desemnat de președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România;
  k) un reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România, desemnat de Biroul Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România.

  ..............................................................................................(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată.
  ..............................................................................................(7) Consiliul își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și ia decizii sau, după caz, emite avize consultative cu votul majorității membrilor prezenți.
  8. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:
  a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;
  b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante, și emite aviz consultativ pe propunerile legislative și proiectele de acte normative;
  c) aprobă raportul privind activitatea desfășurată conform prezentei legi, întocmit de Agenția Națională Anti-Doping pe baza datelor transmise de autoritățile de control cu responsabilități în implementarea prezentei legi. Raportul se include în raportul anual de activitate pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului, Parlamentului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.
  (2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă avize consultative cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
  9. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Inspectoratul General al Poliției Române, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit trimestrial către Agenția Națională Anti-Doping datele statistice pe care le dețin privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, în conformitate cu atribuțiile acestora.
  10. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul III Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în sălile de culturism și de fitness
  11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi și, în vederea exercitării atribuțiilor de control, are acces în toate spațiile și încăperile anexe ale sălii de culturism și fitness, precum și la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante în sportul recreativ.(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia.
  12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Pentru desfășurarea activităților de culturism și/sau de fitness, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune sunt obligate să solicite Agenției Naționale Anti-Doping autorizarea acestor activități prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În situația în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune au mai multe puncte de lucru în care se desfășoară activități de culturism și/sau de fitness, acestea trebuie să obțină un certificat de funcționare anti-doping pentru fiecare punct de lucru.(2) Nu pot avea calitatea de asociați și/sau de administratori ai entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness prevăzute la alin. (1) persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au fost sancționate contravențional pentru trafic ilicit de substanțe dopante, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.(3) Persoanele fizice care au fost sancționate pentru dopaj în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi asociați, administratori, angajați în cadrul entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness și nu pot încheia contracte de servicii cu astfel de entități pentru o perioadă egală cu perioada suspendării din activitatea sportivă.(4) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat în cazul în care în sălile de culturism și/sau fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.(5) Pentru eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1) se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.(6) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) se retrage în cazul în care în sălile de culturism și/sau de fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.
  13. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1
  (1) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația să solicite autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării/autorizării sau, după caz, de la data încheierii contractului de asociere, pentru fiecare punct de lucru în parte.(2) Pentru eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile solicitante prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada absolvirii cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping, de către o persoană cu care entitatea solicitantă are încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii, în condițiile legii, și care are calificare de profesor de educație fizică și sport, instructor sportiv sau antrenor.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică pentru fiecare punct de lucru al entităților prevăzute la alin. (1), pentru care se solicită autorizarea.(4) Prin normele metodologice aprobate de către Guvern se stabilesc modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1)-(3)(5) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 9^2
  (1) În vederea eliberării certificatului de funcționare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) sunt obligate să comunice Agenției lista cu suplimentele alimentare comercializate.(2) Dacă la momentul depunerii cererii de autorizare entitățile prevăzute la alin. (1) nu comercializează suplimente alimentare, acestea vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru fals în declarații.(3) Dacă după eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping entitățile prevăzute la alin. (2) doresc să comercializeze suplimente alimentare, acestea au obligația de a comunica Agenției Naționale Anti-Doping lista cu suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(4) În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) comercializează noi suplimente alimentare, comunicarea va cuprinde suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(5) Termenul pentru comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) este de 10 zile de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la suplimentele alimentare comercializate.(6) Comercializarea suplimentelor alimentare desigilate în sălile de culturism și/sau fitness este interzisă.


  Articolul 9^3

  Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația de a afișa la loc vizibil certificatul de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.
  14. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități de culturism și/sau fitness și/sau activități sportive și recreative.
  15. Articolele 13 și 14 se abrogă.16. După articolul 14 se introduc opt noi articole, articolele 14^1-14^8, cu următorul cuprins:

  Articolul 14^1
  (1) Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad de mare risc și a produselor care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Finanțarea săvârșirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale acesteia majorându-se cu o treime.(3) Îndemnul la consumul ilicit de substanțe dopante cu grad de mare risc și de produse care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.(6) Dispozițiile art. 78 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dacă faptele prevăzute de prezentul articol au fost săvârșite în următoarele situații:
  a) fapta a fost comisă în sălile de culturism și/sau de fitness sau în magazine care comercializează suplimente alimentare;
  b) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;
  c) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către Agenția Națională Anti-Doping pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism și/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta anti-doping;
  d) substanțele dopante cu grad de mare risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
  e) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1)-(3);
  f) substanțele dopante cu grad mare de risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanțe, care astfel au creat o stare mai gravă de pericol pentru viața și integritatea persoanelor.


  Articolul 14^2

  Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conțin substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 14^3

  Publicitatea făcută substanțelor și produselor care conțin substanțe dopante, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.


  Articolul 14^4
  (1) Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.(2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de producerea și traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă.


  Articolul 14^5
  (1) Substanțele dopante cu grad mare de risc și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 14^1 și 14^2 se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanțelor dopante cu grad mare de risc și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri la bugetul de stat și se evidențiază în cont separat la bugetul de stat.


  Articolul 14^6
  (1) Urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2 se efectuează de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dacă săvârșirea acestor infracțiuni a intrat în scopul unui grup infracțional organizat prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal.(2) Dispozițiile art. 112 și 112^1 din Codul penal, precum și cele ale art. 139-152 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător infracțiunilor prevăzute la art. 14^1 și 14^2 din prezenta lege.


  Articolul 14^7
  (1) În cazul în care există suspiciuni că se efectuează transporturi de substanțe dopante și există urgență, în scopul efectuării de verificări, organele de poliție pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu substanțe dopante.(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (1) poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(3) Probele prelevate de către organele de poliție sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.(4) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române adoptă măsurile necesare privind dotarea cu aparatura specifică laboratoarelor de specialitate ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și pe cele privind acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul național de acreditare.(5) Fondurile necesare dotării, acreditării și menținerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (4) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției Române prin legile bugetare anuale.


  Articolul 14^8
  (1) În cazul în care există urgență și se presupune, în mod justificat, că există riscul săvârșirii, prin mijloace electronice, a faptelor de oferire, vânzare, punere în vânzare, procurare sau cumpărare a substanțelor și a produselor care conțin substanțe dopante, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, la sesizarea organelor de poliție, solicită furnizorilor de servicii de comunicații electronice ori furnizorilor de servicii ai societății informaționale blocarea accesului la conținutul site-ului în cauză, în condițiile legii.(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice ori de către furnizorii de servicii ale societății informaționale a obligației de a bloca accesul la site în termen de 6 ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(4) În cursul urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 14^1 și 14^2, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, măsura indisponibilizării domeniului sau poate dispune blocarea accesului la conținutul site-ului.(5) Furnizorii de servicii de comunicații electronice ori furnizorii de servicii ai societății informaționale au obligația de a pune în executare de îndată dispozițiile ordonanței, dar nu mai târziu de 6 ore de la primirea acesteia.(6) Nerespectarea dispozițiilor ordonanței și a termenului de executare constituie abatere judiciară și se sancționează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei.(7) Împotriva măsurii prevăzute la alin. (4), suspectul, inculpatul sau deținătorul domeniului ori administratorul site-ului poate formula plângere la judecătorul de drepturi și libertăți, în termen de 20 de zile de la data punerii în executare a măsurii.
  17. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Desfășurarea activității în cadrul sălilor de culturism și/sau de fitness fără certificatul de funcționare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau de fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.(3) Nu constituie contravenție fapta prevăzută la alin. (1) pe perioada în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune au depus cererea de autorizare în vederea obținerii certificatului de funcționare din punctul de vedere al respectării reglementărilor anti-doping, însă nu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Agenția Națională Anti-Doping.
  18. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, al inspectorilor sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și personalului anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în sălile de culturism și/sau de fitness, în spațiile anexe ale acestora, în scopul exercitării atribuțiilor de control pentru cercetarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum și refuzul nejustificat de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.(2) În cazul contravenției prevăzute la alin. (1), pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.
  19. După articolul 16 se introduc trei noi articole, articolele 16^1-16^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1
  (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei nerespectarea dispozițiilor art. 9^2 alin. (3)-(5).(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 3 luni.


  Articolul 16^2

  Comercializarea în cadrul sălilor de culturism și/sau fitness a suplimentelor alimentare cu nerespectarea dispozițiilor art. 9^2 alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.500 lei.


  Articolul 16^3

  Nerespectarea dispozițiilor art. 9^3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
  20. Articolul 17 se abrogă.21. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 17^1

  Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, cumpărarea, procurarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante specifice și a produselor care conțin substanțe dopante de risc, precum și orice alte acțiuni sau inacțiuni de sprijinire a producerii și a traficului ilicit de substanțe dopante de risc, fără drept, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
  22. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14^8 alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 15-16^3 și art. 17^1 și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.(3) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, art. 16^1-16^3 și art. 17^1 în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(4) Executarea sancțiunilor complementare aplicate se aduce la îndeplinire de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (2), conform competențelor legale.(5) Contravențiilor prevăzute la art. 14^8 alin. (3), art. 15-16^3 și art. 17^1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  23. Articolul 19 se abrogă.24. Articolele 22-24 se abrogă.25. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Substanțele dopante ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit dispozițiilor art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.(2) Distrugerea substanțelor dopante se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată, în prezența unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenției Naționale Anti-Doping, un specialist din cadrul formațiunii centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliției Române și gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiași unități. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripția instanței de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanța corespunzătoare în grad în circumscripția căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanței de executare.
  26. Articolul 29 se abrogă.27. Anexa se înlocuiește cu anexele nr. 1 și 2.


  Articolul II

  În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „substanțe dopante cu grad mare de risc“, se înlocuiește cu sintagma „substanțe dopante“.


  Articolul III
  (1) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness sunt obligate să depună la Agenția Națională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.(2) Dispozițiile art. 9^2 alin. (4)-(6) din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness, fără notificarea Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(4) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3) în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(5) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (3) pentru entitățile prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.


  Articolul IV

  Dispozițiile art. 16^1-16^3 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (3) din prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul V

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011.


  Articolul VI

  Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul VII

  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanță într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanța atenuantă nu se aplică în cazul săvârșirii următoarelor infracțiuni: contra persoanei, furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracțiuni contra siguranței publice, infracțiuni contra sănătății publice, infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate, contra securității naționale, contra capacității de luptă a forțelor armate, infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, a infracțiunilor privind frontiera de stat a României, a infracțiunilor la legislația privind prevenirea și combaterea terorismului, a infracțiunilor de corupție, infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracțiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, privind regimul juridic al substanțelor dopante, a celor privind spălarea banilor, privind activitățile aeronautice civile și cele care pot pune în pericol siguranța zborurilor și securitatea aeronautică, privind protecția martorilor, privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, a celor privind traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea și combaterea pornografiei și a celor la regimul adopțiilor.


  Articolul VIII

  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 138, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Prin participarea autorizată la anumite activități se înțelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracțiuni de corupție, efectuarea de tranzacții, operațiuni sau orice fel de înțelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuiește că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operațiuni privind droguri sau substanțe dopante, precum și prestarea unui serviciu, desfășurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obținerii de mijloace de probă.2. La articolul 139, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.3. La articolul 148 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale ce au legătură cu infracțiunile enumerate mai sus;
  4. La articolul 148, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, nu poate depăși un an, cu excepția infracțiunilor contra vieții, securității naționale, infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, precum și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.5. La articolul 150 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, infracțiuni la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracțiuni care se săvârșește prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracțiunile enumerate mai sus;
  6. La articolul 151 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, substanțe dopante, arme, obiecte furate, materiale explozive și precursori de explozivi restricționați, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani și alte obiecte care rezultă din activități ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracțiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
  7. La articolul 223, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă, din probe, rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, o infracțiune la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.


  Articolul IX

  La articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, substanțelor dopante, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice, materialelor radioactive și a precursorilor de explozivi confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe.


  Articolul X

  La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, cu completările ulterioare, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, substanțelor toxice, stupefiantelor și substanțelor dopante, precum și asupra altor obiecte și materii supuse autorizării, potrivit legii;


  Articolul XI
  (1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acesteia. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a instituțiilor respective, organizarea unor acțiuni specifice prin personal specializat. (3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.


  Articolul XII

  Prevederile art. I pct. 15-16, 20-22, 24-27, precum și art. VII-IX intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 26 iulie 2021.
  Nr. 219.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Legea nr. 104/2008)
  LISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC


  Nr. crt.

  Substanțe dopante cu grad mare de risc

  1.

  1-androstendiol

  2.

  1-androstendiona

  3.

  1-androsteron

  4.

  androstanolon (5α-dihidrotestosteron)

  5.

  bolandiol

  6.

  bolasteron

  7.

  boldenon

  8.

  boldion

  9.

  calusteron

  10.

  clostebol

  11.

  danazol

  12.

  dehidroclormetiltestosteron

  13.

  dezoximetiltestosteron

  14.

  drostanolon

  15.

  etilestrenol

  16.

  fluoximesteron

  17.

  formebolon

  18.

  furazabol

  19.

  gestrinon

  20.

  4-hidroxitestosteron

  21.

  mestanolon

  22.

  mesterolon

  23.

  metandienona

  24.

  metenolon

  25.

  metandriol

  26.

  metasteron

  27.

  metildienolon

  28.

  metil-1-testosterone

  29.

  metilnortestosteron

  30.

  metiltestosteron

  31.

  metribolona (metiltrienolon)

  32.

  miboleron

  33.

  nandrolon

  34.

  19-norandrostendiona

  35.

  19-norandrostendiol

  36.

  norboleton

  37.

  norclostebol

  38.

  noretandrolon

  39.

  oxabolon

  40.

  oxandrolon

  41.

  oximesteron

  42.

  oximetolon

  43.

  prostanozol

  44.

  quinbolon

  45.

  stanozolol

  46.

  stenbolon

  47.

  1-testosteron

  48.

  tetrahidrogestrinon

  49.

  trenbolon

  50.

  androstendiol

  51.

  androstendiona

  52.

  dihidrotestosteron

  53.

  prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA)

  54.

  testosteron

  55.

  4-androstendiol

  56.

  5-androstendiona

  57.

  androsteron-3beta-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona

  58.

  epidihidrotestosteron

  59.

  epitesteron

  60.

  etiocolanolon

  61.

  7 alfa-hidroxi-DHEA

  62.

  7 beta-hodroxi-DHEA

  63.

  7 ceto-DHEA

  64.

  19-norandrosteron

  65.

  19-noretiocolanolon

  66.

  clenbuterol

  67.

  andarina

  68.

  ostarina

  69.

  LGD-4033

  70.

  RAD140

  71.

  tibolon

  72.

  zeranol

  73.

  zilpaterol

  74.

  darbepoietina (dEPO)

  75.

  eritropoietina (EPO)

  76.

  EPO-Fc

  77.

  CNTO 530

  78.

  peginesatida

  79.

  metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)

  80.

  ARA-290

  81.

  EPO asialo

  82.

  EPO carbamilata

  83.

  follitropinum Alfa

  84.

  follitropinum Beta

  85.

  luspatercept

  86.

  sotatercept

  87.

  molidustat

  88.

  roxadustat (FG-4592)

  89.

  K-11706

  90.

  gonadotropina corionica

  91.

  buserelin

  92.

  deslorelin

  93.

  gonadorelin

  94.

  goserelin

  95.

  nafarelin

  96.

  hormon luteinizant

  97.

  leuprorelinum

  98.

  corticorelin

  99.

  triptorelin

  100.

  somatotropin

  101.

  AOD-9604

  102.

  hGH 176-191

  103.

  CJC-1295

  104.

  CJC-1293

  105.

  sermorelin

  106.

  tesamorelin

  107.

  grelin

  108.

  anamorelin

  109.

  ipamorelin

  110.

  tabimorelin

  111.

  alexamorelin

  112.

  hexarelin

  113.

  pralmorelin (GHRP-2)

  114.

  GHRP-6

  115.

  GHRP-1

  116.

  GHRP-3

  117.

  GHRP-4

  118.

  GHRP-5

  119.

  factori de creștere a fibroblastelor (FGFs)

  120.

  factor de creștere a hepatocitelor (HGF)

  121.

  factorul de creștere 1 insulinic (IGF-1)

  122.

  factorul de creștere mecanic (MGFs)

  123.

  factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF)

  124.

  factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF)

  125.

  Timosin-β4 (TB-500)

  126.

  aminoglutetimid

  127.

  anastrozol

  128.

  androstatriendiona

  129.

  4-androsten-3,6,17-triona (6-oxo)

  130.

  exemestan

  131.

  formestan

  132.

  letrozol

  133.

  testolactona

  134.

  raloxifen

  135.

  tamoxifen

  136.

  toremifen

  137.

  clomifen

  138.

  ciclofenil

  139.

  fulvestrant

  140.

  inhibitori ai miostatinei

  141.

  AICAR

  142.

  SR9009

  143.

  PPARδ

  144.

  GW 1516

  145.

  GW 501516

  146.

  meldonium

  147.

  trimetazidina

  148.

  perfluorochimicale

  149.

  efaproxiral (RSR13)

  150.

  înlocuitorii de sânge

  151.

  hemoglobină microîncapsulată


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2008)
  LISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE DE RISC


  Nr. crt.

  Substanțe dopante de risc

  1.

  1,3-dimetilbutilamina

  2.

  adrafinil

  3.

  adrenalina (epinefrina)

  4.

  amifenazol

  5.

  benfluorex

  6.

  bromantan

  7.

  clobenzorex

  8.

  cropropamida

  9.

  crotetamida

  10.

  etamivan

  11.

  etilefrina

  12.

  famprofazona

  13.

  fenprometamina

  14.

  fenfluramina

  15.

  fonturacetam 4-fenilpiracetam (carfedon)

  16.

  furfenorex

  17.

  heptaminol

  18.

  izometeptena

  19.

  meclofenoxat

  20.

  metilefedrina

  21.

  metilhexanamina (dimetilpentilamina)

  22.

  mefentermina

  23.

  modafinil

  24.

  norfenfluramina

  25.

  niketamida

  26.

  norfenefrina

  27.

  octopamina

  28.

  oxilofrina (metilsinefrina)

  29.

  pentetrazol

  30.

  prenilamina

  31.

  prolintan

  32.

  propilhexedrina

  33.

  selegilina

  34.

  sibutramina

  35.

  stricnina

  36.

  tuaminoheptan

  ----