ORDIN nr. 1.106 din 9 martie 2011
pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 16 martie 2011  Având în vedere:
  - art. 31 "Statistici şi colectarea datelor" din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010;
  - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
  - Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se constituie Registrul electronic central privind persoanele cu handicap, denumit în continuare registru central, în administrarea Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumită în continuare DGPPH.


  Articolul 2

  (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, au obligaţia de a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap, denumit în continuare registru propriu.
  (2) Registrele electronice vor cuprinde cel puţin informaţiile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  (1) Registrul central se actualizează lunar pe baza informaţiilor conţinute în registrele proprii şi transmise de DGASPC.
  (2) DGASPC vor transmite datele necesare actualizării registrului central în forma şi la termenele stabilite de DGPPH.


  Articolul 4

  Modalitatea de lucru, obligaţiile şi responsabilităţile entităţilor implicate vor fi stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin DGPPH, şi consiliul judeţean/local, prin DGASPC.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Bucureşti, 9 martie 2011.
  Nr. 1.106.


  Anexa
  Informaţiile necesare constituirii
  registrelor electronice privind persoanele cu handicap
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea indicatorului Explicaţii
  A. Date personale cu privire la persoana cu handicap - PH
  1 CNP PH
  2 Numele
  3 Prenumele
  4 Judeţul
  5 Localitatea Se completează oraşul sau satul.
  6 Comuna Se completează comuna sau se lasă liber în cazul oraşelor.
  7 Strada
  8 Nr. stradă
  9 Bloc
  10 Scară
  11 Etaj
  12 Apartament
  13 Sectorul 1 2 3 4 5 6
  14 Oficiul poştal
  15 Telefon
  16 Act identitate tip AI = adeverinţă provizorie de identitate BI = buletin de identitate CI = carte de identitate CP = carte provizorie CN = certificat de naştere EX = extras din Registrul de naşteri P = paşaport PS = permis de şedere
  17 Act identitate serie
  18 Act identitate număr
  19 Act identitate emitent
  20 Act identitate dată emitere
  21 Act identitate dată expirare
  22 Stare civilă N = necăsătorit D = divorţat D = divorţat C = căsătorit V = văduv UN = uniune consensuală
  23 Soţ/Soţie cu handicap DA/NU
  24 Număr de copii minori fără handicap
  25 Număr de copii minori cu handicap
  26 Nivel educaţional SGCD = şcoală generală pentru copii cu deficienţă P = primar G = gimnazial L = liceal SP = şcoală profesională PL = postliceal C = colegiu U = universitar M = master D = doctorat
  27 Profesia/Meseria
  28 Forma de realizare a veniturilor din muncă CMP = contract de muncă operator economic privat CMIP = contract de muncă instituţie publică PFA = persoană fizică autorizată A = altele
  29 Venit lunar PH
  30 CNP asistent personal
  31 Numele asistentului personal
  32 Prenumele asistentului personal
  33 Gradul de rudenie al asistentului personal cu persoana cu handicap SOT = soţ/soţie FARA = fără grad de rudenie cu PH PAR = părinte FIU = fiu/fiică FRT = frate/soră BNC = bunic/bunică UNCH = unchi/mătuşă VAR1 = văr grad 1 VAR2 = văr grad 2
  34 CNP curator/tutore
  35 Nume curator/tutore
  36 Prenume curator/tutore
  B. Date cu privire la încadrarea în grad şi tip de handicap
  1 CNP PH
  2 Nr. certificat de încadrare în grad şi tip de handicap
  3 Dată certificat/decizie de încadrare în grad şi tip de handicap
  4 Comisia care a eliberat certi- ficatul/decizia de încadrare în grad şi tip de handicap
  5 Statut social 1 = fără venit 2 = pensie de urmaş 3 = pensie de invaliditate 4 = pensie de limită de vârstă 5 = salariat
  6 Cod/Coduri diagnostic CIM 10 CIM 10 - nomenclator - Clasificaţia internaţională a maladiilor
  7 Cod diagnostic principal CIM 10 - nomenclator - Clasificaţia internaţională a maladiilor
  8 Acuitate vizuală - ochi drept
  9 Acuitate vizuală - ochi stâng
  10 Câmp vizual - ochi drept
  11 Câmp vizual - ochi stâng
  12 Explicaţii diagnostic
  13 Grad handicap 11 = deficienţă funcţională gravă - cu asistent 12 = deficienţă funcţională gravă - fără asistent 13 = deficienţă funcţională gravă - cu însoţitor 14 = deficienţă funcţională gravă - fără însoţitor 2 = deficienţă funcţională accentuată 3 = deficienţă funcţională medie 4 = deficienţă funcţională uşoară 5 = boală, nu handicap
  14 Tip handicap 1 = fizic 2 = somatic 3 = auditiv 4 = vizual 5 = mental 6 = psihic 7 = asociat 8 = HIV/SIDA 9 = boli rare 10 = surdocecitate
  15 Valabilitate certificat/decizie de încadrare în grad şi tip de handicap 1 = o lună 2 = două luni 3 = 3 luni 4 = 4 luni 5 = 5 luni 6 = 6 luni 7 = 7 luni 8 = 8 luni 9 = 9 luni 10 = 10 luni 11 = 11 luni 12 = anuală 24 = 2 ani 1.200 = permanent
  16 Capacitate de muncă
  17 Dată ivire handicap
  18 Numele şi prenumele preşedin- telui comisiei care a eliberat certificatul/decizia de înca- drare în grad de handicap
  19 Numele şi prenumele medicului care a eliberat scrisoarea medicală
  20 Numele şi prenumele medicului specialist care a eliberat documentul medical cu ponderea cea mai mare în stabilirea gradului şi tipului de handicap
  21 Număr program individual de reabilitare şi integrare socială
  22 Dată program individual de reabilitare şi integrare socială
  23 Acţiuni medicale recomandate prin programul individual de reabilitare şi integrare socială
  24 Activităţi educaţionale/profe- sionale recomandate prin pro- gramul individual de reabilitare şi integrare socială
  25 Activităţi/Servicii sociale recomandate pin programul indi- vidual de reabilitare şi inte- grare socială
  26 Necesită hemodializă. DA/NU
  27 Este dosar nou. DA/NU - este prima înregistrare a persoanei ca beneficiar al sistemului de protecţie pentru persoanele cu handicap
  C. Date cu privire la drepturile acordate persoanei cu handicap - Prestaţii sociale şi facilităţi
  1 CNP PH
  2 Drept buget complementar - grav buget complementar - accentuat buget complementar - mediu indemnizaţie - grav indemnizaţie - accentuat însoţitor nevăzător însoţitor opţional alocaţie hrană HIV/SIDA transport interurban 12 călătorii/an transport interurban 12 călătorii/an - asistent personal transport interurban 24 de călătorii/an - PH + însoţitor transport interurban 6 călătorii/an asistent personal transport urban transport urban asistent personal transport urban metrou transport urban metrou asistent subvenţie dobândă credit pentru adaptarea locuinţei subvenţie dobândă credit pentru achiziţia unui autoturism
  3 Cuantum drept conform reglementărilor legale în vigoare
  4 Restanţă
  5 Reţinere
  6 Valoare plătită
  7 Nr. certificat/decizie de înca- drare în grad şi tip de handicap pe baza căruia/căreia au fost acordate drepturile
  8 Dată certificat/decizie de înca- drare în grad şi tip de handicap pe baza căruia/căreia au fost acordate drepturile
  9 Număr bilete decontate
  D. Date cu privire la legitimaţiile şi biletele de călătorie de care beneficiază persoana cu handicap - biletele de transport interurban şi legitimaţiile de transport urban sau metrou eliberate
  1 CNP PH
  2 Nr. legitimaţie
  3 Dată legitimaţie
  4 Tip legitimaţie AUTO = transport interurban auto CFR = transport interurban CFR NAVAL = transport interurban naval METROU = transport urban metrou RATB = transport urban RATB
  5 Nr. bilete
  6 Nr. certificat/decizie de înca- drare în grad şi tip de handicap pe baza căruia/căreia au fost acordate
  7 Dată certificat/decizie de înca- drare în grad şi tip de handicap pe baza căruia/căreia au fost acordate
  8 Dreptul pe baza căruia s-au acordat bilete Vezi punctul C.2.
  9 CNP titular bilete CNP-ul titularului legitimaţiei - pot fi persoana cu handicap şi asistentul personal.
  E. Date cu privire la evenimentele care pot afecta calitatea de persoană cu handicap, acordarea prestaţiilor sociale sau facilităţilor
  1 CNP PH
  2 Tip eveniment 1. Ancheta socială suspendare 2. Deces sistare 3. Domiciliu în fapt suspendare 4. Expirare act identitate suspendare 5. Stabilirea unei măsuri de protecţie socială într-un centru rezidenţial suspendare 6. Mandat întors suspendare 7. Schimbare domiciliu în alt judeţ sistare 8. Suspendare la cerere suspendare 9. Decizie de reevaluare suspendare
  3 Dată eveniment Data când s-a produs evenimentul
  4 Explicaţii eveniment Informaţii adiţionale despre eveniment - exemplu: centrul rezidenţial
  5 Tip document probator Exemple: decizie de reevaluare, decizie privind stabilirea unei măsuri de protecţie socială, certificat deces
  6 Nr. document probator
  7 Dată document probator

  ----