ORDIN nr. 4.829 din 30 august 2018privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. (3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.(5) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat la repartizarea computerizată și care, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat pot fi repartizați, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă. (6) La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.(7) Comisia Națională de Admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.(8) Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură:
  a) modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, care poate diferi de cea menționată în metodologia prevăzută la alin. (1);
  b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, alta decât cea menționată în metodologia prevăzută la alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  (9) În situațiile prevăzute la alin. (7) și (8), prin procedură se stabilesc și modalitățile de completare și transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.


  Articolul 3
  (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unităților de învățământ teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale și adventiste, candidații susțin obligatoriu, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins și, opțional, fiecare cult poate organiza și o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.
  (la 19-02-2019, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2019 )
  (1^2) În situația în care la profilul teologic din cadrul unităților de învățământ prevăzute la alin. (1^1) nu se organizează probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, admiterea candidaților care au obținut calificativul admis la interviu/colocviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform punctului I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
  (la 19-02-2019, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2019 )
  (1^3) În situația în care se organizează și probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase inclusiv pentru unitățile de învățământ baptiste și musulmane, se aplică prevederile specifice unităților de învățământ teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale și adventiste din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, cu modificările ulterioare.
  (la 19-02-2019, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2019 )
  (2) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.(3) Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.


  Articolul 4
  (1) Candidații care participă la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2018-2019, de birourile/oficiile informare-recrutare județene/de sector al municipiului București și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale. Structura, durata, conținutul și baremul de evaluare și notare pentru proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați, pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere.(3) Calculul mediei de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se face în conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5
  (1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.(2) Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.(4) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.(5) Candidaților, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației Naționale, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.(6) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.(8) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (7) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.(9) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, menționate la alin. (8), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.


  Articolul 6

  Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentant legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi înscriși în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.


  Articolul 7

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția tehnologia informației și comunicației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 30 august 2018.
  Nr. 4.829.

  Anexa nr. 1

  Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020


  Data-limită/Perioada

  Evenimentul

  Pregătirea admiterii

  1 februarie 2019

  Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii

  28 februarie 2019

  Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  13 mai 2019

  Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
  Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
  Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

  15-24 mai 2019

  Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
  Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

  31 mai 2019

  Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită

  20 mai-7 iunie 2019

  Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

  11 iunie 2019

  Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

  12 iunie 2019

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

  2 iulie 2019

  Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

  3 iulie 2019

  Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată
  Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

  Probele de aptitudini

  8-9 mai 2019

  Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

  13-14 mai 2019

  Înscrierea pentru probele de aptitudini

  15-17 mai 2019

  Desfășurarea probelor de aptitudini

  20 mai 2019

  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
  Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

  24 mai 2019

  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini
  Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

  11 iunie 2019

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată
  Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

  2 iulie 2019

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  3 iulie 2019

  Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

  4 iulie 2019

  Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
  Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  8-9 mai 2019

  Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  13-14 mai 2019

  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă(*)

  15-17 mai 2019

  Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  20 mai 2019

  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

  24 mai 2019

  Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

  27-29 mai 2019

  Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  4 iunie 2019

  Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

  5 iunie 2019

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată

  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

  15 mai 2019

  Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

  10-14 iunie 2019

  Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi(**)

  9-10 iulie 2019

  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată

  9-10 iulie 2019

  Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată

  Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  3-7 iulie 2019

  Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
  Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

  3-7 iulie 2019

  Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

  4-8 iulie 2019

  Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

  8 iulie 2019

  Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

  9 iulie 2019

  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  10 iulie 2019

  Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

  10-11 iulie 2019

  Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

  12 iulie 2019

  Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  12 iulie 2019

  Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București

  15-18 iulie 2019

  Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

  18 iulie 2019

  Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

  19, 22 și 23 iulie 2019

  Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

  A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  23 iulie 2019

  Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

  24-25 iulie 2019

  Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  26 și 29 iulie 2019

  Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  24-30 iulie 2019

  Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare

  31 iulie-1 august 2019

  Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată

  1 august 2019

  Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

  10 mai 2019

  Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  5 iulie 2019

  Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  15-18 iulie 2019

  Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020

  19, 22 și 23 iulie 2019

  Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

  (*) Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 14 mai 2019.
  (**) În mod excepțional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul președintelui comisiei de admitere județene/a municipiului București.


  Anexa nr. 2
  I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020, cu excepția colegiilor naționale militare1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
  MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*,
  * Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentant legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi înscriși în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

  unde:
  MA = media de admitere;
  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
  EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a
  II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020
  Media finală de admitere se calculează astfel:
  MFA = 0,3 MA + 0,7 NT
  unde:
  MA = media de admitere calculată conform punctului I;
  NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;
  MFA = media finală de admitere.

  -----