ORDONANTA nr. 85 din 28 august 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art.1 pct. III.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, autorităţile şi instituţiile publice sunt cele definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale."
  2. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi specifice care se realizează de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1."
  3. La nota de la anexa nr. 1 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
  "3. Numărul maxim de posturi prevăzut în prezenta anexa poate fi majorat, prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, pentru desfăşurarea de către aparatul propriu a activităţilor trecute în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale prin acte normative."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonanţe de către Parlament, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 85.
  -----------