ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013
privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013  Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Ministerului Culturii, prin reorganizarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii, precum şi regândirea competenţelor legale ale acestora, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime şi eficiente,
  având în vedere actuala situaţie financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a cheltuielilor publice, luând în considerare obiectivele guvernamentale referitoare la reducerea cheltuielilor de personal şi a celor pentru bunuri şi servicii, care fac necesară reorganizarea unor instituţii publice din domeniul culturii prin comasare, divizare sau desfiinţare,
  în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii unor structuri din subordinea Ministerului Culturii,
  pentru a asigura o reală protecţie a patrimoniului cultural naţional, văzut ca factor determinant al identităţii noastre culturale a României, prin reorganizarea unor instituţii cu atribuţii în acest domeniu,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Centrul de Pregătire Profesională în Cultură se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, care se desfiinţează, şi prin preluarea activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de la Institutul Naţional al Patrimoniului, şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.


  Articolul 2

  (1) Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei, se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Studioul VIDEO ART şi cu Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional al Filmului, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  (2) În vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, Institutul Naţional al Filmului beneficiază de 3% din Fondul cinematografic, pe bază de protocol încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei.
  (3) Institutul Naţional al Filmului se subrogă în drepturile şi obligaţiile Arhivei Naţionale de Filme ce decurg din acorduri internaţionale şi din afilierea la organisme internaţionale de profil, plata cotizaţiilor datorate în acest sens suportându-se din bugetul Ministerului Culturii.


  Articolul 3

  (1) Se înfiinţează Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice, instituţie publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea activităţilor Institutului Naţional al Patrimoniului referitoare la administrarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, în condiţiile legii.
  (2) Institutul Naţional al Patrimoniului se reorganizează, ca urmare a divizării şi preluării activităţii acestuia din domeniul administrării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice de către Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice şi a activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi prin comasarea prin absorbţie cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care se desfiinţează.


  Articolul 4

  (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
  (2) Desfiinţarea şi reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi.
  (3) Actele normative prevăzute la alin. (1) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate.
  (4) Personalul instituţiilor care se reorganizează se preia şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective.
  (5) Încadrarea personalului instituţiilor care se reorganizează în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
  (6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea instituţiilor supuse reorganizării.
  (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.
  (8) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (7), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
  (9) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, instituţiile supuse reorganizării se finanţează din bugetele entităţilor existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (10) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 5

  De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a)sintagmele "Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură" şi "Institutul Naţional al Patrimoniului", pentru componenta de atestare în domeniul monumentelor istorice, se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală";
  b)sintagmele "Arhiva Naţională de Filme", "Studioul VIDEO ART", "Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional al Filmului";
  c)sintagma "Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului";
  d)sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice", pentru componenta referitoare la administrarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 26 iunie 2013.
  Nr. 72.
  -------