REGULAMENT din 2 martie 2011
privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2011
  Articolul 1

  (1) Se acordă Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., denumită în continuare Administraţie, transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât irigaţiile, cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Transferul sumelor de la bugetul de stat se face prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01"Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55 01 18 "Alte transferuri curente interne".


  Articolul 2

  (1) Administraţia are obligaţia de a prezenta Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Administraţia fundamentează pentru anul următor, la nivel de sucursală teritorială, în funcţie de suprafaţa şi de tipul fiecărei amenajări de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică gestionate de acea sucursală, necesarul sumelor de la bugetul de stat, urmărind realizarea în condiţii corespunzătoare a obiectului de activitate.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de ordonator principal de credite, comunică Administraţiei nivelul sumelor alocate de la bugetul de stat pentru Administraţie pentru anul respectiv, atât cele aferente angajamentelor legale ale anului anterior, cât şi cele ce urmează a se angaja în anul curent.
  (4) După comunicarea sumelor alocate de la bugetul de stat, Administraţia va fundamenta cuantumul tarifelor pe tipuri de amenajări, în funcţie de suprafeţele de teren amenajate, declarate de utilitate publică, altele decât irigaţiile, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) În condiţiile legii, Administraţia repartizează şi poate redistribui în cursul anului, pe sucursale teritoriale, sumele aprobate de la bugetul de stat, în funcţie de cotele aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, conform art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Suprafeţele care vor fi avute în vedere la stabilirea veniturilor sunt cele pentru care Administraţia încheie contracte cu beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
  (7) Sumele alocate de la bugetul de stat se acordă în completarea veniturilor proprii ale Administraţiei provenind din tarife percepute beneficiarilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Tarifele medii pe tipuri de activităţi includ TVA şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (9) Tarifele medii vor fi defalcate pe tipuri de amenajări, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (10) Pentru activităţile desfăşurate până la semnarea contractelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii privind amenajările de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, dar nu mai târziu de 31 mai 2011, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia va solicita fonduri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivit anexei nr. 2.
  (11) Pentru activităţile desfăşurate după semnarea contractelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii privind amenajările de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, dar nu mai târziu de 31 mai 2011, Administraţia va solicita fonduri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform anexei nr. 3.
  (12) Administraţia, sucursalele teritoriale şi unităţile de administrare răspund, în condiţiile legii, de utilizarea transferurilor de la bugetul de stat potrivit scopului pentru care au fost acordate.


  Articolul 3

  (1) Notele de fundamentare şi justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 2a şi 3a, vor fi certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii, legalităţii, necesităţii, oportunităţii şi exactităţii datelor înscrise de către conducerea unităţii ierarhic superioare celei care întocmeşte nota de fundamentare şi justificare prevăzută în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.
  (2) Administraţia centralizează, verifică, avizează şi supune aprobării consiliului de administraţie notele de fundamentare şi justificare prevăzute în anexele nr. 2a şi 3a.
  (3) Administraţia solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza aprobării consiliului de administraţie şi a justificărilor formulate, potrivit anexei nr. 2a, respectiv anexei nr. 3a, alocarea sumelor de la bugetul de stat.
  (4) Administraţia va întocmi lunar, în 3 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.
  (5) Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va face lunar, pe baza datelor rezultate din balanţa de verificare a lunii anterioare, cu obligaţia încadrării în metodologia privind acordarea sumelor de la bugetul de stat.
  (6) Veniturile se vor defalca pe grupe, în funcţie de natura lor, conform prevederilor legale. Veniturile din coloana nr. 2 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului veniturilor din clasa 7 din balanţa de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele reprezentând surse de investiţii, transferuri, inclusiv veniturile aferente activităţii de irigaţii şi alte venituri conform indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2a.
  (7) Realizările din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanţa de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele aferente cheltuielilor de investiţii, cheltuielilor efectuate cu activitatea de irigaţii, aferente programelor cu finanţare rambursabilă/nerambursabilă, şi alte cheltuieli conform indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2a.
  (8) La cap. IV "Transferuri primite" din anexa nr. 2a se vor cuprinde atât sumele încasate efectiv de unităţile de administrare, cât şi regularizări şi plăţi efectuate în numele acestora de către unitatea ierarhic superioară.
  (9) În "Nota de fundamentare şi justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de ....", prevăzută în anexa nr. 2a, pentru luna decembrie a anului anterior se va completa cumulat de la începutul anului, respectiv coloana nr. 2 va cuprinde prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei aprobat pentru anul anterior, iar în coloana nr. 4 se va înscrie transferul solicitat pentru luna decembrie pe baza documentelor justificative întocmite/primite/preliminate, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în anul curent, cu respectarea prevederilor legale.
  (10) Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor fi defalcate conform anexei nr. 4 "Defalcarea veniturilor ce se realizează la luna .........", ce va rezultă din centralizarea datelor primite de la subunităţi.
  (11) "Cheltuielile preliminate pentru luna în curs" din coloana nr. 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2a vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 5 "Memoriu privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs", care va cuprinde toate obligaţiile de plată/achitate ale Administraţiei, până la data de 20 a lunii respective, la care se vor adăuga obligaţiile de plată preliminate a se efectua până la sfârşitul lunii. În solicitările respective se pot regăsi şi avansurile acordate, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achiziţii de bunuri şi servicii. Formularul prevăzut în anexa nr. 5 va rezultă din centralizarea datelor primite de la subunităţi.
  (12) Sumele acordate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contabilitatea acestuia ca avansuri, urmând ca înregistrarea pe cheltuieli să se efectueze pe baza justificărilor prezentate de beneficiar.
  (13) Aceste plăţi urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli, conturi care permit, conform prezentului regulament, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite.
  (14) Odată cu transmiterea acestor documente se vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în mod obligatoriu, şi balanţa de verificare contabilă întocmită pentru luna precedentă celei în care se solicită acordarea de transferuri, precum şi formularul "Situaţia obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de ............", prevăzut în anexa nr. 6.
  (15) Notele de fundamentare şi justificare se prezintă până la data de 28 a fiecărei luni la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Serviciul îmbunătăţiri funciare, fond funciar, ecocondiţionalitate şi agricultură ecologică, în vederea analizării legalităţii şi utilizării sumelor primite, a fundamentării sumelor necesare pentru luna în curs şi pentru luna următoare; ulterior acesta va transmite documentele şi avizul Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene, în vederea solicitării deschiderilor de credite bugetare.
  (16) În cazul în care Administraţia nu mai solicită transferuri pentru o anumită perioadă, aceasta are obligaţia de a prezenta justificarea transferurilor primite, în fiecare lună, cu cheltuielile perioadei respective la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Serviciul îmbunătăţiri funciare, fond funciar, ecocondiţionalitate şi agricultură ecologică, în vederea analizării utilizării sumelor primite.
  (17) Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prezintă la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor, însoţită de un exemplar al formularului prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a, aprobat de ordonatorul principal de credite.
  (18) Administraţia încasează transferurile primite de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în contul său deschis la Trezoreria Statului. Centrala Administraţiei efectuează plăţi şi regularizări în nume propriu şi în numele subunităţilor din subordine, după care virează sucursalelor teritoriale sumele rămase cuvenite. La rândul lor sucursalele teritoriale, din sumele încasate în acest mod, efectuează plăţi în numele acestora şi al subunităţilor din subordine, virând acestora diferenţele rămase cuvenite. Unităţile de administrare vor utiliza sumele încasate efectuând plăţi conform destinaţiei avute în vedere la solicitarea acestora.


  Articolul 4

  (1) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia poate efectua cheltuieli în structură, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepţia cheltuielilor pentru energia electrică aferentă activităţilor, altele decât irigaţiile, cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Nivelul cheltuielilor de personal va fi proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale şi va reprezenta o limită maximă procentuală rezultată din raportul dintre cheltuielile privind personalul şi veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (3) Formularul de fundamentare şi justificare a sumelor primite de la bugetul de stat va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea: "Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise" şi va purta semnătura persoanelor autorizate, de regulă, directorul general şi directorul economic.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1
  la regulament
  STRUCTURA
  tarifelor medii pe tipuri de activităţi, altele
  decât activitatea de irigaţii, pentru anul 2011
  Denumire activitate Tarif mediu (lei, inclusiv TVA/ha)
  Total, din care: suportat de la bugetul de stat suportat de la beneficiari
  1 2=3+4 3 4
  TOTAL:
  1. Desecare cu pompare 100,00 58,00 42,00
  2. Desecare gravitaţională 40,00 23,20 16,80
  3. CES 30,00 17,40 12,60
  4. Apărare 30,00 17,40 12,60


  Anexa 2
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Aprobat
  Ordonator principal de credite
  ..............................
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE
  a transferurilor primite de la bugetul de stat
  la data de ......................
                                                                     - mii lei -
   
  Indicator Prevederi buget perioada* Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului) Cheltuieli preliminate pentru luna în curs Propuneri pentru luna**
  0 1 2 3 4 5
  I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. VENITURI (total clasa 7), din care: 70. CIFRA DE AFACERI, din care: - Venituri obţinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare - Venituri din subvenţii de exploatare 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 72. PRODUCŢIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII ŞI CAPITALIZATĂ 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE
  II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CHELTUIELI (total clasa 6) din care: 60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. ŞI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENEL+APĂ) 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414) 68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414) 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE 68. ALTE CHELTUIELI ŞI AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE (ct.6812 din care se scad venituri din provizioane - ct.7812) 66. CHELTUIELI FINANCIARE 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 69. IMPOZITUL PE PROFIT
  III. TRANSFERURI SOLICITATE PENTRU ACTIVITATE (II-I)
  IV. TRANSFERURI PRIMITE
  V. TRANSFERURI DE PRIMIT (III-IV) x x x

  -----
  * Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
  ** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
  Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
  Director, Director economic,
  ......... ..................
  Vizat
  pentru controlul financiar preventiv
  ...............................


  Anexa 2a
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Sucursala teritorială ........................................./
  Centrala Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE
  a transferurilor primite de la bugetul de stat
  la data de ........................
  Indicator Prevederi buget perioada* Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului) Cheltuieli preliminate pentru luna în curs Propuneri pentru luna**
  0 1 2 3 4 5
  I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. VENITURI (total clasa 7), din care: 70. CIFRA DE AFACERI, din care: - Venituri obţinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare - Venituri din subvenţii de exploatare 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 72. PRODUCŢIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII ŞI CAPITALIZATĂ 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE
  II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CHELTUIELI (total clasa 6) din care: 60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. ŞI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENEL+APĂ) 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414) 68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414) 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE 68. ALTE CHELTUIELI ŞI AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE (ct.6812 din care se scad venituri din provizioane - ct.7812) 66. CHELTUIELI FINANCIARE 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 69. IMPOZITUL PE PROFIT
  III. TRANSFERURI SOLICITATE PENTRU ACTIVITATE (II-I)
  IV. TRANSFERURI PRIMITE
  V. TRANSFERURI DE PRIMIT (III-IV) x x x

  -----
  * Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
  ** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
  Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
  Director regional, Director economic,
  .................. ..................
  Vizat
  pentru controlul financiar preventiv
  ...............................


  Anexa 3
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Aprobat
  Ordonator principal de credite
  ..............................
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE
  a transferurilor primite de la bugetul de stat
  la data de ....
  *FONT 8*
   
  Denumire activitate Nr. rd. Suprafaţa contractată (ha) Tarif mediu Suma suportată de la bugetul de stat Suma suportată de la be- neficiari Suma alocată anterior de la bugetul de stat Suma solici- tată
  Total (lei), din care: supor- tat de la bugetul de stat (lei) supor- tat de la benefi- ciari (lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei)
  1 2 3 4=5+6 5 6 7=3*5 8=3*6 9 10
  TOTAL
  1. Desecare cu pompare 1
  2. Desecare gravitaţională 2
  3. CES 3
  4. Apărare 4

  Certificam pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
  Director, Director economic,
  .......... ..................
  Vizat
  pentru controlul financiar preventiv
  ...............................


  Anexa 3a
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Sucursala teritorială ............................/
  Centrala Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Aprobat
  Ordonator principal de credite
  ..............................
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE
  a transferurilor primite de la bugetul de stat
  la data de ....
  *FONT 8*
   
  Denumire activitate Nr. rd. Suprafaţa contractată (ha) Tarif mediu Suma suportată de la bugetul de stat Suma suportată de la be- neficiari Suma alocată anterior de la bugetul de stat Suma solici- tată
  Total (lei), din care: supor- tat de la bugetul de stat (lei) supor- tat de la benefi- ciari (lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei) Suma (mii lei)
  1 2 3 4=5+6 5 6 7=3*5 8=3*6 9 10
  TOTAL
  1. Desecare cu pompare 1
  2. Desecare gravitaţională 2
  3. CES 3
  4. Apărare 4

  Certificam pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
  Director, Director economic,
  ......... ..................
  Vizat
  pentru controlul financiar preventiv
  ...............................


  Anexa 4
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Sucursala teritorială .....................
  DEFALCAREA
  veniturilor ce se realizează în luna ..............
  Tipul venitului Sume reprezentând venituri realizate în luna precedentă (cumulat de la începutul anului) Sume reprezentând venituri preliminate pentru luna în curs Sume reprezentând venituri preliminate în luna pentru care se acordă transfer
  VENITURI (total clasa 7)*, din care: 70. CIFRA DE AFACERI, din care: - Venituri obţinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare - Venituri din subvenţii de exploatare 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 72. PRODUCŢIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII ŞI CAPITALIZATĂ 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE
  TOTAL:

  -----
  * Se poate defalca în funcţie de specificul activităţii.
  Director, Director economic,
  ......... ..................


  Anexa 5
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  Sucursala teritorială .....................
  MEMORIU
  privind justificarea sumelor preliminate
  a se plăti în luna în curs
  Nr. crt Tipul plăţii (obligaţiei de plată) Documentul (tip, nr., dată) Beneficiarul plăţii Suma plătită sau prelimi- nată a se plăti (inclusiv TVA)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a) b) c) d) 13. 14. 15. 16. 17. 18. Plăţi cu materiile prime - - Plăţi cu materialele consumabile, din care: a) plăţi privind combustibilul - - b) plăţi privind piesele de schimb - - Plăţi privind materialele de natura obiectelor de inventar - - Plăţi privind energia electrică - - Plăţi privind consumul de apă - - Plăţi de întreţinere şi reparaţii - - Plăţi de protocol, reclamă şi publicitate Plăţi cu transportul de bunuri şi personal Plăţi poştale şi taxe de comunicaţii Plăţi cu remuneraţiile nete ale personalului Plăţi privind impozitul pe salarii Plăţi cu asigurările şi protecţia socială, din care: plăţi privind contribuţia unităţii la asigurările sociale plăţi privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj plăţi privind contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate plăţi privind contribuţia pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale Plăţi cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Plăţi din diferenţe de curs valutar Plăţi privind dobânzile Plăţi cu deplasări, detaşări şi transferări Alte plăţi cu serviciile executate de terţi Alte plăţi* TOTAL PLĂŢI, din care: - efectuate din venituri proprii - efectuate din transferuri de la bugetul de stat RECAPITULAŢIE Total plăţi, din care: CHELTUIELI (total clasa 6), din care: 60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. ŞI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (EN. EL.+APĂ) 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct. 7414) 68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAŢIILE EXTERNE (din care se scad venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului - ct. 7414) 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE 68. ALTE CHELTUIELI ŞI AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE (ct. 6812, din care se scad venituri din provizioane - ct. 7812) 66. CHELTUIELI FINANCIARE 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 69. IMPOZITUL PE PROFIT

  -----
  * Alte plăţi curente efectuate în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii desfăşurate. Se completează după caz.
  Director, Director economic,
  ......... ..................


  Anexa 6
  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.
  SITUAŢIA
  obligaţiilor faţă de bugetul de stat,
  bugetul asigurărilor sociale de stat,
  bugetul fondurilor speciale
  la data de ........
                                                                  - mii lei -
   
  Nr. crt Denumirea indicatorilor Datorat Vărsat efectiv Rămas de vărsat - în termen - Rămas de vărsat -restant-
  1. 2. 3. Obligaţii faţă de bugetul de stat - TOTAL, din care: - * - * - * Obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat - TOTAL Obligaţii faţă de bugetele fondurilor speciale - TOTAL, din care: - * - * - *

  -----
  * Se completează după caz.
  Director, Director economic,
  ......... ..................
  -----